Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2015
CiteertitelVerordening precariobelasting 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening precariobelasting 2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 228

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016Nieuwe regeling

17-12-2014

Elektronisch gemeenteblad 23-12-2014

14Rb079

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2015

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Voor de toepassing van deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt verstaan onder:

  a het voetgangersdomein: het gebied omvattende de Markt, het gedeelte Einderstraat vanaf de Markt tot aan de kruising met de Engerweg, het gedeelte Hoofdstraat vanaf de Markt tot aan de kruising met de Grupellostraat en het gedeelte Niersprinkstraat vanaf de Markt tot aan de kruising met de van Beethovenstraat;

  b het centrum: het gebied dat als volgt wordt begrensd: Koningsweg, Koninginnestraat, Oranjestraat, Hoofdstraat, Grupellostraat, Stationsstraat, spoorlijn Kerkrade-Heerlen;

  c vergunning: een door het gemeentebestuur schriftelijk verleende toestemming op grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben;

  d jaar: een kalenderjaar;

  e kwartaal: een kalenderkwartaal;

  f maand: een kalendermaand;

  g week: een kalenderweek;

  h dag: een periode van 24 aaneengesloten uren, aanvangende te 00.00 uur.

 • 2.

  Gedeelten van de in de tabel genoemde tijds- en andere eenheden worden voor een geheel gerekend, met dien verstande dat indien het heffingstijdvak gelijk is aan het kalenderjaar en het hebben van voorwerpen aanvangt in de loop van het tijdvak, de belasting zoveel twaalfden van het over een jaar te betalen bedrag beloopt als er na het aanvangstijdstip nog volle maanden van het heffingstijdvak resteren.

Artikel 2 Voorwerp van belasting; belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld en genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

De precariobelasting wordt geheven van degene die één of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn

Artikel 4 Heffingsmaatstaf en tarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

Artikel 5 Berekening van de belasting

 • 1.

  Indien een oppervlakte-tarief is vastgesteld, wordt voor zover niet anders is bepaald, de belasting berekend naar de horizontale projectie van de voorwerpen.

 • 2.

  Indien voorwerpen of gedeelten van voorwerpen naar maatschappelijke opvatting bij elkaar horen, worden deze als één voorwerp aangemerkt.

 • 3.

  De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product van de twee aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige rechthoek.

 • 4.

  Indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt voor de berekening van de precariobelasting aangesloten bij de geldigheidsduur van die vergunning, tenzij blijkt dat het belastbaar feit zich gedurende een kortere of langere periode heeft voorgedaan.

 • 5.

  Indien in de tarieventabel voor een voorwerp tarieven voor verschillende tijdseenheden zijn opgenomen, wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige meest voordelige wijze.

 • 6.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 1 wordt voor de berekening van de precariobelasting:

  a indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een weektarief, maar geen dagtarief is opgenomen, een gedeelte van een week gelijkgesteld met een week;

  b indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een maandtarief, maar geen dag- of weektarief is opgenomen, een gedeelte van een maand gelijkgesteld met een maand.

 • 7.

  Indien in de tarieventabel voor een voorwerp een dagtarief, weektarief of maandtarief is opgenomen en het belastingtijdvak een langere periode dan een dag, onderscheidenlijk een week of een maand omvat, gelden deze tarieven per dag, onderscheidenlijk week of maand van het belastingtijdvak.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Indien de belasting wordt geheven naar jaartarieven is het belastingtijdvak het kalenderjaar waarin de voorwerpen aanwezig zijn. In de overige gevallen is het belastingtijdvak het kwartaal, de maand, de week of de dag waarin de voorwerpen aanwezig zijn, met dien verstande dat ook heffing voor elk belastbaar feit afzonderlijk kan plaatsvinden.

Artikel 7 Wijze van heffing; tijdstip verschuldigdheid, termijnen van betaling

 • 1.

  De precariobelasting wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  De precariobelasting wordt verschuldigd bij de aanvang van het heffingstijdvak/belastingtijdvak, of zo dit later is, op het tijdstip waarop het hebben van voorwerpen een aanvang neemt.

 • 3.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, is de belasting invorderbaar in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand, volgende op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld, de tweede één maand later.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het vierde lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven ter zake van:

 • 1.

  het hebben van voorwerpen, waarvan de aanwezigheid door de gemeente op grond van een overeenkomst of anderszins rechtens moet worden gedoogd;

 • 2.

  het hebben van voorwerpen ten behoeve van percelen, waarvan de gemeente krachtens eigendom, bezit of beperkt recht de genothebbende is, met uitzondering van die percelen, welke aan derden zijn verhuurd;

 • 3.

  voorwerpen, waarvoor voorheen krachtens de bepalingen van de “Verordening op de heffing en invordering van een baatbelasting ter zake van het winkelerf in de Akerstraat te Kerkrade-West” belasting werd betaald;

 • 4.

  voorwerpen welke uitsluitend in een algemeen belang voorzien of welke uitsluitend worden gebezigd voor weldadige doeleinden;

 • 5.

  overbouwingen, erkers, uitbouwingen, balkons, vensterbanken, kelderingangen, funderingen, putten, koekoeken, licht- en luchtopeningen, stoeptreden, dakgoten, afvoerbuizen van hemelwater, gevelroosters, rolluiken, rolluikkasten, luidsprekers, hijswerktuigen;

 • 6.

  verkeerstekens, wegwijzers, lichtmasten, standbeelden, kruisbeelden, banken, hekken, palen, rijwielblokken, rijwielbeugels, fonteinen, brievenbussen, telefooncellen, abri’s;

 • 7.

  buizen, kabels, transportleidingen;

 • 8.

  vlaggen, vlaggendoeken, vlaggenstokken en wimpels, tenzij deze voor reclamedoeleinden worden gebezigd;

 • 9.

  voorwerpen op de openbare weg bij kleinschalige, niet-commerciële buurtactiviteiten;

 • 10.

  voorzieningen aangebracht ten behoeve van mindervaliden, tot het toegankelijk maken van een eigendom;

 • 11.

  voorwerpen, waarvoor krachtens de bepalingen van de “Verordening reclamebelasting 2015” belasting wordt betaald.

Artikel 9 Ontheffing

Indien het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar en de voorwerpen zijn verwijderd vóór het verstrijken van het belastingtijdvak, wordt op schriftelijk verzoek van de belastingplichtige naar evenredigheid ontheffing verleend over de na verwijdering resterende volle maanden van het heffingstijdvak.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de precariobelasting.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening Precariobelasting 2014", vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2013 wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor de in het derde lid vermelde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel treden in werking met ingang van de vijfde dag na die van de bekendmaking van deze verordening.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Precariobelasting 2015".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Kerkrade van 17 december 2014.

De voorzitter, de griffier,

J.J.M. Som mw B.W.E. van der Wijst-Triepels

Tarieventabel precariobelasting 2015

Nummer

Omschrijving

Eenheid

Bedrag

0

Algemeen tarief

 

 

0.01

Voorwerpen, waarvoor onder de volgende nummers niet in een bijzonder tarief is voorzien

per m2 per jaar

€ 25,20

 

 

 

 

1

Automaten

 

 

1.01

Automatische verkoop-, weeg- of andere toestellen

per stuk per jaar

€ 25,20

 

 

 

 

2

Benzine-, oliepompen, tanks e.d.

 

 

2.01

Vaste aftappunten met toebehoren voor motorbrandstof

per stuk per jaar

€ 167,90

2.02

Aftappunten met toebehoren voor lucht of water

per stuk per jaar

€ 16,80

2.03

Vulputten, kraanputten e.d.

per stuk per jaar

€ 16,80

2.04

Opslagtanks voor motorbrandstof

per 1.000l.inh. p. jaar

€ 33,60

2.05

Luifels of overkappingen

per m2 per jaar

€ 8,40

2.06

Pompheuvels (perrons of voetstukken)

per m2 per jaar

€ 8,40

 

 

 

 

3

Etalages, vitrines e.d.

 

 

3.01

Etalages, vitrines e.d.

per stuk per jaar

€ 70,05

 

 

 

 

4

Reclamevoorwerpen

 

 

4.01

Reclameborden, uithangborden, uithangtekens, letteropschriften, letterreclames of andere dergelijke reclamevoorwerpen, zonder kunstverlichting, over de frontoppervlakte (=opp.)

< 1 m2 per jaar

€ 25,20

4.02

Als onder nummer 4.01

1 m²  ≤ opp < 3 m²

€ 50,40

4.03

Als onder nummer 4.01

≥ 3 m² per jaar

€ 75,60

4.04

Reclameborden, uithangborden, uithangtekens, letteropschriften, letterreclames of andere dergelijke reclamevoorwerpen, met kunstverlichting, over de frontoppervlakte (=opp)

< 1 m² per jaar

€ 50,40

4.05

als onder nummer 4.04

1 m² ≤   opp< 3 m²

€ 100,80

4.06

als onder nummer 4.04

≥ 3 m² per jaar

€ 151,20

4.07

Reclamezuilen, -kubussen, driehoeksborden zonder kunstverlichting

per stuk per jaar

€ 50,40

4.08

Reclamezuilen, -kubussen, driehoeksborden met kunstverlichting

per stuk per jaar

€ 100,80

4.09

Reclamevlaggen, -vlaggendoeken en -wimpels

per stuk per jaar

€ 8,40

4.10

Tocht-, windschermen en rijwielrekken met reclameopschrift(en)

per stuk per jaar

€ 33,60

4.11

Lantaarns met reclameopschrift(en)

per stuk per jaar

€ 33,60

 

 

 

 

5.

Zonneschermen, markiezen en luifels

 

 

5.01

Zonneschermen, markiezen en luifels

per m1 per jaar

€ 8,40

 

 

 

 

6

Uitstallen

 

 

6.01

Uitstallen van goederen

per m² per jaar

€ 54,90

6.02

als onder nummer 6.01

 

per m² per kwartaal

€ 16,80

6.03

 

als onder nummer 6.01

per m² per maand

€ 7,30

 

 

 

 

7

 

Terrassen

 

 

7.01

Terrassen binnen het voetgangersdomein

per m² per kwartaal

€ 8,75

7.02

 

Als onder nummer 7.01

per m² per maand

€ 3,80

7.03

 

Terrassen elders

per m² per kwartaal

€ 4,30

7.04

 

Als onder nummer 7.03

per m² per maand

€ 1,95

 

 

 

 

8

Standplaatsen

 

 

8.01

het in het centrum innemen van standplaatsen waarvoor vergunning is vereist ingevolge artikel 5.2.3 APV:

 

 

8.01a

op zaterdag en op koopzondag

per dag

€ 38,80

8.01b

op vrijdag

per dag

€ 33,30

8.01c

op donderdag

per dag

€ 22,20

8.01d9.03

op maandag, dinsdag en woensdag

per dag

€ 19,45

8.01e

op alle voor detailhandel toegestane dagen van de week

per maand

€ 584,40

8.01f

 

op alle voor detailhandel toegestane dagen van de week

per kwartaal

€ 1.489,80

8.02

 

het buiten het centrum innemen van een standplaats waarvoor vergunning is vereist ingevolge artikel 5.2.3 APV:

 

 

8.02a

 

op alle voor detailhandel toegestane dagen van de week

per dag

€ 19,40

8.02b

 

op alle voor detailhandel toegestane dagen van de week

per maand

€ 416,10

8.02c

 

op alle voor detailhandel toegestane dagen van de week

per kwartaal

€ 1.003,75

 

 

 

 

9

Diverse voorwerpen

 

 

9.01

 

Tocht-, windschermen en rijwielrekken

per stuk per jaar

€ 4,10

9.02

 

Lantaarns

per stuk per jaar

€ 4,10

9.03

Krantenstandaards

per stuk per jaar

€ 16,80

9.04a

 

Afzetcontainers

per geplaatste container per dag

€ 5,55

9.04b

 

Afzetcontainers

 

per vergunninghouder

per jaar

€ 139,05

9.05a

 

Draaiorgels e.d.

per dag

€ 2,75

9.05b

Draaiorgels e.d.

per kwartaal

€ 27,50