Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Verordening winkeltijden Kerkrade 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Kerkrade 2017
CiteertitelVerordening winkeltijden Kerkrade 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening Winkeltijden Kerkrade 1996 en nadien gewijzigd

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3 van de Winkeltijdenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-2017nieuwe regeling

27-09-2017

gmb-2017-172916

17Rb035

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Kerkrade 2017

De raad van de gemeente Kerkrade;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2017

gelet op het bepaalde in de Winkeltijdenwet

 

BESLUIT

 

I. in te trekken : de Verordening winkeltijden Kerkrade van 5 juni 1996 en nadien gewijzigd d.d. 21 december, 26 februari 2014, 24 juni 2015 en 19 oktober 2016.

II. vast te stellen de hierna volgende verordening: Verordening winkeltijden Kerkrade 2017

Artikel 1 Begripsbepaling.

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de wet: de Winkeltijdenwet;

b. feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag;

c. werkdagen: maandag tot en met zaterdag.

d. winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

e. bedrijf: winkel of uitstalling, anders dan een winkel, waaruit in de uitoefening van een bedrijf goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren;

Artikel 2 Beslistermijn.

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag voor een ontheffing binnen 8 weken.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing.

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing.

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

b. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

c. de exploitatie van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatste;

d. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

f. de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon-en feestdagen.

 • 1.

  Voor de in artikel 2, eerste lid onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen van 10.00 uur tot 20.00 uur, met uitzondering van Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag.

 • 2.

  De vrijstelling zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel geldt niet voor winkels gelegen binnen het gebied Rodaboulevard, Euregiopark, Locht en Valkenhuizerlaan, op zon- en feestdagen dat Roda JC Kerkrade in het Parkstad Limburg Stadion een wedstrijd speelt in competitieverband, KNVB-beker dan wel UEFA-verband.

 • 3.

  In geval van andere grootschalige activiteiten op zon- en feestdagen in het Parkstad Limburg Stadion kan het college van burgemeester en wethouders voor winkels gelegen in het gebied als bedoeld in lid 2 andere tijden vaststellen gedurende welke op die dag de vrijstelling geldt dan wel bepalen dat de vrijstelling alsdan niet geldt.

Artikel 6 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties.

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 lid 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, de nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste en tweede kerstdag, ten behoeve van:

  a. evenementen van tijdelijke aard;

  b. het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van:

  a. braderieën, straatmarkten, veilingen, beurzen, modeshows, bedrijfsjubilea en bedrijfsopeningen;

  b. feestelijkheden, bijeenkomsten en tentoonstellingen, voor zover deze evenementen niet uitsluitend dan wel in hoofdzaak bestaan uit de verkoop aan consumenten;

  c. bijzondere omstandigheden.

 • 3.

  Het college kan beperkingen en voorschriften verbinden aan ontheffingen.

 • 4.

  Het college kan weigeren een ontheffing te verlenen, indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen, dat de exploitatie van de winkel, respectievelijk het bedrijf zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 van de wet, gevaar zal opleveren voor de openbare orde, of veiligheid dan wel het woon- en leefklimaat ter plaatse op ontoelaatbare wijze nadelig zal beïnvloeden.

Artikel 7 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 8 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening winkeltijden Kerkrade van 5 juni 1996 en nadien gewijzigd d.d. 21 december, 26 februari 2014, 24 juni 2015 en 19 oktober 2016 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de Verordening winkeltijden Kerkrade verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing of vrijstelling krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening winkeltijden Kerkrade maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld conform deze verordening.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking acht dagen na publicatie.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Kerkrade 2017.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering van 27 september 2017.

De voorzitter, de griffier,

J.J.M. Som B.W.E. van der Wijst-Triepels

TOELICHTING

De winkeltijdenwet en het bijbehorende Vrijstellingenbesluit zijn op 1 juli 2013 gewijzigd. Een groot aantal artikelen zijn vereenvoudigd dan wel geschrapt. De mogelijkheden voor de toegestane openingstijden van winkels zijn verruimd op zon- en feestdagen. Winkels kunnen sindsdien ook in niet-toeristische gebieden elke zon- en feestdag open zijn, indien dit in de verordening is opgenomen. Als gevolg van de wetswijziging zijn in het bijbehorende Vrijstellingenbesluit de artikelen 3, derde en vierde lid en 10 t/m 22 geschrapt.

De verordening Winkeltijden Kerkrade van 5 juni 1996 en nadien gewijzigd regelede slechts voor supermarkten en winkels binnen bepaalde gebieden de mogelijkheid om op zon- en feestdagen geopend te zijn vanaf 10.00 uur tot 20.00 uur. Voor andere ondernemers bleef de aanwijzing van maximaal 12 koopzondagen gelden. Hierdoor handelden ondernemingen in strijd met de vigerende regelgeving omdat deze als star en belemmerend werd ervaren. Dit heeft geleid tot diverse gesprekken met de ondernemers.

Het voorgaande heeft ertoe geleid dat de gemeente Kerkrade alle ondernemers zoals die worden genoemd in de verordening, de mogelijkheid wensen te geven om hun winkels op zon- en feestdagen geopend te houden. Dit heeft geleid tot de vaststelling van deze verordening.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepaling

Hier zijn de definities opgenomen zoals die in de verordening worden gehanteerd. In deze verordening is aansluiting gezocht bij de definities zoals die staan opgenomen in de modelverordening van de VNG.

Artikel 2 Beslistermijn

In dit artikel is gekozen voor een beslistermijn van acht weken, welke met acht weken verlengd kan worden. Hierbij is aangesloten bij artikel 4:13 van de Algemene wet bestuursrecht en de jurisprudentie waarin is aangegeven dat een redelijke termijn in ieder geval na acht weken is verstreken.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

In dit artikel zijn voorschriften gegeven met betrekking tot het overdragen van ontheffingen. Deze bepaling biedt de mogelijkheid nader inzicht te krijgen in de handel en wandel van een (beoogde) opvolger bijvoorbeeld bij overdracht van een reeds verleende ontheffing.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Dit artikel regelt in welke gevallen een reeds verleende ontheffing kan worden ingetrokken of worden gewijzigd.

Artikel 5 Zon- en feestdagen

Artikel 2 eerste lid, onder a en b, van de Winkeltijdenwet bepaalt dat het verboden is een winkel voor het publiek geopend te hebben op zon- en feestdagen. Het tweede lid van dit artikel behelst eenzelfde verbod

voor de verkoop en het aanbieden van goederen buiten winkels zoals op warenmarkten, tijdens beurzen, veilingen e.d.

Artikel 5 van de verordening bevat een algemene vrijstelling voor alle winkels met uitzondering van bepaalde feestdagen, voetbalwedstrijden en grootschalige activiteiten. Aan de voornoemde vrijstelling is de beperking verbonden dat de winkels enkel geopend kunnen zijn op zon- en feestdagen van 10 uur tot 20.00 uur.

De vrijstelling geldt niet op Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag. Voor de winkels gelegen binnen het gebied Rodaboulevard, Euregiopark, Locht en Valkenhuizerlaan geldt de vrijstelling eveneens niet in het geval dat voetbalclub Roda JC Kerkrade in het Parkstad Limburg Stadion een wedstrijd speelt in competiti4everband, KNVB-beker dan wel UEFA-verband. Voorts kan het college ingeval van grootschalige activiteiten, waaronder onder andere het Wereld Muziek Concours wordt begrepen, dat voor winkels gelegen in het gebied als bedoeld in lid 2 andere tijden kunnen worden vastgesteld dan wel kan het college bepalen dat de vrijstelling niet geldt.

Artikel 6 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties.

In dit artikel wordt voor het college de mogelijkheid gecreëerd om ontheffing te verlenen van het verbod om op de in artikel 2 lid 1 van de Winkeltijdenwet genoemde dagen en tijden in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren. Het gaat in dit geval om individuele aanvragen. Voorts wordt in dit artikel geregeld dat door het college beperkingen en voorschriften aan een ontheffing kunnen worden verleend. Ook geeft dit artikel aan onder welke voorwaarden het college een verzoek tot een ontheffing kan weigeren en regelt het in welke gevallen het college een ontheffing kan intrekken of wijzigen.

Artikel 7 Toezicht

Dit artikel gaat over de uitoefening van toezicht en de daarvoor aangestelde toezichthouders.

Artikel 8 Intrekken oude verordening en overgangsrecht

In dit artikel wordt bepaald dat de oude verordening wordt ingetrokken. Daarnaast wordt de geldigheid van de ontheffingen die zijn verleend onder de oude verordening geregeld en wordt bepaald hoe om te gaan met nog lopende aanvragen.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

Hier in aangegeven wanneer de verordening in werking treed ten onder welke naam deze verordening kan worden aangehaald.