Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laarbeek

Regeling intergemeentelijke commissie bezwaarschriften gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaarbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling intergemeentelijke commissie bezwaarschriften gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek
CiteertitelRegeling commissie bezwaarschriften 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt per 14 september 2017 de Regeling commissie bezwaarschriften.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 84
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 7:13

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-09-2017Nieuwe regeling

15-08-2017

gmb-2017-158303

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling intergemeentelijke commissie bezwaarschriften gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Gemert-Bakel;

gelet op het bepaalde in artikel 84 van de Gemeentewet en artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende:

Regeling intergemeentelijke commissie bezwaarschriften gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  bestuursorgaan: het bestuursorgaan van de gemeente, dat het bestreden besluit genomen heeft;

 • b.

  college: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente;

 • c.

  commissie: de vaste intergemeentelijke commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek;

 • d.

  gemeente: elke gemeente die op basis van de ‘gemeenschappelijke regeling samenwerking Gemert-Bakel – Laarbeek’ en de daaruit voortvloeiende dienstverleningsovereenkomst heeft ingestemd met gebruikmaking van de diensten van de commissie;

 • e.

Artikel 2 Instelling commissie

 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaar tegen besluiten van de gemeenteraad, het college en de burgemeester van de gemeente.

 • 2.

  De commissie brengt geen advies uit over bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten:

  • a.

   op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken;

  • b.

   op grond van de Wet openbaarheid van bestuur genomen door de colleges en de burgemeesters van de gemeente en waarbij het verzoek is afgewezen wegens kennelijk misbruik van recht of is toegewezen en de verzoeker geen documenten bij het besluit heeft ontvangen maar is uitgenodigd om een afspraak te maken met de bedoeling in persoon kennis te nemen van de documenten waarop zijn verzoek betrekking heeft.

 • 3.

  De commissie brengt voorts geen advies uit over bezwaarschriften waarvan is gebleken, dat het bezwaar niet-ontvankelijk is omdat:

  • a.

   de indiener daarvan geen belanghebbende is;

  • b.

   het bezwaarschrift te laat is ingediend of

  • c.

   het bezwaar niet aan de wettelijke vereisten voldoet.

 • 4.

  Het bepaalde in het derde lid is niet van toepassing als het bestuursorgaan in de onder a tot en met c genoemde gevallen toch advies aan de commissie vraagt.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en tenminste twee leden, die door het college worden benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 2.

  De voorzitter en de leden maken geen deel uit van en zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente.

 • 3.

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

Artikel 4 Secretaris

De secretaris van de commissie is een door het college van Gemert-Bakel aangewezen ambtenaar.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter en de leden worden benoemd voor een termijn van vier jaren en kunnen direct voor een termijn van vier jaren worden herbenoemd.

 • 2.

  De voorzitter en de leden kunnen op ieder moment schriftelijk ontslag nemen.

 • 3.

  De aftredende voorzitter en de aftredende leden blijven hun functie vervullen totdat in hun opvolging is voorzien.

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift

Bij de ontvangstbevestiging van het bezwaarschrift wordt vermeld dat de commissie over het bezwaarschrift zal adviseren.

Artikel 7 Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter is in verband met de voorbereiding van de behandeling van het bezwaarschrift bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan op eigen initiatief of als de commissie dat verlangt advies of inlichtingen inwinnen en daartoe personen zo nodig uitnodigen voor de hoorzitting. Wanneer daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college van de gemeente waartoe het bestuursorgaan behoort vereist.

Artikel 8 Hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het bestuursorgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen;

 • 2.

  Wanneer de commissie besluit af te zien van het horen, deelt hij dat aan de belanghebbenden en het bestuursorgaan mee.

Artikel 9 Uitnodiging zitting

 • 1.

  De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het bestuursorgaan ten minste twee weken vóór de hoorzitting schriftelijk uit.

 • 2.

  Binnen drie dagen na verzending van de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het bestuursorgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter op een verzoek als bedoeld in het tweede lid, wordt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het bestuursorgaan medegedeeld.

 • 4.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de in voorgaande leden genoemde termijnen.

Artikel 10 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter of zijn plaatsvervanger aanwezig is.

Artikel 11 Niet-deelneming aan behandeling

De voorzitter en de leden nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift wanneer daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 12 Openbaarheid zitting

 • 1.

  De zitting van de commissie is openbaar.

 • 2.

  De deuren kunnen worden gesloten als de voorzitter of een van de aanwezige leden het nodig vindt of wanneer een belanghebbende daarom verzoekt.

 • 3.

  Als de commissie vervolgens beslist, dat gewichtige redenen aanwezig kunnen zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten vindt de zitting met gesloten deuren plaats.

 • 4.

  De zitting vindt achter gesloten deuren plaats in het geval van behandeling van een bezwaarschrift dat is ingediend tegen een besluit op het werkterrein sociaal domein en op het werkterrein van personeelszaken.

Artikel 13 Nader onderzoek

 • 1.

  Als na afloop van de zitting, maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter op eigen initiatief of als de leden van de commissie dat verlangen dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt aan het bestuursorgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  Het bestuursorgaan en de belanghebbenden kunnen binnen één week na verzending van de in het tweede lid bedoelde informatie aan de voorzitter verzoeken een nieuwe hoorzitting te beleggen. De voorzitter beslist op een dergelijk verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting, als bedoeld in het derde lid, zijn de bepalingen in deze regeling die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14 Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Als bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 3.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaar. Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Artikel 15 Jaarverslag

De commissie brengt jaarlijks voor 1 juli aan de bestuursorganen van de gemeente verslag uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 16 Intrekken regeling

De Regeling commissie bezwaarschriften wordt ingetrokken.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag nadat deze is bekend gemaakt.

Artikel 18 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling commissie bezwaarschriften 2017.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel d.d. 15 augustus 2017,

het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek,

de secretaris,

M.J.M. Meertens

burgemeester

F.L.J. van der Meijden