Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpen aan den IJssel

Mandaatregeling Afdeling Samenleving 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpen aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregeling Afdeling Samenleving 2015
CiteertitelMandaatregeling Afdeling Samenleving 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Mandaatregeling 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 75, lid 2
 2. Gemeentewet, art. 105
 3. Gemeentewet, art. 168
 4. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-06-201604-06-2016intrekking

19-04-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 03-06-2016

Onbekend.
01-01-201504-06-2016Onbekend

17-03-2015

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

AFDELING SAMENLEVING

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

MANDAATREGELING 2015

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,

Gelet op de Mandaatregeling Sector Samenleving 2013,

Gelet op de artikelen 75, tweede lid, 105 en 168 van de Gemeentewet en de afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

Overwegende dat het wenselijk is om wegens organisatieontwikkelingen (uitvoering nieuwe dienstverleningsconcept, administratieve lastenverlichting en het neerleggen van de verantwoordelijkheid lager in de organisatie) en gewijzigde wet- en regelgeving over te gaan tot actualisering hiervan,

besluiten vast te stellen de volgende:

Mandaatregeling 2015

Algemeen Mandaat

Artikel 1 Mandaatverlening en reikwijdte mandaat

 • 1.

  Aan de directeur van de afdeling Samenleving (hierna te noemen directeur) wordt de bevoegdheid verleend om in naam van het college van B&W besluiten te nemen;

 • 2.

  De besluiten waarvoor mandaat wordt verleend, staan vermeld op de bij deze mandaatregeling behoren Mandatenlijst (zie bijlage). Deze lijst wordt periodiek geactualiseerd;

 • 3.

  Het mandaat houdt zowel een beslissings- als een ondertekeningsmandaat in;

 • 4.

  De directeur is tevens bevoegd tot het afdoen, voeren en ondertekenen van algemene correspondentie ter voorbereiding en afwikkeling van gemandateerde bevoegdheden en ter verkrijging dan wel ter uitwisseling van feitelijke routinematige informatie.

  Artikel 2 Beperkingen van mandaatregeling

  De in artikel 1 genoemde mandaatregeling geldt niet voor:

  • ·

   het vaststellen van algemene beleidsregels;

  • ·

   het nemen van besluiten op bezwaarschriften;

  • ·

   het instellen van beroep.

  Artikel 3 Beheersbesluiten inzake inrichting administratieve organisatie

  De directeur wordt tevens gemandateerd tot het nemen van beheersbesluiten inzake de Wmo, de Jeugdwet, de Leerplichtwet, het leerlingenvervoer en de regeling Gehandicaptenparkeerkaarten, evenals het nemen van besluiten m.b.t. de inrichting van de administratieve organisatie, als bedoeld in de bovengenoemde wetten en regelingen, met inbegrip van:

  • ·

   de interne controle;

  • ·

   privacybescherming;

  • ·

   samenwerking met en inkoop bij relaties in het kader van bovengenoemde wetten en regelingen en andere externe ketenpartners (o.a. zorgaanbieders, Zorgkantoor, CIZ, CAK, de SVB en de GGD);

  • ·

   overige wettelijke beheersverplichtingen.

  Artikel 4 Beschikbaar budget

  De mandaatregeling blijft beperkt tot besluitvorming binnen het beschikbaar budget volgens daartoe door burgemeester en wethouders te stellen regels.

  Artikel 5 Ondermandaat

  • 1.

   De gemandateerde bevoegdheden worden bij afwezigheid van de directeur op grond van ondermandaat uitgeoefend door de teamleiders van de afdeling Samenleving (zie bijgevoegd organisatieschema). Overige correspondentie (zijnde geen formele besluitvorming), wordt door de verantwoordelijk medewerker of een daartoe aangewezen plaatsvervanger verzorgd. De directeur draagt zorg voor een verantwoorde functiescheiding;

  • 2.

   Uit oogpunt van een zorgvuldig beheer kunnen gemandateerde bevoegdheden op grond van ondermandaat tevens worden uitgeoefend door de in artikel 3 genoemde organisaties alsmede organisaties belast met uitvoering op terreinen genoemd in de Mandatenlijst (zie bijgevoegde mandaatlijst), mits jaarlijks verantwoording wordt afgelegd aan de directeur;

  • 3.

   De directeur van de afdeling Samenleving is bevoegd zijn hierboven genoemde mandaat over te dragen aan de teamleider, de kwaliteitsmedewerker, de juridisch adviseurs, de procesregiseurs, de consulenten sociaal domein en de medewerkers administratie.

  • 4.

   De procesregisseurs te machtigen namens het college machtigingen in te dienen conform het bepaalde in artikel 6.1.8. lid 1 van de Jeugdwet.

  Artikel 6 Gemeentelijke tarieven

  De mandaatregeling geldt niet voor de vaststelling van gemeentelijke tarieven.

  Artikel 7 Inlichtingenplicht

  De directeur is verplicht om de portefeuillehouder te informeren over:

  • ·

   door de portefeuillehouder relevant geachte bedrijfsinformatie;

  • ·

   een klacht en het onderzoek daar naar.

  Artikel 8 Verantwoording

  De financiële verantwoording van de mandaatverlening is geregeld in de financiële verordening.

  Procesmandaat

  Artikel 9 Instellen van bezwaar en beroep

  Op voorstel van de directeur Samenleving besluit het college in voorkomende gevallen tot het instellen van bezwaar en beroep in het kader van bestuursgeschillen inzake toepassing van de sociale zekerheid, Jeugdwet, maatschappelijke dienstverlening, maatschappelijke ondersteuning e.d.

  Artikel 10 Optreden in rechte

  De directeur wordt gemachtigd om in de gevallen waarop het Delegatiebesluit procesbevoegdheden ziet, namens burgemeester en wethouders in rechte op te treden in geschillen met toepassing van de Algemene wet bestuursrecht (bestuursgeschillen), althans bezwaar- en beroepsprocedures af te wikkelen in het kader van de Jeugdwet, de Leerplichtwet, wet op de schuldhulpverlening en andere sociale wetgeving, evenals Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) , gemeentelijke subsidieregelingen en de overige terreinen waarop de Mandaatregeling 2015 van toepassing is, om voor en namens de gemeente alle handelingen te verrichten, welke de lasthebber noodzakelijk, nuttig of wenselijk voorkomen, alsmede in het algemeen datgene te verrichten wat zij zelf aanwezig zijnde, zouden mogen, moeten of kunnen doen. De directeur is tevens bevoegd ondermandaat te verlenen.

  Inwerkingtreding

  Artikel 11 Werkingsduur

  Deze regeling geldt voor onbepaalde tijd en treedt in werking met ingang van 1 januari 2015, met intrekking van de Mandaatregeling Samenleving 2013.

  Krimpen aan den IJssel, 17 maart 2015

  Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,

  De secretaris, De burgemeester,

  Organisatieschema Afdeling Samenleving

  Overzicht per 1 januari 2015

  Uitwerking Mandaat en Ondermandaat afdeling Samenleving

  Nummer

  Onderwerp

  Wettelijke bepaling

  Mandaat

  Ondermandaat

  1

  Aanvullingsfonds

  Géén; betreft een noodfonds voor individuele gevallen waarin wet en gemeentelijke kaders niet voorzien

  Directeur Samenleving

  Teamleider

  2

  Individuele jeugdhulp en specialistisch voorzieningen Jeugdwet

  Jeugdwet

  Artikel 2.3, 8.1.1. artikel 8.1.4

  Verordening maatschappelijke voorzieningen en verordening jeugdhulp

  Directeur Samenleving

  De medewerkers genoemd in artikel 5 lid 3

  2

  Verzoek tot onderzoek bij de raad voor de kinderbescherming over maatregel met betrekking tot gezag over minderjarige

  Jeugdwet

  Artikel 2.4

  Directeur Samenleving

  De procesregisseurs

  3

  Machtiging Uithuisplaatsing

  Artikel I:265b lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 2.3, eerste lid van de Jeugdwet

  Directeur Samenleving

  Teamleider

  4

  Bij treffen individuele voorziening zo nodig overleg voeren met bevoegd gezag van een school

  Artikel 2.7 lid 1

  Directeur Samenleving

  De medewerkers genoemd in artikel 5 lid 3

  5

  Aanwijzing door het college van een jeugdhulpaanbieder die verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming kan doen

  Artikel 3.1

  Directeur Samenleving

  Teamleider

  6

  Aanvragen machtiging conform artikel 6.1.8. lid 1 van de Jeugdwet

  Artikel 6. 1.2. lid 1 juncto artikel 6.1.8. lid 1 van de Jeugdwet

  Directeur Samenleving

  De procesregisseurs

  7

  Vaststelling en toetsing van procedures. Opleggen hersteltermijnen etc. Afhandeling van klacht Besluit dwangsom bij termijnoverschrijding

  Algemene wet bestuursrecht (Awb)

  Directeur Samenleving

  Teamleider

  8

  Wet SUWI

  Wet SUWI

  Directeur Samenleving

  Teamleider

  9

  WSW

  WSW

  Directeur Samenleving

  Teamleider

  10

  Wet Kinderopvang

  Wet Kinderopvang

  Verordening Ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Krimpen aan den IJssel 2011

  Directeur Samenleving

  Teamleider

  11

  Woonruimtezaken

  Verordening Woonruimtezaken

  Directeur Samenleving

  De medewerkers genoemd in artikel 5 lid 3

  12

  Volwasseneneducatie

  Wet educatie en beroepsonderwijs

  Wet participatiebudget

  Directeur Samenleving

  Teamleider

  13

  Maatwerkvoorzieningen

  Wmo

  Directeur Samenleving

  Medewerkers genoemd in artikel 5 lid 3

  14

  Leerlingenvervoer

  Inclusief:

  Voorbereiden en aangaan van contracten aangepast leerlingenvervoer.

  Verordening Leerlingenvervoer

  Wet Primair Onderwijs

  Wet voortgezet Onderwijs. Wet op de expertise centra

  Directeur Samenleving

  Medewerkers genoemd in artikel 5 lid 3

  15

  Onderwijshuisvesting

  Het betreft de volgende onderdelen:

  Het houden van aanbestedingen, voeren van prijsonderhandelingen.

  Het gunnen van werken die zijn aanbesteed.

  Vandalisme

  Spoedeisende zaken

  Voorbereidende werkzaamheden

  Huisvestingsverordening onderwijs

  Hoofdstuk 3 verordening

  Dit betreft de volgende artikelen uit de verordening: 5 lid 2, 7 lid 3, 9 lid 1 en 2, 10 lid 4 en 7, 15.

  Artikel 25 lid 4.

  Directeur Samenleving

  Teamleider

  Teamleider

  Teamleider

  Teamleider

  Hiërarchisch verantwoordelijk medewerker

  Hiërarchisch verantwoordelijk medewerker

  Hiërarchisch verantwoordelijk medewerker

  16

  Leerplicht

  Leerplichtwet

  Dit betreft de volgende artikelen: 2, 3a, 3b, 4a, 4c, 5 onder a, b en c, 5a, 11g, 15, 19, 21, 22 lid 4 en 27

  Teamleider

  Leerplichtambtenaar

  Nummer

  Onderwerp

  Wettelijke bepaling

  Mandaat

  Ondermandaat

  17

  Subsidies

  Dit betreft een viertal subsidiesoorten:

  1.Budgetsubsidies

  2.Erkenningssubsidies

  3.Projectsubsidies

  < € 1.500,00

  > € 1.500,00

  4.Investeringssubsidies

  Bevoorschotting

  Het verstrekken van informatie over het gemeentelijk subsidiebeleid en subsidiemogelijkheden.

  Het verstrekken van informatie over gesubsidieerde instellingen aan derden

  Het indienen van de aanvragen en van de declaraties voor rijksbijdragen, alsmede bijdragen andere overheden en derden

  Algemene Subsidie Verordening 2012

  College

  College

  Directeur Samenleving

  College

  College

  Directeur Samenleving

  Teamleider

  Teamleider

  Teamleider

  Teamleider

  Teamleider

  Hiërarchisch verantwoordelijk medewerker

  Hiërarchisch verantwoordelijk medewerker

  Hiërarchisch verantwoordelijk medewerker

  18

  Informatievoorziening aan burgers en instellingen zonder financiële risico’s.

  Ook opvragen van informatie bij instanties c.q. derden.

  Géén

  Teamleider

  Hiërarchisch verantwoordelijk medewerker

  19

  Besluiten in het kader van het muziekonderwijs

  Verordening regelende de tarieven voor de gemeentelijke muziekschool Krimpen aan den IJssel 2012

  Directeur Samenleving

  Directeur Muziekschool

  Nummer

  Onderwerp

  Wettelijke basis

  Mandaat

  Ondermandaat

  20

  Antidiscriminatiebeleid

  Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening

  Verordening

  Directeur

  Samenleving

  Teamleider

  21

  Kunst en Cultuur

  Advies wordt gevraagd aan de werkgroep kunstzaken over de volgende zaken:

  Aankoop van kunstvoorwerpen t.b.v. uitleen

  Verhuur van kunstwerken t.b.v. uitleen

  Opstellen van vacature voor een nieuw lid van de werkgroep kunstzaken

  Het beslissen over de vernieuwing, verplaatsing, afbraak of onderhoud van beeldende kunstobjecten die vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeente.

  Regeling werkgroep kunstzaken

  Teamleider

  Teamleider

  Directeur Samenleving

  Directeur Samenleving

  Hiërarchisch verantwoordelijk medewerker

  Hiërarchisch verantwoordelijk medewerker

  Teamleider

  Teamleider

  22

  Verhuur en ingebruikgeving sportaccommodaties, zwembad en de Tuyter.

  (uitvoering van) Tarievenbesluit gemeentelijke sportaccommodaties en de Tuyter

  Manager accommodaties

  Hiërarchisch verantwoordelijk medewerker

  23

  Opvragen offertes/inkoop diensten

  Kadernota professioneel en duurzaam inkopen

  Directeur Samenleving

  Teamleider