Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpen aan den IJssel

Toeslag inzameldienst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpen aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingToeslag inzameldienst
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201302-01-2014Onbekend

18-12-2012

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Toeslag inzameldienst

 

 

Toeslag inzameldienst

Artikel 1 Vaste toelage

Lid 1

Aan de ambtenaar met de functie van chauffeur/belader bij de Dienst Openbare Werken, wordt een vaste toelage toegekend van 7,5% van het maximum van schaal 3, inclusief uitloopperiodieken.

Lid 2

De toelage wordt maandelijks samen met het salaris uitbetaald.

Artikel 2 Afbouwregeling vaste toelage

Lid 1

Aan de ambtenaar wiens bezoldiging als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen van de vaste toelage, een blijvende verlaging ondergaat, wordt door het college een aflopende toelage toegekend indien:

  • a.

    die blijvende verlaging tenminste 3% bedraagt van de som van het salaris en de toelage, en

  • b.

    de ambtenaar de toelage, direct voorafgaande aan het tijdstip van de beëindiging of vermindering, gedurende ten minste twee jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten.

Lid 2

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid houdt de ambtenaar, die op het moment van beëindiging of vermindering 55 jaar of ouder is, een blijvende toelage indien de ambtenaar de toelage direct voorafgaande aan het tijdstip van beëindiging of vermindering, de toelage gedurende tenminste 10 jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten.

Lid 3

De toelage, bedoeld in het eerste lid, gaat op 55-jarige leeftijd over in een toelage, als bedoeld in het tweede lid, mits de ambtenaar de toelage direct voorafgaande aan het tijdstip van beëindiging of vermindering, gedurende tenminste 10 jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten.

Lid 4

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "wezenlijke onderbreking" verstaan een onderbreking van twee maanden.

Artikel 3 Tijdelijke toeslag

Lid 1

Aan de ambtenaar, die de chauffeur/belader bij de Dienst Openbare Werken vervangt, wordt een tijdelijke toeslag per uur toegekend van 7,5% van het uurloon dat hoort bij het maximum van schaal 3, inclusief uitloopperiodieken.

Lid 2

De toeslag wordt aan de hand van een opgave van de Dienst Openbare Werken via de salarisadministratie uitbetaald.

Artikel 4 Hardheidsclausule

Het college kan voor zover nodig in afwijking van de bij of krachtens deze regeling gestelde regels beslissen in individuele gevallen, waarin deze regelen naar het oordeel van het college niet of niet naar redelijkheid voorzien.