Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Korendijk

Besluit organisatieverordening griffie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKorendijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit organisatieverordening griffie
CiteertitelOrganisatieverordening van de griffie van de gemeente Korendijk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 107e

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-2012nieuwe regeling

13-03-2012

Gemeenteblad 2012, nummer 7

2011/4257

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit organisatieverordening griffie

Besluit organisatieverordening griffie

 

 

De raad van de gemeente Korendijk;

 

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 24 januari 2012;

 

gelet op artikel 107e, eerste lid,

 

besluit:

 

vast te stellen de organisatieverordening van de griffie:

 

 

HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen

Artikel 1:1

In deze verordening wordt verstaan onder:

griffier: de op grond van artikel 107 Gemeentewet door de raad benoemde functionaris;

griffie: de organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de raad, bestaande uit de griffier;

werkgeverscommissie: een door de raad op grond van artikel 83 van de Gemeentewet ingestelde commissie waaraan de werkgeversfunctie van de griffie(r) is gedelegeerd.

HOOFDSTUK 2 Organisatie van de griffie

ORGANISATIEDOELSTELLINGEN EN FORMATIE

Artikel 2:1

De raad stelt op voorstel van de werkgeverscommissie de organisatiedoelstellingen en formatie van de griffie en de op de griffie aanwezige functies vast.

 

AANSTURING GRIFFIER

Artikel 2:2
 • 1.

  De werkgeverscommissie is verantwoordelijk voor de aansturing van de griffier.

 • 2.

  De raad stelt op voorstel van de werkgeverscommissie een instructie vast, zoals bedoeld in artikel 107a Gemeentewet.

 • 3.

  De griffier handelt naar zijn instructie.

 • 4.

  De griffier legt verantwoording af aan de raad over het functioneren van de griffie in een jaarplan/ jaaroverzicht.

 

FINANCIËN

Artikel 2:3

De raad stelt jaarlijks de begroting van de griffie vast op basis van het jaarplan van de griffie.

 

BEHEER

Artikel 2:4

De griffier maakt in het driehoeksoverleg tussen burgemeester, secretaris en griffier afspraken over het gebruik van de binnen de collegeorganisatie bestaande ondersteunende faciliteiten op het terrein van Personeel, Informatie, Juridische Zaken, Organisatie, Financiën, Automatisering en Huisvesting.

 

MEDEZEGGENSCHAP

Artikel 2:5
 • 1.

  De griffie voert samen met de ambtelijke organisatie een gemeenschappelijke ondernemingsraad als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

 • 2.

  De secretaris geldt voor wat betreft de griffie als bestuurder in de zin van de WOR.

 • 3.

  Voor zover er in het overleg met de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 23 van de WOR (hierna: de overlegvergadering) onderwerpen worden besproken die de griffie en/of het griffiepersoneel rechtstreeks of middellijk aangaan, vindt er voorafgaand aan de overlegvergadering overleg plaats tussen de griffier en de secretaris. Indien dat door de griffier wenselijk wordt geacht is de secretaris gehouden om het standpunt van de griffier in de overlegvergadering kenbaar te maken.

 • 4.

  De griffier ontvangt een verslag van die overlegvergaderingen, waarin onderwerpen zijn besproken die de griffie en/of het griffiepersoneel rechtstreeks of middellijk aangaan.

 • 5.

  Ingeval van ingrijpende organisatiewijzigingen van de griffie wijst de werkgeverscommissie uit zijn midden een vertegenwoordiger aan om overleg met de vakorganisaties te voeren, in het GO.

HOOFDSTUK 3 Slotbepalingen

Artikel 3:1

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg met de voorzitter van de werkgeverscommissie.

Artikel 3:2

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Organisatieverordening van de griffie van de gemeente Korendijk'.

Artikel 3:3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

 

 

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 13 maart 2012.

de griffier, de voorzitter,

A.Goslings R.W.J. Melissant-Briene

Toelichting organisatieverordening griffie

Algemeen

In artikel 107e, eerste lid van de Gemeentewet is de raad de mogelijkheid geboden regels te stellen over de organisatie van de griffie. De raad legt deze regels vast in een organisatieverordening. Het college stelt regels vast over de collegeorganisatie in een organisatieregeling.

Artikelsgewijs

Artikel 2:1 Organisatiedoelstellingen en formatie

Het is van belang dat de raad stilstaat bij wat voor een soort griffie hij als ondersteuning wenst te hebben en dus welke functies hij wenst te zien ingevuld. In dat kader is het van belang de organisatiedoelstellingen te benoemen en de formatie van de griffie te bepalen.

Artikel 2:2 Aansturing griffie(r)

De raad kan de aansturing van de griffie neerleggen bij de werkgeverscommissie. Deze commissie is verantwoordelijk voor het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de griffier. De raad kan verder op basis van de wettelijke instructie de griffier aansturen. De griffier legt als diensthoofd verantwoording af aan de raad over het functioneren van de griffie in een jaarplan en jaarverslag.

Artikel 2:3

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 2:4 Beheer

Het is niet efficiënt en doelmatig dat de griffier alle uit de arbeidsvoorwaardenregelingen en de hierop gebaseerde personele besluiten voortvloeiende technische uitvoeringshandelingen verricht. Dat geldt evenzeer voor overige bedrijfsvoeringtechnische handelingen (huisvesting, financiën, e.d.). Daarnaast is het ook van belang de advisering en de overige ondersteuning te regelen. In Cromstrijen regelen wij dat in overleg tussen de burgemeester, de secretaris en de griffier.

Artikel 2:5 Medezeggenschap

De ambtelijke organisatie en de griffie vormen twee aparte ondernemingen in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De rechtspersoon gemeente is de (enige) ondernemer. De griffiemedewerkers hebben geen actief en passief kiesrecht voor de ondernemingsraad van de ambtelijke organisatie. V.w.b. de griffie is niet de secretaris maar de griffier bestuurder in de zin van de WOR. De WOR biedt de ondernemer met meer dan één onderneming de mogelijkheid om de medezeggenschap binnen de ondernemingen te combineren. Als er in de ondernemingen samen ten minste 50 personen werkzaam zijn, kan een gemeenschappelijke OR worden ingesteld (artikel 3 WOR). De ondernemingen worden dan beschouwd als één onderneming in de zin van de WOR. Dit is wenselijk wanneer de ondernemingen zo sterk met elkaar samenhangen dat de instelling van aparte ondernemingsraden minder effectief is of een van de ondernemingen te klein is voor de instelling van een eigen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging (PVT). Ook is e.e.a. als wenselijk aan te merken wanneer er zaken aan de orde zijn die alle ondernemingen betreffen, zoals belangrijke investeringen (bijv.ingrijpende verbouwingen, milieuvoorzieningen, technologische voorzieningen). Tenslotte kunnen aangelegenheden aan de orde zijn die het personeelsbeleid of de arbeidsomstandigheden in alle ondernemingen betreffen. In dit artikel wordt een gemeenschappelijke OR ingesteld. Burgemeester en wethouders dienen hiertoe afzonderlijk te besluiten. Om praktische redenen is ervoor gekozen om de gemeentesecretaris / algemeen directeur ook v.w.b. de griffie als bestuurder in de zin van de WOR aan te merken. Om ingeval van bespreking van onderwerpen m.b.t. de griffie in de overlegvergadering de inbreng van de griffier te waarborgen, is bepaald dat de gemeentesecretaris / algemeen directeur en de griffier voorafgaand aan de overlegvergadering overleg voeren. Dit overleg is in beginsel op overeenstemming gericht. Voor het geval er in het vooroverleg tussen de gemeentesecretaris / algemeen directeur en de griffier niet tot overeenstemming wordt gekomen, is bepaald dat de gemeentesecretaris / algemeen directeur in voorkomende gevallen gehouden is het standpunt van de griffier kenbaar te maken.

In het kader van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet de gemeente, als publiekrechtelijke rechtspersoon, worden aangemerkt als ondernemer. De griffie en de collegeorganisatie kunnen beiden worden beschouwd als onderneming en de griffier en de secretaris als bestuurder in de zin van de WOR.

Aangezien het college bevoegd is de rechtspositie van ambtenaren vast te stellen, geldt het GO als een door het college ingestelde commissie; raadsleden kunnen daarin volgens de wet geen zitting hebben. De raad is bevoegd om de rechtspositie van de griffie vast te stellen, maar kan geen deel meer uitmaken van het bestaande GO. Voor zover op het griffiepersoneel de gemeentelijke rechtspositie geheel van toepassing is vormt dit geen probleem; de vertegenwoordiger uit het college vertegenwoordigt het gemeentebestuur in zijn algemeenheid. Anders ligt het bij toekomstige ingrijpende organisatieveranderingen op de griffie. De organisatie van de griffie is geen zaak van het college. Voor overleg daarover zal een vertegenwoordiger door de raad moeten worden aangewezen om overleg met de vakorganisaties te voeren. In dit artikel wordt bepaald dat de aanwijzing geschiedt door en uit de werkgeverscommissie.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

De inhoud van dit hoofdstuk spreekt voor zich.