Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laarbeek

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaarbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2017
CiteertitelLegesverordening 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 juni 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h
 2. Gemeentewet, art. 216
 3. Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201701-01-2018Eerste wijziging: Tarievenlijst rubriek 17.5

20-04-2017

gmb-2017-78514

Onbekend
11-05-201701-01-201701-06-2017Nieuwe regeling

08-12-2016

gmb-2017-72797

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017 (‘Legesverordening 2017’)

De raad van de gemeente Laarbeek;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2016;

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de navolgende Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ‘dag’:

  de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ‘week’:

  een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ‘maand’:

  een tijdvak dat gelijk is aan een kalendermaand;

 • d.

  ‘jaar’:

  het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  ‘kalenderjaar’:

  de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • f.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • 1.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • 2.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandseidentiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordeningen de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van deschriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 10 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van dat kalender jaar in werking treedt.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van leges.

Artikel 12 overgangsrecht en slotbepalingen

 • 1.

  De Legesverordening 2016, vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Laarbeek van 10 december 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  Indien het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd (Kamerstukken I 2015/2016, 34358 (R2065), nr. A), tot wet is of wordt verheven en artikel I van die wet in werking treedt, wordt in artikel 2, onder nummering van de bestaande tekst tot tweede lid, een derde lid toegevoegd, luidende:

  • 3.

   Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2017.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid is de datum van ingang van heffing van artikel 12, derde lid,het tijdstip waarop het in dat lid genoemde wetsvoorstel tot wet is of wordt verheven en artikel 1 van die wet in werking treedt.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Legesverordening 2017’.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Laarbeek van 8 december 2016.

De raad voornoemd,

de secretaris,

M.J.M. Meertens

de burgemeester,

F.L.J. van der Meijden

TARIEVENTABEL

behorende bij de Legesverordening 2017

Rubriek 

Omschrijving

 

Bedrag van leges in euro’s

 

 

 

 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

 

 

 

 

 

1.

Algemeen

 

 

 

Het tarief bedraagt voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een wettelijke regeling een tarief is opgenomen, terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:

 

 

 

a. afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken

 

 

 

– per pagina op papier van A4 formaat in zwart/wit

 

0,60

 

– per pagina op papier van A3 formaat in zwart/wit

 

1,05

 

– per pagina op papier van A4 formaat in kleur

 

1,05

 

– per pagina op papier van A3 formaat in kleur

 

1,05

 

b. een afdruk door middel van een lichtdrukmachine

 

 

 

– formaat A2 of groter

 

7,25

 

Indien het totaalbedrag aan leges als bepaald in rubriek 1.a. niet hoger is

 

 

 

dan € 2,50, zal het legesbedrag niet in rekening gebracht worden.

 

 

 

 

 

 

2.

Raadsstukken

 

 

 

Voor een abonnement op de raadsstukken per kalenderjaar:

 

 

 

a. bij het afhalen van de raadsstukken

 

63,25

 

b. bij verzending van de raadsstukken

 

115,50

 

 

 

 

3.

Vergunningen / ontheffingen (algemeen)

 

 

 

a. Voor vergunningen of toestemming tot handelingen waarvoor krachtens de wet, reglement of verordening vergunning of toestemming moet worden gevraagd, voor zover daarvoor geen wettelijke regeling of vrijstelling bestaat of voor zover daarvoor in deze verordening geen bijzondere regeling is opgenomen

 

nihil

 

b. Voor ontheffingen tot handelingen waarvoor krachtens de wet, reglement of verordening ontheffing nodig is, voor zover daarvoor geen wettelijke regeling of vrijstelling bestaat of voor zover daarvoor in deze verordening geen bijzondere regeling is opgenomen

 

nihil

 

c. Ingeval verlening van de vergunning / ontheffing als bedoeld onder a. en/of b. noopt tot het nemen van een tijdelijke verkeersmaatregel, worden de onder a. en b. vermelde bedragen verhoogd met

 

151,20

 

 

 

 

4.

Standplaatsvergunning

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een standplaatsvergunning, buiten de gebruikelijke warenmarkt om, als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (A.P.V.), geldig voor:

 

 

 

a. een dag

 

13,10

 

b. een week

 

24,15

 

c. een maand, of gedeelte daarvan

 

36,75

 

d. een jaar, of gedeelte daarvan

 

99,00

 

e. onbepaalde tijd

 

190,00

 

 

 

 

5.

Verstrekken uit de basisregistratie personen

 

 

 

Voor het éénmaal in de maand verstrekken van opgaven omtrent geborenen of overledenen of huwelijksaangiften of huwelijksvoltrekkingen, per jaar, per genoemde categorie

 

120,75

 

 

 

 

6.

Voltrekking huwelijken (inclusief trouwboekje) en registratie van een partnerschap (inclusief partnerschapboekje)

 

 

 

 

 

 

 

Huwelijksleges

Tarief

Tarief locatie

 

maandag 09:00 – 09:15 uur

maandag 09:30 – 10:00 uur (eenvoudig huwelijk)

Maandag t/m Vrijdag 09:00 – 17:00

Zaterdag en zondag 09:00 – 17:00 uur

Buiten kantooruren

Huwelijken voltrokken tussen het tijdstip van 19:00 uur en 09:00 uur wordt het tarief met € 300,00 vermeerderd.

gratis

€ 157,50

€ 367,50

€ 525,00

€ 682,50

 

€ 630,00

€ 630,00

€ 630,00

€ 840,00

€ 1.050,00

 

 

Trouwboekje

 

€ 31,50

 

Getuigen

 

€ 53,55 pp

 

 

 

 

7.

Duplicaat van trouwboekje of partnerschapboekje

 

 

 

Voor het in verband met vermissing of diefstal verstrekken van een duplicaat van een trouwboekje of een partnerschap boekje

 

31,50

 

 

 

 

8.

Gemeentelijke basisadministratie

 

 

 

Voor de toepassing van deze rubriek met uitzondering van de onderdelen 8d en 8e, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

 

 

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

a. tot het verstrekken van gegevens per verstrekking

 

12,60

 

b. tot het verstrekken van gegevens uit de gemeentelijke basis-administratie omtrent een andere persoon dan de persoon van de aanvrager, per verstrekking

 

12,60

 

c. voor de verstrekking op verzoek van een persoonslijst aan de persoon van de aanvrager, per verstrekking

 

13,60

 

d. voor statistische gegevensverstrekking, zoals van leeftijdsopbouw, gezinssamenstelling en aantal woningen, per verstrekking

 

13,60

 

e. voor andere niet met name genoemde statistische gegevensverstrekkingen, per verstrekking

 

27,30

 

 

 

 

9.

Inkoopregister

 

 

 

Voor de afgifte van een register van gebruikte en ongeregelde goederen

 

32,55

 

 

 

 

10.

Reisdocumenten

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

 

a. van een nationaal paspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

64,00

 

b. van een nationaal paspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

51,00

 

c. van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld onder a. en b. (zakenpaspoort) voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

64,00

 

d. van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld onder a. en b. (zakenpaspoort) voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

51,00

 

e. van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

64,00

 

f. van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

51,00

 

g. van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdeling

 

51,00

 

h. van een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

50,00

 

i. van een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

28,00

 

j. voor een spoedlevering van de in de onderdelen a. tot en met i. genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

 

47,00

 

 

 

 

11.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

 

 

 

 

12.

Gemeentearchief

 

 

 

Het tarief bedraagt terzake van het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

 

14,95

 

 

 

 

13.

Rijbewijzen

 

 

 

a. voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

 

38,00

 

b. het tarief genoemd onder a. wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

 

34,00

 

 

 

 

14.

Verkeer en vervoer

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

a. tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

 

37,80

 

b. tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) anders dan bedoeld in onderdeel a.

 

27,30

 

c. tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuig Reglement (Stb. 1994, 450)

 

37,80

 

 

 

 

15.

Gehandicaptenparkeerkaart

 

 

 

a. tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart

 

64,00

 

b. tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart ter vervanging van een gehandicaptenparkeerkaart waarvan de geldigheidsduur is verstreken voor welke verstrekking een medische keuring vereist is

 

64,00

 

c. tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart ter vervanging van een gehandicaptenparkeerkaart waarvan de geldigheidsduur is verstreken voor welke verstrekking geen medische keuring vereist is

 

31,40

 

d. tot het verstrekken van een duplicaat van een gehandicaptenparkeerkaart ter vervanging van een gehandicaptenparkeerkaart welke versleten is, geheel of gedeeltelijk onleesbaar is geworden, verloren is geraakt of tenietgegaan

 

16,90

 

e. tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart ter omwisseling van een eerder verstrekte invalidenparkeerkaart met een zelfde geldigheidsduur voor gebruik in het buitenland

 

16,90

 

 

 

 

16.

Kansspel- of behendigheidsautomaten

 

 

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30c van de Wet op de Kansspelen:

 

 

 

a. voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

 

56,50

 

b. voor een periode van twaalf maanden voor 2 of meer kansspelautomaten, voor de eerste automaat en voor iedere volgende automaat

 

56,50

 

c. voor onbepaalde tijd voor één kansspelautomaat

 

186,00

 

d. voor onbepaalde tijd voor 2 of meer kansspelautomaten, voor de eerste automaat en voor iedere volgende automaat

 

186,00

 

 

 

 

17.

Kabels en leidingen

 

 

 

1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.2 en 3.2 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur Laarbeek 2014, waarbij de graaflengte < 100m¹ is of eenmontagegat c.q. lasgat met een oppervlakte van > 2m²

 

186,14

 

2. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.2 en 3.2 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur Laarbeek 2014, waarbij de graaflengte ≥100m¹ is

 

372,29

 

3. Het tarief genoemd onder 17.1 en 17.2 wordt vermeerderd met een bedrag per strekkende meter van

 

1,79

 

4. Het tarief genoemd onder lid 1 en 2 wordt verhoogd met een bedrag per strekkende meter sleuflengte, voor zover buiten de bebouwde kom gelegen:

 

 

 

1. Over de eerste 2000m¹, van

 

1,27

 

2. Over de lengte >2000m¹ en <50.000m¹, van

 

0,76

 

3. Over de resterende totale lengte, van

 

0,66

 

5. Het tarief genoemd onder 17.1 en 17.2 wordt vermeerderd met een bedrag per strekkende meter over de totaal bemeten sleuflengte, voor zover buiten de bebouwde kom en in de bermen gelegen. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 

 

 

 

a. tot 2.500 m1, per strekkende meter sleuflengte

 

€ 1,27

 

b. vanaf 2.500 m1 wordt een projectbegroting door de gemeente opgesteld van de kosten voor de te voeren procedure. Deze kosten worden inclusief onderbouwing, vooraf-gaand aan de aanvraagbehandeling, schriftelijk medegedeeld aan de aan vrager. Indien een begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

18.

Winkeltijdenwet en verordening winkeltijden

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

 

1. voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet, en de Winkeltijdenverordening van de gemeente Laarbeek

 

60,35

 

2. tot het verlenen van toestemming om de in het vorige lid bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

 

60,35

Rubriek

Omschrijving

Bedrag van leges in euro’s

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving

 

 

 

Hoofdstuk 1 

Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

Aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde |in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamhedenwaarop de aanvraag betrekking heeft

 

2.1.1.2

Bouwkosten:

 

 

Alle bouwkosten van het bouwen en/of verbouwen, inclusief de afwerking, op basis van marktprijzen, exclusief 21% omzetbelasting, zoals deze marktprijzen zijn opgenomen in de in bijlage 1 weergegeven ROEB-lijst 2017, vastgesteld op 13 september 2016 door het ROEB (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht).

 

 

Voor zover deze vastgestelde lijst niet voorziet in een passende hoofdcategorie (vetgedrukt in de lijst) wordt onder bouwkosten verstaan, de aanneemsom als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (U.A.V. 2012) voor het uit te voeren werk, exclusief 21% omzetbelasting. In dit laatste geval zullen de overlegde gegevens getoetst worden aan hun wettelijke kaders.

 

 

 

 

2.1.1.3

Sloopkosten: n.v.t.

 

 

 

 

2.1.1.4

Wabo: wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

 

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag

 

2.2

N.v.t.

 

2.2.1

N.v.t.

 

2.2.2

N.v.t.

 

2.2.3

N.v.t.

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunningen

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van bovenstaande kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

 

 

2.3.1.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

indien de bouwkosten minder bedragen dan € 250.000,00; 32,670/00 van die bouwkosten met een minimum van € 94,00;

 

 

 

 

 

Bedragen de bouwkosten € 250.000,00 of meer, doch minder dan € 500.000,00, dan bedragen de leges € 8.167,50 vermeerderd met 26,150/00 van het bedrag waarmee die bouwkosten € 250.000,00 te boven gaan;

 

 

 

 

 

Bedragen de bouwkosten € 500.000,00 of meer, doch minder dan € 2.250.000,00 dan bedragen de leges € 14.705,00 vermeerderd met 23,530/00 van het bedrag waarmee die bouwkosten € 500.000,00 te boven gaan;

 

 

 

 

 

Bedragen de bouwkosten € 2.250.000,00 of meer, doch minder dan € 5.000.000,00 dan bedragen de leges € 55.882,50 vermeerderd met 20,78%  van het bedrag waarmee die bouwkosten € 2.250.000,00 te boven gaan;

 

 

 

 

 

Bedragen de bouwkosten € 5.000.000,00 of meer dan bedragen de leges € 113.027,50, vermeerderd met 4,110/00  van het bedrag waarmee de bouwkosten € 5.000.000,00 te boven gaan.

 

2.3.1.1.2

N.v.t.

 

 

 

 

2.3.1.1.3

N.v.t.

 

 

 

 

2.3.1.1.4

N.v.t.

 

 

 

 

2.3.1.2

N.v.t.

 

 

 

 

2.3.1.2

Verplicht advies agrarische adviescommissie

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische adviescommissie wordt beoordeeld

675,00

 

 

 

2.3.1.4

Legaliseren illegale bouw

 

 

Legaliseren middels omgevingsvergunning (bouw)

 

 

Het van toepassing zijnde tarief op grond van onderdeel bouwen wordt verhoogd met de beoordeling van de na de aanvang van de bouw ingediende aanvraag, met 100% van het eindbedrag aan leges, zoals die geheven zouden zijn bij een vooraf ingediende normale aanvraag,

 

 

met een minimum verhoging van

376,00

 

en een maximum verhoging van

3.780,00

 

 

 

 

Legaliseren middels gefaseerde omgevingsvergunning (bouw)

 

 

Het van toepassing zijnde tarief op grond van onderdeel bouwen wordt verhoogd met de beoordeling van de na de aanvang van de bouw ingediende aanvraag, met 100% van het eindbedrag aan leges, zoals die geheven zouden zijn bij een vooraf ingediende normale aanvraag,

 

 

met een minimum verhoging van

376,00

 

en een maximum verhoging van

3.780,00

 

 

 

 

Legaliseren bouwen in afwijking van de verleende omgevingsvergunning (bouw) indien een nieuwe vergunning is vereist, het van toepassing zijnde tarief op grond van onderdeel bouwen wordt verhoogd met de beoordeling van de na de aanvang van de bouw ingediende aanvraag, met 100% van het eindbedrag aan leges, zoals die geheven zouden zijn bij een vooraf ingediende normale aanvraag, met een minimum

 

 

verhoging van

376,00

 

en een maximum verhoging van

3.780,00

 

 

 

 

Tenzij vooraf aan de uitvoering een schriftelijke melding van de afwijking is ontvangen.

 

 

 

 

2.3.1.5

N.v.t.

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

   

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder b, van de wabo bedraagt het tarief

98,00

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

 

 

2.3.3.1

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 en 2, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken: (binnenplanse ontheffing)

251,00

2.3.3.2

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 en 2 van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken: (buitenplanse ontheffing)

251,00

2.3.3.3

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse afwijking)(Projectbesluit) 3.10 Wro

9.455,00

2.3.3.4

indien met toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo voor een bepaalde termijn van het bestemmingsplan is afgeweken (tijdelijke afwijking): 2.22 Wro

251,00

 

 

 

2.3.3.5

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van het exploitatieplan is afgeweken

251,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens provinciale verordening gegeven regels is afgeweken wordt het tarief als bedoeld in het onderdeel 2.3.1.1 verhoogd met

880,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gegeven regels is afgeweken wordt het tarief als bedoeld in het onderdeel 2.3.1.1 verhoogd met

880,00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw of aanlegactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (binnenplanse afwijking):

251,00

2.3.4.2

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse kleine afwijking): 3.23 Wro

251,00

 

 

 

2.3.4.3

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse afwijking): projectbesluit 3.10 Wro

9.455,00

 

 

 

2.3.4.4

indien met toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo voor een bepaalde termijn van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (tijdelijke afwijking) 3.22 WRO

251,00

2.3.4.5

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van het exploitatieplan is afgeweken

880,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.1, derde of vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens provinciale verordening, onderscheidenlijk provinciale verklaring gegeven regels is afgeweken (aanwijzing provincie)

880,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde of vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, onderscheidenlijk ministeriële verklaring gegeven regels is afgeweken

502,00

2.3.4.8

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo van een voorbereidingsbesluit is afgeweken

502,00

2.3.5

N.v.t.

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten

 

2.3.6.1 t/m 2.3.6.2

N.v.t.

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

N.v.t.

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8 t/m 2.3.14.2.2

N.v.t.

 

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voorvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voorvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.16.1

N.v.t.

 

2.3.16.2

Indien in het kader van een aanvraag als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid, onder a, onder 3º van de Wabo archeologisch advies moet worden ingewonnen worden de navolgende tarieven in rekening gebracht:

 

 

– het beoordelen van Programma’s van Eisen

500,00

 

– het beoordelen van offertes en plannen van aanpak

333,00

 

– het beoordelen van archeologische rapportages vooronderzoeken

667,00

 

– het beoordelen van evaluatierapporten opgravingen

333,00

 

– het opstellen van een Programma van Eisen

1.334,00

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1.

De in de voorgaande hoofdstukken genoemde bedragen van deze titel worden verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag medegedeelde externe advieskosten en advertentiekosten, blijkende uit een begroting die ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. Een zodanige aanvraag wordt in behandeling genomen op de zesde werkdag na die waarop de raming van de externe advieskosten ter kennis van de aanvrager is gebracht.

 

2.3.17.2.

Indien de werkelijke advieskosten, zoals bedoeld in 2.3.17.1, minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 

2.4.1

Indien in het kader van een verzoek tot mantelzorg een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in rubriek 2.3.1.1.1, 2.3.1.1.2, 2.3.1.1.3 of 2.3.1.1.4 gedaan wordt, wordt over dat gedeelte van de bouwsom wat specifiek toe is te rekenen aan de realisatie van de mantelzorgvoorziening, geen leges geheven.

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

2.5.1

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend bouwplan, waarvoor reeds een vergunning is verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in rubriek 2.3.1.1.1, onderscheidenlijk 2.3.1.1.2, 2.3.1.1.3 of 2.3.1.1.4 met dien verstande dat zij niet minder dan € 84,00 zullen bedragen. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld van een nieuw bouwplan sprake is.

 

2.5.2

Indien binnen drie maanden na de datum van ontvangst van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning, doch vóór het verlenen van de vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op verzoek teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend.

 

2.5.3

Indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend.

 

2.5.4

Indien 50% van de geheven minder bedraagt dan € 84,00 wordt een bedrag terugbetaald dat gelijk is aan de geheven leges verminderd met € 84,00.

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

 

 

N.v.t.

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

94,00

 

 

 

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

5.890,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

5.890,00

 

 

 

Hoofdstuk 9

Sloopmelding

 

 

N.v.t.

 

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

N.v.t.

 

 

Rubriek 

Omschrijving

Bedrag in euro’s

Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn 

 

 

 

1.

Vergunning Drank- en Horecawet

 

 

1. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in de Drank- en Horecawet om een vergunning als bedoeld in artikel 3 of 4

84,00

 

2. Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing of een verklaring als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

 

 

a. éénmalig

11,00

 

b. voor meerdere jaren, per jaar

11,00

2.

Exploitatievergunning openbare inrichting (horeca)

 

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

81,00

3.

Exploitatievergunning seksinrichting

 

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening

81,00

4.

Ontheffing schenktijden Drank- en Horecawet

 

 

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4 van de Drank- en Horecawet per uur of gedeelte daarvan

11,50

5.

Verlenging sluitingsuur cafés e.d.

 

 

Voor een ontheffing van het tijdstip van sluiting van een voor publiek toegankelijke inrichting als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

 

1. per uur of een gedeelte daarvan

55,00

 

2. van één uur per dag gedurende een jaar of onbepaalde tijd

449,00

6.

Gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid

 

6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het in gebruik hebben of houden van bouwwerken of inrichtingen (bouwwerken geen gebouw zijnde) zoals bedoeld in:

 

 

1. artikel 6.1.1, lid 1,van de Bouwverordening.

 

 

2. artikel 2.1.1, lid 1, van de Brandbeveiligingsverordening ten behoeve van het gebruik van een in dat artikel omschreven inrichting niet zijnde een bouwwerk; met een gebruiksoppervlakte van:

 

 

Categorie 1: 0 m2 tot en met 100 m2

568,00

 

Categorie 2: 101 m2 tot en met 500 m2 verhoogd met € 1,450 per m2

401,00

 

 

 

 

Categorie 3: 501 m2 tot en met 2.000 m2 verhoogd met € 0,536 per m2

931,00

 

 

 

 

Categorie 4: 2.001 m2 tot en met 5.000 m2 verhoogd met € 0,127 per m2

1.893,00

 

 

 

 

Categorie 5: 5.001 m2 tot en met 50.000 m2 verhoogd met € 0,032 per m2

2.495,00

 

 

 

 

Categorie 6: 50.001 m2 en meer verhoogd met € 0,011 per m2

3.807,00

 

 

 

6.2

Indien een aanvraag om een vergunning betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een bouwwerk ten behoeve van een evenement (gebruiksduur maximaal 4 weken) bedragen de leges 10% van de bedragen genoemd onder 1.

 

6.3

Indien de aanvraag om een vergunning betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiding van een vergunning bedragen de leges, indien het betreft:

 

 

1. uitbreiding van de inrichting, met dien verstande dat de uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat, het tarief genoemd onder 1 met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;

 

 

2. herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting dan wel een deel van de inrichting, met dien verstande dat deze herindeling tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat, 50% van het tarief genoemd onder 1 met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend ver de oppervlakte van de uitbreiding.

 

 

 

 

6.4

Het tarief voor een verklaring van overdracht van een gebruiksvergunning aan de nieuwe gebruiker bedraagt

67,00

 

Bijlage 2 Bouwkosten ROEB 2017