Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Korendijk

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKorendijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2017
CiteertitelVerordening kwijtschelding 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinancien en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 255
 2. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, artikel 28

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201731-12-2017nieuwe regeling

06-12-2016

Gemeenteblad 2016, 180675

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2017

Verordening kwijtschelding 2017

 

 

De raad van de gemeente Korendijk;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2016 ;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen, alsmede artikel 28, eerste lid, onder b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

 

overwegende dat het gewenst is om regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen;

 

besluit vast te stellen de: ‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2017’

 

 

Artikel 1. Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend voor:

 • ·

  de leges 2017;

 • ·

  de lijkbezorgingsrechten 2016;

 • ·

  de hondenbelasting 2016;

 • ·

  de toeristenbelasting 2016;

 • ·

  de watertoeristenbelasting 2016;

 • ·

  de toeristenbelasting 2016;

 • ·

  de parkeerbelastingen 2017.

 

Artikel 2. Percentage kosten van bestaan

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent:

 • ·

  de OZB 2017;

 • ·

  de roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting 2017;

 • ·

  de rioolheffing 2016.

 

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening kwijtschelding 2016’ van 8 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van deze verordening, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening kwijtschelding 2017’.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 4.

  De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2017, met dien verstande dat zij slechts van toepassing is op belastingaanslagen ter zake van het belastingjaar 2017.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Korendijk van 6 december 2016.

de griffier,

drs. A. Goslings

de voorzitter,

drs. S. Stoop