Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Korendijk

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKorendijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2010
CiteertitelVerordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Verordening vervangt de verordening van 9 december 2003

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gemeentewet, artikel 33

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-201120-01-2015nieuwe regeling

01-02-2011

Gemeenteblad 2011, 2

2010/3079

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2010

De raad van de gemeente Korendijk; gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet;

gezien het voorstel van de voorzitter van het presidium;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de:

Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2010

 

Paragraaf 1: Ambtelijke bijstand

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2010

Artikel 1. Verzoek om informatie

 • 1.

  Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om:

  • a)

   feitelijke informatie van geringe omvang;

  • b)

   inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn;

  • c)

   bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.

 • 2.

  De informatie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, wordt door de griffier, een medewerker van de griffie of op verzoek van de griffier door een ambtenaar gegeven.

 • 3.

  Indien een ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, stelt hij de secretaris daarvan in kennis. De secretaris neemt het besluit.

 • 4.

  De bijstand, bedoeld in het eerste lid, wordt verleend door de griffier. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier kan worden verleend kan de griffier de secretaris verzoeken, zo spoedig mogelijk in de gevraagde bijstand te voorzien.

Artikel 2. Verlenen ambtelijke bijstand

 • 1.

  Een ambtenaar verleent, door tussenkomst van de griffier, op verzoek van de secretaris ambtelijke bijstand aan een raadslid tenzij:

  • a)

   het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;

  • b)

   dit het belang van de gemeente kan schaden;

 • 2.

  De secretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt.

 • 3.

  Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd deelt de secretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier. De griffier deelt dit mee aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.

 • 4.

  De griffier verstrekt de betreffende portefeuillehouder en de secretaris een afschrift van het verzoek.

 • 5.

  Indien (leden van) het college informatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies wenden zij zich daartoe via de griffier tot het betrokken raadslid.

Artikel 3. Weigering verzoek ambtelijke bijstand

Indien het verzoek om bijstand van een ambtenaar door de griffier en/of secretaris wordt geweigerd kan het betrokken raadslid het verzoek voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over het verzoek, nadat hij de griffier en/of de secretaris heeft gehoord.

Artikel 4. Geschil over ambtelijke bijstand

 • 1.

  Indien een raadslid niet tevreden is over door een ambtenaar, door tussenkomst van de griffier, verleende bijstand, doet de griffier hiervan mededeling aan de secretaris.

 • 2.

  Indien overleg met de griffier niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.

Artikel 5. Hoeveelheid ambtelijke bijstand

 • 1.

  Elk raadslid heeft recht op ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c.

 • 2.

  De griffier houdt een overzicht bij van de verleende ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, waarin per verzoek om bijstand aan de reguliere ambtelijke organisatie wordt opgenomen:

  • a)

   welk raadslid/welke fractie om bijstand heeft verzocht;

  • b)

   over welk onderwerp om bijstand is verzocht.

Paragraaf 2: Fractieondersteuning

Artikel 6. Recht op financiële vergoeding

 • 1.

  De fracties, zoals bedoeld in het reglement van orde, hebben jaarlijks recht op een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

 • 2.

  Deze bijdrage bestaat uit een bedrag van maximaal € 450,-- voor elke fractie.

 • 3.

  Indien een fractie aanspraak wil maken op (een gedeelte van) deze vergoeding dient deze fractie een verzoek hiertoe in te dienen bij de griffier. Dit verzoek wordt vervolgens ter kennisname voorgelegd aan het presidium.

Artikel 7. Besteding financiële vergoeding

 • 1.

  Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

 • 2.

  De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a)

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b)

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  • c)

   giften;

  • d)

   uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen;

  • e)

   algemene opleidingen voor raads- en commissieleden tenzij deze inhoudelijk gerelateerd zijn aan de politieke uitgangspunten van de deelnemers.

Artikel 8. Toepassing AWB

Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de financiële middelen die een fractie ontvangt.

Paragraaf 3 Slotbepalingen

Artikel 9. Intrekking oude verordening

De verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (9 december 2003) wordt ingetrokken.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking 8 dagen na bekendmaking van dit besluit.

Op dat tijdstip vervalt de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning, vastgesteld bij raadsbesluit van 9 december 2003.

Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Korendijk van 1 februari 2011.

 

de griffier, de voorzitter,

 

 

A.Goslings R.W.J. Melissant-Briene