Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laarbeek

BELEIDSREGEL COMPENSATIE ALLEENSTAANDE OUDERKOP LAARBEEK 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaarbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBELEIDSREGEL COMPENSATIE ALLEENSTAANDE OUDERKOP LAARBEEK 2016
CiteertitelBELEIDSREGEL COMPENSATIE ALLEENSTAANDE OUDERKOP LAARBEEK 2016 end
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-05-201601-01-201620-02-2019Onbekend

18-04-2016

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEIDSREGEL COMPENSATIE ALLEENSTAANDE OUDERKOP LAARBEEK 2016

 

 

BELEIDSREGEL COMPENSATIE ALLEENSTAANDE OUDERKOP LAARBEEK 2016

 

Burgemeester en wethouders van Laarbeek

 

Besluiten:

 

vast te stellen de Beleidsregel compensatie alleenstaande ouderkop Laarbeek 2016

 

Beschrijving onderwerp

Met de afschaffing van de alleenstaande ouder norm gaat een deel van de alleenstaande ouders er in inkomen vrij fors op achteruit. De vraag is of in al die gevallen de bijstandsnorm nog voldoende is om te voorzien in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Met deze beleidsregel wordt tot uitdrukking gebracht dat het college voornemens is om in bepaalde gevallen artikel 18 lid 1 Participatiewet (PW) ruimhartig toe te passen en een hogere norm toe te kennen

 

Juridisch kader

Artikel 18 lid 1 en 35 Participatiewet.

 

Beleidscriteria

Op grond van de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van een belanghebbende wordt beoordeeld of men voldoende inkomen heeft om te voorzien in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Indien men onvoldoende inkomen heeft, wordt de norm verhoogd met maximaal de alleenstaande ouderkop die belanghebbende had kunnen ontvangen als hij geen toeslagpartner had gehad.

 

Omstandigheden waarmee rekening wordt gehouden:

1.Mogelijkheid om de kosten van het bestaan te kunnen delen met anderen.

Heeft men de mogelijkheid om de kosten te delen, dan wordt er van uit gegaan dat men voldoende middelen heeft om in het bestaan te voorzien.

2.Mogelijkheden die men heeft en ook daadwerkelijk heeft benut om het Awir partnerschap te beëindigen. Hierbij kunnen drie categorieën onderscheiden worden:

  • a.

    De gescheiden wonende ouders met een partner in inrichting (bijvoorbeeld zorginstelling).

  • b.

    De gehuwden met een niet-rechthebbende partner in verband met het ontbreken van verblijfsrecht (bijvoorbeeld detentie).

  • c.

    De gescheiden wonende partners die nog geen echtscheiding hebben aangevraagd of partners die met onbekende bestemming zijn vertrokken.

3.De duur van de periode dat men gescheiden leeft en het Awir partnerschap niet beëindigd kan worden.

4.De overige middelen die men heeft om de periode te overbruggen.

Inkomen boven de toepasselijke bijstandsnorm, en het vermogen, voor zover dit meer bedraagt dan de toepasselijke vermogensgrens, worden daarbij in ieder geval volledig in aanmerking genomen.

5.Compensatie Alo-kop enkel voor personen van 21 jaar of ouder.

Ouders blijven tot het 21e jaar onderhoudsplichtig voor hun kinderen. Aanvragen van personen jonger dan 21 jaar om bijzondere bijstand ten behoeve van hun kosten van levensonderhoud dienen op basis van artikel 12 Participatiewet beoordeeld te worden.

 

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en werken terug tot en met 1 januari 2016, behoudens situaties waarbij sprake is van negatieve gevolgen voor de belanghebbende.

 

Besloten in de vergadering van 18 april 2016

 

de secretaris, de burgemeester,

 

M.J.M. Meertens H.P.T.M. Willems

 

Bekend gemaakt op: 28 april 2016

 

de gemeentesecretaris van Laarbeek,

 

M.J.M. Meertens