Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laarbeek

Mandaat-, volmacht- en machtigingsregeling Laarbeek 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaarbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat-, volmacht- en machtigingsregeling Laarbeek 2017
CiteertitelMandaat-, volmacht- en machtigingsregeling Laarbeek 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 160 eerste lid onder e
 2. Gemeentewet, art. 171 tweede lid
 3. Burgerlijk Wetboek, titel 3.3
 4. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-2020Mandaatregister

07-01-2020

gmb-2020-21145

44921-2019
29-01-201928-01-2020Wijziging Bijlage 1 t/m 6

08-01-2019

gmb-2019-19550

16966-2018
14-09-201729-01-2019Nieuwe regeling

22-08-2017

gmb-2017-158915

Z-17030343 / INT-1719436

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat-, volmacht- en machtigingsregeling Laarbeek 2017

Het college van burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester van Laarbeek, elk voor zover daartoe bevoegd.

overwegende dat het wenselijk is om, ter bevordering van een vlotte en klantvriendelijke afdoening van stukken en ter bevordering van de efficiency van de gemeentelijke organisatie, de uitoefening van bepaalde bevoegdheden en de ondertekening van bepaalde stukken te mandateren aan daartoe aangewezen ambtenaren;

gelet op het bepaalde in artikel 160 eerste lid onder e. en artikel 171 lid 2 Gemeentewet, titel 3.3 van het Burgerlijk Wetboek en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

BESLUITEN:

Tot het verlenen van mandaten, volmachten en machtigingen aan de ambtelijke organisatie, overeenkomstig de bij deze regeling behorende mandaat-, volmacht en machtigingsregisters onder de volgende regels:

Artikel 1 (uitoefening bevoegdheden)

 • 1.

  De uitoefening van de bevoegdheden en de ondertekening van stukken, zoals aangeduid in het bij dit besluit behorende register, wordt opgedragen aan de functionarissen die in het register bij die bevoegdheden staan vermeld. Elke bij een bevoegdheid aangeduide functionaris kan die desbetreffende bevoegdheid uitoefenen.

 • 2.

  Daar waar dit nog niet is gebeurd, zijn de afdelingshoofden in beginsel bevoegd om de aan hen gemandateerde-,gemachtigde en in volmacht opgedragen bevoegdheden – verder dan in het register wordt aangegeven – door te mandateren (ondermandaat), machtigen (ondermachtiging) en in volmacht opgedragen bevoegdheid (onder volmacht) aan onder hen werkende medewerkers. Van deze bevoegdheid wordt geen gebruik gemaakt dan na een daartoe strekkend besluit van burgemeester en wethouders of van de burgemeester, ieder voor zover het hun of zijn bevoegdheden betreft.

 • 3.

  De mandaatgever, volmachtgever en of machtiging gever kan de in het register aangeduide functionarissen per geval of in het algemeen instructies geven met betrekking tot de uitoefening van de gemandateerde, gevolmachtigde of gemachtigde bevoegdheid.

 • 4.

  (Onder)mandaat, (onder)volmacht en of (onder) machtiging doen geen afbreuk aan de in de organisatieregeling vastgelegde verantwoordingslijnen.

 • 5.

  Indien de uitoefening van de in het register opgenomen bevoegdheden het beslissen over de besteding van budgetten met zich meebrengt, maakt dit onderdeel uit van het vermelde mandaat, volmacht en of machtiging. Dit voor zover daarbij de te nemen besluiten niet zullen leiden tot overschrijding van het betreffende budget, zoals opgenomen in de gemeentelijke beleids- en beheersbegroting of beschikbaar gesteld via afzonderlijk krediet en met inachtneming van de in het register opgenomen bijzondere bepalingen.

Artikel 2 (plaatsvervanging)

 • 1.

  Mandaten, volmachten en machtigingen worden gegeven aan een functionaris. Niet aan een persoon. Degene die hem/haar op grond van bestaande werkafspraken in zijn/haar functie vervangt kan krachtens hetzelfde mandaat, volmacht en of machtiging besluiten nemen.

 • 2.

  Als een extern persoon wordt ingehuurd als vervanger is de mandaat-, volmacht- en of machtiging structuur ook op hem/haar van toepassing.

Artikel 3 (verantwoording)

 • 1.

  De afdelingshoofden moeten regelmatig de onder hun leiding in (onder)mandaat, (onder)volmacht en of (onder) machtiging, genomen besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijk handelen bij wijze van steekproef controleren.

Artikel 4 (geen mandaat)

Deze mandaatverlening geldt niet voor de bevoegdheid tot:

 • 1.

  het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften;

 • 2.

  het vaststellen van beleidsregels;

 • 3.

  het beslissen op een bezwaar- of een beroepschrift.

Artikel 5 (beleidsaspecten)

 • 1.

  De (onder)gemandateerden leggen voorgenomen besluiten die beleidsaspecten in zich bergen ter nadere besluitvorming voor aan burgemeester en wethouders of aan de burgemeester.

 • 2.

  Voorgenomen besluiten worden geacht in elk geval beleidsaspecten te bevatten indien:

  • a.

   een beleidskader of een gangbare praktijk ontbreekt;

  • b.

   die zouden leiden tot een afwijking of aanvulling van een eerder vastgelegde gedragslijn c.q. beleidslijn;

  • c.

   de afdoening daarvan niet als routinematig is te beschouwen;

  • d.

   die niet voorziene financiële en/of andere belangrijke consequenties hebben;

  • e.

   het budget wordt overschreden;

  • f.

   er sprake is van een negatieve beschikking of een weigeringsbesluit dan wel van een intrekkingsbesluit, tenzij deze bevoegdheid in het mandaatregister uitdrukkelijk is gemandateerd;

  • g.

   het een aanschrijving tot de uitoefening van bestuursdwang of het opleggen van een dwangsom betreft, tenzij deze bevoegdheid in het mandaatregister uitdrukkelijk is gemandateerd;

  • h.

   dit door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester kenbaar is gemaakt.

Artikel 6 (afstemming)

 • 1.

  Indien een voorgenomen besluit meer dan één afdeling of sector aangaat, dient overeenstemming te bestaan over de wijze van afdoening.

 • 2.

  Bij het ontbreken van deze overeenstemming wordt de zaak voorgelegd aan burgemeester en wethouders of aan de burgemeester, inclusief de van elkaar afwijkende standpunten.

Artikel 7 (ondertekening)

Gemandateerd genomen besluiten worden- indien aan de orde- in de ik vorm opgesteld en als volgt ondertekend:

Hoogachtend, namens burgemeester en wethouders van Laarbeek,

Functieaanduiding van de mandataris

Handtekening

Naam gemandateerde

Respectievelijk:

Hoogachtend, namens burgemeester van Laarbeek,

Functieaanduiding van de mandataris

Handtekening

Naam gemandateerde

Gevolmachtigde rechtshandelingen worden ondertekend als volgt:

Gemeente Laarbeek,

Functieaanduiding van de gevolmachtigde

Handtekening

Naam gevolmachtigde

Bij machtiging is de ondertekening als volgt:

Hoogachtend,

Afdelingsnaam gemachtigde

Handtekening

Naam gemachtigde

Artikel 8 (geen ondertekeningsmandaat)

De (onder)gemandateerde mag geen gebruik maken van de bevoegdheid tot ondertekening van besluiten en correspondentie indien:

 • a.

  de wens daartoe door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester kenbaar is gemaakt;

 • b.

  het correspondentie betreft die is gericht aan de gemeenteraad met inachtneming van de doorzendplicht;

 • c.

  het correspondentie betreft waarvan ondertekening uit oogpunt van representatie van de gemeente gewenst is;

 • d.

  zich na de beslissing nieuwe feiten voordoen of bekend worden als gevolg waarvan het besluit heroverweging verdient of aan het besluit alsnog bestuurlijke, politieke of andere zwaarwegende aspecten verbonden raken;

 • e.

  het de formele verzending van besluiten van de gemeenteraad betreft en brieven uitgaande van de gemeenteraad.

Artikel 9 (register)

 • 1.

  Het bij deze regeling behorende registers en zoals dit register nadien zal worden gewijzigd, geeft een overzicht van de bevoegdheden welke worden geacht te zijn (onder) gemandateerd, (onder)gemachtigd en (onder)gevolmachtigd.

 • 2.

  De aan enkele externe partijen gemandateerde bevoegdheden kunnen ook deel uitmaken van dit register.

Artikel 10 (openbaarheid)

Het register is openbaar en ligt voor een ieder ter inzage.

Artikel 11 (wijzigingen)

De in het register opgenomen (onder)mandaten, (onder)machtigingen en (onder) volmachten worden geacht te zijn gewijzigd, ingetrokken of vervallen voor zover en op het tijdstip dat de hierin genoemde wetten, regelingen, beschikkingen en verordeningen zijn gewijzigd, ingetrokken of vervallen.

Artikel 12 (inwerkingtreding en vervallen verklaring)

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking de dag na publicatie.

 • 2.

  Op dat tijdstip vervallen alle eerder genomen interne mandaatbesluiten.

 • 3.

  Eerder genomen externe mandaatbesluiten blijven in stand.

Artikel 13 (citeertitel)

Deze regeling kan worden aangehaald als Mandaat-, volmacht- en machtigingsregeling Laarbeek 2017.

 

Aldus vastgesteld op 22 augustus 2017

het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek,

secretaris

M.J.M. Meertens

burgemeester

F.L.J. van der Meijden

Mandaatregister algemeen Laarbeek 2020

B&W = college, Burg = burgemeester 

Mandaatgever

gs = gemeentesecretaris

 

Mandaat aan gs

ah = afdelingshoofd

 

Mandaat aan ah

mw = medewerker

 

 

Mandaat aan mw

Nr.

Bevoegdheid

 

 

Specifieke bepalingen

1.

Afdoen van correspondentie van eenvoudige aard.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

 

2.

Geven van inlichtingen aan ministeries, provincie, gemeenten en andere instanties zonder rechtsgevolg.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

 

3.

Vaststellen van standaard (aanvraag-) formulieren.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

 

4.

Indienen van aanvragen om vergunning, ontheffing, vrijstelling of toestemming.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

 

5.

Verzorgen van correspondentie, voortgangsberichten, verstrekken van zakelijke inlichtingen e.d., voor zover daaraan geen directe rechtsgevolgen zijn verbonden en deze voor de gemeente geen financiële of beleidsmatige consequenties van enige betekenis tot gevolg hebben

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

 

6.

Verzenden/verstrekken van ontvangstbevestigingen.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

 

7.

Doorzenden van stukken die voor anderen bestemd zijn.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

 

8.

Opvragen van inlichtingen en stukken aan derden.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

 

9.

Verrichten van handelingen ter voorbereiding van besluiten, zoals ter inzage leggen van stukken, horen, gelegenheid geven tot indiening zienswijzen en besluiten tot het achterwege laten daarvan, stellen termijn voor aanvulling gegevens, mededeling overschrijding beslistermijn (verdaging) etc.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

Voor zover voorgeschreven in  wettelijke procedures en/of opgenomen in gemeentelijke procesbeschrijvingen

10. 

Afwijzen van aanvragen om vergunning/ontheffing etc. voor zover deze zijn onderworpen aan de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 Awb) en ter zake van de aanvraag géén zienswijze is ingediend.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

Ingeval een zienswijze is ingediend verloopt besluitvorming via het desbetreffende bestuursorgaan

Ter info het ontwerp wordt wel door het etreffende bestuursorgaan genomen.

11.

Advies vragen bij adviesinstanties ter voorbereiding van besluiten.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

Voor zover voorgeschreven in wettelijke procedures en/of opgenomen in gemeentelijke procesbeschrijvingen en passend binnen de begrotingsbudgetten

12.

Bekendmakingen/publicaties in dag- en nieuwsbladen en Staatscourant en langs elektronische weg.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

Publicatie op Overheid.nl vindt plaats door SDU en dit wordt gecoördineerd door het juridisch team.

Publicatie in dag- en nieuwsblad wordt gecoördineerd door communicatie

13.

Verrichten van processuele handelingen, voeren van verweer en het vertegenwoordigen van de gemeenteraad, het college of de burgemeester in bezwaarschriftenprocedures en in procedures bij de administratieve rechter.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

Verweerschriften worden ondertekend door de burgemeester of de burgemeester en secretaris.

14.

Uitnodigingen belanghebbenden tbv hoorzitting, vergadering, bijeenkomst

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

 

15.

Besluiten tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag.

B&W

Burg.

gs

ah

 

 

 

 

16.

Beslissen op verzoeken om informatie op grond van de wet openbaarheid van bestuur.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

Coördinatie vindt plaats vanuit het Juridisch team

17

Beslissen op verzoeken om informatie op grond van hergebruik overheidsgegevens.

B&W

Burg

gs

ah

 

mw

 

Coördinatie vindt plaats vanuit het Juridisch team

18.

Vragen van vrijblijvende adviezen, vrijblijvende offertes en kostenindicaties.

B&W

gs

ah

 

mw

 

 

19.

Inkoop van artikelen tot € 1.000,00

B&W

gs

ah

 

mw

 

 

20.

Inkoop van artikelen tot € 5.000,00

B&W

gs

ah

 

 

 

Onder de € 5.000,-- is er geen inkoop strategie noodzakelijk, de opdrachtbrief moet door ah getekend worden

21.

Uitvoering Algemene Subsidie verordening Laarbeek voor in het Subsidieprogramma en/of de begroting expliciet geraamde bedragen.

B&W Burg.

gs

Ah

 

mw

 

 

22.

Goedkeuring inkoopstrategie en de verdere inkoop procedure tot en met de gunning tot een bedrag van €30.000 voor levering en diensten

B&W

Burg.

gs

ah

 

 

 

 

23.

Ondertekenen van de gunning vanaf een bedrag van € 30.000 voor levering en diensten

B&W

Burg.

Gs

ah

 

 

 

De goedkeuring van de inkoopstrategie en de verdere inkoop procedure blijven bij het bevoegde bestuursorgaan.

24.

Goedkeuring inkoopstrategie en de verdere inkoop procedure tot en met de gunning tot een bedrag van €100.000 voor werken

B&W

Burg.

gs

ah

 

 

 

 

25.

Ondertekenen van de gunning vanaf een bedrag van €100.000 voor werken

B&W

Burg.

gs

ah

 

 

 

De goedkeuring van de inkoopstrategie en de verdere inkoop procedure blijven bij het bevoegde bestuursorgaan.

26.

Waarmerken van stukken (bestek en tekeningen) behorende bij een gunningsprocedure.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

 

27.

Ondertekenen van overige overeenkomsten.

Burg.

gs

 

 

 

 

Met name overeenkomsten waar geen inkoopstrategie voor is gevolgd en boven de €5.000 zijn zie 20, 21, 22, 23 en 24.

28.

In rekening brengen van vergoedingen voor door de gemeente geleverde diensten en/of goederen.

B&W

gs

ah

 

mw

 

 

29.

Aanvragen van subsidies aan ministeries en/of provincie en het voeren van overleg daarover.

B&W

gs

ah

 

mw

 

 

30.

Doen uitgaan van brieven (incl. aanschrijvingen), gericht op de indiening van wettelijk voorgeschreven aanvragen om een vergunning of ontheffing.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

 

31.

Doen uitgaan van voorwaarschuwingen, (geen formele vooraankondiging) gericht op de naleving van wettelijke voorschriften.

B&W

Burg.

gs

ah

 

 

 

 

32.

Het uitgaan van het definitieve handhavingsbesluit indien er geen zienswijze is ingediend.

B&W

Burg.

Gs

ah

 

 

 

 

33.

Coördineren en uitvoeren van werkzaamheden, die voortvloeien uit genomen besluiten tot het uitoefenen van bestuursdwang en het opleggen van een last onder dwangsom (o.a. brieven tot stuiting verjaring), inclusief het ondertekenen van correspondentie daarover.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

 

34.

Doen van aangifte bij de politie i.h.k.v. uitvoering agressieprotocol en ingeval van vandalisme, diefstal e.d. m.b.t. gemeentelijke eigendommen en zaken in gemeentelijk beheer.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

 

35.

Toepassen van de regelingen m.b.t. regulier verlof en dienstreizen

B&W

gs

ah

 

 

 

Zowel toekennen als afwijzen

36.

Toestemming deelname aan studiebijeenkomsten, congressen, opleidingen e.d.

B&W

gs

ah

 

 

 

Binnen vigerende opleidingsplan en -budget

37.

Uitvoering bevoegdheden ingevolge hoofdstukken 4 (melding en onderzoek), 5 (informatieverstrekking betrokkene) en 6 (rechten betrokkene) van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

B&W

gs

ah

 

mw

 

 

38.

Afdoen van klachten met betrekking tot de onderwerpen die behoren tot het werkterrein van de afdeling.

B&W

gs

ah

 

 

 

 

39.

Afdoen van klachten wegens onheuse bejegening gericht is tegen een bestuursorgaan, een lid van een bestuursorgaan of een ambtenaar.

B&W

gs

 

 

 

 

 

40.

7:10 Awb verdagen beslistermijn bezwaar

B&W Burg.

gs

ah

 

Mw

 

 

41.

Opschorten van de begunstigingstermijn in een handhavingsbesluit met twee weken na de beslissing op bezwaar als daar om verzocht wordt.

B&W Burg.

Gs

ah

 

 

 

 

42.

Het nemen van beslissing op bezwaar conform advies bezwarencommissie, indien het bestreden besluit in stand kan blijven. Hiervan zijn uitgezonderd de bezwaren waarbij het primaire besluit reeds op niveau van het bestuursorgaan is genomen

B&W Burg.

gs

ah

 

 

 

Op deze wijze blijven de beslissingen op bezwaar, waarbij het advies luidt dat het bestreden besluit niet in stand kan blijven én de gevallen waarbij men contrair aan het advies gaat, wel richting het bestuursorgaan gaan.

43.

Uitvoering Algemene Subsidie verordening Laarbeek voor in het Subsidieprogramma en/of de begroting expliciet geraamde bedragen.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

Mits binnen begroting

44.

Verstrekken van voorschotten in het kader van subsidieregeling.

B&W

Burg.

gs

ah

 

 

 

 

Mandaatregister staf Laarbeek 2020

B&W = college,

Burg. = burgemeester

Mandaatgever

gs = gemeentesecretaris

 

Mandaat aan gs

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Bevoegdheid

 

Specifieke bepalingen

1.

het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten.

B&W

gs

 

 

 

 

2.

Besluiten tot het openstellen van een vacature

B&W

gs

 

 

 

Binnen de formatie

en/of het P-budget

5.

Toekennen individuele toelagen, gratificaties of uitkeringen aan medewerkers

B&W

gs

 

 

 

Conform regelgeving, inclusief het sluiten van vaststellingsovereenkomsten.

6.

Vaststellen opleidingsplan

B&W

gs

 

 

 

 

7.

Inhuur derden

B&W

gs

 

 

 

 

8.

De aanwijzing van functionarissen en comptabele, medewerker betalingsverkeer, invorderingsambtenaar en heffingsambtenaar

B&W

gs

 

 

 

 

Mandaatregister Afdeling omgevingsbeheer Laarbeek 2020

B&W = college, Burg = burgemeester 

Mandaatgever

gs = gemeentesecretaris

 

Mandaat aan gs

af = afdelingshoofd

 

Mandaat aan af

mw = medewerker

 

 

Mandaat aan mw

 

 

 

Nr. 

Bevoegdheid

 

Specifieke bepalingen

1.

Het stilleggen van bouw- en/of sloopwerkzaamheden.

B&W

gs

af

 

mw

 

vs = de aangewezen toezichthouders belast met het bouw- en woningtoezicht

2.

Het gebruikmaken van de anticipatiebevoegdheid uitsluitend in combinatie met het verlenen van een omgevingsvergunning.

B&W

gs

af

 

mw

 

 

3.

Zorg dragen voor wettelijk vooroverleg ex artikel 3.1.1 B.R.O.

B&W

gs

af

 

mw

 

 

4.

Verlening van een vergunning t.b.v. tijdelijke verhuur o.b.v. de Leegstandswet.

B&W

gs

af

 

mw

 

 

5.

Verlening en weigering vergunningen / ontheffingen / melding op grond van de Algemene plaatselijke verordening en de daarop gebaseerde nadere gemeentelijke regelgeving tenzij in het mandaatregister uitdrukkelijk anders is geregeld.

B&W

Burg.

gs

af

 

mw

 

 

6.

Verlening en weigering van een evenementenvergunning.

Burg.

 

 

 

 

 

Dit geldt voor alle categorieën evenementen

7.

Afwijzing en toewijzing verzoeken speelvergunning circussen en stuntshows.

Burg.

 

 

 

 

 

 

8.

Verlenen en afwijzen verzoeken vergunning kledinginzameling.

B&W

gs

af

 

mw

 

 

9.

Uitvoering marktverordening, incl. afwijzing verzoeken standplaats weekmarkt.

B&W

gs

af

 

mw

 

In overleg met marktmeester

10.

Verklaring geen bezwaar op grond van Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen.

Burg

 

 

 

 

 

 

11.

Uitvoering Wet op de Kansspelen m.u.v. beleid.

Burg.

 

 

 

 

 

 

12.

Uitvoering en handhaving Winkeltijdenwet m.u.v. beleid.

B&W

gs

af

 

mw

 

 

13.

Uitvoering Drank en Horeca Wet en verordening

Burg

 

 

 

 

 

 

14.

ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank bij bijzondere en tijdelijke gelegenheden. (artikel 35 van de Drank- en Horecawet)

Burg.

gs

af

 

mw

 

 

15.

Gladheidsbestrijding.

B&W

gs

ah

 

mw

 

Vaststelling gladheidsbestrijdingsplan via college

16.

Melding bronneringswater.

B&W

gs

ah

 

mw

 

 

17.

Aanwijzing directievoerder werken.

B&W

gs

ah

 

 

 

 

20.

Accorderen meer en/of minderwerk.

B&W

gs

ah

 

mw

 

Na toestemming verkregen van een afdelingshoofd

21.

Tekenbevoegdheid aanwijzing kadastrale grenzen.

B&W

gs

ah

 

mw

 

 

22.

Aangaan van beheersovereenkomsten Groen

B&W

gs

ah

 

 

 

 

23.

Verlenen van vergunning op grond van artikel 29 van de Wet op de Lijkbezorging voor het opgraven van stoffelijke resten

Burg

gs

ah

 

mw

 

 

24.

Aanwijzing regeling bijzondere horeca-openingstijden en collectieve festiviteiten

B&W

 

 

 

 

 

 

25.

Definitief intrekken van omgevingsvergunning bouwen als er geen zienswijze zijn ingediend

B&W

gs

ah

 

 

 

 

26.

Afwerken aansprakelijkheidsstellingen tot een bedrag van €2500,00

B&W

gs

ah

 

mw

 

 

27.

Verlenen en weigeren van een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen/vellen

B&W

gs

ah

 

mw

 

 

Mandaatregister afdeling beleid en projecten Laarbeek 2020

B&W = college, Burg = burgemeester 

Mandaatgever

gs = gemeentesecretaris

 

Mandaat aan gs

ah = afdelingshoofd

 

Mandaat aan ah

Mw = medewerker

 

 

 

 

Mandaat aan mw

 

 

 

Nr. 

Bevoegdheid

 

Specifieke bepalingen 

1.

Onderhandelingen over minnelijke grondverwerving en overige voorwaarden ter zake grondverwerving.

B&W

gs

ah

 

mw

 

 

2.

Procedurele uitvoering Onteigeningswet.

B&W

gs

ah

 

mw

 

 

3.

Het uitvoeren van voorzieningen welke uit (ver)koopovereenkomsten, terzake onroerend goed, voortvloeien.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

 

4.

Vertegenwoordiging gemeente bij het passeren van (notariële) akten, die betrekking hebben op het verwerven en vervreemden, (ver)pachten, (ver)huren en op andere wijze in gebruik geven / nemen van onroerende zaken en het aanvaarden en verlenen van zakelijke rechten.

Burg.

gs

ah

 

mw

 

 

5.

Verstrekking machtigingen aan anderen tot vertegenwoordiging gemeente bij het passeren van (notariële) akten, die betrekking hebben op het verwerven, vervreemden, (ver)pachten, (ver)huren en op andere wijze in gebruik geven / nemen van onroerende goederen en het stellen van zakelijke rechten.

Burg.

gs

ah

 

 

 

 

6.

Verkeersbesluiten van tijdelijke aard t.b.v. werkzaamheden etc.

B&W

gs

ah

 

mw

 

 

7.

Permanente verkeersbesluiten indien het voornemen wel in het college is geweest en er vervolgens geen zienswijzen zijn ingediend

B&W

gs

ah

 

mw

 

 

8.

Besluit tot aanwijzing(incl. aanleg) of opheffing van een gehandicaptenparkeerplaats.

B&W

gs

ah

 

mw

 

 

9.

Ingebruikgeving / verhuur / verkoop van stukjes grond / tuin e.d. volgens uitgangspunten van de nota reststroken vastgesteld door de gemeenteraad.

B&W

Burg.

gs

ah

 

mw

 

 

10.

Ondertekenen van besluiten inzake de Exploitatie van (landbouw)gronden.

B&W

gs

ah

 

mw

 

 

11.

Het nemen en het voorbereiden van besluiten als bedoeld in artikel 6.1.3.6 Besluit ruimtelijke ordening (planschade) onder de voorwaarde dat er geen reactie is ontvangen van een (derde) belanghebbende op het conceptadvies

B&W

gs

ah

 

mw

 

 

12.

de afhandeling van het werkbudget Buurtsportcoaches

Burg

gs

ah

 

mw

 

 

13.

Instemmingsbesluiten nutsbedrijven

B&W

gs

ah

 

mw

 

Komt uit het mandaat register van afdeling omgevingsbeheer

14.

Rioolaansluitingen

B&W

gs

ah

 

mw

 

Komt uit het mandaat register van afdeling omgevingsbeheer

Mandaatregister Afdeling dienstverlening en informatie Laarbeek 2020

B&W = college, Burg = burgemeester 

Mandaatgever

gs = gemeentesecretaris

 

Mandaat aan gs

ah = ahdelingshoofd

 

Mandaat aan ah

mw = medewerker

 

Mandaat aan mw

Nr. 

Bevoegdheid

 

Specifieke bepalingen 

1.

Benoeming leden en plaatsvervangende leden stembureaus (E4 kieswet).

B&W

Burg.

gs

ah

mw

 

2.

Beslissen op verzoek om geheimhouding van gegevens.

B&W

Burg.

gs

ah

mw

 

3.

Afgifte uittreksels, verklaringen en inlichtingen uit de BRP.

B&W

Burg.

gs

ah

mw

 

4.

Afgifte paspoorten.

Burg.

gs

ah

mw

 

5.

Afgifte Nederlandse identiteitskaarten.

Burg.

gs

ah

mw

 

6.

Uitvoering bevoegdheden in het kader van het Besluit Verkrijging en Verlies Nederlanderschap.

Burg.

gs

ah

mw

 

7.

Uitvoering bevoegdheden in het kader van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002.

Burg.

gs

ah

mw

 

8.

Ondertekening van het voornemen en het besluit tot ambtshalve opname van de vertrekgegevens BRP.

B&W

Burg.

gs

ah

mw

 

9.

Verloven tot uitstel van begravingen c.q. crematie.

Burg.

gs

ah

mw

 

10.

Verloven tot ontleding van lijken.

Burg.

gs

ah

 

 

11.

Afgifte rijbewijzen.

Burg.

gs

ah

mw

 

12.

Verstrekken inlichtingen uit Kiezersregister.

B&W

gs

ah

mw

 

13.

Uitreiking nieuwe Stempassen.

B&W

gs

ah

mw

 

14.

Voornemen tot weigering verstrekking inlichtingen uit de BRP.

B&W

gs

ah

mw

 

15.

Besluit tot weigering verstrekken inlichtingen uit de BRP.

B&W

gs

ah

 

 

16.

Vaststellen en toekennen van huisnummers.

B&W

gs

ah

mw

 

17.

Benoemen van bijzondere ambtenaren van de burgerlijke stand o.g.v. artikel 16 BW.

B&W

gs

ah

 

Mits:

1. De te benoemen persoon al ambtenaar van de burgerlijke stand is;

2. De huwelijksvoltrekking plaats  vindt in een daarvoor aangewezen locatie als huis der gemeente;

3. De geldende legestarieven worden betaald

18.

Uitvoering inrichting huisvesting statushouders.

B&W

gs

ah

mw

Hiermee wordt de daadwerkelijke inrichting van de woning bedoeld

19.

Het openen van de post

B&W

gs

ah

mw

 

20.

Alle werkzaamheden die verband houden met het beheer van de Wet BAG.

B&W

gs

ah

mw

Een en ander volgens het bij dit register behorend mandaatbesluit uitvoering Wet BAG

21.

Uitvoering van het beleid met betrekking tot reducties huur overdekte sportaccommodaties.

B&W

Burg.

gs

ah

 

 

22.

Verzoeken vervanging en aanvulling materialen in gemeentelijke gymnastiekzalen, mits binnen het begrotingsbudget

B&W

Burg.

gs

ah

mw

 

23.

Vaststelling verhuurschema overdekte sportaccommodaties

B&W

Burg.

gs

ah

mw

 

24.

Incidentele verhuur sportaccommodaties.

B&W

Burg.

gs

ah

mw

Sporthal Aarle-Rixtel door beheerder

Sporthal Mariahout door Stg. Gemeenschapshuizen Laarbeek

Zie lijst ‘mandaat aan externe partijen’

25.

In gebruik geven sporthallen en gymzalen op tijdstippen dat deze niet verhuurd zijn.

B&W

Burg.

gs

ah

mw

 

26.

Vergunning gebruik sportaccommodaties.

B&W

Burg.

gs

ah

mw

 

27.

Toekenning vergoedingen voor respectievelijk deelname aan vervoer onderwijs op grond van Verordening leerlingenvervoer.

B&W

Burg.

gs

ah

mw

 

28.

Afwijzing vergoedingen voor respectievelijk deelname aan vervoer onderwijs op grond van Verordening leerlingenvervoer.

B&W

gs

ah

 

 

29.

Verpachten standplaatsen jaarlijkse kermis.

B&W

Burg.

gs

ah

 

 

30.

Registreren van kinderopvangcentra en gastouderbureaus.

B&W

Burg.

gs

ah

mw

 

31.

Handhaving van de regelingen m.b.t. kwaliteitseisen Kinderopvang.

B&W

gs

ah

mw

Het opleggen van boetes en het opleggen van een verbod op exploitatie blijft voorbehouden aan het college

32.

Toekenning normbedragen voor verzoeken inzake jubilea, (her)opening van accommodaties, kampioenschappen en daarmee verband houdende evenementen.

B&W

gs

ah

mw

 

33.

Archiefwerkzaamheden, ter inzage verstrekking, opstellen van vernietigingslijsten en vernietiging van archiefbestanden.

B&W

gs

ah

mw

 

34.

het zorgdragen voor het bijhouden van de geografische gegevens in de BGT door het langs elektronische weg leveren aan het Kadaster van de gegevens, bedoeld in de artikelen 7, lid 2 en 3, en 8 Wet BGT, volgens de systeem­beschrijving zoals bedoeld in artikelen 15, lid 2, en artikel 20 Wet BGT.

B&W

gs

ah

mw

 

35.

het zorgdragen voor afstemming met andere in de Wet BGT genoemde bronhouders over de begrenzing en de onderlinge aansluiting van de geografische objecten, voor zover dat nodig is om overlap van die objecten te voorkomen en om een landsdekkend topografisch bestand te waarborgen.

B&W

gs

ah

mw

 

36.

het voldoen aan de kwaliteitseisen, gesteld in de catalogus als bedoeld in artikel 4 van de Wet BGT, bij het leveren van een geografisch gegeven als bedoeld in artikel 11 van de Wet BGT.

B&W

gs

ah

mw

 

37.

het zorgdragen dat een in de BGT weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid, binnen de regels ten aanzien van actualiteit die daarover in de catalogus als bedoeld in artikel 4 Wet BGT worden gesteld.

B&W

gs

ah

mw

 

38.

het na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 25, lid 1 Wet BGT in onderzoek zetten van een geografisch object waarop de melding betrekking heeft, het betreffende authentiek gegeven onderzoeken en zo spoedig mogelijk beslissen over de wijziging dan wel opneming van dat gegeven en het na opneming van het authentiek gegeven onverwijld leveren hiervan en het bericht  dat het geografisch object waarop het authentiek gegeven betrekking heeft niet langer in onderzoek is aan het Kadaster.

B&W

gs

ah

mw

 

39.

het jaarlijks verrichten van een onderzoek naar de uitvoering van de krachtens de Wet BGT geldende verplichtingen en het zenden van een afschrift van de resultaten van dit onderzoek aan de Minister van BZK.

B&W

gs

ah

mw

 

40.

Het nemen van een beslissing al dan niet een aanvraag bij de Officier van Justitie in te dienen om een verzoekschrift voor een zorgmachtiging voor te bereiden en het informeren van de melder (Artikel 5.2, lid 3, 4 en 5 Wvggz)

B&W

gs

ah

regievoerder Sociaal Domein- Coördinator A

 

41.

Het voeren van overleg met de zorgverantwoordelijke en de vertegenwoordiger over het vaststellen van een zorgplan (Artikel 5:13, lid 3, aanhef en onder c, Wvggz.)

B&W

gs

Ah

regievoerder Sociaal Domein- Coördinator A

 

42.

Het (schriftelijk) op de hoogte stellen van de melder als bedoeld in artikel 5.2, lid 5 Wvggz, van de beslissing van de OvJ op de aanvraag van B&W dat voldaan of niet voldaan is aan de criteria voor verplichte zorg (Artikel 5:16, lid 2, Wvggz)

B&W

gs

Ah

regievoerder Sociaal Domein- Coördinator A

 

43.

Het voeren van overleg met de geneesheer-directeur over diens voornemen over de beëindiging van de verplichte zorg op grond van een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging Artikel 8:18, lid 3, aanhef en onder b, Wvggz

burg

gs

Ah

regievoerder Sociaal Domein- Coördinator A

 

44.

Het verstrekken aan de familievertrouwenspersoon van alle door hem verlangde inlichtingen en het verlenen van medewerking die deze vordert Artikel 12.3, eerste en tweede lid, Wvggz.

B&W / burg

Gs.

ah

regievoerder Sociaal Domein- Coördinator A

 

45.

Het zorgdragen voor de tenuitvoerlegging van de rechterlijke machtiging, door het toezenden van de beschikking aan de zorgaanbieder of de aanbieder van beschermd wonen. Artikel 28c, lid 2, Wzd

B&W

gs

Ah

regievoerder Sociaal Domein- Coördinator A

 

46.

Het melden aan de inspectie van het niet opnemen van een cliënt door een zorgaanbieder binnen de wettelijk voorgeschreven termijn Artikel 28c, lid 3, Wzd.

B&W

gs

Ah

regievoerder Sociaal Domein- Coördinator A

 

47.

Het voeren van overleg met de zorgaanbieder over het beëindigen van de machtiging tot opname en verblijf, door het verlenen van ontslag Artikel 48, lid 4, aanhef en onder b. Wzd

B&W

gs

ah

regievoerder Sociaal Domein- Coördinator A

 

Mandaatregister afdeling Bedrijfsvoering Laarbeek 2020

B&W = college, Burg = burgemeester 

Mandaatgever

gs = gemeentesecretaris

 

Mandaat aan gs

af = afdelingshoofd

 

Mandaat aan af

Mw = medewerker

 

 

 

 

Mandaat aan mw

 

 

 

Nr. 

Bevoegdheid

 

Specifieke bepalingen 

1.

Aangaan gemeentelijke verzekeringen tot €30.000

B&W

gs

af

 

 

 

€30.000 i.v.m. de premie

2.

Wijziging van bestaande verzekeringen binnen de looptijd

B&W

gs

af

 

mw

 

 

3.

Beëindiging van een gemeentelijke verzekering

B&W

gs

af

 

 

 

 

4.

Behandelen en afdoen  schades gemeentelijke gebouwen / objecten

B&W

gs

af

 

mw

 

 

5.

Behandelen en afdoen aansprakelijkheidstellingen tot €2.500

B&W

gs

Af

 

mw

 

€2.500 is gebaseerd op eigen risico.

6.

Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen en rechten.

B&W

gs

af

 

mw

 

 

7.

Treffen van betalingsregelingen met debiteuren en crediteuren.

B&W

gs

af

 

mw

 

 

8.

Aangaan van achtervangovereenkomsten met Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

B&W

gs

af

 

mw

 

 

9.

Inzending begrotingswijzigingen GS.

B&W

gs

af

 

mw

 

 

10.

Uitvoering van de bevoegdheden voortvloeiend uit Titel 4.4 Bestuursrechtelijke geldschulden van de Algemene wet bestuursrecht.

B&W

gs

af

 

mw

 

 

11.

Opstellen lijst met openstaande debiteuren

B&W

gs

af

 

 

 

 

12.

Oninbaar verklaren van vorderingen

B&W

gs

af