Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Korendijk

Reglement openbaarmaking nevenfuncties gemeentesecretaris en afdelingshoofden bij de gemeente Korendijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKorendijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement openbaarmaking nevenfuncties gemeentesecretaris en afdelingshoofden bij de gemeente Korendijk
CiteertitelReglement openbaarmaking nevenfuncties gemeentesecretaris en afdelingshoofden bij de gemeente Korendijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Car/Uwo, artikel 15:1e

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-06-2009nieuwe regeling

16-12-2008

Gemeenteblad 2009, 12

0804187

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement openbaarmaking nevenfuncties gemeentesecretaris en afdelingshoofden bij de gemeente Korendijk

 

 

 

Nummer: 0804187

Burgemeester en wethouders van Korendijk;

Gelet op artikel 15:1e van de Car/Uwo

B e s l u i t e n:

Vast te stellen:

Regeling openbaarmaking nevenfuncties gemeentesecretaris en afdelingshoofden bij de Gemeente Korendijk

Artikel 1 Toepassing

Deze regeling is van toepassing op de volgende functies:

 • ·

  Gemeentesecretaris

 • ·

  Afdelingshoofd Dienstverlening

 • ·

  Afdelingshoofd Beleid en Projecten

 • ·

  Afdelingshoofd Middelen

 • ·

  Afdelingshoofd Beheer

Artikel 2 Doel

Deze regeling heeft als doel te regelen op welke wijze nevenfuncties openbaar dienen te worden gemaakt die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken en die verricht worden door de ambtenaar die een functie als bedoeld in artikel 1 van deze regeling vervult.

Artikel 3 Openbaarmaking

Openbaarmaking van de nevenfuncties geschiedt door een actuele opgave van de nevenfuncties als bedoeld in artikel 2 van deze regeling in het gemeentehuis ter inzage te leggen, en door het plaatsen van een opgave op de website van de Gemeente Korendijk.

Artikel 4 Inhoud openbaarmaking

De opgave vermeldt:

 • ·

  de hoofdfunctie

 • ·

  de nevenfunctie

 • ·

  de organisatie waarbinnen deze nevenfunctie wordt vervuld

 • ·

  ingangsdatum nevenfunctie

 • ·

  eventuele beperkingen die het college c.q. de gemeenteraad heeft gesteld aan het uitoefenen van de nevenfunctie.

Artikel 5 Slotbepaling

Deze regeling treedt in werking na de dag van bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “regeling openbaarmaking nevenfuncties gemeentesecretaris en afdelingshoofden bij de Gemeente Korendijk” .

Burgemeester en wethouders van Korendijk, 16 december 2008

De secretaris de burgemeester

A.M. Weststrate R.W.J. Melissant-Briene