Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Verordening Stimuleringsregeling aanloopstraten Winkelconcentratiegebied Kerkrade Centrum 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Stimuleringsregeling aanloopstraten Winkelconcentratiegebied Kerkrade Centrum 2017
CiteertitelStimuleringsregeling Aanloopstraten Winkelconcentratiegebied Kerkrade Centrum 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wijziging artikel 2.3 tweede lid en 12 in verband met verlaging subsidieplafond.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-02-2020wijziging artikel 2.3 tweede lid en 12 in verband met verlaging subsidieplafond

29-01-2020

gmb-2020-27156

19Rb074
05-10-201704-02-2020nieuwe regeling

27-09-2017

gmb-2017-172309

17Rb036

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Stimuleringsregeling aanloopstraten Winkelconcentratiegebied Kerkrade Centrum 2017

De raad van de gemeente Kerkrade;

 

overwegende,

dat het gewenst is om het ondernemerschap in Kerkrade Centrum te stimuleren met als resultaat een kwalitatief goed winkelgebied dat in de huidige en toekomstige tijd rendabel is;

 

gelezen,

de nota van toelichting nr 17Tl031, behorende bij dit besluit;

het verslag van de raadscommissie Grondgebied en Economische Zaken d.d. 13 september 2017;

 

gelet op,

artikel 149 van de Gemeentewet;

 

Besluit:

vast te stellen de Verordening Stimuleringsregeling aanloopstraten Winkelconcentratiegebied Kerkrade Centrum 2017.

Inleiding

 

Het doel van deze stimuleringsregeling is het in een tweetal aanloopstraten van het winkelconcentratiegebied (primair de winkelfunctie) stimuleren van het doen vestigen van de volgende functies: ‘dienstverlening’ en ‘maatschappelijke doeleinden’.

Deze stimuleringsregeling is complementair aan de stimuleringsregeling voor het winkelconcentratiegebied (Verordening Stimuleringsregeling Winkelconcentratiegebied Kerkrade Centrum 2017), met welke regeling de vestiging van de toelaatbare centrumfuncties in het winkelconcentratiegebied wordt bevorderd en gefaciliteerd.

De urgentie van het centrum noopt tot vlotte acties en het actief inspelen op kansen om (nieuwe) ondernemers te doen vestigen in de nader te omschrijven aanloopstraten naar het winkelconcentratiegebied Kerkrade Centrum. In dit licht bezien wordt er voor gekozen om de beslissingsbevoegdheid tot het verlenen van een bijdrage in het kader van deze stimuleringsregeling, na advies van de toetsingscommissie, toe te kennen aan het College.

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder:

a. Retailcluster: concentratiegebied van detailhandel en dienstverlening.

b. Retailcluster Kerkrade Centrum: een cluster van detailhandel en dienstverlening, qua omvang zoals aangegeven op bijgaande tekening.

c. Aanloopstraten (van het winkel- concentratiegebied): De Einderstraat, voor zover het betreft het wegvak Markt – Grupellostraat alsmede de Markstraat, voor zover het betreft het wegvak Markt – Grupellostraat, zoals aangegeven op bijgaande tekening.

d. Winkelconcentratiegebied: de commerciële ruimten zoals aangegeven op bijgaande tekening.

e. College: burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade.

f. Toetsingscommissie: commissie gevormd door het hoofd afdeling stedelijke ontwikkeling, de centrummanager, de juridisch beleidsadviseur, de beleidsmedewerker economische zaken en de medewerker economische zaken van de gemeente Kerkrade.

g. Detailhandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, verkopen en/of leveren van goederen aan de eindgebruiker.

h. Dienstverlening: Dienstverlening als bedoeld en omschreven in het voor de aanloopstraten geldende bestemmingsplan.

i. Maatschappelijke doeleinden: Maatschappelijke doeleinden als bedoeld en omschreven in het voor de aanloopstraten geldende bestemmingsplan.

j. Ondernemer: een persoon die zich ten doel stelt zich een inkomen te verschaffen door met een bepaalde combinatie van arbeid, kapitaal en kennis een bedrijf/instelling gericht op ‘dienstverlening’ en/of ‘maatschappelijke doeleinden’ te leiden of in stand te houden.

k. Centrummanager: een persoon die stuurt en adviseert in de gewenste branchering van een gebied. Daarnaast ontplooit de centrummanager activiteiten om de economische ontwikkeling van het gebied te stimuleren. Afstemming en samenwerking met diverse partijen die actief zijn in het gebied staan centraal.

l. Onderneming: elke eenheid die een economische activiteit uitoefent op het gebied van ‘dienstverlening’ en ‘maatschappelijke doeleinden’, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd.

m. BVO: bruto vloeroppervlak.

n. De-minimisverklaring: een verklaring dat de aanvrager in de afgelopen drie belastingjaren niet meer dan € 200.000,- aan overheidssteun heeft ontvangen.

Artikel 2 Stimuleringsbijdrage

 • 1.

  Aan een ondernemer die voldoet aan de criteria genoemd in artikel 4 kan een bijdrage in de te maken (verplaatsings)kosten worden verstrekt indien de onderneming:

  a. Gelegen is buiten de bestaande retailclusters (Kerkrade Centrum, Spekholzerheide, Bleijerheide, Chevremont en Eygelshoven) en wil verplaatsen naar de aanloopstraten van het winkelconcentratiegebied Kerkrade Centrum, of;

  b. nog niet in Kerkrade is gevestigd maar zich wil vestigen in de aanloopstraten van het winkelconcentratiegebied Kerkrade Centrum, met dien verstande dat de betreffende ondernemer gedurende 3 jaar voorafgaande aan de datum van de aanvraag voor een bijdrage als bedoeld in artikel 4, geen onderneming dan wel (andere) bedrijfsactiviteit gevestigd heeft gehad in de aanloopstraten en/of binnen het winkelconcentratiegebied Kerkrade Centrum.

 • 2.

  Aan een ondernemer die een bijdrage als bedoeld in lid 1 wordt verstrekt, kan tevens een bijdrage in de huurkosten worden toegekend voor zover de verplaatsing van de onderneming van de oude naar de nieuwe locatie met in achtneming van het in lid 1 bepaalde geschiedt binnen Kerkrade.

Artikel 2.1 Bijdrage ten behoeve van verhuiskosten, verbouwingskosten en vestigingskosten

 • 1.

  De bijdrage geldt als aan te wenden voor de verhuiskosten, verbouwingskosten en vestigingskosten van de onderneming;

 • 2.

  De bijdrage mag niet worden aangewend voor schuldsanering en/of het verrichten van achterstallige betalingen;

 • 3.

  De bijdrage is € 7.500,- per ondernemer.

Artikel 2.2 Bijdrage huurkosten bij verplaatsing binnen Kerkrade

 • 1.

  Het College kent de ondernemer/aanvrager een tegemoetkoming in de huur toe indien er op de nieuwe locatie, in vergelijking tot de te verlaten locatie, voor zover deze is gelegen in Kerkrade, een hogere huur per m2 BVO geldt.

 • 2.

  De bijdrage is 50% van het maandelijks huurverschil per m2 BVO te vermenigvuldigen met het aantal m2 BVO van de te verlaten locatie, met dien verstande dat indien de nieuwe locatie minder m2 BVO omvat, de vermenigvuldiging plaatsvindt met het aantal m2 van de nieuwe locatie.

 • 3.

  De berekende bijdrage in de huurkosten wordt voor een periode van 3 jaar toegekend en wordt na toekenning in een keer uitgekeerd aan de ondernemer.

 • 4.

  De maximaal toe te kennen bijdrage huurkosten bedraagt € 2.500,- per ondernemer.

Artikel 2.3 Plafond van het budget voor de bijdragen

 • 1.

  Een bijdrage kan alleen worden toegekend zolang het budget van deze regeling dit toelaat;

 • 2.

  Voor alle bijdragen gezamenlijk is een budgetplafond vastgesteld van € 22.500,-.

Hoofdstuk 2: Bepalingen voor de aanvraag, toekenning, vaststelling en weigering van de bijdrage:

Artikel 3 Algemene toekenningsvoorwaarden bijdrage

Een bijdrage kan slechts worden toegekend indien:

a. de te vestigen onderneming beschikt over minimaal 40 m2 BVO;

b. de onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

c. de onderneming zich rechtmatig kan vestigen op de het adres waarvoor de bijdrage wordt aangevraagd.

Artikel 4 De aanvraag en de bescheiden

 • 1.

  De aanvraag voor een bijdrage in het kader van deze stimuleringsregeling dient voorafgaand aan vestiging schriftelijk te worden ingediend bij het College middels het opgestelde Aanvraagformulier Bijdrage Stimuleringsregeling Kerkrade Centrum.

 • 2.

  De aanvraag dient vergezeld te zijn van:

  a. een kopie van het inschrijfbewijs van de Kamer van Koophandel;

  b. een kopie van een geldig identiteitsbewijs;

  c. een kopie van de (concept) huur- dan wel koopovereenkomst, c.q. (concept)huurcondities van de te verlaten/nieuwe locatie;

  d. een beknopt ondernemersplan;

  e. een de-minimisverklaring.

 • 3.

  Indien een aanvraag naar het oordeel van het College niet voldoet aan de eisen en/of niet volledig is, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag schriftelijk aan te vullen c.q. aan te passen.

 • 4.

  Indien de aanvrager een in lid 3 geboden gelegenheid ongebruikt voorbij laat gaan, kan het College besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

Artikel 5 Toekenning bijdrage

 • 1.

  Het College beslist over het al dan niet toekennen van een bijdrage;

 • 2.

  Het College bepaalt bij haar besluit tot toekenning tevens het maximum van de te verstrekken bijdrage;

 • 3.

  Behoudens de situatie als omschreven in artikel 4, lid 3, wordt de beslissing over de toekenning genomen binnen 8 weken na ontvangst van een aanvraag.

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1.

  Voor alle onderdelen van de stimuleringsregeling geldt dat het College een aanvraag om een bijdrage afwijst, indien:

  a. niet aan de criteria in artikel 3 wordt voldaan;

  b. er voor het indienen van de aanvraag reeds een begin is gemaakt met de uitvoering van de desbetreffende activiteit;

  c. de onderneming reeds nieuw is gevestigd;

  d. het subsidieplafond bereikt is;

  e. de ondernemer doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, gemeentelijke regelgeving, het algemeen belang of de openbare orde.

Artikel 7 Intrekking, wijziging en terugvordering

 • 1.

  De beschikking tot verlening van een bijdrage kan worden ingetrokken of gewijzigd indien de ontvanger niet binnen de in de beschikking tot verlening van de stimuleringsbijdrage opgenomen termijn beschikt over de vereiste vergunningen, ontheffingen of andere (rechtens benodigde) toestemmingen in verband met het project of indien blijkt dat de bijdrage niet is aangewend voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Het besluit tot intrekking of wijziging bevat tevens de voorwaarden waaronder terugbetaling van verleende bijdragen dient te geschieden;

 • 2.

  Indien de ondernemer de gestelde voorwaarden niet nakomt, kan de bijdrage worden ingetrokken of gewijzigd;

 • 3.

  Indien de ondernemer, tevens aanvrager, de economische activiteit, welke plaatsvindt op de locatie waarvoor de definitieve subsidiebijdrage is vastgesteld, beëindigt, kan het College de aan deze ondernemer/aanvrager verstrekte bijdrage als bedoeld in art. 2.1 respectievelijk art. 2.2, terugvorderen. Voor wat betreft de verstrekte bijdrage als bedoeld in art. 2.1 bedraagt het terug te vorderen bedrag bij beëindiging van de economische activiteit in het eerste jaar aansluitend de datum van de verstrekte bijdrage 75 procent, bij beëindiging in het tweede jaar aansluitend de datum van de verstrekte bijdrage 50 procent en bij beëindiging in het derde jaar aansluitend de datum van de verstrekte bijdrage 25 procent van de verstrekte bijdrage. Voor wat betreft de verstrekte bijdrage als bedoeld in art. 2.2 geldt, dat indien de ondernemer zijn huurcontract op de betreffende locatie binnen 3 jaar na vestiging beëindigt, de bijdrage huurkosten voor de resterende periode naar rato wordt teruggevorderd.

Artikel 8 Extra weigeringsgrond

Een bijdrage kan alsnog worden geweigerd en op nihil vastgesteld worden indien de aanvrager zijn onderneming niet binnen een jaar nadat de bijdrage is toegekend op de locatie heeft gevestigd waarop de aanvraag betrekking heeft. De in voorkomend geval verstrekte bijdrage dient te worden terugbetaald.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Indien strikte toepassing van deze regeling leidt tot een onbillijkheid van een overwegende aard dan wel tot ernstige afbreuk aan het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, dan wel tracht na te streven kan het College in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze regeling.

Hoofdstuk 3: Slotbepalingen

Artikel 10 Evaluatie

Na afloop van deze regeling worden de doeltreffendheid en de effecten van deze regels in de praktijk geëvalueerd.

Artikel 11 Werkingsgebied en citeertitel

Het werkingsgebied is de aanloopstraten van het winkelconcentratiegebied binnen Kerkrade Centrum. De regeling kan worden aangehaald als Stimuleringsregeling Aanloopstraten Winkelconcentratiegebied Kerkrade Centrum 2017.

Artikel 12 Inwerkingtreding en duur

De regeling treedt in werking de dag na bekendmaking ervan. De regeling is geldig totdat het maximum van het beschikbare budget ad € 22.500,- bereikt is.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Kerkrade van 27 september 2017 en nadien gewijzigd d.d. 29 januari 2020

De voorzitter, De griffier,

J.J.M. Som B.W.E. van der Wijst-Triepels