Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Korendijk

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKorendijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2013
CiteertitelVerordening Lijkbezorgingsrechten 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinancien en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-201205-01-2015nieuwe regeling

11-12-2012

Gemeenteblad 2012. 34

2012/3073

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2013

VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN VAN 2013

 

De raad van de gemeente Korendijk;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet ;

 

zien het advies van 30 oktober 2012, stuknummer 2012/3073;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2013.

(Verordening lijkbezorgingsrechten 2013)

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats(en): de algemene begraafplaatsen in de gemeente Korendijk;

 • b.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon gedurende een bepaalde periode het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • c.

  particulier kindergraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon gedurende een bepaalde periode het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van kinderlijken beneden de leeftijd van 12 jaar;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen, bevattende de as van kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar

 • d.

  particulier urnengraf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon gedurende een bepaalde periode het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een asbus met of zonder urn.

 • e.

  particulier keldergraf: een graf met geprefabriceerde betonnen wanden en bodem waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon gedurende een bepaalde periode het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • g.

  algemeen kindergraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van kinderlijken beneden de leeftijd van 12 jaar.

 • h.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een asbus met of zonder urn.

 • i.

  verstrooiingsplaats: een daartoe op de begraafplaats(en) specifiek bestemd algemeen strooiveld.

 • j.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • k.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • l.

  grafbedekking: gedenkteken, beplanting en overige voorwerpen op een graf;

 • m.

  beheerder: de door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar die belast is met het dagelijkse beheer dan wel toezicht van de begraafplaatsen of degene die hem/haar vervangt;

 • n.

  rechthebbende: de rechthebbende op een particulier graf;

 • o.

  Wet: de Wet op de lijkbezorging.

.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1.

  De rechten worden niet geheven voor het opgraven van een lijk of asbus op rechterlijk gezag

 • 2.

  De rechten worden eenmaal geheven als een doodgeboren of binnen drie maanden na de geboorte overleden twee-of meerlingen in één kist wordt begraven of als lijken van kinderen, die beneden de leeftijd van drie maanden zijn overleden in één kist samen met de overleden moeder in één kist worden begraven.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten genoemd in de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht of verlengd.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Alle rechten als die bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Tijdstip van betaling en betaling in termijnen

 • 1.

  De rechten moeten worden betaald binnen één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijn.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid geldt, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan € 300,--, doch minder is dan € 2.500,-- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in 10 gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijn telkens een maand later.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2012 van 18 september 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Lijkbezorgingsrechten 2013”

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Korendijk van 11 december 2012.

de griffier, de voorzitter,

A.Goslings R.W.J. Melissant-Briene

TARIEVENTABEL LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2013

behorende bij de 'Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingrechten Korendijk 2013

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten en onderhoud

 • 1.1

  Voor het verlenen van het recht op een particulier graf en kosten voor onderhoud wordt geheven € 224,00 per jaar

 • 1.2

  Voor het verlenen van het recht op een algemeen graf en kosten voor onderhoud wordt geheven € 150,00 per jaar

 • 1.3

  Voor het verlenen van het recht op een urnengraf en kosten voor onderhoud wordt geheven € 116,00 per jaar

 • 1.4

  Voor het verlenen van het recht op een particulier kindergraf en voor onderhoud wordt geheven € 112,00 per jaar

 • 1.5

  Voor het verlenen van het recht op een algemeen kindergraf en voor onderhoud wordt geheven € 75,00 per jaar

 • 1.6

  Voor het verlenen van het recht op een keldergraf en kosten en voor onderhoud wordt geheven € 414,00 per jaar

  1.6.1Het recht wordt op moment van aankoop dan wel verlenging, als bedoeld in artikel 15 en artikel 9 lid 3 van de beheersverordening, afgekocht.

Restitutie van de in dit hoofdstuk vermelde bedragen vindt niet plaats bij het tussentijds opzeggen van het graf waarvoor het recht is verleend.

 

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1 Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouderwordt geheven € 900,00

2.2 Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar of eendoodgeboren kind wordt geheven € 225,00

2.3 Voor het begraven van een lijk van een kind van 1 t/m 11 jaar wordtgeheven € 450,00

2.4 Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met € 350,00

2.2 Onder buitengewone uren wordt verstaan de uren die afwijken van dein artikel 10 van de “Beheersverordening algemene begraafplaats(en)gemeente Korendijk” vermelde tijden waarop een begraving, bijzetting of asverstrooiing mag plaatsvinden.

 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

3.1 Voor het bijzetten van een asbus met of zonder urn wordt geheven:

3.1.1in een eigen urnengraf, particulier keldergraf, particulier kindergraf, particulier graf: € 900,00

 • het bijzetten van een tweede asbus met of zonder urn in de onder 3.1.1. genoemde graven: € 450,00

 • 3.1.3

  voor het bijzetten van een asbus met of zonder urn op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 3.1.1 en 3.1.2 verhoogd met € 350,00

 • 3.1.4

  Onder buitengewone uren wordt verstaan de uren die afwijken van de in de “Beheersverordening algemene begraafplaats(en) gemeente Korendijk” vermelde tijden waarop een begraving, bijzetting of asverstrooiing mag plaatsvinden.

 

Hoofdstuk 4 Het verstrooien van as

4.1Voor het (doen) verstrooien van as op één van de speciaal daartoe ingerichte strooivelden op de gemeentelijke begraafplaats(en) wordt geheven: € 161,00

 • 4.1

  voor het (doen) verstrooien van as op één van de speciaal daartoe ingerichte strooivelden op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 4.1 verhoogd met € 350,00

 • 4.1.2

  Onder buitengewone uren wordt verstaan de uren die afwijken van de in de “Beheersverordening algemene begraafplaats(en) gemeente Korendijk” vermelde tijden waarop een begraving, bijzetting of asverstrooiing mag plaatsvinden.

 

Hoofdstuk 5 Vergunning

5,1 Voor het afgeven van een vergunning als bedoeld in artikel 19 van de “Beheersverordening algemene begraafplaats(en) Korendijk wordt geheven: € 209,00

 

Hoofdstuk 6 Gebruik aula, klokluiden.

6.1Voor het tijdelijk gebruik van de aula, als bedoeld in artikel 8 van de “Beheersverordening begraafplaatsen Korendijk 2005” wordt geheven:

 • 6.1.1

  voor opbaren per etmaal: € 51,00

 • 6.1.2

  gebruik van de aula tijdens de begraafplechtigheid: € 377,00

 • 6.1.3

  voor het gebruik van de aula ten behoeve van condoleance anders dan

op de dag van de begrafenis, per dagdeel: € 188,00

6.2het recht genoemd in 6.1 is inclusief het recht voor het tijdelijk gebruik van de opbaarruimte en het recht voor het tijdelijk gebruik van de keuken in de aula

6.3het recht genoemd in 6.1 is niet verschuldigd indien het gebruik plaatsvindt op last van het bevoegde gezag of in opdracht van de burgemeester.

6.4Voor het luiden van de klok vanwege de gemeente gedurende een half uur ofeen gedeelte daarvan wordt geheven: € 60,00

 

Hoofdstuk 7 Opgraven en ruimen

7.1 Voor het opgraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordtgeheven € 900,00

7.2 Voor het opgraven van een lijk van een kind beneden één jaar of eendoodgeboren kind wordt geheven € 225,00

7.3 Voor het opgraven van een lijk van een kind van 1 t/m 11 jaar wordtgeheven € 450,00

7.4 Voor het herbegraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouderin hetzelfde graf of een ander graf op de gemeentelijke begraafplaats(en) wordt geheven € 900,00

7.5 Voor het hergraven van een lijk van een kind beneden één jaar of eendoodgeboren kind in hetzelfde graf of een ander graf op de gemeentelijke begraafplaats(en) wordt geheven € 225,00

7.6 Voor het hergraven van een lijk van een kind van 1 t/m 11 jaar in hetzelfdegraf of een ander graf op de gemeentelijke begraafplaats(en) wordt geheven € 450,00

 • 7.7

  Voor het opgraven of verwijderen van een asbus met of zonder urn wordt gehevenuit een particulier graf of een urnengraf € 900,00

  7.8 Voor het weer terugplaatsen van een asbus met of zonder urn wordt gehevenin een particulier graf of in een particulier urnengraf € 990,00

 • 7.9.

  Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende/ rechthebbende wordt geheven per lijk € 990,00

 • 7.10

  Indien na het ruimen van een particulier graf op verzoek van de belanghebbende binnen de lopende graftermijn opnieuw een lijk in het betreffende particulier graf wordt begraven of een asbus met of zonder urn wordt bijgezet, worden de tarieven geheven als genoemd in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 van deze tarieventabel.

 

Behorende bij het raadsbesluit van 11 december 2012.

 

de griffier, de voorzitter,

 

A.Goslings R.W.J. Melissant-Briene