Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kollumerland en Nieuwkruisland

de Verordening Langdurigheidstoeslag WWB

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKollumerland en Nieuwkruisland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingde Verordening Langdurigheidstoeslag WWB
CiteertitelVerordening Langdurigheidstoeslag WWB
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpLangdurigheidstoeslag

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Werk en Bijstand, artikel 8, lid 1 en artikel 36

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2009Onbekend

26-02-2009

Nieuwsblad van N.O.-Friesland d.d. 15-12-2010

Onbekend
01-01-2009wijziging art. 1

28-05-2009

Nieuwsblad van N-O Friesland,15-10-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

de Verordening Langdurigheidstoeslag WWB

de Raad van de gemeente Achtkarspelen;

en

de Raad van de gemeente Kollumerland c.a.;

gelet op het bepaalde in artikel 8, lid 1, sub d en artikel 36 van de Wet Werk en Bijstand,

overwegende dat moet worden vastgesteld wie voor een langdurigheidstoeslag in aanmerking komt en op grond van welke criteria de hoogte van die langdurigheidstoeslag wordt bepaald;

besluiten

vast te stellen:

de Verordening Langdurigheidstoeslag WWB

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de WWB: de Wet Werk en Bijstand;

 • b.

  de belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken   (Algemene Wet Bestuursrecht);

 • c.

  de alleenstaande: de ongehuwde van 21 jaar of ouder die geen tot zijn last komende kinderen heeft en geen gezamenlijke huishouding voert met een ander tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad of een bloedverwant in de tweede graad indien er bij één van de bloedverwanten in de tweede graad sprake is van zorgbehoefte;

 • d.

  de alleenstaande ouder: de ongehuwde van 21 jaar of ouder die de volledige zorg heeft voor één of meer tot zijn last komende kinderen en geen gezamenlijke huishouding voert met een ander tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad of een bloedverwant in de tweede graad indien er bij één van de bloedverwanten in de tweede graad sprake is van zorgbehoefte;

 • e.

  de gehuwde: een persoon die gehuwd, of geregistreerd partner is en 21 jaar of ouder is;

  • -

   als gehuwde wordt mede aangemerkt de ongehuwde van 21 jaar of ouder die met een ongehuwde van 21 jaar of ouder een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het een bloedverwant in de eerste graad betreft;

  • -

   als ongehuwde wordt mede aangemerkt degene van 21 jaar of ouder die duurzaam gescheiden leeft van de van degene waarmee hij gehuwd is;

   van een gezamenlijke huishouding is sprake indien twee personen van 21 jaar of ouder hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding danwel anderszins;

  • -

   een gezamenlijke huishouding wordt in ieder geval aanwezig geacht indien de belanghebbenden hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en:

   - zij met elkaar gehuwd zijn geweest of eerder voor de verlening van bijstand als gehuwden zijn aangemerkt;

   - uit hun relatie een kind is geboren of erkenning heeft plaatsgevonden van een kind van de één door de ander;       

   - zij zich wederzijds verplicht hebben tot een bijdrage aan de huishouding krachtens een geldend samenlevingscontract;           

   - zij op grond van een registratie worden aangemerkt als een gezamenlijke huishouding die naar aard en strekking overeenkomt met de gezamenlijke huishouding bedoeld in het voorgaande.

  • -

   van duurzaam gescheiden leven is sprake als:

   - het een door één of beide belanghebbenden gewilde verbreking van de echtelijke of daarmee gelijkgestelde samenleving betreft, en

   - beide belanghebbenden afzonderlijk van elkaar een eigen leven leiden, als waren zij niet met elkaar gehuwd, en

   - deze toestand door tenminste één belanghebbende als bestendig wordt gezien.

 • f.

  het kind: het in Nederland woonachtige eigen kind of stiefkind;

 • g.

  het ten laste komende kind: het kind, jonger dan 18 jaar, voor wie de alleenstaande  ouder of de gehuwde aanspraak op kinderbijslag kan maken;

 • h.

  de langdurigheidstoeslag: de jaarlijkse financiële tegemoetkoming aan een persoon van 21 jaar of ouder, doch jonger dan 65 jaar, die langdurig een laag inkomen en geen in aanmerking te nemen vermogen heeft en geen uitzicht heeft op inkomensverbetering;

 • i.

  het begrip langdurig: een onafgebroken periode van 3 jaar voorafgaand aan de datum waarop in enig jaar het recht op de langdurigheidstoeslag ontstaat (de peildatum);

 • j.

  de peildatum: de datum waartegen langdurigheidstoeslag wordt aangevraagd;

 • k.

  een laag inkomen: een inkomen als bedoeld in artikel 31 en 32 van de WWB, alsmede een uitkering voor de kosten van levensonderhoud als bedoeld in artikel 7, lid 1, sub b van de WWB, dat over de voorgaande onafgebroken drie jaar voor de peildatum niet meer heeft bedragen dan de voor belanghebbende van toepassing zijnde norm, inclusief (eventuele) toeslag of verlaging als bedoeld in artikel 21 en paragraaf 3.3 van de WWB (100% van het sociaal minimum). Overschrijdingen tot maximaal 5% van het toepasselijke sociaal minimum worden genegeerd, zodat het totale in aanmerking te nemen inkomen 105% van het sociaal minimum is.

  Voor de beoordeling van het inkomen in het kader van artikel 32 is onderdeel b van het eerste lid niet van toepassing.

 • l.

  de inkomsten uit arbeid: de opbrengst van arbeid of de winst uit bedrijf en zelfstandig uitgeoefend beroep.

 • m.

  de inkomsten in verband met arbeid: een uitkering uit een verplichte werknemersverzekering of een particuliere verzekering wegens derving van inkomen. 

 • n.

  het vermogen: het vermogen als bedoeld in artikel 34 van de WWB;

 • o.

  de gehuwdennorm: de bijstandsnorm als bedoeld in artikel 21, sub c van de WWB

 • o.

  het college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Achtkarspelen óf de gemeente Kollumerland c.a.

 • p.

  de gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Achtkarspelen óf de  gemeente Kollumerland c.a.

Hoofdstuk 2. Categorieën

Artikel 2 Categorieën

Voor belanghebbenden aan wie een langdurigheidstoeslag kan worden verleend geldt een categorieaanduiding;

de categorieën worden aangeduid als:

 • a.

  alleenstaande;

 • b.

  alleenstaande ouder;

 • c.

  gehuwde.

Hoofdstuk 3. Criteria voor het toekennen van een langdurigheidstoeslag

Artikel 3
 • 1.

  Onverlet het bepaalde in artikel 36 van de WWB komt in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag de belanghebbende die langdurig (artikel 1, sub i van deze verordening) aangewezen is geweest op een laag inkomen (artikel 1, sub k van deze verordening) en over deze periode niet de beschikking heeft gehad over vermogen (artikel 1, sub n van deze verordening) en die geen uitzicht heeft op inkomensverbetering.

 • 2.

  Ten aanzien van perioden waarin de belanghebbende uitgesloten is geweest van het recht op bijstand wordt de belanghebbende geacht tenminste een inkomen te hebben gehad ter hoogte van 100% van de voor belanghebbende van toepassing zijnde norm, inclusief (eventuele) toeslag of verlaging als bedoeld in artikel 21 en paragraaf 3.3 van de WWB.

 • 3.

  Als de belanghebbende een gehuwde is geldt het eerste en het tweede lid evenzeer voor de partner.

 • 4.

  De partner van de gehuwde heeft geen zelfstandig recht op een langdurigheidstoeslag.

 • 5.

  Bij de vaststelling van het inkomen, als bedoeld in lid 1, wordt een eerder verstrekte langdurigheidstoeslag conform het gestelde in artikel 36, lid 2 van de WWB buiten beschouwing gelaten.

Hoofdstuk 4. Hoogte van de langdurigheidstoeslag

Artikel 4
 • 1.

  De langdurigheidstoeslag bedraagt voor:

  • -

   de alleenstaande: € 341,00;

  • -

   de alleenstaande ouder: € 436,00;

  • -

   de gehuwde: € 486,00.

    

   (de genoemde bedragen gelden per 1 januari 2008 en jaarlijks vindt per januari indexering plaats)

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid is de situatie op de peildatum bepalend.

 • 3.

  Indien één van de gehuwden op de peildatum is uitgesloten van het recht op langdurigheidstoeslag ingevolge artikel 11 of artikel 13, lid 1 van de WWB komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

 • 4.

  De in het eerste lid genoemde bedragen worden elk jaar per 1 januari aangepast met een percentage dat overeenkomt met het procentuele verschil tussen de gehuwdennorm per 1 januari van dat jaar en de gehuwdennorm van het per 1 januari van het daaraan voorafgaande jaar geldende gehuwdennorm.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 5
 • 1.

  Het college is belast met de uitvoering van het bepaalde in deze verordening.

 • 2.

  In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 6

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Langdurigheidstoeslag WWB.

Artikel 7
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Achtkarspelen op en de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Kollumerland c.a. op

De Raden voornoemd,

de Raadsgriffier,

mw. mr. R. van der Tempel

de Voorzitter,

T.J. van der Zwan

de Raadsgriffier,

mw. J. Slopsema-Terpstra

de Voorzitter,

B.Bilker