Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laarbeek

Winkeltijdenverordening Laarbeek 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaarbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening Laarbeek 2014
CiteertitelWinkeltijdenverordening Laarbeek 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet
 2. 1.0:v:BWBR0007952&artikel=3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2014Onbekend

23-01-2014

Gemeentenieuws, Laarbeeker, 31 januari 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening Laarbeek 2014

De raad van de gemeente Laarbeek

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 december 2013;

 

gelet op artikel 3, lid 1 van de Winkeltijdenwet;

 

besluit :

 

vast te stellen de Winkeltijdenverordening Laarbeek 2014.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

- feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

- werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

- winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

 

Artikel 2 (Algemene) vrijstelling voor zon- en feestdagen

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt van 06.00 uur tot 22.00 uur een algemene vrijstelling.

 

Artikel 3 Individuele ontheffingen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid onder c van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

   

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de in artikel 2, lid 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

   

 • 3.

  Aan de ontheffingen kunnen beperkingen verbonden worden.

   

 • 4.

  De ontheffingen genoemd onder lid 1 en 2 kunnen worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

   

Artikel 4 Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen vier weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

   

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste vier weken verdagen.

   

Artikel 5 Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

b. verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

c. de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

d. aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

f. de houder dit verzoekt.

 

Artikel 6 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

 

Artikel 7 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Winkeltijdenverordening Laarbeek 2011’ wordt ingetrokken.

   

 • 2.

  Een krachtens de ‘Winkeltijdenverordening Laarbeek 2011’ verleende vrijstelling geldt als vrijstelling verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een vrijstelling krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

   

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de ‘Winkeltijdenverordening Laarbeek 2011’, maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

   

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

   

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Winkeltijdenverordening Laarbeek 2014’.

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Laarbeek van 23 januari 2014.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

M.L.M. van Heijnsbergen J.G.M.T. Ubachs