Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpen aan den IJssel

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende toepassingsregels onderwijzend personeel Muziekschool Toepassingsregels 2015 MS

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpen aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende toepassingsregels onderwijzend personeel Muziekschool Toepassingsregels 2015 MS
CiteertitelToepassingsregels 2015 MS
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 107e Gemw
 2. titel III AW
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-2016nieuwe regeling

27-01-2015

Gemeenteblad 2016, 167752

ZK15000530

Tekst van de regeling

Intitulé

Toepassingsregels 2015 Muziekschool

Muziekschool

Onderwijzend personeel

Toepassingsregels 2015

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Begripsomschrijvingen

In aanvulling op de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) wordt in deze regeling verstaan onder:

 

 • a.

  Aanstellingsomvang of formele arbeidsduur

  De vastgestelde omvang van het aantal gewerkte uren.

   

 • b.

  Cursusjaar

  Het cursusjaar start op de eerste maandag na de schoolvakantie van het lopende jaar regio Midden Nederland en eindigt op de laatste vrijdag voor de schoolvakantie regio Midden Nederland van het daaropvolgende jaar.

   

 • c.

  Peildatum 10e lesweek

  Peildatum 1 november van het cursusjaar .

   

 • d.

  Medewerker

  De docenten en consulent waarop hoofdstuk 19b CAR – UWO van toepassing is.

   

 • e.

  Normjaartaak 1.656 uur

  Het aantal uren per jaar dat een medewerker met een volledige betrekking moet werken. Bij een deeltijdbetrekking geldt de normjaartaak naar rato.

   

 • f.

  Onderwijsactiviteit

  Een samenhangend geheel van activiteiten van de medewerker.

   

 • g.

  Lesgebonden uren

  Alle uren waarin direct en educatief contact is met leerlingen, als bedoeld in art. 19b:5, lid 1 onder a CAR – UWO.

   

 • h.

  Niet lesgebonden uren

  Alle uren die niet te kwalificeren zijn als lesgebonden uren, als bedoeld in art. 19b:5, lid 1 onder b CAR – UWO.

   

 • i.

  Uren overig

  Alle uren die ingezet worden voor ontwikkeling, coördinatie en projectorganisatie.

   

 • j.

  Rooster

  Het rooster van de in het cursusjaar te werken uren als bedoeld in artikel 19b:12 CAR-UWO.

Hoofdstuk 2 Werkzaamheden

 

 • 1.

  Categorieën van werkzaamheden:

  • -

   lesgebonden uren

  • -

   niet-lesgebonden uren

  • -

   overige uren.

    

 • 2.

  Verhouding lesgebonden-niet lesgebonden uren per onderwijsactiviteit:

   

  Onderwijsactiviteit

  Lesgebonden

  Niet-lesgebonden

  Individuele lessen en duo-lessen

  70%

  30%

  Ensemble lessen en lessen aan groepen groter dan 4 geldt

  65%

  35%

  Lessen (klassikale) in het primair- of voortgezet onderwijs

  60%

  40%

   

 • 3.

  De urenberekening is gebaseerd op de geldende klokuurdeler voor het type onderwijsactiviteit en de overige uren.

   

 • 4.

  Het totaal aantal uren van de aanstellingsomvang is de som van de categorieën van werkzaamheden.

Hoofdstuk 3 Arbeidsduur en vakantie-uren

 

 • 1.

  De arbeidsduur van een voltijder bedraagt 1.836 uur per jaar. Deze uren zijn te verdelen in 1.656 werk-uren (normjaartaak) en 180 vakantie-uren.

   

 • 2.

  Per cursusjaar zijn er 39 werkweken en 13 verplichte vakantieweken.

   

 • 3.

  De keuze voor 13 verplichte vakantieweken betekent verplicht verlof op totaal 65 werkdagen. Dit is voor een voltijder 2,7 vakantie-uren per werkdag (65 werkdagen / 180 vakantie-uren). Anders gezegd: per verplichte vrije dag worden 2,7 vakantie-uren ingeleverd.

   

 • 4.

  De berekening van de opname vakantie-uren is belangrijk bij samenloopsituaties van verplichte vrije perioden met bijvoorbeeld ziekte, zwangerschaps- of bevallingsverlof, en ouderschapsverlof.

   

 • 5.

  Voor deeltijders geldt het voorgaande naar rato.

Hoofdstuk 4 Werktijden en rooster

 

 • 1.

  Op de medewerker in deze Toepassingsregels is de bijzondere regeling van de Werktijdenregeling 2014 van toepassing.

   

 • 2.

  Met toepassing van lid 2 van artikel 19b:12 CAR-UWO wordt ieder jaar voor een medewerker een rooster vastgesteld met de in dat cursusjaar te werken uren. In het cursusjaar kan het aantal te werken uren variëren met toestemming van de manager.

   

 • 3.

  Voor het rooster geldt het volgende:

  • a.

   In aansluiting op punt 2 geldt dat het aantal feitelijk gewerkte uren wordt uitbetaald.

  • b.

   Als het aantal te werken uren daalt, blijft voor de medewerker als minimum de vastgestelde aanstellingsomvang gelden.

  • c.

   De medewerker wordt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand geïnformeerd over het aangepaste rooster.

Hoofdstuk 5 Aanstellingsomvang

 

 • 1.

  Vaststelling Aanstellingsomvang.

  • a.

   Voor de berekening van de aanstellingsomvang van de medewerkers als bedoeld in artikel 19b:16 CAR-UWO, geldt als basis het verwachte aantal uren werk voor dat cursusjaar vastgesteld op peildatum 1 november.

  • b.

   Uiterlijk 1 december ontvangt een medewerker bericht van de onder a genoemde vaststelling van de aanstellingsomvang.

    

 • 2.

  Overtolligheid

  • a.

   Indien bij de vaststelling als bedoeld in punt 1 de aanstellingsomvang kleiner is dan de vastgestelde aanstellingsomvang is sprake van overtolligheid. Afhankelijk van de omvang van de daling van uren en het perspectief op een toename van uren in de loop van het cursusjaar kan overgegaan worden tot b of c.

    

  • b.

   Op de medewerker als bedoeld onder a is artikel 19b:17 CAR-UWO van toepassing. Daarna volgt boventallig verklaring volgens hoofdstuk 10d CAR-UWO.

    

  • c.

   In afwijking van het gestelde onder b is artikel 19b:18 CAR-UWO van toepassing op de medewerker die voor minder dan 5 uur of bij een aanstellingsomvang van 10 uur, voor minder dan de helft van deze aanstellingsomvang, wordt ontslagen.

Hoofdstuk 6 Ingangsdatum

 

De Toepassingsregels treden in werking met ingang van 1 augustus 2015.

 

Met ingang van 1 augustus 2015 vervallen de Toepassingsregels 2010.

Krimpen aan den IJssel, datum

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,

De secretaris, De burgemeester,