Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kollumerland en Nieuwkruisland

Verordening burgerinitiatief 2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKollumerland en Nieuwkruisland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening burgerinitiatief 2004
CiteertitelVerordening burgerinitiatief 2004
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-11-200409-03-2019Onbekend

18-11-2004

Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland, 24-11-2004

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening burgerinitiatief 2004

De raad van de gemeente Kollumerland c.a.;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 september

2004;

gelet op het reglement van orde van de gemeenteraad van Kollumerland c.a.;

gelet op de verordening op de raadscommissie 2004 van de gemeente Kollumerland c.a.;

besluit vast te stellen het volgende:

Verordening burgerinitiatief 2004

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder een burgerinitiatiefvoorstel een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp op de agenda van de vergadering van de raad en/of de raadscommissie te plaatsen.

Artikel 2

Het presidium plaatst een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad en/of de raadscommissie, indien daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend. Ongeldig is het verzoek dat:

 • a.

  niet door ten minste 100 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund;

 • b.

  een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat, of

 • c.

  niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5.

Artikel 3
 • 1.

  Initiatiefgerechtigd zijn degenen, die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad. Ook ingezetenen van de gemeente van zestien jaar en ouder, die met uitzondering van hun leeftijd voldoen aan de vereisten voor het kiesrecht voor de leden van de gemeenteraad, zijn initiatiefgerechtigd.

 • 2.

  Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigdheid is voldaan, is de toestand op de dag van indiening van het verzoek bepalend.

Artikel 4

Een burgerinitiatiefvoorstel houdt niet in:

 • a.

  een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;

 • b.

  een vraag over het gemeentelijk beleid;

 • c.

  een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur;

 • d.

  een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur, of

 • e.

  een onderwerp waarover tijdens de raadsperiode, waarin indiening van het voorstel plaatsvindt, door de raad een besluit is genomen, dan wel korter dan één jaar voor indiening van het burgerinitiatiefvoorstel door de raad in de voorgaande raadsperiode een besluit is genomen.

Artikel 5
 • 1.

  Het verzoek ter plaatsing van een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad wordt schriftelijk ingediend bij de griffier.

 • 2.

  Het verzoek bevat ten minste:

  • a.

   een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatiefvoorstel;

  • b.

   een toelichting op het burgerinitiatiefvoorstel;

  • c.

   de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening van de verzoeker en zijn plaatsvervanger, en

  • d.

   een lijst met de voornamen, achternamen, adressen, geboortedata en handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

 • 3.

  Voor de indiening van het verzoek wordt gebruik gemaakt van het in bijlage 1 van deze verordening opgenomen model.

Artikel 6
 • 1.

  Het presidium beslist in de eerstvolgende vergadering na de datum van indiening van het verzoek of het burgerinitiatiefvoorstel, voorzien van advies van het college van burgemeester en wethouders, op de concept agenda van de vergadering van de raadscommissie en/of de raad wordt geplaatst, met dien verstande dat ten minste twee weken is gelegen tussen de dag van indiening van het verzoek en de dag van de vergadering van het presidium, waarin het presidium over het verzoek beslist.

 • 2.

  Als het presidium het verzoek afwijst wegens strijd met artikel 4, onder a, kan de raad het voorstel doorzenden aan het college van burgemeester en wethouders. Het college zal de raad informeren over de afhandeling van het verzoek.

 • 3.

  Als het presidium het verzoek toewijst, dan komt het burgerinitiatiefvoorstel ter advisering binnen vier weken op de agenda van het college van burgemeester en wethouders. Vervolgens komt het op de concept agenda van de dan eerstvolgende vergadering van de raadscommissie en/of de raad.

 • 4.

  De raadscommissie en de raad beslissen in de betreffende vergadering definitief over het wel of niet behandelen van het burgerinitiatiefvoorstel.

 • 5.

  De griffier nodigt namens de burgemeester de verzoeker schriftelijk uit voor de vergadering, waarvoor het burgerinitiatiefvoorstel is geagendeerd. De verzoeker of zijn plaatsvervanger heeft tijdens deze vergadering de gelegenheid om zijn burgerinitiatiefvoorstel mondeling nader toe te lichten.

 • 6.

  Zo spoedig mogelijk, nadat de raad over het burgerinitiatiefvoorstel een besluit heeft genomen, wordt dit besluit bekendgemaakt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in het regionale huis-aan-huisblad en door plaatsing op de internetsite van de gemeente.

 • 7.

  Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van het besluit schriftelijk mededeling gedaan aan verzoeker.

Artikel 7

De burgemeester neemt elk jaar in zijn burgerjaarverslag op een verslag over de werking van het recht van burgerinitiatief in de praktijk.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de dag, volgende aan de dag van vaststelling.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Kollumerland c.a. d.d. 18 november 2004.

, voorzitter (B. Bilker)

, griffier (J. Slopsema-Terpstra)