Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Mandaat-, volmacht- en machtigingregeling College Kerkrade 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat-, volmacht- en machtigingregeling College Kerkrade 2010
CiteertitelMandaat-, volmacht- en machtigingregeling College Kerkrade 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de mandaat-,volmacht- en machtigingregeling college Kerkrade 2009

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht artikel 3:40, 3:42 en 10"1 t/m 10:12
 2. Gemeentewet, artikelen 160 e.v.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-201012-10-2012Nieuwe regeling

16-11-2010

Zuid-Limburger 24-11-2010

10n00674

Tekst van de regeling

Intitulé

MANDAAT, VOLMACHT- EN MACHTIGINGREGELING COLLEGE KERKRADE 2010

Het college van de gemeente Kerkrade;

overwegende, dat in het belang van een meer doelmatige besluitvorming en publieksvriendelijke dienstverlening, wenselijk is de uitoefening van bijgaande, bij dit besluit behorende, Lijst College nader aangegeven bevoegdheden op te dragen aan ambtelijk functionarissen;

overwegende, dat zijn besluit van 16 juni 2009, strekkende tot vaststelling van de “Mandaat-en volmacht-, en machtigingregeling College Kerkrade 2009” met de bijbehorende Lijst College, aanpassing behoeft aan bepaalde wijzigingen ten gevolge van gewijzigde regels op centraal en decentraal niveau;

gelet op het bepaalde in artikel 6, eerste, tweede en derde lid van de “Regeling ambtelijke organisatie gemeente Kerkrade 2002”;

gelet op artikel 3:40 en 3:42 Algemene wet bestuursrecht alsmede de artikelen 10:1 tot en met 10:12 Algemene wet bestuursrecht jo. de artikelen 160 e.v. Gemeentewet;

besluit:

in te trekken de “Mandaat-, volmacht- en machtigingregeling College Kerkrade 2009” met inbegrip van de daarbij behorende “Lijst College”;

en

vast te stellen de volgende “Mandaat-, volmacht- en machtigingregeling College Kerkrade 2010”, inclusief de daarbij behorende “Lijst College”:

I  

 • a.

  de bevoegdheid toe te kennen/ te mandateren aan de in de “Lijst College” vermelde functionarissen, om in naam en onder verantwoordelijkheid van het college, besluiten te nemen zoals vermeld in diezelfde lijst;

 • b.

  de bevoegdheid toe te kennen/ volmacht te verlenen aan de in de “Lijst College” vermelde functionarissen, om in naam en onder verantwoordelijkheid van het college, privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten, betreffende de in de “Lijst College" vermelde bevoegdheden;

 • c.

  in aansluiting op het hiervoor onder a en b gestelde, de directeuren van de diverse sectoren aan wie mandaat is toegekend, toestemming te verlenen ondermandaat c.q. ondervolmacht toe te kennen aan de in de “Lijst College” vermelde functionarissen, betreffende de bevoegdheden zoals omschreven in diezelfde lijst;

 • d.

  de bevoegdheid toe te kennen/ te machtigen aan de in de “Lijst College” vermelde functionarissen, om in naam en onder verantwoordelijkheid van het college, feitelijke handeling te verrichten zoals aangegeven in diezelfde lijst.

II  

 

onder de uitoefening van de bevoegdheden uit het register wordt naast het nemen van besluiten in positieve of negatieve zin ook mede verstaan:

 • -

  het nemen van alle voorbereidingsbesluiten en het verrichten van alle voorbereidingshandelingen;

 • -

  het uitreiken van bewijs van ontvangst e.d.;

 • -

  het verzoeken om aanvullende informatie;

 • -

  het voeren van correspondentie, die direct samenhangt met de opgedragen taken;

 • -

  het bekendmaken van besluiten/beschikkingen en de toezending daarvan;

 • -

  het nemen van besluiten m.b.t. dwangsommen in het kader van de Wet dwangsom;

 • -

  het toepassen van afdeling 3.4. op de voorbereiding van besluiten;

 • -

  het intrekken van besluiten

  en alle andere besluiten/handelingen die genomen/verricht moeten worden binnen het kader van de uitvoering van de verleende bevoegdheid;

III  

de hiervoor onder Ia t/m 1d omschreven toekenning van mandaat, ondermandaat, volmacht, ondervolmacht en machtiging geschiedt met in achtneming van de hierna onder IV vermelde algemene bepalingen;

IV  

ten aanzien van het hiervoor onder I, II en III omschreven mandaat, ondermandaat, volmacht, ondervolmacht en machtiging de navolgende algemene bepalingen vast te stellen:

Artikel 1 Grenzen aan (onder)mandaat/(onder)macht/(onder)machtiging

 • 1.

  Indien, met inachtneming van het gestelde in het tweede lid, bij of namens het college te nemen besluit, het beleid van het college is betrokken, legt de functionaris aan wie (onder)mandaat/ onder)volmacht/(onder)machtiging is toegekend (verder te noemen: (onder)gemandateerde c.q. (onder)gevolmachtigde c.q. (onder)gemachtigde de aangelegenheid ter nadere besluitvorming voor aan het college.

 • 2.

  Voor toepassing van het bepaalde in het eerste lid wordt het beleid van het college geacht bij een te nemen besluit te zijn betrokken indien en voor zover:

  a. het nieuw beleid betreft dat (nog) niet is voorbereid, vastgesteld en bekendgemaakt, met inachtneming van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht c.q. met inachtneming van het bepaalde in de “Inspraakverordening gemeente Kerkrade 2004”;

  b. het voornemen bestaat tot aanvulling c.q. wijziging van bestaand en bekendgemaakt beleid en bedoelde aanvulling c.q. wijziging toepassing behoeft van hetgeen is bepaald in de “Inspraakverordening gemeente Kerkrade 2004”;

  c. het college dan wel één of meerdere leden van het college en/of de algemeen directeur zulks kenbaar heeft/hebben gemaakt.

 • 3.

  Indien (onder) gemandateerde of (onder)gevolmachtigde op enigerlei wijze zelf belanghebbende is bij de uitoefening van de bevoegdheid waarop het (onder) mandaat c.q. de (onder)volmacht c.q. (onder)machtiging betrekking heeft, legt hij de aangelegenheid ter besluitvorming voor aan het college.

Artikel 2 Sectoroverschrijdende zaken

Indien bij een uit te oefenen bevoegdheid een andere, gemeentelijke, organisatorische eenheid belang heeft of de betreffende zaak het taakgebied van een andere, gemeentelijke, organisatorische eenheid raakt, legt (onder) gemandateerde c.q. (onder) gevolmachtigde c.q. (onder)gemachtigde de zaak ter beslissing vooraf aan de directeur van die andere, gemeentelijke organisatorische eenheid voor. Indien met deze geen overeenstemming wordt bereikt, legt (onder) gemandateerde c.q. (onder) gevolmachtigde c.q. (onder)gemachtigde de zaak ter beslissing voor aan het college

Artikel 3 Rechtmatigheid

Indien bij de uitoefening van de (onder)mandaat/(onder)volmacht/(onder)machtiging bevoegdheid sprake is van enig financieel belang, wordt integraal uitvoering gegeven aan de geldende verslaggevingseisen en interne beheersvoorschriften, richtlijnen en procedures.

Artikel 4 Bezwaar/administratief rechtelijke voorziening

Onverminderd het bepaalde in artikel 10:3 leden 2 en 3 Algemene wet bestuursrecht, is de (onder) gemandateerde:

 • a.

  niet bevoegd tot het nemen van een beslissing op een bezwaarschrift gericht tegen een bij (onder)mandaat genomen besluit;

 • b.

  niet bevoegd tot het nemen van een beslissing indien een andere administratiefrechtelijke voorziening is gevraagd tegen een bij (onder)mandaat genomen besluit.

Artikel 5 Plaatsvervanging

 

 • 1.

  De directeur van de betreffende sector wordt vervangen door een of meerdere door de directeur met toestemming van het college schriftelijk aangewezen plaatsvervanger(s);

 • 2.

  De directeur van de betreffende sector regelt de plaatsvervanging van functionarissen zoals genoemd op de lijst college.

 

Artikel 6 Ondertekening

 

 • 1.

  Een bij (onder)mandaat/(onder)volmacht genomen besluit wordt als volgt ondertekend:

  “namens het college”,

  gevolgd door de functie-aanduiding van (onder)gemandateerde/(onder)gevolmachtigde,

  handtekening van (onder)gemandateerde/(onder)gevolmachtigde,

  naam van (onder)gemandateerde/(onder)gevolmachtigde,

 • 2.

  Een bij plaatsvervanging genomen besluit wordt als volgt ondertekend:

  “namens het college”,

  gevolgd door functie-aanduiding van (onder)gemandateerde/(onder)gevolmachtigde,

  “voor deze”

  gevolgd door functie-aanduiding van plaatsvervanger

  handtekening van de plaatsvervanger

  naam van de plaatsvervanger

V  

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaat- volmacht- en machtigingregeling College Kerkrade 2010”.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de 8e dag na die van de bekendmaking ervan.

Kerkrade,

Het college, De secretaris,

J.J.M. Som Mr. C.M. Kuikman

MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGLIJST COLLEGE 2010