Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kollumerland en Nieuwkruisland

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKollumerland en Nieuwkruisland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2014
CiteertitelVerordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201430-12-2017Onbekend

19-12-2013

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2014

De raad van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2013;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

 

besluit:

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2014’.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Inleidende bepaling

Krachtens deze verordening worden geheven:

 • a.

  een afvalstoffenheffing;

 • b.

  reinigingsrechten.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder grof bedrijfsafval: afvalstoffen, met uitzondering van autowrakken, afkomstig van bedrijven en instellingen, welke door aard, omvang of hoeveelheid niet periodiek worden ingezameld.

HOOFDSTUK 2 AFVALSTOFFENHEFFING

Artikel 3 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'afvalstoffenheffing' wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het feitelijk gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit,

   beperkt recht of persoonlijk recht feitelijk gebruik maakt van het perceel;

  • b.

   ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruike is afgestaan:

degene die dat gedeelte ten gebruik heeft afgestaan.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in hoofdstuk 1 en 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De afvalstoffenheffing bedoeld in Hoofdstuk 1 van de tarieventabel wordt bij wege van aanslag geheven.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing bedoeld in Hoofdstuk 2 van de tarieventabel wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. geheven. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige kenbaar gemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in feitelijk gebruik neemt.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt één maand na dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens één maand later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van overeenkomstige toepassing, voor zover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de aanslag.

 • 4.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

HOOFDSTUK 3 REINIGINGSRECHTEN

Artikel 10 Belastbaar feit

Onder de naam 'reinigingsrechten' worden rechten geheven zowel voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

Artikel 11 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 12 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in hoofdstuk 3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel

  genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 13 Wijze van heffing

1.De rechten bedoeld in hoofdstuk 3, (: behoudens vermeld onder 3.1), van de

tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

2.De rechten bedoeld in hoofdstuk 3, (: vermeld onder 3.1), van de tarieventabel worden bij wege van aanslag geheven.

Artikel 14 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

De rechten bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 15 Termijnen van betaling

De op grond van artikel 13, geheven rechten moeten worden betaald:

 • a.

  ingeval van uitreiking van de kennisgeving: op het tijdstip van uitreiking;

 • b.

  ingeval van toezending van de kennisgeving: binnen 14 dagen na de dagtekening.

HOOFDSTUK 4 AANVULLENDE BEPALINGEN

Artikel 16 Kwijtschelding

Kwijtschelding wordt slechts verleend van de afvalstoffenheffing als bedoeld in Hoofdstuk 1 onder 1.1 en 1.2 aangegeven, van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 17 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de reinigingsheffingen.

Artikel 18 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening reinigingsheffingen 2013” van 8 november 2012 en sedertdien gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang op de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening reinigingsheffingen 2014".

   

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2013,

 

I.L. Rozemeijer, griffier

B. Bilker, voorzitter

Bijlage

TARIEVENTABEL

behorende bij de ‘Verordening reinigingsheffingen 2013’

Hoofdstuk 1 Maatstaf en tarieven afvalstoffenheffing

1.1

De belasting bedraagt per perceel, per belastingjaar:

267,65

1.2

De belasting bedraagt per perceel, per belastingjaar, indien daarvan door één

persoon gebruik wordt gemaakt:

186,70

 

De bovenvermelde tarieven hebben betrekking op één grijze, één groene en één blauwe container container met een inhoud van 240 liter én een KCA-box. Tevens is via gemeentewege één knipkaart beschikbaar gesteld aan ieder huishouden.

1.3.1

De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1. bedraagt voor elke volgende extra container, voor normale afvalstoffen,van 240 liter (bestemd voor huishoudelijke afvalstoffen):

63,50

1.3.2

M.i.v. 1-1-2013 vervallen

 

1.3.3

1.3.2De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1 bedraagt voor elke volgende extra container voor partikulieren, bestemd voor papierafval, van 240 liter:

7,25

Hoofdstuk 2 Maatstaf en overige tarieven afvalstoffenheffing

2.1.1

Het tarief bedraagt voor het inzamelen via de maandelijkse grofvuilroute van huishoudelijke afvalstoffen of grof huishoudelijk huisvuil met een maximum van

2 m3, per keer (tarief op basis van drie ‘knippen’) :

25,05

2.1.2

Indien het tarief, zoals vermeld onder lid 1., niet in rekening wordt gebracht, zijn drie knippen van de knipkaart (zoals aangegeven in Hoofdstuk 4 van deze tarieventabel) verschuldigd.

 

2.1.3

Het tarief bedraagt voor het op afroep inzamelen van afval per kuub:

(tarief op basis van twee ‘knippen’)

16,70

2.1.4

Voor de onder 2.1.3 bedoelde dienst is bovendien verschuldigd:

 

2.1.4.1

voor ieder besteed uur, door een gemeentelijke medewerker:

37,70

2.1.4.2

Voor ieder besteed uur, voor een gemeentelijk tractiemiddel van:

 

 

a.tariefcategorie A:

47,50

 

b.tariefcategorie B:

26,40

 

c.tariefcategorie C:

10,60

 

(voor indeling: zie bijgaand overzicht: ‘tractiemiddelen’)

 

 

Knipkaarten

 

2.1.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verstrekken van een extra knipkaart als bedoeld in de ‘Notitie overlaadstation

en grof huishoudelijk afval’ zoals vastgesteld door het college van BenW

bij besluit van 11 november 2008 ten behoeve van achterlaten van afval-

stoffen op de gemeentelijke stortplaats (tarief op basis van 6 knippen):

aan personen die ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie

(GBA) van de gemeente Kollumerland:

50,10

2.1.5.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een vervangende knipkaart

(6 knippen) ten behoeve van het achterlaten van afvalstoffen op de

gemeentelijke stortplaats (tarief op basis van 6 knippen + kwartier pers.kosten)

aan personen die ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie

(GBA) van de gemeente Kollumerland c.a.:

65,00

2.1.5.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een knipkaart (6 knippen) ten behoeve van het achterlaten van afvalstoffen op de gemeentelijke stortplaats (tarief op basis van 6 knippen + kwartier pers.kosten) aan personen die niet ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van de gemeente Kollumerland c.a.:

65,00

2.1.5.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een knipkaart (12 knippen) ten behoeve van het achterlaten van afvalstoffen op de gemeentelijke stortplaats

(tarief op basis van 12 knippen+ kwartier pers.kosten) aan personen die

niet ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van de gemeente Kollumerland c.a.:

115,00

Hoofdstuk 3 Maatstaf en tarieven reinigingsrechten

 

Onderstaande tarieven zijn exclusief BTW.

 

3.1

Het recht bedraagt per belastingjaar per container voor het beschikbaar stellen,

gebruikmaken dan wel ledigen van containers en het verwijderen van de

daarin verzamelde, (andere dan huishoudelijke) afvalstoffen:

 

3.1.1

voor een container met een inhoud van 240 liter; ten behoeve van groente-,

fruit-, en tuinafval:

121,10 Excl. BTW

3.1.2

voor een container met een inhoud van 240 liter; ten behoeve van normale afvalstoffen:

151,30 Excl. BTW

3.2

Voor het achterlaten, door partikulieren, van banden op een daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats, is verschuldigd voor:

 

3.2.1

autobanden (zonder velg):

gratis

3.2.2

autobanden (met velg), per stuk

8,35

(of 1 knip)

3.2.3

vrachtautobanden, per stuk:

8,35

(of 1 knip)

3.2.4

tractorbanden, per stuk:

15,70

(of 2 knippen)

3.3

Vervallen met ingang van 1-1-2013.

 

3.4

Voor het verhuren van een 240 liter container (ten behoeve van GFT-afval en/of overige afvalstoffen) aan niet-natuurlijke personen is verschuldigd (afgehaald van en teruggebracht naar het gemeentelijke overlaadstation tijdens openingstijden);

3.4.1

per container / per dag:

4,30

Hoofdstuk 4 Vrijstelling

 

Het achterlaten van afvalstoffen op een daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats, door particuliere huishoudingen is, op vertoon van een geldige knipkaart als bedoeld in de Notitie “Overlaadstation en grof huishoudelijk afval” (zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 11 november 2008), in combinatie met een geldig identiteitsbewijs gratis, tot een maximum van 6 knippen voor een éénpersoonshuishouden en van 12 knippen voor een meerpersoonshuishouden.

Behoort bij raadsbesluit van 7 november 2013,

 

I.L. Rozemeijer, griffier

B. Bilker, voorzitter

 

Tractiemiddelen

 

 

 

 

 

Overzicht van tractiemiddelen per categorie, zoals aangegeven in de tarieventabel behorende

bij de verordening Reinigingsheffingen 2014.

 

 

 

 

(dit overzicht maakt onderdeel uit van de aangegeven tarieventabel).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tariefcategorie A

no.

 

 

 

Vrachtwagen met kraan (Ginaf)

601

 

 

 

Huisvuilauto met zijbelader

607

 

 

 

Huisvuilwagen DAF

619

 

 

 

DAF veegauto

622

 

 

 

 

 

 

 

 

Tariefcategorie B

 

 

 

 

DAF centrum

602

 

 

 

Ford Transit (centrum) + aanhang

603

 

 

 

Renault Master (oost + aanhang)

605

 

 

 

Deutz Fahr tractor + klepelmaaier

606

 

 

 

Klepelveegmachine

612

 

 

 

Minikraan

620

 

 

 

Iveco chemo-auto + aanhangwagen

623

 

 

 

M.A.N. strooiauto

626

 

 

 

Fendt tractor nieuw

629

 

 

 

Laadschop 2003

630

 

 

 

Bestelauto oosthoek+aanhangwagen

627

 

 

 

 

 

 

 

 

Tariefcategorie C

 

 

 

 

Leaseauto binnendienst

 

 

 

 

Ford Transit (westhoek) + aanhang

604

 

 

 

Renault centrum + aanhangwagen

608

 

 

 

Renault grafdelver + aanhangwagen

609

 

 

 

Fendt tractor oud (plantsoenen)

610

 

 

 

Houtversnipperaar

611

 

 

 

Veegmachine (bij fendt tractor)

614

 

 

 

Kipkar

615

 

 

 

John Deere frontmaaier (centrum)

616

 

 

 

John Deere maaimachine (oosthoek)

617

 

 

 

Overige machines plantsoenen

618

 

 

 

Breekhamer (compressor)

624

 

 

 

Overige machines weg en werken

625

 

 

 

Fiat Strada (zwerfvuil)

628

 

 

 

Trion - Maaimachines sportvelden

631

 

 

 

Trion - Sabo gazonmaaimachine

632

 

 

 

Trion - Ford bestelwagen groot + aanhangwagen

633

 

 

 

Trion - Peugeot bestelwagen klein

634

 

 

 

Gereedschappen timmerman

650