Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpen aan den IJssel

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent mandaat uitvoering Wet basisregistratie adressen en gebouwen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpen aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent mandaat uitvoering Wet basisregistratie adressen en gebouwen
CiteertitelMandaatbesluit uitvoering Wet basisregistratie adressen en gebouwen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt voorgaande versies.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Krimpen%20aan%20den%20IJssel/CVDR87395/CVDR87395_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-2019nieuwe regeling

25-06-2019

gmb-2019-160617

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent mandaat uitvoering Wet basisregistratie adressen en gebouwen

Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel;

gelet op artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7 van de Verordening naamgeving en nummering 2010 Krimpen aan den IJssel;

 

besluit

 

Aan te wijzen als:

 • 1.

  beheerder basisregistraties adressen en gebouwen, zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, de volgende ambtenaar:

  • beleidsmedewerker B van het team Belastingen;

  • de medewerker Beleid Advies en Projecten A van het team Belastingen als eerste vervanger.

    

 • De volgende taken worden hierbij aan de beheerder gemandateerd:

  • a.

   het houden van een geautomatiseerde basisregistratie adressen en gebouwen, zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, conform hetgeen daarover in de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, het Besluit basisregistratie adressen en gebouwen en de Regeling basisregistratie adressen en gebouwen is bepaald;

  • b.

   het ingevolge artikel 13 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen zorgdragen dat brondocumenten waaraan een in de basisregistratie opgenomen gegeven is ontleend, blijvend bewaard worden;

  • c.

   het, ingevolge artikel 14 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de basisregistratie adressen en gebouwen;

  • d.

   het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistratie adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

  • e.

   het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in de basisregistratie adressen en gebouwen, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de basisregistratie opgenomen gegevens, zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid, onder a, van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

  • f.

   het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

  • g.

   het ingevolge artikel 42 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen één maal per jaar controleren van de inrichting en de werking van de basisregistratie alsmede de verwerking van gegevens in de basisregistratie, en het zenden van een afschrift van de controleresultaten aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

 • 2.

  Als ambtenaar belast met het afbakenen van panden en verblijfsobjecten en het benoemen en afbakenen van standplaatsen en ligplaatsen en met het nemen van besluiten tot het vaststellen van nummeraanduidingen zoals bedoeld in artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en hoofdstuk 2 van de Verordening naamgeving en nummering 2010 gemeente Krimpen aan den IJssel, zijn aangewezen:

  • de beleidsmedewerker B van het team Belastingen;

  • de medewerker Beleid en Advies en Projecten A van het team Belastingen;

  • de medewerker geo-informatie van het team Beheer Binnendienst.

 

 

Overige bepalingen

Het is toegestaan schriftelijk ondermandaat te verlenen van bovengenoemde bevoegdheden.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en vervangt voorgaande versies.

Krimpen aan den IJssel, 25 juni 2019

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,

De secretaris,

A. Boele

De burgemeester,

M.W. Vroom