Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Beleidsregel inzake de toepassing van de wegingsfactoren proceskosten in belastingzaken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel inzake de toepassing van de wegingsfactoren proceskosten in belastingzaken
CiteertitelBeleidsregel inzake de toepassing van de wegingsfactoren proceskosten in belastingzaken
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregel vervangt de beleidsregel van 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3 lid 4, 7:15
 2. Besluit proceskosten bestuursrecht, art. 2 lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-201301-01-2014Nieuwe regeling

13-11-2012

Zuid-Limburger 02-01-2013

12n00717

Tekst van de regeling

Intitulé

Handleiding kostenvergoeding bezwaarfase en beroepsfase

De gemeenteambtenaar bedoeld in art. 231, lid 2, aanhef en onderdeel b, Gemeentewet, verder te noemen de heffingsambtenaar,

 

Gelet op art. 1:3, lid 4, Awb, art. 7:15 Awb en art. 2, lid 1, aanhef en onderdeel a, Besluit proceskosten bestuursrecht juncto onderdeel C.1. van de bij dat Besluit behorende bijlage,

 

Besluit:

 

de volgende beleidsregel vast te stellen:

 

"Beleidsregel inzake de toepassing van de wegingsfactoren proceskosten in belastingzaken"

 

 • 1.

  Voor de toepassing van de wegingsfactoren, die zijn genoemd in onderdeel C.1. van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht, wordt een zaak aangemerkt als

  • a.

   zeer licht indien:

  • a.1.

   het om een pro-forma bezwaarschrift zonder aanvulling gaat;

  • a.2.

   het bezwaarschrift summier gemotiveerd is;

  • a.3.

   de inhoud van het bezwaarschrift is gebaseerd op een bijgevoegd taxatierapport.

  • b.

   gemiddeld indien de werkzaamheden bestaan uit:

  • b.1.

   een juiste vaststelling van de feiten;

  • b.2.

   een onderzoek naar de waarde:

  • b.3.

   een opgeworpen rechtsvraag.

    

 • 2.

  Voor de toepassing van de wegingsfactoren geldt in andere gevallen dan die genoemd in onderdelen 1.a en 1.b een per geval aan te wijzen categorie.

   

 • 3.

  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de vijfde dag na die van de bekendmaking op de in art. 3:42 Awb voorgeschreven wijze.

Aldus vastgesteld op 13 november 2012

De heffingsambtenaar,

H.J. Bejas