Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpen aan den IJssel

Rechtspositie griffier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpen aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRechtspositie griffier
CiteertitelDelegatiebesluit uitvoering arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Krimpen aan den IJssel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013Onbekend

18-12-2012

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Rechtspositie griffier

 

 

Rechtspositie griffier

A.Van toepassing verklaring

Artikel 1

De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst en daaraan verbonden nadere regelingen van toepassing te verklaren op de griffie en de medewerkers van de griffie.

Artikel 2
 • 1.

  De griffie te laten participeren in de bestaande Ondernemingsraad.

 • 2.

  De griffier is niet kiesgerechtigd en verkiesbaar voor de Ondernemingsraad.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht tot en met 7 maart 2003.

B.Delegatiebesluit

Artikel 1

Aan het college wordt de bevoegdheid gedelegeerd tot het uitvoeren van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst en daaraan verbonden nadere regelingen ten behoeve van de griffier en de medewerkers van de griffie, behoudens voor zover het betreft:

 • a.

  het nemen van besluiten met betrekking tot de aanstelling, overplaatsing, schorsing of het ontslag van de griffier en de medewerkers van de griffie;

 • b.

  het vaststellen van instructies;

 • c.

  het vaststellen van dienstopdrachten;

 • d.

  het verlenen van vakantie en verlof;

 • e.

  het nemen van besluiten met betrekking tot de ontwikkeling, beoordeling en beloning;

 • f.

  het nemen van disciplinaire maatregelen.

Artikel 2

Lid 1

De voorbereiding van de in artikel 1 bedoelde besluiten ten aanzien van de griffier die zijn voorbehouden aan de raad, wordt namens de raad uitgevoerd door de voorzitter van de raad.

Lid 2

De voorzitter van de raad informeert jaarlijks de raad vertrouwelijk over de toepassing van de onder het eerste lid genoemde besluiten.

Artikel 3

De raad en het college kunnen de griffier machtigen ten behoeve van medewerkers van de griffie bevoegdheden namens hen uit te oefenen voor zover dat in de dagelijkse uitvoering van de arbeidsvoorwaardenregeling gebruikelijk is.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht tot en met 7 maart 2003.

Artikel 5

Dit besluit kan worden aangehaald als Delegatiebesluit uitvoering arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Krimpen aan den IJssel.