Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Beleidsregels Langdurigheidstoeslag 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Langdurigheidstoeslag 2012
CiteertitelBeleidsregels Langdurigheidstoeslag 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels Langdurigheidstoeslag 2009

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Langdurigheidstoeslag WWB 2012, artikel 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201201-01-2015Nieuwe regeling

01-05-2012

Zuid-Limburger 25-07-2012

12n00182

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEIDSREGELS LANGDURIGHEIDSTOESLAG 2012

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

De begripsbepaling in deze beleidsregels Langdurigheidstoeslag 2012 is gelijk aan debegripsbepaling in de Verordening Langdurigheidstoeslag 2012 gemeente Kerkrade.

Artikel 2. Zicht op inkomstenverbetering

Een van de in artikel 36 WWB genoemde voorwaarden om in aanmerking te komen voor delangdurigheidstoeslag is het op redelijke termijn geen zicht hebben op inkomstenverbetering.

Artikel 3. Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als "Beleidsregels Langdurigheidstoeslag 2012".

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 juli 2012. Per voornoemde datumworden tegelijkertijd de Beleidsregels Langdurigheidstoeslag 2009 ingetrokken.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade in zijn vergadering van 01 mei 2012.

Het college, De secretaris

J.J.M. Som mr. C.M. Kuikman

Artikelsgewijze toelichting  

Artikel 2. Zicht op inkomstenverbetering

Door de zinsnede <geen zicht op inkomensverbetering> wordt gewaarborgd dat bepaalde groepen met een goed arbeidsmarktperspectief niet in aanmerking komen voor de langdurigheidstoeslag.

 

Personen met een lage opleiding werken in de regel in banen met inkomsten die op of net boven het sociaal minimum liggen. Personen meteen uitkeringen een lage opleiding komen, als zij er in slagen werk te krijgen, in de regel eveneens alleen in aanmerking voor banen met inkomsten die op of net boven het sociaal minimum liggen. Het is niet realistisch te verwachten dat deze personen op redelijke termijn in staat zullen zijn hun inkomsten significant te verbeteren. Dit geldt voor langdurig werkeloze, hoger of hoog opgeleide mensen van een middelbare leeftijd eveneens.