Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland

Taalferoardering Frysk fan de gemeente Kollumerland c.a.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Kollumerland en Nieuwkruisland
Officiële naam regelingTaalferoardering Frysk fan de gemeente Kollumerland c.a.
CiteertitelTaalferoardering Frysk fan de gemeente Kollumerland c.a.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gebruik Friese taal, art 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-12-201726-09-2020nieuwe regeling

30-06-2017

gemeenteblad, 4-12-2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Taalferoardering Frysk fan de gemeente Kollumerland c.a.

De raad van de gemeente Kollumerland c.a. ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 mei 2017;

gelet op artikel 5, eerste lid, van de Wet gebruik Friese taal ;

besluit vast te stellen de:

Taalferoardering Frysk fan de gemeente Kollumerland c.a.

Artikel 1: Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • -

   dubbeltaligheid: het tegelijk gebruiken van de Friese en de Nederlandse taal;

  • -

   tweetaligheid: keuze voor de Friese of de Nederlandse taal.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder gemeentelijke bestuursorganen: de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, alsmede de personen die onder hun hun verantwoordelijkheid werkzaam zijn.

Artikel 2: Taalkeuze

 • 1.

  Iedereen kan de Friese of de Nederlandse taal gebruiken in het mondelinge en schriftelijke verkeer met bestuursorganen.

 • 2.

  De bestuursorganen kiezen in beginsel voor tweetaligheid. Van dat uitgangspunt kan afgeweken worden wanneer het bestuursorgaan hier in een concreet geval voor kiest.

 • 3.

  Bij de taalkeuze in een specifieke situatie houdt het bestuursorgaan rekening met het streven om de Friese taal in zijn werkgebied te versterken.

Artikel 3: Schriftelijk verkeer

 • 1.

  Bestuursorganen zijn vrij in hun keuze of zij een schriftelijk stuk opstellen in de Friese taal of in de Nederlandse taal, tenzij het gebruik van de Friese of Nederlandse taal voorgeschreven is.

 • 2.

  De taalkeuze in een door bestuursorganen ontvangen stuk is bepalend voor de taalkeuze van (of uit naam van) zijn op te stellen correspondentie.

 • 3.

  Bestuursorganen gebruiken de Friese taal bij het opstellen van correspondentie met overheden, waarmee de gemeente een intentieverklaring betreffende het gebruik van het Fries in het schriftelijk verkeer afgesloten heeft.

Artikel 4: Vertaalregeling

 • 1.

  Wanneer een schriftelijk stuk in de Friese taal is opgesteld, geeft het bestuursorgaan op verzoek een vertaling in de Nederlandse taal.

 • 2.

  Indien een aan hem/haar gericht schriftelijk stuk alleen in de Nederlandse taal is opgesteld, kan daarvan op verzoek een vertaling in de Friese taal worden gemaakt.

 • 3.

  Vertalingen worden kosteloos geleverd.

 • 4.

  In het geval van interpretatieverschillen is de tekst in het oorspronkelijke stuk bepalend.

Artikel 5: Beleidsplan

1.Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van de Wet gebruik Friese taal stelt het college een beleidsplan op, waarbij recht wordt gedaan aan het bepaalde in het eerste lid van artikel 5 van de Wet gebruik Friese taal.

Artikel 6: Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij bekendgemaakt is.

 • 2.

  De ‘Verordening Fries in het schriftelijk verkeer’ van de gemeente Kollumerland c.a. dd. 11 december 2008 wordt ingetrokken.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Taalferoardering Frysk fan de gemeente Kollumerland c.a.’.

Ondertekening

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare gemeenteraadsvergadering van 30 juni 2017.

B. Bilker, voorzitter T. Toren, griffier