Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Korendijk

Tarieventabel behorende bij Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKorendijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel behorende bij Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2005
CiteertitelTarieventabel behorende bij Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinancien en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling betreft tweede wijziging van tarieventabel behorende bij Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2005

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-200601-01-2011Tarieventabel

12-12-2006

Gemeenteblad 2006, 6

20063557
31-12-2005tarieventabel

22-11-2005

Gemeenteblad 2005, 5

20053298
05-02-2005tarieventabel

18-01-2005

Gemeenteblad 2005, 1

20043908

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel behorende bij Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2005

 

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

 • 1.1

  Voor het verlenen van het recht op een eigen graf en kosten voor onderhoud voor een eigen graf wordt geheven € 102,00 per jaar

 • 1.2

  Voor het verlenen van het recht op een algemeen graf en kosten voor onderhoud voor een algemeen graf wordt geheven € 86,00 per jaar

 • 1.3

  Voor het verlenen van het recht op een urnengraf en kosten voor onderhoud voor een urnengraf wordt geheven € 57,00 per jaar

 • 1.4

  Voor het verlenen van het recht op een eigen kindergraf en voor onderhoud voor een eigen kindergraf wordt geheven € 51,00 per jaar

 • 1.5

  Voor het verlenen van het recht op een algemeen kindergraf en voor onderhoud voor een algemeen kindergraf wordt geheven € 43,00 per jaar

 • 1.6

  Voor het verlenen van het recht op een keldergraf en kosten en voor onderhoud van een keldergraf wordt geheven € 203,00 per jaar

  1.6.1Het recht wordt op moment van aankoop dan wel verlenging, als bedoeld in artikel 15 en artikel 9 lid 3 van de beheersverordening, afgekocht.

Restitutie van de in dit hoofdstuk vermelde bedragen vindt niet plaats bij het tussentijds opzeggen van het graf waarvoor het recht is verleend.

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1 Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt

geheven € 440,00

2.2 Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar of een

doodgeboren kind wordt geheven € 110,00

2.3 Voor het begraven van een lijk van een kind van 1 t/m 11 jaar wordt

geheven € 220,00

 • 2.

  4 Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in

 • 2.

  1, 2.2 en 2.3 verhoogd met € 172,00

 • 2.

  5 Onder buitengewone uren wordt verstaan de uren die afwijken van de

in artikel 10 van de “Beheersverordening algemene begraafplaats(en)

gemeente Korendijk” vermelde tijden waarop een begraving, bijzetting of

asverstrooiing mag plaatsvinden.

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

3.1 Voor het bijzetten van een asbus met of zonder urn wordt geheven:

 • 3.1.1

  in een eigen urnengraf, eigen keldergraf, eigen kindergraf, eigen graf: € 440,00

 • 3.1.2

  het bijzetten van een tweede asbus met of zonder urn in de onder 3.1.1. genoemde graven: € 220,00

 • 3.1.3

  voor het bijzetten van een asbus met of zonder urn op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 3.1.1 en 3.1.2 verhoogd met € 172,00

 • 3.1.4

  Onder buitengewone uren wordt verstaan de uren die afwijken van de in de “Beheersverordening algemene begraafplaats(en) gemeente Korendijk” vermelde tijden waarop een begraving, bijzetting of asverstrooiing mag plaatsvinden.

Hoofdstuk 4 Het verstrooien van as

4.1Voor het (doen) verstrooien van as op één van de speciaal daartoe ingerichte strooivelden op de gemeentelijke begraafplaats(en) wordt geheven: € 79,00

 • 4.1.1

  voor het (doen) verstrooien van as op één van de speciaal daartoe ingerichte strooivelden op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 4.1 verhoogd met € 172,00

 • 4.1.2

  Onder buitengewone uren wordt verstaan de uren die afwijken van de in de “Beheersverordening algemene begraafplaats(en) gemeente Korendijk” vermelde tijden waarop een begraving, bijzetting of asverstrooiing mag plaatsvinden.

Hoofdstuk 5 Grafbedekking en onderhoud

5,1 Voor het afgeven van een vergunning als bedoeld in artikel 20 van de “Beheersverordening algemene begraafplaats(en) Korendijk wordt geheven: € 133,00

Hoofdstuk 6 Gebruik aula, klokluiden.

 • 6.1

  Voor het tijdelijk gebruik van de aula, als bedoeld in artikel 8 van de “Beheersverordening begraafplaatsen Korendijk 2005” wordt geheven:

  • 6.1.1

   voor alleen opbaren ongeachte de lengte van de periode € 190,00

  • 6.1.2

   voor alleen de uitvaart: € 225,00

  • 6.1.3

   de eerste gehele dag: € 323,00

  • 6.1.4

   de eerste en tweede dag tezamen: € 564,00

  • 6.1.5

   drie dagen of meer € 820,00

 • 6.2

  het recht genoemd in 6.1 is inclusief het recht voor het tijdelijk gebruik van de opbaarruimte en het recht voor het tijdelijk gebruik van de keuken in de aula

 • 6.3

  het recht genoemd in 6.1 is niet verschuldigd indien het gebruik plaatsvindt op last van het bevoegde gezag of in opdracht van de burgemeester.

 • 6.4

  Voor het luiden van de klok vanwege de gemeente gedurende een half uur of een gedeelte daarvan wordt geheven: € 82,00

Hoofdstuk 7 Opgraven en ruimen

7.1 Voor het opgraven van een lijk wordt geheven € 440,00:

7.1.1 indien het lijk in een ander graf op de gemeentelijke begraafplaats(en) wordt herbegraven € 440,00

7.1.2 indien het lijk naar een begraafplaats buiten de gemeente wordt overgebracht € 390,00

 • 7.

  2 Voor het herbegraven van een lijk in hetzelfde graf of een ander graf op de gemeentelijke begraafplaats(en) wordt geheven € 440,00

 • 7.

  3 Voor het opgraven of verwijderen van een asbus met of zonder urn wordt geheven:

7.3.1 uit een eigen graf of een urnengraf € 440,00

7.4 Voor het weer terugplaatsen van een asbus met of zonder urn wordt geheven:

7.4.1 in een eigen graf of in een eigen urnengraf € 440,00

 • 7.

  5 Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven per lijk € 440,00

 • 7.

  6 Indien na het ruimen van een eigen graf op verzoek van de belanghebbende binnen de lopende graftermijn opnieuw een lijk in het betreffende eigen graf wordt begraven of een asbus met of zonder urn wordt bijgezet, worden de tarieven geheven als genoemd in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 van deze tarieventabel.

Hoofdstuk 8 Inschrijving en overboeken van eigen graven

8.1Voor het overboeken van eigen graven in een daartoe bestemd register wordt een recht geheven van: € 6,50

 

Behorende bij het raadsbesluit van 12 december 2006.

De griffier van de gemeente Korendijk,

Drs. A. van Walsum-Goslings