Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Verordening rekenkamercommissie gemeente Kerkrade 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening rekenkamercommissie gemeente Kerkrade 2006
CiteertitelVerordening rekenkamercommissie gemeente Kerkrade 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt Verordening rekenkamercommissie Gemeente Kerkrade 2005.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 81o

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-200627-09-2017nieuwe regeling

27-09-2006

nvt

06Rb042

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE KERKRADE 2006

 

 

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. commissie: rekenkamercommissie belast met de uitoefening van de lokale rekenkamerfunctie.

b. onderzoek:

- het onderzoek naar doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur zoals o.m. voortvloeiende uit art.182 Gemeentewet; of

- het onderzoek naar de deugdelijkheid van de jaarstukken.

 

DE COMMISSIE EN HAAR TAKEN

Artikel 2 Rekenkamercommissie

 • 1.

  Er is een commissie die door de raad wordt ingesteld en wordt aangeduid als de rekenkamercommissie.

 • 2.

  De rekenkamercommissie bestaat uit 3 raadsleden en 3 externe leden. Van de 3 raadsleden behoren er 2 tot de coalitie en 1, welke tevens voorzitter is, behoort tot de oppositie.

Artikel 3 Taak

 • 1.

  De commissie heeft als taak het uitoefenen van de rekenkamerfunctie als bedoeld in art. 81o Gemeentewet.

 • 2.

  De commissie met uitzondering van de externe leden heeft voorts als taak het onderzoek naar de deugdelijkheid, in de zin van comptabele juistheid en rechtmatigheid van de verantwoorde beleids- en beheershandelingen van de jaarstukken en het uitbrengen van een advies aan de raad ten aanzien van het vaststellen van de gemeenterekening.

 • 3.

  De griffier staat de commissie bij de uitvoering van haar taken terzijde.

Artikel 4 Onderwerpselectie en opdrachtverlening

 • 1.

  De commissie bepaalt zelfstandig de onderwerpen die zij op grond van artikel 3 lid 1 onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast. Dit wordt jaarlijks vastgelegd in een (geactualiseerd) onderzoeksplan met daarin een tijdsplanning.

 • 2.

  De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de commissie ter kennisneming aan de raad verstuurd.

 • 3.

  De raad kan de commissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De commissie bericht de raad binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de commissie niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

 • 4.

  Het in lid 1 genoemde onderzoeksplan kan ook in samenspraak met het college worden opgesteld.

   

  BENOEMING EN ONTSLAG

Artikel 5 Benoeming leden

 • 1.

  De raad benoemt de leden van de rekenkamercommissie uit zijn midden en uit externen.

 • 2.

  De leden van de commissie die tevens raadsleden zijn, worden voor een periode gelijk aan de (resterende) zittingsduur van de raad benoemd. De eerste keer nu, vervolgens bij elke nieuwe raadsperiode.

 • 3.

  De externe leden van de commissie worden voor een periode van zes jaar benoemd. De eerste keer nu, vervolgens elke zes jaar.

 • 4.

  Het raadslid van de oppositie is voorzitter van de commissie. De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. De voorzitter voert hiertoe regelmatig overleg met de onderzoekers en met het secretariaat. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt het langstzittende raadslid op als voorzitter dan wel, als de overige raadsleden een gelijke periode zitting hebben gehad, het oudste raadslid in jaren.

 • 5.

  In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

 • 6.

  De raad kan een lid herbenoemen na overleg met de commissie.

Artikel 6 Eed

Bij benoeming is ten aanzien van de externe leden artikel 81g Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Ontslag en non-activiteit

 • 1.

  De raad ontslaat de leden of stelt hen op nonactiviteit.

 • 2.

  Het lidmaatschap van een raadslid eindigt:

  a. op eigen verzoek;

  b. indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  c. indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van de commissie te vervullen.

 • 3.

  Voor het ontslag van een extern lid van de commissie gelden de bepalingen en omstandigheden zoals opgenomen in artikel 81c lid 6 en lid 7 Gemeentewet.

 • 4.

  Voor het op non-actief stellen van een extern lid of het beëindigen daarvan gelden de bepalingen en omstandigheden zoals opgenomen in artikel 81d Gemeentewet.

Artikel 8 Vergoeding voor werkzaamheden van de externe leden van de commissie

De externe leden ontvangen een door de raad vast te stellen vergoeding.

 

 

 

WERKWIJZE

Artikel 9 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als het door de voorzitter of twee leden nodig wordt geoordeeld. De oproeping ter vergadering geschiedt door of namens de voorzitter.

 • 2.

  De commissie mag - met uitzondering van het gestelde in lid 3 van dit artikel - niet beraadslagen of besluiten, indien niet minimaal drie leden ter vergadering aanwezig zijn.

 • 3.

  Wanneer het vereiste aantal leden niet is opgekomen, kan de voorzitter met een tussentijd van tenminste 7 dagen een nieuwe vergadering beleggen, waarin de aanwezige leden beraadslagen en besluiten over de aanhangige onderwerpen, tenzij hiertegen door de meerderheid van het aantal commissieleden schriftelijk bezwaar is gemaakt.

 • 4.

  De commissie vergadert in beslotenheid.

 • 5.

  De commissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen voorzover deze betrekking hebben op haar taak zoals genoemd in artikel 3 lid 1.

Artikel 10 Besluiten

 • 1.

  De besluiten van de commissie worden bij meerderheid van stemmen genomen.

 • 2.

  Bij staking der stemmen beslist de voorzitter.

 • 3.

  Het bepaalde in de vorige leden sluit niet uit dat een minderheidsstandpunt ter kennis van de raad wordt gebracht.

Artikel 11 Uitvoering onderzoeken

 • 1.

  De commissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksplan zoals bedoeld in artikel 4.

 • 2.

  De commissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

 • 3.

  De commissie is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen en bescheiden, registraties, besluiten, notulen, etc. binnen de door de commissie gestelde termijn te verstrekken.

 • 4.

  Voor de uitvoering van het onderzoek kan de commissie, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen. Dit is niet toegestaan voor het onderzoek zoals bedoeld in artikel 3 lid 2.

 • 5.

  Bij de uitvoering van onderzoeken kan samenwerking worden gezocht met andere gemeenten en/of andere gemeentelijke of regionale rekenkamer(functie)s.

   

  RAPPORTEN EN VERSLAGEN

Artikel 12 Onderzoeksrapporten

 • 1.

  De rapporten van de commissie zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur kan de commissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 2.

  De commissie stelt de betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het conceptonderzoeksrapport aan de commissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De commissie bepaalt wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 3.

  Na vaststelling door de commissie worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden.

 • 4.

  De in dit artikel genoemde rapporten omvatten niet het verslag van het onderzoek naar de deugdelijkheid van de jaarstukken zoals bedoeld in artikel 3 lid 2.

Artikel 13 Verslag onderzoek jaarstukken

 • 1.

  Van het onderzoek naar de deugdelijkheid van de jaarstukken zoals bedoeld in artikel 3 lid 2 wordt een openbaar verslag gemaakt, waarin tevens opgenomen een advies ten aanzien van de vaststelling van de jaarrekening.

 • 2.

  In de raadsvergadering waarin wordt besloten tot vaststelling van de jaarrekening wordt het in lid 1 genoemde verslag door de voorzitter van de commissie nader toegelicht, waarbij ieder raadslid van de commissie bevoegd is een (andere) aanvulling te geven.

Artikel 14 Anders informeren

 • 1.

  Het bepaalde in artikel 12 en 13 sluit niet uit dat de raad op andere wijze wordt geïnformeerd omtrent bepaalde aangelegenheden wanneer de commissie dit noodzakelijk acht. Eveneens staat het de commissie vrij de naar haar oordeel daarvoor in aanmerking komende zaken uitsluitend ter kennis van het college te brengen.

 • 2.

  Voorzover van toepassing dient vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid altijd de procedure van hoor en wederhoor als bedoeld in artikel 12 te zijn gevolgd voordat de commissie uitvoering geeft aan lid 1.

   

  OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 15 Budget

 • 1.

  De commissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2.

  Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  a. de vergoedingen aan leden zoals bedoeld in artikel 8;

  b. de externe deskundigen die eventueel door de commissie zijn ingeschakeld voor het uitvoeren van onderzoeken;

  c. eventuele overige uitgaven die de commissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 3.

  De commissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad.

 • 4.

  De administratie van baten en lasten, alsook de financiële verantwoording daarover, vindt plaats via de gemeentelijke boekhouding waaronder inbegrepen begroting en jaarstukken.

   

  SLOT-EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 16 Nadere regels

De raad kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels en instructies geven.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking direct na vaststelling door de raad van de gemeente Kerkrade

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening rekenkamercommissie gemeente Kerkrade 2006.”

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering van 27 september 2006.

De voorzitter, De griffier,

J.J.M. Som mr. drs. H.J.W. Jacobs-van Dongen