Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Korendijk

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Korendijk houdende regels omtrent kwijtschelding Verordening kwijtschelding 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKorendijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Korendijk houdende regels omtrent kwijtschelding Verordening kwijtschelding 2019
CiteertitelVerordening kwijtschelding 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening kwijtschelding 2018.

De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 255 van de Gemeentewet
 2. artikel 28, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-2018nieuwe regeling

04-12-2018

gmb-2018-266159

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Korendijk houdende regels omtrent kwijtschelding Verordening kwijtschelding 2019

De raad van de gemeente Korendijk;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk december 2018

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen, alsmede artikel 28, eerste lid, onder b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

 

overwegende dat het gewenst is om regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen;

 

besluit vast te stellen de: ‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2019’

Artikel 1. Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend voor:

 • de leges gemeente Korendijk 2018;

 • de lijkbezorgingsrechten gemeente Korendijk 2018;

 • de hondenbelasting 2019 ter zake van tweede en meerdere honden ;

 • de dagtoeristenbelasting 2019;

 • de toeristenbelasting 2019;

 • de precariobelasting gemeente Korendijk 2018.

Artikel 2. Percentage kosten van bestaan

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent:

 • de OZB 2019;

 • de roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting 2019;

 • de rioolheffing 2018.

 • de hondenbelasting 2019, ter zake van de eerste hond;

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening kwijtschelding 2018’ wordt ingetrokken met ingang van de

 • 2.

  in het vierde lid genoemde datum van ingang van deze verordening, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening kwijtschelding 2019’.

 • 4.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 5.

  De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2019, met dien verstande dat zij slechts van toepassing is op belastingaanslagen ter zake van het belastingjaar 2019.

   

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Korendijk van 4 december 2018.

de griffier,

de voorzitter,