Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kollumerland en Nieuwkruisland

Verordening inzake het gebruik van de Friese taal in het schriftelijk verkeer bij de gemeente Kollumerland c.a.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKollumerland en Nieuwkruisland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake het gebruik van de Friese taal in het schriftelijk verkeer bij de gemeente Kollumerland c.a.
CiteertitelVerordening Fries in het schriftelijk verkeer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpWelzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 147, lid 1
 2. Algemene wet bestuursrecht, artikel 2:9, lid 1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200905-12-2017nieuwe regeling

11-12-2008

Nieuwsblad van N.O.-Friesland d.d. 31-12-2008

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake het gebruik van de Friese taal in het schriftelijk verkeer bij de gemeente Kollumerland c.a.

De gemeenteraad van Kollumerland c.a.

Overwegende dat het gebruik van de Friese taal in het officiele verkeer wordt gesteund door de gemeente Kollumerland c.a.;

Overwegende hetgeen is opgenomen in artikel 147 lid 1 van de Gemeentewet;

Overwegende hetgeen is opgenomen in artikel 2:9 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht

besluit

om de volgende verordening inzake het gebruik van de Friese taal in het schriftelijk verkeer bij de gemeente Kollumerland c.a. vast te stellen.

Artikel 1: definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  dubbeltaligheid: het tegelijk gebruiken van de Nederlandse en de Friese taal;

 • -

  tweetaligheid: keuze voor de Nederlandse of Friese taal;

 • -

  bestuursorganen: gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Artikel 2: bereik van de verordening

Deze verordening regelt het gebruik van de Friese taal in schriftelijke stukken van de gemeente Kollumerland c.a.

Artikel 3: recht van taalkeuze

De bestuursorganen hebben het recht om te kiezen voor het gebruik van de Friese taal, voor zover dat recht niet wordt beperkt door wettelijke bepalingen.

Artikel 4: taalkeuze

De bestuursorganen kiezen voor het beginsel van tweetaligheid.

Artikel 5:

Bij de taalkeuze wordt in ieder geval rekening gehouden met:

 • a.

  de taalcriteria zoals die zijn opgenomen in artikel 2:10 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  het belang om dezelfde taal te gebruiken als waarin het bestuursorgaan is aangeschreven (volgend taalbeleid);

 • c.

  de continuïteit van de taalkeuze;

 • d.

  de bestemming van de schriftelijke stukken;

 • e.

  de considerans van afdeling 2.2 van de algemene wet bestuursrecht: “groter gewicht toe te kennen aan de beginselen van gelijke behandeling en gelijkwaardigheid van de Friese taal in de provincie Fryslân”.

Artikel 6: vertalingsregeling:

 • 1.

  Indien een schriftelijk stuk in de Friese taal is gesteld, geeft het bestuursorgaan hiervan desgevraagd een vertaling in het Nederlands.

 • 2.

  Voor een vertaling als bedoeld in het eerste lid, wordt een vergoeding gevraagd;

 • 3.

  Deze vergoeding wordt berekend op grond van bepalingen uit de leges-verordening, doch mag niet meer bedragen dan de kosten;

 • 4.

  Een vertaling als bedoeld in het eerste lid, wordt kosteloos verstrekt, indien het gaat om:

  • a.

   de notulen van een vergadering van een vertegenwoordigend orgaan, en het belang van de verzoeker rechtstreeks bij het genotuleerde is betrokken, dan wel de notulen van de vergadering van een vertegenwoordigend orgaan waarin algemeen verbindende voorschriften of beleidsregels zijn vastgesteld.

  • b.

   een besluit of andere handeling waarbij de verzoeker belanghebbende is.

Artikel 7: slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Fries in het schriftelijk verkeer”.

 

 

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Kollumerland c.a. op 11 december 2008