Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Telecommunicatieverordening gemeente Kerkrade

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTelecommunicatieverordening gemeente Kerkrade
CiteertitelTelecommunicatieverordening gemeente Kerkrade
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Telecommunicatiewet
 2. Gemeentewet, art. 108, 139-144 en 147-159

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2002Nieuwe regeling

26-02-2002

Zuid-Limburger 03-07-2002

02Rb039

Tekst van de regeling

Intitulé

TELECOMMUNICATIEVERORDENING GEMEENTE KERKRADE

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a wet: Telecommunicatiewet;

b openbaar telecommunicatienetwerk: telecommunicatienetwerk als genoemd in artikel 1.1, onder g, van de wet;

c omroepnetwerk: omroepnetwerk als genoemd in artikel 1.1, onder o, van de wet;

d kabels: kabels, genoemd in artikel 1.1, onder r, van de wet;

e openbare gronden: openbare wegen en wateren, als genoemd in artikel 1.1, onder s, van de wet;

f aanbieder: aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of een omroepnetwerk;

g werkzaamheden: werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels ten dienste van een openbaar telecommunicatienetwerk of van een omroepnetwerk in en op openbare gronden;

h. gedoogplichtige: degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, van de wet;

i. college: college van burgemeester en wethouders;

j. melding: melding als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, aanhef en onder a, van de wet;

k instemmingsbesluit: besluit van het college als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, aanhef en onder b, van de wet;

l (moeder)tracé: Hoofdroute hiervandaan worden de huisaansluitingen gemaakt, zie ook m.

m huisaansluiting: Korte verbinding tussen hoofdroute en woning of perceel met een maximale lengte van 25m1.

n objecten: Tijdelijke objecten zoals materiaal en/of keet.

Artikel 2 Tijdstip van melding van voorgenomen werkzaamheden

Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, meldt in ieder geval acht weken voor de aanvang van de werkzaamheden het voornemen daartoe bij het college.

Artikel 3 Melding werkzaamheden

 • 1.

  Voor de melding maakt de aanbieder gebruik van een daartoe door het college vastgesteld formulier.

 • 2.

  Bij de melding verstrekt de aanbieder in ieder geval de volgende gegevens:

  a de door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit afgegeven registratie;

  b een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  c naam, adres en telefoonnummer van degene die de kabel in eigendom heeft, degene die de kabel beheert en degene die de kabel exploiteert;

  d een opgave van de soort kabel en het beoogde gebruik;

  e welke belanghebbenden en instanties vooraf in kennis worden gesteld van de voorgenomen datum van aanvang, beëindiging en de aard van de werkzaamheden;

  f een uitvoeringsplan met daarin opgenomen;

  - een opgave van het gewenste tracé, dat ingetekend dient te zijn op de Grootschalige Basis Kaart Nederland (GBKN) bij voorkeur op schaal 1:1000 of anders 1:500. Indien dit niet mogelijk is dan eerst overleg met gemeente ambtenaar.

  - een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden worden geplaatst, alsmede van de situering en het gebruik ervan;

  - een omschrijving van eventuele opbrekingen;

  - de doorsnede van de kabel, kabelgoot of kabelsleuf;

  - de lengte en breedte van de kabelsleuf;

  - een opgave van straatmeubilair, verkeersborden, bomen e.d. ter plaatse van de werkzaamheden en de situering daarvan;

  - de maatregelen voor de bereikbaarheid van in de openbare gronden aanwezige kabels en leidingen;

  - het voorgenomen tijdstip van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden;

  - naam, adres en telefoonnummer van de aannemer(s) of onderaannemer(s) die belast is (zijn) met de werkzaamheden en van een contactpersoon ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 3.

  Indien de werkzaamheden mede betrekking hebben op gronden van een andere gedoogplichtige dan de gemeente, wordt uiterlijk vier weken na ontvangst van de melding, als genoemd in het eerste lid, het college schriftelijk in kennis gesteld van de uitkomsten van het overleg tussen de aanbieder en de andere gedoogplichtige.

 • 4.

  Indien het college overleg ten behoeve van het nemen van het instemmingsbesluit noodzakelijk acht, nodigt zij de aanbieder en de andere gedoogplichtige(n) zo spoedig mogelijk na ontvangst van de in lid 3 bedoelde uitkomsten uit voor overleg.

 • 5.

  Het nemen van het instemmingsbesluit wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het college de aanbieder en de andere gedoogplichtige(n) uitnodigt voor overleg, tot de dag waarop dit overleg is afgerond.

 • 6.

  Het college kan nadere regels stellen inzake de gegevens die bij de melding worden verstrekt.

Artikel 4 Voorschriften en beperkingen bij instemming

 • 1.

  Het college kan aan het instemmingsbesluit voorschriften en beperkingen verbinden in het belang van de:

  a openbare orde;

  b het voorkomen of beperken van schade of overlast;

  c de bruikbaarheid van de openbare gronden;

  d het veilig en doelmatig gebruik van de openbare gronden;

  e het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare gronden;

  f de belemmering van doelmatig beheer en onderhoud van de openbare gronden;

  g de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;

  h de bescherming van de groenvoorzieningen.

 • 2.

  Ter bescherming van de belangen als genoemd in het eerste lid, kan het college in ieder geval aan het instemmingsbesluit voorschriften of beperkingen verbinden over het medegebruik van voorzieningen, zoals kabelgoten en geleidingen, en een zekerheidsstelling voor de nakoming van verplichtingen die gesteld zijn bij de voorschriften en beperkingen aan het instemmingsbesluit.

 • 3.

  De wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en medegebruik van voorzieningen dient te geschieden conform de uitvoeringsregels voor nutsbedrijven inzake werkzaamheden in Parkstad Limburg.

Artikel 5 Schadevergoeding

De grondslag voor de berekening van de schadevergoeding als bedoeld in artikel 5.4. van de wet wordt door het college vastgesteld in de uitvoeringsregels, zoals genoemd in artikel 4, lid 3 van deze verordening.

Artikel 6 Zakelijk karakter instemmingsbesluit

Indien de kabel wordt overgedragen aan een nieuwe aanbieder gaan de rechten en plichten die betrekking hebben op de kabel van de oude aanbieder over op de nieuwe aanbieder.

Artikel 7 Melding wijziging

De aanbieder stelt het college onverwijld in kennis van het feit dat het eigendom, de exploitatie of het beheer van de kabel verandert of het feit dat de kabel niet langer ten dienste staat van een openbaar telecommunicatienetwerk of van een omroepnetwerk in of op openbare gronden.

Artikel 8 Huisaansluitingen

 • 1.

  Het college kan in een instemmingsbesluit voor een (moeder)tracé bepalen dat een aanbieder voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van huisaansluitingen aan een openbaar telecommunicatienetwerk of een omroepnetwerk geen afzonderlijke instemmingsbesluiten nodig heeft.

 • 2.

  Een regeling als bedoeld in het eerste lid is slechts mogelijk voor werkzaamheden ten behoeve van huisaansluitingen die geen gevaar of hinder voor personen of goederen opleveren en die voldoen aan het bepaalde in artikel 1, lid m van deze verordening.

 • 3.

  Aan een regeling als bedoeld in het eerste lid wordt de voorwaarde verbonden dat de aanbieder van deze werkzaamheden één werkdag voor dit tijdstip van aanvang van de werkzaamheden het voornemen daartoe aan het college meldt. "Het college kan in de in artikel 4, lid 3, genoemde uitvoeringsregels bepalen dat deze werkwijze niet van toepassing is op bepaalde (nader aan te wijzen en begrensde) gebieden in de gemeente. Werkzaamheden aan huisaansluitingen in deze gebieden dienen minimaal 2 weken voor het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden te worden gemeld".

Artikel 9 Overgangsbepaling

De aanwezigheid van kabels en kabelwerken in of op openbare gronden, voorzover deze zijn aangelegd met toepassing van hoofdstuk VI van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen, dient door de aanbieders binnen een jaar na inwerkingtreding van deze verordening te worden gemeld aan het college via het aanmeldingsformulier als genoemd in artikel 3, tweede lid.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van artikel 5.2, vierde lid, van de wet.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Telecommunicatieverordening gemeente Kerkrade.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering van 26 juni 2002.

De voorzitter van de raad, De loco-secretaris-griffier a.i.

JJM Som WJA Lurken