Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kollumerland en Nieuwkruisland

Verordening Fraudebeleid WWB, WIJ en IOAW

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKollumerland en Nieuwkruisland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Fraudebeleid WWB, WIJ en IOAW
CiteertitelVerordening Fraudebeleid WWB, WIJ en IOAW
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpSociale Zaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Verordening Fraudebeleid WWB en WIJ, vastgesteld op 8 oktober 2009 (Achtkarspelen) en 26 november 2009 (Kollumerland c.a.), wordt gelijktijdig ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet Werk en Bijstand, artikel 8a
 2. Wet Investeren in Jongeren, artikel 12, lid 1
 3. Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers, artikel 35, lid 1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2010Nieuwe regeling

24-06-2010

Nieuwsblad van N.O.-Friesland d.d. 15-12- 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

de Verordening Fraudebeleid WWB, WIJ en IOAW

de Raad van de gemeente Achtkarspelen;

en

de Raad van de gemeente Kollumerland c.a.;

gelet op het bepaalde in artikel 8a van de Wet Werk en Bijstand, artikel 12, lid 1, sub c van de Wet Investeren in Jongeren en artikel 35, lid 1, sub c van de Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers,

overwegende dat met betrekking tot de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand, alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet, in het kader van het financieel beheer regels moeten worden vastgesteld;

besluiten

vast te stellen:

de Verordening Fraudebeleid WWB, WIJ en IOAW

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de WWB: de Wet Werk en Bijstand;

 • b.

  de WIJ: de Wet Investeren in Jongeren;

 • c.

  de IOAW: de Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers;

 • d.

  de belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken (Algemene Wet Bestuursrecht) en welke in deze verordening ook wordt aangeduid met "hem";

 • e.

  de bijstand: de bijstandsnorm, vermeerderd of verminderd met de door het college vastgestelde verhoging of verlaging als bedoeld in hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 en 3.3 van de WWB, alsmede de bijzondere bijstand als bedoeld in artikel 12 WWB;

 • f.

  de inkomensvoorziening: de WIJ-norm, vermeerderd of verminderd met de door het college vastgestelde verhoging of verlaging als bedoeld in hoofdstuk 4 WIJ;

 • g.

  de uitkering: het verschil tussen het inkomen en de voor belanghebbende vastgestelde grondslag als bedoeld in artikel 5 IOAW;

 • h.

  de bijzondere bijstand: de bijstand bedoeld in artikel 35 WWB,

 • i.

  het college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Achtkarspelen óf de gemeente Kollumerland c.a.

 • j.

  de gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Achtkarspelen óf de gemeente Kollumerland c.a.

 • k.

  hoogwaardige handhaving: het totaal aan activiteiten dat is gericht op een rechtmatige verstrekking van uitkeringen, een vergroting van de spontane nalevingsbereid van cliënten, een vermindering van fraude en onnodige strafzaken, een optimale handhaafbaarheid en het verder uitbouwen van het maatschappelijk draagvlak door een vroegtijdige informatievoorziening, een optimale dienstverlening, een effectieve controle en een daadkrachtige sanctionering.

Artikel 2 Hoogwaardige handhaving

Het college maakt gebruik van het concept Hoogwaardige Handhaving en draagt er zorg voor dat de visie-elementen hiervan, te weten Informatie op maat, Dienstverlening op maat, Controle op maat en Sanctionering op maat worden verwerkt in het totale handhavingsbeleid ten behoeve van een rechtmatige uitkeringsverstrekking.

Artikel 3 Instrumenten ter voorkoming van fraude (preventie):

Het college draagt zorg voor een vroegtijdige informatievoorziening aan belanghebbenden over rechten, plichten en handhaving.

Het college optimaliseert zoveel mogelijk de dienstverlening zonder belemmeringen, zodat de kans op spontane naleving van de verplichtingen wordt vergroot.

Artikel 4 Instrumenten gericht op aanpak van fraude (repressie):

Het college draagt zorg voor een vroegtijdige detectie en afhandeling van fraudesignalen.

Het college gaat bij constatering van fraude daadwerkelijk tot sanctionering over.

Artikel 5 Rechtmatigheidscontrole en effectieve sanctionering

Het college hanteert ten aanzien van de rechtmatigheidscontrole een samenhangend stelsel van controlemethodieken, gebaseerd op signaalsturing, risicosturing en themacontroles, hetgeen is vervat in het Controleplan aanvragen, heronderzoeken en beëindigingen WWB, WIJ en IOAW.

Ten behoeve van een effectieve sanctionering legt het college de handelwijze omtrent de rechtmatigheidscontrole van uitkeringen WWB, WIJ en IOAW in beleidsregels vast en handelt het aangaande de afstemming van WWB-uitkeringen en WIJ-inkomensvoorzieningen conform de door de raad vastgestelde Verordening Afstemmingsbeleid WWB en WIJ en de Verordening Afstemmingsbeleid IOAW.

Artikel 6 Handhavingsplan

Het college geeft in een handhavingsplan aan hoe het totale concept Hoogwaardige handhaving gestalte wordt gegeven. In dit plan worden meetbare doelen geformuleerd.

Artikel 7 Verantwoording

Het college evalueert tenminste eenmaal per 2 jaar het gevoerde handhavingsbeleid en deze evaluatie wordt ter verantwoording aan de raad voorgelegd.

Artikel 8 Uitvoering

Het college is belast met de uitvoering van het bepaalde in deze verordening.

In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 9

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Fraudebeleid WWB, WIJ en IOAW.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2010.

De Verordening Fraudebeleid WWB en WIJ, vastgesteld op 8 oktober 2009 (Achtkarspelen) en 26 november 2009 (Kollumerland c.a.), wordt gelijktijdig ingetrokken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Achtkarspelen op en de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Kollumerland c.a. op

De Raden voornoemd,

de Raadsgriffier,

mr. R. van der Heide

de Voorzitter,

T.J. van der Zwan

de Raadsgriffier,

mw. N.A. Ynema

de Voorzitter,

B.Bilker