Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden 2017
CiteertitelVerordening marktgelden 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening marktgelden 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Nieuwe regeling

21-12-2016

Elektronisch gemeenteblad 28-12-2016

16Rb065

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2017

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

1. markt: openbare koop en verkoop van roerende goederen, die op de daartoe aangewezen dag en plaats wordt gehouden;

2. staanplaats: een aan de belastingplichtige ter beschikking gestelde plaats op de markt;

3. vaste plaats: een staanplaats die per kalenderjaar of per seizoen ter beschikking wordt gesteld;

4. dagplaats: een staanplaats, niet zijnde een vaste plaats, geldig voor de duur van een dag;

5. seizoen: een deel van het jaar waarin een seizoensgebonden artikel wordt verkocht;

6. dag: een periode van 24 aaneengesloten uren, aanvangende te 00.00 uur.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam marktgelden worden rechten geheven ter zake van het ter beschikking stellen van een staanplaats voor de uitvoering van de markthandel.

Artikel 3 Belastingplicht

De marktgelden worden geheven van degene aan wie een staanplaats ter beschikking is gesteld.

Artikel 4 Heffingsgrondslag

1 De grondslag, waarnaar de marktgelden wordt geheven, is het aantal vierkante meter dat voor standplaatsen wordt ingenomen.

2 Een gedeelte van een vierkante meter wordt voor de berekening van de marktgelden voor een hele vierkante meter gerekend.

Artikel 5 Tarief

 • 1.

  De marktgelden bedragen:

  I

  voor de woensdag- en vrijdagmarkt:

   

   

  a) voor een dagplaats, per marktdag en vierkante meter plaatsruimte of een gedeelte daarvan,

  € 0,90

   

  met een minimum van

  € 7,05

   

  b) voor een vaste staanplaats, per kalendermaand per vierkante meter plaatsruimte of gedeelte daarvan,

  € 2,60

   

  met een minimum van

  €20,05

  II

  het op grond van het bepaalde onder I verschuldigde marktgeld wordt vermeerderd met

  a) voor een dagplaats, per marktdag

  b) voor een vaste staanplaats, per kalendermaand

   

   

  €0,90

  €3,90

  III

  voor de zaterdagmarkt:

   

   

  a) voor een dagplaats, per marktdag en vierkante meter plaatsruimte of gedeelte daarvan,

  € 3,90

   

  met een minimum van

  €31,10

   

  b) voor een vaste staanplaats, per kalendermaand per vierkante meter plaatsruimte of gedeelte daarvan,

  € 6,90

   

  met een minimum van

  €55,15

  IV

  het op grond van het bepaalde onder III verschuldigde marktgeld wordt vermeerderd met

  a) voor een dagplaats, per marktdag

  b) voor een vaste staanplaats, per kalendermaand

   

   

  €1,85

  €7,80

 • 2.

  Voor de toepassing van de tarieven worden gedeelten van een dag of een maand voor een gehele dag, onderscheidenlijk een gehele maand gerekend.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  Het marktgeld wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de marktgelden, berekend naar de in artikel 5, eerste lid, bedoelde dagtarieven, geheven bij wege van schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 Termijnen van betaling
 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de bij aanslag geheven marktgelden worden betaald:

   

  In twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede een maand later.

 • 2.

  De bij wege van schriftelijke kennisgeving geheven marktgelden dienen te worden voldaan op het moment van het in artikel 2 bedoelde ter beschikking stellen.

Artikel 8 Ontstaan belastingplicht

 • 1

  De bij wege van aanslag geheven marktgelden zijn verschuldigd bij de aanvang van de maand of - zo dit later is - bij het in artikel 2 bedoelde ter beschikking stellen

 • 2

  De bij wege van schriftelijke kennisgeving geheven marktgelden zijn verschuldigd bij het in artikel 2 bedoelde ter beschikking stellen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van marktgelden.

Artikel 11 Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2016", van 16 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de vijfde dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgelden 2017".

Aldus vastgesteld in openbare raadsvergadering van de gemeente Kerkrade van 21 december 2016.

De voorzitter van de raad, De griffier,

J.J.M. Som. B.W.E. van der Wijst - Triepels.