Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kollumerland en Nieuwkruisland

Verordening winkeltijden Kollumerland c.a. 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKollumerland en Nieuwkruisland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Kollumerland c.a. 2016
CiteertitelVerordening winkeltijden Kollumerland c.a. 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpwinkeltijden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet, art 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-201601-04-2019nieuwe regeling

15-12-2016

Gemeenteblad, 22 december 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Kollumerland c.a. 2016

De raad van de gemeente Kollumerland c.a.;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15-11-2016;

gelet op artikel 3 [, eerste, tweede en derde lid,] van de Winkeltijdenwet ;

besluit

vast te stellen de Verordening winkeltijden gemeente Kollumerland c.a. 2016:

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • ·

  – feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • ·

  – werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • ·

  – winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. Vrijstelling

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling:

oa. op zon- en feestdagen van 12.00 uur tot 18.00 uur;

Artikel 3. Individuele ontheffingen

 • ·

  1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen, ten behoeve van:

  • o

   a. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • o

   b. het uitstallen van goederen.

 • ·

  2. De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

 • ·

  3. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • ·

  4. De in het eerste en derde lid genoemde ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4. Beslistermijn

 • ·

  1. Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • ·

  2. Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • ·

  a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • ·

  b. verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • ·

  c. de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • ·

  d. aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • ·

  e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • ·

  f. de houder dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • ·

  1. De Verordening winkeltijden Kollumerland c.a. wordt ingetrokken.

 • ·

  2. Een krachtens de Verordening winkeltijden Kollumerland c.a. verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • ·

  3. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening winkeltijden Kollumerland c.a. maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • ·

  1. Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op de dag, dat deze is bekendgemaakt.

 • ·

  2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Kollumerland c.a. 2016.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2016

De Griffier,

T.Toren

De burgemeester,

B.Bilker