Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laarbeek

Eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke verodening Laarbeek 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaarbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEerste wijziging van de Algemene Plaatselijke verodening Laarbeek 2013
CiteertitelEerste wijziging van de Algemene Plaatselijke verordening Laarbeek 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-11-201602-05-2017Onbekend

20-10-2016

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke verordening Laarbeek 2013

 

De raad van de gemeente Laarbeek;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 juli 2016;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet ;

gezien het advies van de Commissie AZ ;

besluit:

vast te stellen de Eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke verordening Laarbeek 2013.

Artikel I

De Algemene Plaatselijke verordening Laarbeek 2013 wordt als volgt gewijzigd:

 • A.

  In artikel 1:2 derde lid, wordt na als bedoeld in artikel 2:11 ingevoegd:, tweede lid, aanhef en onder a.

 • B.

  Artikel 1:3 komt te vervallen.

 • C.

  In artikel 2:10 wordt het vijfde lid als volgt gewijzigd:

  • 5.

   In afwijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag een omgevingsvergunning verlenen voor het gebruik, voor zover dit een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2 eerste lid onder j of k van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • D.

  In de artikel 2:11 vierde lid en artikel 2:12 vierde lid wordt de provinciale wegenverordening vervangen door provinciaal wegenregelement.

 • E.

  In artikel 2:12 eerste lid onder a wordt voor melding schriftelijk ingevoegd.

 • F.

  In artikel 2:12 tweede lid wordt een sub e toegevoegd luidende het een tweede uitweg betreft.

 • G.

  Aan artikel 2:12 wordt een derde lid toegevoegd dat als volgt luidt:

  • 3.

   Van de melding wordt kennis gegeven op de in de gemeente gebruikelijke wijze van bekenmaking .

 • H.

  De leden 3 en 4 van artikel 2:12 worden vernummerd naar 4 en 5.

 • I.

  In artikel 2:24 lid 2 onder e buurtbarbeque vervangen door buurt barbecue .

 • J.

  Artikel 2:28 lid 2 wordt als volgt gewijzigd :

  • 2.

   De burgemeester weigert de vergunning indien de exploitatie van de openbare inrichting in strijd is met het geldende bestemmingsplan, omgevingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit of indien de aanvrager van slecht levensgedrag blijkt te zijn of geen verklaring omtrent gedrag met betrekking tot de leidinggevende overlegd die uiterlijk drie maanden voor de datum waarop de aanvraag is ingediend, is afgegeven.

 • K.

  In artikel 2:48 eerste lid wordt na Het is ingevoegd voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.

 • L.

  Artikel 2:57 komt te luiden:

Artikel 2:57 Loslopende honden

 • 1

  Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

  • a.

   Binnen de bebouwde kom op een openbare plaats indien de hond niet is aangelijnd:

  • b.

   Op de weg indien de hond niet is voorzien van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen.

 • 2

  Het verbod in het eerste lid, aanhef en onder a, is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.

 • 3

  De verboden in het eerste lid aanhef onder a zijn niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond:

  • a.

   Die zich vanwege zijn handicap door een geleide hond of sociale hulphond laat begeleiden of

  • b.

   Die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale hulp hond.

  • M.

   Artikel 2:58 komt te luiden:

Artikel 2:58 verontreiniging door honden

 • 1

  Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft is verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd.

 • 2

  Onder verwijderen van de uitwerpselen wordt verstaan het afvoeren van de uitwerpselen naar het huisperceel van de eigenaar of houder van de hond of het deponeren van de uitwerpselen in een afgesloten zakje in een hondenpoep of afvalbak

 • 3

  Het in het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden.

 • 4

  Het in het eerste lid is niet van toepassing op door het college als uitlaatzone aangewezen plaatsen. Hieronder vallen in ieder geval de aangewezen uitlaatstroken en losloopterreinen.

  • N.

   Artikel 2:58 a is nieuw en komt te luiden:

Artikel 2:58a Draagplicht ruimmiddel

 • 1

  De eigenaar of houder van een hond is verplicht tijdens het verblijf met die hond op een openbare plaats een middel dat geschikt is voor het verwijderen van de uitwerpselen bij zich te hebben en dat ruimmiddel op eerste vordering van de met toezicht op de naleving van dit artikel belaste ambtenaar te tonen.

  • O.

   In artikel 2:59 wordt het college vervangen door de burgemeester en wordt het vervangen door hij.

  • P.

   In artikel 2:62 wordt herkauwende en eenhoevige vervangen door herkauwende of eenhoevige.

  • Q.

   Artikel 2:73a is nieuw en komt te luiden:

Artikel 2:73a Carbidschieten

 • 1.

  Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een bus, container of opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide, carbid en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.

 • 2.

  Carbidschieten is toegestaan op 31 december na 18.00 uur tot 02.00 uur de volgende dag indien:

  • a.

   Gebruik wordt gemaakt van bussen, containers of opslagvaten met een maximale inhoud van 40 liter en

  • b.

   Als het plaats vindt buiten de bebouwde kom op een afstand van ten minste 100 meter van woningen en gebouwen waar dieren worden gehouden en of verblijven en

  • c.

   Het vrij schootsveld ten minste 100 meter bedraagt en binnen dit schootsveld zich geen publiek bevindt of andere personen bevinden en geen openbare wegen of paden zijn gelegen en

  • d.

   Degene die met carbid schiet, alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen neemt om elk gevaar voor mens en dier te voorkomen.

 • 3.

  De burgemeester kan toestemming verlenen voor het carbidschieten buiten de onder lid 1 genoemde dagen en tijden.

 • 4.

  Het in het tweede lid gestelde is niet van toepassing voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van strafrecht.

  • R.

   Artikel 2:77 komt als volgt te luiden:

 • 1.

  De burgemeester is bevoegd overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet te besluiten tot plaatsing van camera s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats.

  • S.

   In artikel 3.5 tweede lid onder c wordt 273a vervangen door 273f.

  • T.

   In artikel 4:1 wordt onder a. Besluit: het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer vervangen door a. Besluit: Activiteitenbesluit milieubeheer.

  • U.

   In artikel 4:2 tweede lid wordt artikel 4:113 eerste lid vervangen door artikel 3:148 eerste lid.

  • V.

   In artikel 4:3 tweede lid wordt artikel 4.113 eerste lid vervangen door artikel 3.148 eerste lid.

  • W.

   Aan artikel 4:18 wordt aan het tweede lid toegevoegd of voor schuiltentjes van vissers.

  • X.

   In artikel 5:2 wordt voor van toepassing het woord niet toegevoegd.

  • Y.

   In artikel 5:9 eerste lid wordt hun vervangen door hen.

  • Z.

   Artikel 5:15 komt te luiden:

Artikel 5:15 Ventverbod

 • 1.

  Het is verboden te venten:

  • a.

   Op door het college in het belang van de openbare orde aangewezen openbare plaatsen of

  • b.

   Op door het college aangewezen dagen en uren.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod in het tweede lid.

 • 3.

  Op de ontheffing bedoeld in het tweede lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht, positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen niet van toepassing.

 • 4.

  Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenwet.

 • 5.

  Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op het venten met gedrukte of geschreven stukken waarin gedachten en gevoelens worden geopenbaard.

  • AA.

   In artikel 5:18 lid 4 wordt voor het van toepassing het woord niet ingevoerd.

  • BB.

   Artikel 5:26 derde lid komt te luiden

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, het Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet of de Provinciale vaarwegenverordening.

  • CC.

   Artikel 5:34 wordt voor van toepassing het woord niet toegevoegd.

  • DD.

   De bestaande tekst van artikel 6:1 wordt lid 1

  • EE.

   Aan artikel 6:1 wordt een tweede lid toegevoegd dat als volgt luidt:

 • 2.

  . In afwijking van het eerste lid is artikel 1a van de Wet op de economische delicten van toepassing op overtredingen van het bepaalde bij of krachtens de artikel 2:10, vijfde lid, 2:11 tweede lid, 2:12 eerste lid en 4:11 eerste lid.

  • FF.

   In artikel 6:2 wordt in lid 1 de term milieuwachter vervangen door bijzondere opsporings ambtenaar.

  • GG.

   Aan artikel 6:2 wordt een derde lid toegevoegd dat als volgt luidt:

 • 3.

  Onverminderd het eerste en het tweede lid zijn de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 141, onder b, van het Wetboek van Strafvordering, eveneens belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften.

  • HH.

   Aan artikel 6:3 wordt een tweede lid toegevoegd dat als volgt luidt:

 • 2.

  De in artikel 6:2 derde lid bedoelde ambtenaren, voor zover zij zijn belast met de opsporing van strafbare feiten zijn bevoegd zonder toestemming van de bewoner in een woning binnen te treden waar een overtreding van een dergelijk strafbaar feit wordt gepleegd of naar hun redelijk vermoeden wordt gepleegd.

Artikel II

Deze verordening treedt de dag na bekendmaking in werking.

Besloten in de vergadering van 20 oktober 2016

de griffier, de voorzitter,

M.L.M. van Heijnsbergen F.L.J. van der Meijden