Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Korendijk

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKorendijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk 2015
CiteertitelBesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning, Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201504-01-2016nieuwe regeling

16-12-2014

Gemeenteblad 2014, 77355

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk 2015

 

 

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk 2015

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3

Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen 3

Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden 3

Artikel 2.2 Toepassing primaat verhuizing 3

Artikel 2.3 Terugbetaling bij verkoop woning 3

Hoofdstuk 3 Persoonsgebonden budget 4

Artikel 3.1 Verstrekking op verzoek 4

Artikel 3.2 Budgetperiode 4

Artikel 3.3 Recht op persoonsgebonden budget 4

Artikel 3.4 Persoonsgebonden budget en kwaliteit 4

Artikel 3.5 Persoonsgebonden budget woningaanpassing 4

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening 5

Artikel 3.7 Hoogte persoonsgebonden budget diensten 5

Artikel 3.8 Hoogte persoonsgebonden budget huishoudelijke ondersteuning 6

Artikel 3.9 Hoogte persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen 6

HOOFDSTUK 4 BIJDRAGE IN DE KOSTEN 6

Artikel 4.1 Verschuldigde bijdrage in de kosten maatwerkvoorziening 6

HOOFDSTUK 5 TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN 7

Artikel 5.1 Meerkosten en aanvraag 7

Artikel 5.2 Hoogte tegemoetkoming meerkosten 7

Artikel 5.3 Uitbetaling tegemoetkoming meerkosten 8

HOOFDSTUK 6 SLOTBEPALINGEN 8

Artikel 6.1 Indexering 8

Artikel 6.2 Citeertitel en inwerkingtreding 8

Bijlage I: keuring en onderhoud liften 10

 

Besluit maatschappelijke ondersteuning

gemeente Korendijk 2015

 

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk;

Overwegende dat het de bevoegdheid heeft om regels te stellen omtrent de te verstrekken maatwerkvoorzieningen, tegemoetkoming meerkosten, bijdrage in de kosten en het persoonsgebonden budget in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015);

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, het Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning 2015 (Algemene Maatregel van Bestuur) en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk 2015;

 

Besluit:

Vast te stellen het navolgende

 

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk 2015.

 •  

  Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

  • Artikel 1 Begripsomschrijvingen

  • 1.

   In dit Besluit wordt verstaan onder:

  • a.

   Besluit: het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk 2015;

  • b.

   Verordening: de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk 2015;

  • c.

   Uitvoeringsbesluit: het Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning 2015, Stb NTB.

  • d.

   Instandhoudingskosten: een door het College te bepalen bedrag dat bestemd is voor bijvoorbeeld onderhoud, reparatie en verzekering verband houdend met de te verstrekken maatwerkvoorziening.

  • 2.

   Alle begrippen die in dit Besluit worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet, de Verordening, het landelijk Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Algemene Wet bestuursrecht (Awb).

 • Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen

  Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden

  Onverminderd de toepassing van artikel 8.4 vierde lid onder f van de Verordening worden voor woonvoorzieningen de volgende afschrijvingsperioden gehanteerd:

  • -

   keuken 20 jaar

  • -

   badkamer 25 jaar

  • Artikel 2.2 Toepassing primaat verhuizing

  Het bedrag waarboven toepassing van het primaat van de verhuizing, zoals bedoeld in artikel 8.3 eerste lid van de Verordening kan worden toegepast bedraagt € 2.400.

  • Artikel 2.3 Terugbetaling bij verkoop woning

  • 1.

   Het in artikel 12.4 van de Verordening genoemde afschrijvingsschema luidt als volgt:

  • -

   bij verkoop in het eerste jaar na gereed melding 100% van vergoede aanpassingskosten;

  • -

   bij verkoop in het tweede jaar na gereed melding 90% van de vergoede aanpassingskosten;

  • -

   bij verkoop in het derde jaar na gereed melding 80% van de vergoede aanpassingskosten;

  • -

   bij verkoop in het vierde jaar na gereed melding 70% van de vergoede aanpassingskosten;

  • -

   bij verkoop in het vijfde jaar na gereed melding 50% van de vergoede aanpassingskosten;

  • -

   bij verkoop in het zesde jaar na gereed melding 30% van de vergoede aanpassingskosten;

  • -

   bij verkoop in het zevende jaar na gereed melding 10% van de vergoede aanpassingskosten;

  • 2.

   Het College vermindert de in het eerste lid genoemde bedragen met de verschuldigde bijdrage in de kosten;

  • 3.

   Het in artikel 12 lid 1 bedoelde bedrag bedraagt € 12.924,44.

Hoofdstuk 3 Persoonsgebonden budget

 • Artikel 3.1 Verstrekking op verzoek

 • 1.

  Verstrekking van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van de cliënt.

 • 2.

  De cliënt is verplicht desgevraagd inlichtingen te verstrekken over de met het persoonsgebonden budget aan te schaffen dan wel in te kopen maatwerkvoorziening.

Artikel 3.2 Budgetperiode

Het persoonsgebonden budget wordt geacht in ieder geval toereikend te zijn voor zover van toepassing met de normale afschrijvingstermijn die geldt voor de met het persoonsgebonden budget aan te schaffen dan wel in te kopen maatwerkvoorziening. Daaronder worden ook de instandhoudingskosten gerekend.

Artikel 3.3 Recht op persoonsgebonden budget

Onverminderd de voorwaarden en/of weigeringsgronden van artikel 2.3.6 van de wet bestaat geen recht op een persoonsgebonden budget indien en zolang een risico bestaat dat beslag kan worden gelegd op het persoonsgebonden budget.

 • Artikel 3.4 Persoonsgebonden budget en kwaliteit

 • 1.

  Bij de verstrekking van een persoonsgebonden budget voor een hulpmiddel, een woningaanpassing, diensten en huishoudelijke ondersteuning dient te worden voldaan aan de door het College gestelde voorwaarden voor wat betreft de kwaliteit als bedoeld in de wet. Daaronder wordt in ieder geval verstaan dat de maatwerkvoorwerkvoorziening:

 • a.

  als veilig, doeltreffend en cliëntgericht kan worden aangemerkt;

 • b.

  wordt afgestemd op de individuele situatie van de cliënt;

 • c.

  wordt verstrekt in overeenstemming met de professionele standaard;

 • d.

  wordt verstrekt met respect voor en inachtneming van de rechten van de cliënt.

 • Artikel 3.5 Persoonsgebonden budget woningaanpassing

 • 1.

  Bij de verlening van een persoonsgebonden budget voor het realiseren van een woningaanpassing dient binnen 6 maanden na het besluit met de werkzaamheden te worden aangevangen.

 • 2.

  In afwijking van artikel 5.1 tweede lid onder e van de Verordening dient het persoonsgebonden budget voor woningaanpassingen binnen 15 maanden na toekenning te zijn aangewend voor de bekostiging van het resultaat waarvoor de verlening heeft plaatsgevonden.

 • 3.

  Voor de verstrekking van een persoonsgebonden budget voor een woningaanpassing gelden de volgende voorwaarden:

 • a.

  met de werkzaamheden waarop de maatwerkvoorziening betrekking heeft, mag geen aanvang worden gemaakt voordat het College positief heeft beslist op de aanvraag;

 • b.

  het College heeft desgevraagd op één of meer door het College te bepalen tijdstippen toegang tot de woning of het gedeelte van de woning waar de aanpassing wordt aangebracht;

 • c.

  de cliënt verstrekt desgevraagd inzage in de bescheiden en tekeningen die betrekking hebben op de woningaanpassing;

 • d.

  aan het College wordt desgevraagd de gelegenheid geboden tot het controleren van de gerealiseerde woningaanpassing.

 • 4.

  Onmiddellijk na de voltooiing van de aanpassingswerkzaamheden, doch uiterlijk binnen 15 maanden na het besluit tot toekenning verklaart de cliënt schriftelijk aan het College dat de bedoelde werkzaamheden zijn voltooid.

 • 5.

  De gereed melding, bedoeld in het vorige lid, is voorzien van een verklaring waaruit blijkt dat bij het treffen van de maatwerkvoorziening is voldaan aan de voorwaarden waaronder het persoonsgebonden budget is toegekend.

 • 6.

  De cliënt aan wie een persoonsgebonden budget is verstrekt voor het realiseren van een woningaanpassing aan de eigen woning is verplicht zorg te dragen voor een opstalverzekering die in voldoende mate de te verzekeren waarde van de woning dan wel de getroffen woningaanpassing dekt voor het risico van schade.

 • Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening

 • 1.

  Bij de verstrekking van een persoonsgebonden budget voor een hulpmiddel kunnen, voor zover van toepassing in de individuele situatie, de volgende voorwaarden worden opgelegd:

 • a.

  de cliënt dient een maatwerkvoorziening van goede kwaliteit aan te schaffen, volgens de door het College daaraan gesteld eisen;

 • b.

  de cliënt dient een onderhoudscontract af te sluiten met een leverancier, waarin tenminste zijn opgenomen de kosten van reparaties (inclusief onderdelen, voorrijkosten en arbeidsloon), 24-uurs-service, recht op gebruik van leenvoorziening, jaarlijks onderhoud en keuring;

 • c.

  de cliënt dient bij aanschaf van een vervoersvoorziening een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

 • 2.

  De cliënt dient het College desgevraagd in de gelegenheid te stellen de met het persoonsgebonden budget aangeschafte maatwerkvoorziening te bezichtigen en te laten beoordelen.

 • Artikel 3.7 Hoogte persoonsgebonden budget diensten

 • 1.

  Onder diensten als bedoeld in dit artikel worden verstaan: begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf alsmede het noodzakelijk vervoer van en naar de locatie waar deze diensten worden geboden.

 • 2.

  De hoogte van het persoonsgebonden budget waarmee niet door het College gecontracteerde diensten worden ingekocht bij een aanbieder die in loondienst werkzaam is bij een organisatie die staat ingeschreven in het Handelsregister als zijnde aanbieder van maatschappelijke ondersteuning, bedraagt niet meer dan 90% van het tarief waarvoor het College deze diensten heeft ingekocht.

 • 3.

  De hoogte van het persoonsgebonden budget waarmee diensten worden ingekocht bij een aanbieder die niet in loondienst werkzaam is bij een organisatie als bedoeld in het vorige lid, maar wel als beroepskracht kan worden aangemerkt, bedraagt niet meer dan 75% van het tarief waarvoor het College deze diensten heeft ingekocht.

 • 4.

  De hoogte van het persoonsgebonden budget waarmee diensten worden ingekocht bij een persoon die niet als beroepskracht wordt aangemerkt of een persoon uit het sociale netwerk van de cliënt bedraagt maximaal het op grond van de Wet langdurige zorg geldende pgb-tarief voor hulp van niet-professionele zorgverleners.

 • 5.

  De hoogte van het persoonsgebonden budget voor het noodzakelijk vervoer als bedoeld in het eerste lid bedraagt niet meer dan 100% van het tarief dat het College in natura verschuldigd is of zal zijn.

 • 6.

  Uit het persoonsgebonden budget mogen de volgende extra kosten worden betaald:

 • a.

  indien alleen via een acceptgiro kan worden gefactureerd;

 • b.

  de reiskosten van de persoon aan wie het persoonsgebonden budget wordt uitbetaald in verband met het bieden van maatschappelijke ondersteuning, niet zijnde vervoer, met een maximum van 40 kilometer per dag. De hoogte is gebaseerd op het maximaal belastingvrije bedrag (€ 0,19);

 • 7.

  Van het persoonsgebonden budget kan 1,5% tot een maximum van € 1.250,00 per jaar buiten de verantwoording worden gelaten van de overeenkomst als bedoeld in artikel 5.1 van de Verordening.

 • 8.

  Van de bedragen bedoeld in het tweede en/of derde lid kan alleen worden afgeweken indien de cliënt aantoont dat het persoonsgebonden budget niet toereikend is voor het bieden van de goedkoopst passende bijdrage gelet op de mate van zelfredzaamheid en participatie.

 • Artikel 3.8 Hoogte persoonsgebonden budget huishoudelijke ondersteuning

 • 1.

  De hoogte van het persoonsgebonden budget voor huishoudelijke ondersteuning op € 12,50 per uur.

 • 2.

  De hoogte van het persoonsgebonden budget voor huishoudelijke ondersteuning plus op € 17,00 per uur.

 • 3.

  De hoogte van het persoonsgebonden budget wordt vastgesteld op basis van uren. Indien er sprake is van een deel van een uur, wordt het persoonsgebonden budget naar boven afgerond op kwartieren.

 • Artikel 3.9 Hoogte persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen

 • 1.

  De hoogte van het persoonsgebonden budget voor hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen bedraagt in ieder geval niet meer dan de huur- dan wel aanschafprijs van de goedkoopst passende bijdrage, waaronder instandhoudingskosten zoals die door het College aan de aanbieder verschuldigd is.

 • 2.

  Onverminderd artikel 5.2 vijfde lid van de Verordening kan het College bij de vaststelling van de hoogte van het persoonsgebonden budget rekening houden met de (extra) kosten van de WA-verzekering bij vervoersvoorzieningen.

HOOFDSTUK 4 BIJDRAGE IN DE KOSTEN

 • Artikel 4.1 Verschuldigde bijdrage in de kosten maatwerkvoorziening

 • 1.

  De bijdrage in de kosten is verschuldigd met inachtneming van de regels waaronder het bijdrageplichtig inkomen van het Uitvoeringsbesluit.

 • 2.

  De bijdrage in de kosten bedraagt niet meer dan de kostprijs van de maatwerkvoorziening.

 • 3.

  De kostprijs van de maatwerkvoorziening is:

 • a.

  het toegekende en betaalde PGB;

 • b.

  de huurprijs die het College verschuldigd is aan de aanbieder;

 • c.

  de koopprijs die het College verschuldigd is aan de aanbieder;

 • d.

  de waarde van de maatwerkvoorziening in depot van de gemeente dan wel de instandhoudingskosten die aan de maatwerkvoorziening zijn verbonden;

 • e.

  voor diensten geldt het tarief welke het College verschuldigd is aan de aanbieder.

 • f.

  voor huishoudelijke ondersteuning het tarief welke het College verschuldigd is aan de aanbieder dan wel een daarop gebaseerd aantal uren.

 • 4.

  De bijdrage in de kosten is gelijk aan de maximale bedragen zoals opgenomen in het Uitvoeringsbesluit en volgen telkens de aanpassingen door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • 5.

  De cliënt is geen bijdrage in de kosten verschuldigd voor rolstoelaccessoires.

 • 6.

  De bijdrage in de kosten voor een woningaanpassing is verschuldigd over een periode van maximaal 10 jaar.

 • 7.

  Voor de volgende maatwerkvoorzieningen geldt de bijdrage in de kosten voor maximaal een jaar:

 • a.

  reparaties aan maatwerkvoorzieningen

 • b.

  tilbanden; en

 • c.

  onderhoud.

HOOFDSTUK 5 TEGEMOETKOMING MEERKOSTEN

 • Artikel 5.1 Meerkosten en aanvraag

 • 1.

  Het College kan aan de persoon als bedoeld in artikel 11.1 eerste lid van de Verordening een tegemoetkoming in de meerkosten op aanvraag verlenen voor:

 • a.

  de verhuis- en herinrichtingskosten die het gevolg zijn van een verhuizing als bedoeld in artikel 8.3 van de Verordening;

 • b.

  de kosten in verband met de aanschaf van een geschikte sportrolstoel welke noodzakelijk is in verband de zelfredzaamheid en participatie;

 • c.

  de kosten in verband met het zich verplaatsen in de leefomgeving met een eigen auto, een rolstoeltaxi of individueel taxivervoer als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Verordening welke noodzakelijk zijn in verband met de zelfredzaamheid en participatie.

 • Artikel 5.2 Hoogte tegemoetkoming meerkosten

 • 1.

  De hoogte van de tegemoetkomingen zijn gebaseerd op de bedragen van het Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente <NAAM> 2013.

 • 2.

  De hoogte van de tegemoetkoming voor de verhuis- en herinrichtingskosten bedraagt een vast bedrag voor de kosten van stoffering en verven/behangen van de nieuwe woning. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de gezinsgrootte.

 • a.

  de tegemoetkoming voor inrichtingskosten bedraagt:

 • -

  eenpersoonshuishouden € 2.400,00

 • -

  tweepersoonshuishouden € 2.400,00

 • -

  driepersoonshuishouden € 3.350,00

 • -

  huishouden van vier of meer personen € 4.300,00

 • b.

  de tegemoetkoming voor de verhuiskosten bedraagt maximaal € 1.000,00 en wordt vastgesteld op basis van de werkelijke kosten;

 • c.

  de tegemoetkoming van maximaal één maand dubbele woonlasten, zijnde de werkelijke kosten van de woonruimte met de laagste lasten.

 • 3.

  De hoogte van de tegemoetkoming voor:

 • a.

  het gebruik van een (eigen) auto bedraagt maximaal een kilometervergoeding van € 0,28 onder aftrek van de reguliere kosten voor openbaar vervoer ter hoogte van € 0,15 per km;

 • b.

  het gebruik van een rolstoeltaxi of individuele taxi bedraagt maximaal het bijbehorende reguliere tarief per kilometer, tijdtarief en het van toepassing zijnde reguliere voorrijdtarief per rit onder aftrek van de reguliere kosten voor openbaar vervoer ter hoogte van € 0,15 per km;

 • c.

  de aanschaf van een sportrolstoel bedraagt maximaal € 2.710,51 voor een periode van minimaal drie jaar.

 • 4.

  Het College stemt de hoogte van de tegemoetkoming in het derde lid onder a of b af op de samenvallende vervoersbehoefte van de echtgenoten of daarmee gelijkgestelden.

 • 5.

  Vallen de vervoersbehoeften als bedoeld in het vorige lid in belangrijke mate samen, dan verstrekt het College slechts een keer het bedrag genoemd in het eerste lid onder a of b.

 • 6.

  Het College kan in individuele gevallen afwijken van de (uitkomst van) bedragen genoemd in het derde lid onder a of b indien de vervoersbehoefte als bedoeld in artikel 5.1 onder c van dit Besluit daartoe aanleiding geeft gelet op de zelfredzaamheid en participatie.

 • Artikel 5.3 Uitbetaling tegemoetkoming meerkosten

 • 1.

  De tegemoetkoming als bedoeld in artikel 5.2 tweede lid onder a en c van dit Besluit wordt uitbetaald nadat het College heeft vastgesteld dat de persoon aan wie de tegemoetkoming is toegekend is verhuisd naar de voor hem meest geschikte beschikbare woning.

 • 2.

  De tegemoetkoming als bedoeld in artikel 5.2 tweede lid onder b van dit Besluit wordt uitbetaald nadat het College heeft vastgesteld dat de persoon aan wie de tegemoetkoming is toegekend is verhuisd naar de voor hem meest geschikte beschikbare woning op basis van nota’s of een door het college goedgekeurde offerte.

 • 3.

  De tegemoetkoming als bedoeld in artikel 5.2 derde lid onder a van dit Besluit wordt uitbetaald nadat het College de aanvraag om de tegemoetkoming heeft toegekend.

 • 4.

  De tegemoetkomingen als bedoeld in artikel 5.2 derde lid onder b van dit Besluit worden uitbetaald op basis declaratie of op basis van nota’s.

 • 5.

  De tegemoetkoming als bedoeld in artikel 5.2 eerste lid onder c van dit Besluit worden uitbetaald op basis van een door het College goedgekeurde offerte of op basis van nota’s.

HOOFDSTUK 6 SLOTBEPALINGEN

 • Artikel 6.1 Indexering

 • 1.

  Op grond van artikel 15.2 van de Verordening kunnen jaarlijks per 1 januari de bedragen in dit Besluit verhoogd of verlaagd worden conform de ontwikkelingen van de prijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 • 2.

  voor zover gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid als bedoeld in het eerste lid zal dat op de volgende wijze geschieden:

uitgegaan wordt van de consumentenprijsindex, alle huishoudens over de periode november van het voorvorige jaar tot en met oktober van het vorige jaar;

 • Artikel 6.2 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit Besluit wordt aangehaald als Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Korendijk 2015.

 • 2.

  Dit Besluit treedt in werking op 1 januari 2015, onder gelijktijdige intrekking van het Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Korendijk 2013.

 • 3.

  Indien artikel 15.3 van Verordening (overgangsrecht) van toepassing is, is ook het Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Korendijk 2013 van toepassing.

Bijlage I: keuring en onderhoud liften

Maximale vergoeding van kosten van onderhoud en keuring.

Alleen de werkelijk gemaakte kosten (met een maximum van de in de tabel genoemde bedragen) van keuring, onderhoud en reparatie komen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming.

De kosten bedragen exclusief BTW en exclusief voorrijkosten:

Keuring

________________________________________________________ ____

Keuring van Begin Kosten Periodieke Kosten

Keuring excl. BTW Keuring excl. BTW

________________________________________________________________

Stoelliften 1x € 139,57 1x per 18 maanden € 87,54

Hefplateauliften 1x € 272,61 1x per 18 maanden € 116,33

Plateauliften 1x € 139,57 1x per 18 maanden € 86,93

Onderhoud

________________________________________________________________

Onderhoud van Frequentie kosten exclusief BTW

________________________________________________________________

Stoellift 1 x per jaar € 161,82

Hefplateaulift 2 x per jaar € 161,82

Plateauliften 1 x per jaar € 161,82

De voorrijkosten bedragen € 49,79 exclusief BTW per keer.