Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpen aan den IJssel

Toelichting Mandaatregeling personeel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpen aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingToelichting Mandaatregeling personeel
CiteertitelToelichting Mandaatregeling personeel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-201122-01-2014Onbekend

30-08-2011

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Toelichting Mandaatregeling personeel

 

 

 

Inleiding

Deze mandaatregeling beperkt zich tot de mandaten op het personeelsgebied.

Voorgeschiedenis

Het belangrijkste argument voor invoering van de nieuwe mandaatregeling personeel is het toepassen van het principe van integraal management. Daardoor krijgen de afdelingshoofden de bevoegdheden en de middelen om besluiten te kunnen nemen en uit te voeren. Met als gevolg vereenvoudiging van de besluitvorming en een meer efficiënte en slagvaardiger organisatie. Een ander gevolg is administratieve lastenverlichting doordat voor de gemandateerde onderwerpen geen collegebesluiten meer nodig zijn.

Ook was de voorgaande mandaatregeling personeel niet meer actueel. Door reorganisatie sloot de regeling niet meer aan op de gewijzigde organisatiestructuur.

Het Managementteam (MT) en de Ondernemingsraad hebben ingestemd met de nieuwe regeling.

Mandaat algemeen

Bij mandaatverlening worden bevoegdheden die een bestuursorgaan op grond van diverse wet- en regelgeving bezit, opgedragen aan functionarissen die werkzaam zijn in de ambtelijke organisatie. Het college blijft eindverantwoordelijk voor de genomen beslissing. Bij twijfel heeft de gemandateerde de plicht dit terug te koppelen op de mandaatgever.

De wettelijke regels over het gebruik van mandaat zijn te vinden in hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In de Mandaatregeling personeel zijn aanvullende spelregels en randvoorwaarden opgenomen waaronder binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel de mandaatverlening personeel plaatsvindt. Juiste naleving ervan vormt de waarborg dat de gemeente Krimpen aan den IJssel ook bij mandaatverlening legitieme besluiten neemt.

Hoofdlijn

Wat we nastreven

 • ·

  duidelijkheid krijgen over wat we willen

 • ·

  hanteren van een eenduidig systeem, dat voldoet aan de wettelijke eisen

 • ·

  mandaatregeling bewaken en beheren op centrale plaats

 • ·

  mandaat verankeren in werkprocessen en er voor zorgen dat medewerkers weten wat mandaat inhoudt

 • ·

  actueel houden van mandaatregeling en de regeling evalueren

 • ·

  standaardiseren van mandaat om deze juist toe te passen

 • ·

  scheiden verantwoordelijkheden van inhoud en de controle daarop

Verdeling bevoegdheden

De hoofdregel is: mandaat, tenzij…

Het college mandateert de gemeentesecretaris voor de personele besluiten met recht op doormandatering. Concreet ziet dit er als volgt uit.

Het college blijft bevoegd voor:

 • ·

  wijzigingen algemene regelingen

 • ·

  beslissingen over algemene organisatorische zaken

 • ·

  beslissingen op bezwaar

 • ·

  toepassing van de arbeidsvoorwaarden van de gemeentesecretaris

Mandaat aan de gemeentesecretaris voor:

 • ·

  arbeidsvoorwaardelijke beslissingen die de gehele organisatie raken

 • ·

  beslissingen met betrekking tot de toekenning van beloningscomponenten en toelagen

 • ·

  afwikkeling hardheidsclausule

 • ·

  vaststelling van beoordelingen;

 • ·

  toepassing van de arbeidsvoorwaarden afdelingshoofden

Ondermandaat aan het afdelingshoofd voor:

 • ·

  arbeidsvoorwaardelijke beslissingen, waaronder benoeming, ontslag, verlof c.a. voor de personeelsleden van zijn afdeling

 • ·

  beslissingen over de dagelijkse zorg voor de personeelsleden van zijn afdeling

Ondermandaat aan de teamleider Personeel en Organisatie voor:

·uitvoeringshandelingen met een gebonden karakter

De mogelijkheid van ondermandaat is aanwezig en dient schriftelijk te worden vastgelegd.

Uitoefening van het mandaat kan alleen binnen de geldende wet- en regelgeving en andere voorschriften. De mandaatgever blijft bevoegd bijzondere aanwijzingen/instructies te geven en zelf de bevoegdheid uit te oefenen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

Volmacht regelt in het privaatrecht hetzelfde als mandaat in het bestuursrecht.

Voorbeelden zijn het aangaan van een arbeidsovereenkomst en de overdracht van de burgemeester om een overeenkomst te tekenen.

Voorbeelden van machtiging zijn allerlei voorbereidings- en uitvoeringshandelingen in verband met de besluitvorming.

Artikel 2 Doelgroep

De bevoegdheid voor de griffie ligt bij de gemeenteraad. De mandaatregeling brengt hier geen verandering in.

Artikel 3 Mandaat

Ondermandaat kan alleen schriftelijk worden verleend en dient te worden opgenomen in het mandaatregister.

Artikel 4 Plaatsvervanging

Er moet sprake zijn van een formeel aangewezen plaatsvervanger.

Artikel 5 Algemene regels

Voor specifieke thema’s zijn aparte beleidskaders gemaakt, die de reikwijdte van de gemandateerde bevoegdheden aangeven.

Artikel 6 Uitzonderingen

Dit artikel bepaalt de grenzen van de mandaatverlening. In de genoemde situaties beslist de mandaatgever. In de meeste gevallen is dat de gemeentesecretaris.

Artikel 7 Besluit op bezwaar

De mandaatgever (het college) neemt het besluit op bezwaar.

Artikel 8 Terugkoppeling

De terugkoppeling is vormgegeven door het onderwerp mandaat op te nemen als vast agendapunt op het werkoverleg tussen gemeentesecretaris en afdelingshoofd.

Artikel 9 Verslaglegging en verantwoording

Het college blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de bij mandaat genomen besluiten.

De gemandateerde is door het mandaat bevoegd om in zijn plaats besluiten te nemen. Dit betekent dat de gemandateerde verantwoordelijk is voor een deugdelijk gemotiveerd besluit. Ook zorgt hij voor registratie van de besluiten.

-. - . - . -