Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laarbeek

Reglement passantenhaven gemeente Laarbeek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaarbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement passantenhaven gemeente Laarbeek
CiteertitelReglement passantenhaven gemeente Laarbeek
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Laarbeek 2013, art. 5.25, lid 2 onder a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-04-2018Nieuwe regeling

17-04-2018

gmb-2018-87999

Z-18033372

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement passantenhaven gemeente Laarbeek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek;

Gelet op artikel 5.25, lid 2 onder a en b van de Algemene Plaatselijke Verordening van Laarbeek;

besluiten:

De volgende nadere regels, opgenomen in het ‘Reglement passantenhaven Laarbeek’, vast te stellen in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente en om beperkingen te stellen naar soort en aantal vaartuigen.

Reglement passantenhaven gemeente Laarbeek

Artikel 1 Soort vaartuigen

De passantenhaven Laarbeek is uitsluitend bestemd voor pleziervaartuigen met een maximale lengte van 12 meter en een maximale diepgang van 1,8 meter.

Het is verboden met andere schepen ligplaats in de passantenhaven in te nemen.

Artikel 2 Maximale ligduur

De toegestane verblijfsduur in de passantenhaven is bepaald tot maximaal 3 achtereenvolgende dagen (3 x 24 uur) met een minimale tussentijd van zeven dagen in de periode gelegen tussen 1 april en 1 november.

Artikel 3 Herstelwerkzaamheden

Het is verboden in de passantenhaven reparaties of onderhoud aan vaartuigen te verrichten of te doen verrichten.

Artikel 4 Geluidshinder en veiligheid

Het is verboden tussen zonsondergang en zonsopgang ligplaats in te nemen, vaartuigen te verplaatsen of de passantenhaven te verlaten.

Het is niet toegestaan roerende zaken op de kaden te plaatsen en deze kaden anders te gebruiken dan overeenkomstig het geldende bestemmingsplan.

Artikel 5 Milieuhygiëne

Het is verboden de inhouden van vuilwatertanks, chemische toiletten e.d. te lozen. Het gebruik van de direct op het water lozend toilet is verboden.

Voor het verwijderen van afval of vuilnis dient gebruikt te worden gemaakt van de beschikbaar gestelde voorzieningen.

Indien als gevolg van een ongeval, lekkage of anderszins oliën diesel, benzine, ander licht ontvlambare of verontreinigde stoffen overboord gaan of anderszins in het water terechtkomen, is de beheerder van een vaartuig verplicht dit onmiddellijk aan de politie te melden.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

De rechthebbenden op de vaartuigen maken voor eigen risico gebruik van de passantenhaven. Zij dienen afdoende verzekerd te zijn tegen schade wegens brand of wettelijke aansprakelijkheid anderszins en zijn verantwoordelijk voor door hen, hun vaartuig, bemanning of gasten veroorzaakte schade aan gemeentelijke eigendommen.

Gezonken schepen worden op kosten van de rechthebbenden uit de haven verwijderd.

Artikel 7 Brandveiligheid

De vaartuigen dienen te zijn uitgerust met een goed functionerende brandblusser.

Artikel 8 Gebruik water

Het wassen en afspoelen van vaartuigen en auto’s met leidingwater is verboden.

Artikel 9 Afmeren

De rechthebbenden op de vaartuigen dienen ervoor te zorgen dat de vaartuigen of deugdelijke wijze zijn afgemeerd, zodanig dat zij vrij van andere vaartuigen, steigers en of palen blijven.

Artikel 10 Gebruiksregels

  • 1.

    Van 22.00 uur tot de volgende ochtend om 07.00 uur dient de nachtrustperiode in acht te worden genomen. Ook daarbuiten is geluidshinder anderszins hinderlijk gedrag verboden.

  • 2.

    Eigenaars van huisdieren dienen ervoor te zorgen dat hun dieren de passantenhaven niet bevuilen.

Artikel 11 Ordebepaling

Degene die in strijd handelt met dit reglement of zich aan wangedrag schuldig maakt kan door het college gelast worden zich ogenblikkelijk met zijn/haar vaartuig uit de passantenhaven te verwijderen, aan welke last onmiddellijk gevolg dient te worden gegeven.

Deze wijziging treedt in werking een dag na de publicatie van het reglement op overheid.nl.

 

Laarbeek, 17 april 2018

het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek,

de secretaris,

M.J.M. Meertens

de burgemeester,

F.L.J. van der Meijden