Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laarbeek

Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Laarbeek 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaarbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene Plaatselijke Verordening Gemeente Laarbeek 2010
CiteertitelAlgemene Plaatselijke Verordening Gemeente Laarbeek 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-201016-05-2012Regeling vervangd de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Laarbeek van 14 januari 2010

06-07-2010

De Laarbeeker, huis aan huisblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Laarbeek 2010

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

ALGEMENE PLAATSELIJKE

VERORDENING

GEMEENTE LAARBEEK 2010

Vastgesteld door de gemeenteraad op 6 juli 2010

Inhoudsopgave

Pag. nr.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 6

Artikel 1:1 Begripsbepalingen 6

Artikel 1:2 Beslistermijn 6

Artikel 1:3 Indiening aanvraag 6

Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen 6

Artikel 1:5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing 7

Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing 7

Artikel 1:7 Termijnen 7

Artikel 1:8 Weigeringsgronden 7

Artikel 1:9 Lex silencio positivo 7

Hoofdstuk 2 Openbare orde 7

Afdeling 1 Bestrijding van ongeregeldheden 7

Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden 7

Afdeling 2 Betoging 8

Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen 8

Artikel 2:4 Vervallen 8

Artikel 2:5 Vervallen 8

Afdeling 3 Vervallen 8

Afdeling 4 Vervallen 8

Afdeling 5 Bruikbaarheid en aanzien van de weg 9

Artikel 2:10 Het plaatsen van voorwerpen op of aan of over de weg in strijd met de publieke functie ervan 9

Artikel 2:11 Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg 9

Artikel 2:12 Maken, veranderen van een uitweg 10

Afdeling 6 Veiligheid op de weg 10

Artikel 2:13 Vervallen 10

Artikel 2:14 Vervallen 10

Artikel 2:15 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp 10

Artikel 2:16 Vervallen 10

Artikel 2:17 Vervallen 10

Artikel 2:18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen 10

Artikel 2:19 Vervallen 11

Artikel 2:20 Vervallen 11

Artikel 2:21 Vervallen 11

Artikel 2:22 Vervallen 11

Artikel 2:23 Vervallen 11

Afdeling 7 Evenementen 11

Artikel 2:24 Begripsbepalingen 11

Artikel 2:25 Groot evenement 11

Artikel 2:25a Klein evenement 12

Artikel 2:26 Ordeverstoring 12

Afdeling 8 Toezicht op horecabedrijven 12

Artikel 2:27 Begripsbepalingen 12

Artikel 2:28 Exploitatie horecabedrijf 12

Artikel 2:29 Sluitingstijd 13

Artikel 2:30 Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting 13

Artikel 2:31 Aanwezigheid in gesloten horecabedrijf 13

Artikel 2:32 Vervallen 13

Artikel 2:33 Het college als bevoegd bestuursorgaan 14

Artikel 2:34 Ordeverstoring 14

Afdeling 9 vervallen 14

Afdeling 10 Toezicht op speelgelegenheden 14

Artikel 2:39 Vervallen 14

Artikel 2:40 Speelautomaten 14

Afdeling 10a Toezicht op winkelbedrijven (smart- en growshops) 14

Artikel 2:40a Begripsbepalingen 14

Artikel 2:40b Vergunningplicht 15

Artikel 2:40c Eisen aan de leidinggevende van een inrichting 15

Artikel 2:40d Aanvraag vergunning 15

Artikel 2:40e Weigeringsgronden 15

Artikel 2:40f Bijzondere gronden voor intrekking van de vergunning 15

Artikel 2:40g Afwijking sluitingsuur; tijdelijke sluiting 16

Artikel 2:40h Aanwezigheid in gesloten inrichting 16

Artikel 2:40i Ordeverstoring 16

Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid 16

Artikel 2:41 Betreden gesloten woning of lokaal 16

Artikel 2:42 Plakken en kladden 16

Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap e.d. 17

Artikel 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen 17

Artikel 2:45 Betreden van plantsoenen e.d 17

Artikel 2:46 Vervallen. 17

Artikel 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen 17

Artikel 2:47a Verblijfsontzegging 17

Artikel 2:48 Verboden drankgebruik 18

Artikel 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen 18

Artikel 2:50 Hinderlijk gedrag in voor publiek toegankelijke ruimten 18

Artikel 2:50a Vechten in het openbaar 18

Artikel 2:51 Vervallen 19

Artikel 2:52 Vervallen 19

Artikel 2:53 Bespieden van personen 19

Artikel 2:56 Vervallen 19

Artikel 2:57 Loslopende honden 19

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden 19

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden 19

Artikel 2:60 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren 20

Artikel 2:61 Vervallen 20

Artikel 2:62 Loslopend vee 20

Artikel 2:63 Vervallen 20

Artikel 2:64 Vervallen 20

Artikel 2:65 Bedelarij 20

Afdeling 12 Vervallen 21

Afdeling 13 Vuurwerk 21

Artikel 2:71 Begripsbepalingen 21

Artikel 2:72 Vervallen 21

Artikel 2:73 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling 21

Afdeling 14 Drugsoverlast 21

Artikel 2:74 Drugshandel op straat 21

Artikel 2:74a Openlijk gebruik van harddrugs 21

Afdeling 15 Bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden en cameratoezicht op openbare plaatsen 21

Artikel 2:75 Bestuurlijke ophouding 21

Artikel 2:76 gereserveerd 22

Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen 22

Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d. 22

Afdeling 1 Begripsbepalingen 22

Artikel 3:1 Begripsbepalingen 22

Artikel 3:2 Bevoegd bestuursorgaan 23

Artikel 3:3 Nadere regels 23

Afdeling 2 Seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels e.d. 23

Artikel 3:4 Seksinrichtingen 23

Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder 23

Artikel 3:6 Sluitingstijden 24

Artikel 3:7 Tijdelijke afwijking sluitingstijden; (tijdelijke) 25

Artikel 3:8 Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder 25

Artikel 3:9 Vervallen 25

Artikel 3:10 Sekswinkels 25

Artikel 3:11 Vervallen 25

Afdeling 3 Beslissingstermijn, weigeringsgronden 25

Artikel 3:12 Beslissingstermijn 25

Artikel 3:13 Weigeringsgronden 25

Afdeling 4 Beëindiging exploitatie, wijziging beheer 26

Artikel 3:14 Beëindiging exploitatie 26

Artikel 3.15 Wijziging beheer 26

Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente 26

Afdeling 1 Geluidhinder en verlichting 26

Artikel 4:1 Begripsbepalingen 26

Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten 27

Artikel 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten 27

Artikel 4:4 Vervallen 27

Artikel 4:5 Vervallen 27

Artikel 4:6 Overige geluidhinder 28

Artikel 4:6a (Geluid)hinder door dieren 28

Afdeling 2 Bodem-, weg- en milieuverontreiniging 28

Artikel 4:7 Vervallen 28

Artikel 4:8 Natuurlijke behoefte doen 28

Artikel 4:9 Vervallen 28

Afdeling 3 Gereserveerd 28

Afdeling 4 Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast 28

Artikel 4:13 Vervallen 28

Artikel 4:14 Vervallen 28

Afdeling 5 Kamperen buiten kampeerterreinen 28

Artikel 4:17 Begripsbepaling 28

Artikel 4:18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen 29

Artikel 4:19 Aanwijzing kampeerplaatsen 29

Afdeling 6 Bescherming van flora en fauna 29

Artikel 4:20 Bescherming groenvoorzieningen 29

Hoofdstuk 5 Andere onderwerpen betreffende de huishouding der gemeente 29

Afdeling 1 Parkeerexcessen 29

Artikel 5:1 Begripsbepalingen 29

Artikel 5:2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d. 29

Artikel 5:3 Te koop aanbieden van voertuigen 30

Artikel 5:4 Defecte voertuigen 30

Artikel 5:5 Voertuigwrakken 30

Artikel 5:6 Kampeermiddelen e.a. 30

Artikel 5:7 Parkeren van reclamevoertuigen 30

Artikel 5:8 Parkeren van grote voertuigen 31

Artikel 5:9 Parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen 31

Artikel 5:10 Vervallen 31

Artikel 5:11 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen 31

Artikel 5:12 Vervallen 31

Afdeling 2 Collecteren 31

Artikel 5:13 Openbare inzameling van geld of goederen 31

Afdeling 3 Venten 32

Artikel 5:14 Begripsbepaling 32

Artikel 5:15 Venten 32

Artikel 5:16 Vervallen 32

Afdeling 4 Standplaatsen 32

Artikel 5:17 Begripsbepaling 32

Artikel 5:18 Standplaatsvergunning 32

Artikel 5:19 Toestemming rechthebbende 33

Artikel 5:20 Afbakeningsbepalingen 33

Artikel 5:21 Vervallen 33

Afdeling 5 Vervallen 33

Afdeling 6 Openbaar water 33

Artikel 5:24 Vervallen 33

Artikel 5:25 Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen 33

Artikel 5:26 Aanwijzingen ligplaats 33

Artikel 5:27 Verbod innemen ligplaats 34

Artikel 5:28 Vervallen 34

Artikel 5:29 Vervallen 34

Artikel 5:30 Veiligheid op het water 34

Artikel 5:31 Vervallen 34

Afdeling 7 Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden 34

Artikel 5:32 Crossterreinen 34

Artikel 5:33 Beperking verkeer in natuurgebieden 34

Afdeling 8 Verbod vuur te stoken 35

Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken 35

Afdeling 9 Vervallen 36

Hoofdstuk 6 Straf-, overgangs- en slotbepalingen 36

Artikel 6:1 Strafbepaling 36

Artikel 6:2 Toezichthouders 36

Artikel 6:3 Binnentreden woningen 36

Artikel 6:4 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordening 36

Artikel 6:5 Overgangsbepaling 36

Artikel 6.6 Citeertitel 36

Artikel 1:1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  openbare plaats: een voor het publiek toegankelijke plaats, waaronder begrepen de weg als bedoeld onder b;

 • b.

  weg: de weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede de daaraan liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen;

 • c.

  openbaar water: wateren die voor het publiek bevaarbaar of op andere wijze toegankelijk zijn;

 • d.

  bebouwde kom: de bebouwde kom of kommen waarvan gedeputeerde staten de grenzen hebben vastgesteld overeenkomstig artikel 27, tweede lid, van de Wegenwet;

 • e.

  rechthebbende: degene die over een zaak zeggenschap heeft krachtens een zakelijk of persoonlijk recht;

 • f.

  bouwwerk: Bouwwerk als bedoeld in artikel 1 van de Bouwverordening;

 • g.

  gebouw: Gebouw als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Woningwet;

 • h.

  handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen;

 • i.

  bevoegd gezag: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • j.

  vergunning: een krachtens deze verordening verleende vergunning;

 • k.

  ontheffing: een krachtens deze verordening verleende ontheffing;

 • l.

  melding: een krachtens deze verordening gedane melding.

Artikel 1:2 Beslistermijn

 • 1.

  Het bevoegd bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag, tenzij bij of krachtens deze verordening anders is bepaald of de aard van de vergunning zich daartegen verzet.

 • 2.

  Het bestuursorgaan kan de termijn met ten hoogste acht weken verlengen.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid is artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  van toepassing indien beslist wordt op een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2:11 of artikel 4:11 (gereserveerd).

Artikel 1:3 Indiening aanvraag

 • 1.

  Als een aanvraag voor een vergunning of ontheffing wordt ingediend minder dan drie weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft, kan het bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet te behandelen.

 • 2.

  Voor bepaalde, door het bestuursorgaan aan te wijzen, vergunningen of ontheffingen kan de in het eerste lid genoemde termijn worden verlengd met ten hoogste acht weken.

Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen

 • 1.

  Aan een vergunning of ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Deze voorschriften en beperkingen strekken slechts tot bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

 • 2.

  Degene aan wie een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen.

Artikel 1:5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing

De vergunning of ontheffing is persoonsgebonden, tenzij bij of krachtens deze verordening anders is bepaald of de aard van de vergunning zich daartegen verzet.

Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing

De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd:

 • a.

  als ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  als op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de vergunning of ontheffing, intrekking of wijziging noodzakelijk is vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist;

 • c.

  als de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • d.

  als van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een gestelde termijn, binnen een redelijke termijn;

 • e.

  indien de houder dit verzoekt.

Artikel 1:7 Termijnen

De vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing anders is bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen verzet.

Artikel 1:8 Weigeringsgronden

Een aanvraag om een vergunning of ontheffing, en een gemelde activiteit kan door het bevoegd gezag of het bevoegde bestuursorgaan worden geweigerd in het belang van:

 • a.

  de openbare orde;

 • b.

  de openbare veiligheid;

 • c.

  de volksgezondheid;

 • d.

  de bescherming van het milieu;

 • e.

  overlast.

Artikel 1:9 Lex silencio positivo

Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet Bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing op de volgende artikelen in deze verordening:

 • ·

  Artikel 2:25 en 2:25a Vergunning evenementen;

 • ·

  Artikel 2:28 Exploitatievergunning horeca;

 • ·

  Artikel 3:4 Vergunning sexinrichting;

 • ·

  Artikel 4:18 Ontheffing van het verbod tot recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen.

Hoofdstuk 2 Openbare orde

Afdeling 1 Bestrijding van ongeregeldheden

Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden

 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden.

 • 2.

  Hij die op een openbare plaats aanwezig is bij een voorval waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan, of bij een tot toeloop van publiek aanleiding gevende gebeurtenis waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan, dan wel zich bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing, is verplicht op bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen.

 • 3.

  Het is verboden zich te begeven of te bevinden op openbare plaatsen die door of vanwege het bevoegde bestuursorgaan in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van ongeregeldheden zijn afgezet.

 • 4.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het derde lid gestelde verbod.

 • 5.

  Het bepaalde in de voorgaande leden geldt niet voor betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.

Afdeling 2 Betoging

Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen

 • 1.

  Hij die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging te houden, geeft daarvan voor de openbare aankondiging en ten minste 72 uur voordat de betoging wordt gehouden, schriftelijk kennis aan de burgemeester.

 • 2.

  De kennisgeving bevat:

  • a.

   naam en adres van degene die de betoging houdt;

  • b.

   het doel van de betoging;

  • c.

   de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van beëindiging;

  • d.

   de plaats en, voor zover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging;

  • e.

   voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling;

  • f.

   maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloop te bevorderen.

 • 3.

  Hij die de kennisgeving doet, ontvangt daarvan een bewijs waarin het tijdstip van de kennisgeving is vermeld.

 • 4.

  Indien het tijdstip van de schriftelijke kennisgeving valt op een vrijdag na 12.00 uur, een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag, wordt de kennisgeving gedaan uiterlijk 12.00 uur op de aan de dag van dat tijdstip voorafgaande werkdag.

 • 5.

  De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden de in het eerste lid genoemde termijn verkorten en een mondelinge kennisgeving in behandeling nemen.

Artikel 2:4 Vervallen

 

Artikel 2:5 Vervallen

 

Afdeling 3 Vervallen

 

Afdeling 4 Vervallen

 

Afdeling 5 Bruikbaarheid en aanzien van de weg

Artikel 2:10 Het plaatsen van voorwerpen op of aan of over de weg in strijd met de publieke functie ervan

 • 1.

  Het is toegestaan de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, als:

  • a.

   het beoogde gebruik geen schade toebrengt aan de weg, geen gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel geen belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

  • b.

   het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving voldoet aan redelijke eisen van welstand.

 • 2.

  Het college kan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving nadere regels stellen ten aanzien van terrassen en uitstallingen.

 • 3.

  Het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a.

   evenementen als bedoeld in artikel 2:24;

  • b.

   standplaatsen als bedoeld in artikel 5:17.

 • 4.

  Het eerste lid van dit artikel geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, bestemmingsplannen, de Wet beheer rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet, de Woningwet of het Provinciaal wegenreglement.

Artikel 2:11 (Omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

1.Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning een weg aan te leggen, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg.

2. De vergunning wordt verleend

a. als omgevingsvergunning door het bevoegd gezag, indien de activiteiten zijn verboden bij een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit;

b. door het college in overige gevallen.

 • 3.

  Het verbod in het eerste lid geldt niet voor overheden bij het uitvoeren van hun publieke taak.

 • 4.

  Het verbod geldt voorts niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur, het Provinciaal wegenreglement, de Telecommunicatiewet of de daarop gebaseerde Telecommunicatieverordening van de gemeente Laarbeek van toepassing is.

 • 5.

  a. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor openbrekingen van de verharding en het graven en spitten in de weg ten behoeve van een huisaansluiting indien deze werkzaamheden een maximale lengte hebben van 25 meter, mits die werkzaamheden schriftelijk bij het bevoegd gezag zijn gemeld en wordt voldaan aan de door het bevoegd gezag gestelde nadere regels.

  • b.

   Het in het vierde lid onder a bepaalde is niet van toepassing als:

   • 1.

    er gebruik wordt gemaakt van een gestuurde boring, of;

   • 2.

    in het tracé een wegoversteek dan wel wegkruising voorkomt, of;

   • 3.

    er een handhole geplaatst wordt.

Artikel 2:12 Maken, veranderen van een uitweg

 • 1.

  Het is verboden een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg:

 • a.

  indien degene die voornemens is een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg daarvan niet van tevoren melding heeft gedaan aan het college, onder indiening van een situatieschets van de gewenste uitweg en een foto van de bestaande situatie;

 • b.

  indien het college het maken of veranderen van de uitweg heeft verboden.

 • 2.

  Het college verbiedt het maken of veranderen van de uitweg:

 • a.

  indien daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht;

 • b.

  indien dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;

 • c.

  indien het openhaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast;

 • d.

  indien er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

 • 3.

  De uitweg kan worden aangelegd indien het college niet binnen vier weken na ontvangst van de melding heeft beslist dat de gewenste uitweg wordt verboden.

 • 4.

  Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken , de Waterschapskeur of het Provinciaal wegenreglement.

Afdeling 6 Veiligheid op de weg

Artikel 2:13 Vervallen

 

Artikel 2:14 Vervallen

 

Artikel 2:15 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp

Het is verboden beplanting of een voorwerp aan te brengen of te hebben op zodanige wijze dat aan het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of daaraan op andere wijze hinder of gevaar oplevert.

Artikel 2:16 Vervallen

 

Artikel 2:17 Vervallen

 

Artikel 2:18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen

 • 1.

  Het is verboden te roken in bossen, op heide- of veengronden dan wel in duingebieden of binnen een afstand van dertig meter daarvan gedurende een door het college aangewezen periode.

 • 2.

  Het is verboden in bossen, op heide- of veengronden dan wel in duingebieden of binnen een afstand van honderd meter daarvan, voor zover het de open lucht betreft, brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of te laten liggen.

 • 3.

  Het in het eerste en tweede lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 3, van het Wetboek van Strafrecht.

 • 4.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt voorts niet voor zover het roken plaatsvindt in gebouwen en aangrenzende erven.

Artikel 2:19 Vervallen

 

Artikel 2:20 Vervallen

 

Artikel 2:21 Vervallen

 

Artikel 2:22 Vervallen

 

Artikel 2:23 Vervallen

 

Afdeling 7 Evenementen

Artikel 2:24 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze afdeling wordt onder evenement verstaan: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

 • a.

  bioscoopvoorstellingen;

 • b.

  markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet;

 • c.

  kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

 • d.

  het in een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;

 • e.

  betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

 • 2.

  In ieder geval wordt onder een groot evenement verstaan:

 • a.

  De jaarlijks georganiseerde kermissen in de kernen Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout.

 • b.

  Wish Outdoor.

 • c.

  Bavaria Open Air.

 • d.

  De jaarmarkt in Aarle-Rixtel.

 • e.

  Luchtballonnenfestival.

 • f.

  Weidegangfeesten in Aarle-Rixtel.

 • 3.

  In ieder geval wordt onder een klein evenement verstaan:

 • a.

  een herdenkingsplechtigheid;

 • b.

  een braderie;

 • c.

  een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van deze verordening, op de weg;

 • d.

  een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;

 • e.

  een straatfeest;

 • f.

  een buurtbarbecue

Artikel 2:25 Groot evenement

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een groot evenement te organiseren.

 • 2.

  De burgemeester bepaalt welke gegevens een aanvraag om een vergunning als bedoeld in lid 1 dient te bevatten.

 • 3.

  Een aanvraag voor een groot evenement dient zeven maanden voordat het evenement zal plaatsvinden te worden ingediend.

 • 4.

  Op de aanvraag wordt binnen zes maanden na ontvangst daarvan beslist.

 • 5.

  Als de beslissing niet binnen zes maanden kan worden genomen, stelt de burgemeester de aanvrager daarvan in kennis en noemt daarbij een termijn waarbinnen de beslissing tegemoet kan worden gezien. Deze termijn bedraagt niet meer dan vier weken.

 • 6.

  Het verbod van het eerste lid geldt niet voor een wedstrijd op of aan de weg, voor zover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2:25a Klein evenement

 • 1.

  Voor een klein evenement is geen vergunning, maar wel een melding vereist indien:

 • a.

  het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 500 personen;

 • b.

  het evenement tussen 7.00 en 23.00 uur plaats vindt;

 • c.

  geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur;

 • d.

  het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;

 • e.

  slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object;

 • f.

  er een organisator is.

 • 2.

  De organisator moet binnen 6 weken voorafgaand aan het evenement daarvan melding doen aan de burgemeester.

 • 3.

  De burgemeester kan binnen 14 dagen na ontvangst van de melding besluiten het evenement te verbieden.

Artikel 2:26 Ordeverstoring

Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.

Afdeling 8 Toezicht op horecabedrijven

Artikel 2:27 Begripsbepalingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  horecabedrijf: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden verstrekt of bereid. Onder een horecabedrijf wordt in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis, clubhuis en culinair kookcentrum. Onder horecabedrijf wordt tevens verstaan een bij deze inrichting behorend terras en andere aanhorigheden;

 • b.

  terras: een buiten de besloten ruimte van het horecabedrijf liggend deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.

Artikel 2:28 Exploitatie horecabedrijf

 • 1.

  Het is verboden een horecabedrijf te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester.

 • 2.

  De burgemeester weigert de vergunning indien de exploitatie van het horecabedrijf in strijd is met het geldend bestemmingsplan.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester de vergunning geheel of gedeeltelijk weigeren, indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.

 • 4.

  Geen vergunning is vereist voor een horecabedrijf dat zich bevindt in:

 • a.

  een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor zover de activiteiten van het horecabedrijf een nevenactiviteit vormen van de winkelactiviteit;

 • b.

  een zorginstelling;

 • c.

  een museum; of

 • d.

  een bedrijfskantine of – restaurant.

 • 5.

  De burgemeester verleent op verzoek of ambtshalve vrijstelling van het verbod genoemd in het eerste lid aan horecabedrijven als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet, indien:

 • a.

  zich in de zes maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze bepaling geen incidenten gepaard gaande met geweld, overlast op straat of drugsgebruik en -handel hebben voorgedaan in of bij de inrichting, dan wel

 • b.

  de inrichting zich nieuw in de gemeente vestigt en er zich geen weigeringsgronden voordoen als bedoeld in artikel 1:8 of 2:28, tweede of derde lid.

 • 6.

  De vrijstelling wordt ingetrokken wanneer zich een incident heeft voorgedaan als bedoeld in het vijfde lid onder a.

Artikel 2:29 Sluitingstijd

 • 1.

  Horecabedrijven zijn gesloten op maandag tot en met vrijdag tussen 01.00 en 08.00 uur, en op zaterdag en zondag tussen 02.00 uur en 08.00 uur (sluitingstijd).

 • 2.

  Het is verboden een horecabedrijf voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in de inrichting te laten verblijven na sluitingstijd.

 • 3.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van de sluitingstijd.

 • 4.

  Voor een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2:28, vierde lid onder a, gelden dezelfde sluitingstijden als voor de winkel.

 • 5.

  Het eerste en het derde lid zijn niet van toepassing in die situaties waarin bij of krachtens de Wet milieubeheer is voorzien.

Artikel 2:30 Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting

 • 1.

  De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid of in geval van bijzondere omstandigheden voor een of meer horecabedrijven tijdelijk andere sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing in die situaties waarin artikel 13b van de Opiumwet voorziet.

Artikel 2:31 Aanwezigheid in gesloten horecabedrijf

Het is bezoekers verboden zich in een horecabedrijf te bevinden gedurende de tijd dat het bedrijf krachtens artikel 2:29 of ingevolge een op grond van artikel 2:30 genomen besluit gesloten dient te zijn.

Artikel 2:32 Vervallen

 

Artikel 2:33 Het college als bevoegd bestuursorgaan

Indien een horecabedrijf geen voor het publiek openstaand gebouw of bijbehorend erf is in de zin van artikel 174 van de Gemeentewet, treedt het college bij de toepassing van artikel 2:28 tot en met 2:30 op als bevoegd bestuursorgaan.

Artikel 2:34 Ordeverstoring

Het is verboden in een horecabedrijf de orde te verstoren.

Afdeling 9 vervallen

 

Afdeling 10 Toezicht op speelgelegenheden

Artikel 2:39 Vervallen

 

Artikel 2:40 Speelautomaten

 • 1.

  In dit artikel wordt verstaan onder:

  a wet: de Wet op de kansspelen;

  b speelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder a, van de Wet;

  c kansspelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder c, van de Wet;

  d hoogdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder d, van de Wet;

  e laagdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder e, van de Wet.

 • 2.

  In hoogdrempelige inrichtingen zijn 4 speelautomaten toegestaan, waarvan maximaal twee kansspelautomaten.

 • 3.

  In laagdrempelige inrichtingen zijn 4 speelautomaten toegestaan, met dien verstande dat kansspelautomaten in het geheel niet zijn toegestaan.

Afdeling 10a Toezicht op winkelbedrijven (smart- en growshops)

Artikel 2:40a Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a.

  inrichting: een voor het publiek toegankelijke ruimte waarin bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet, handelingen en werkzaamheden worden verricht die verband houden met dan wel inherent zijn aan het exploiteren van hetgeen in het maatschappelijk verkeer wordt aangeduid als een smartshop, headshop of growshop;

 • b.

  houder: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon voor wiens rekening en risico een inrichting wordt geëxploiteerd;

 • c.

  leidinggevende: de natuurlijke persoon of de bestuurder van een rechtspersoon of hun gevolmachtigde, voor wiens rekening en risico de inrichting wordt geëxploiteerd, alsmede de natuurlijke persoon die algemene of onmiddellijke leiding geeft aan de exploitatie van de inrichting;

 • d.

  bezoeker: een ieder, die zich in een inrichting bevindt, met uitzondering van:

 • 1.

  de directe gezinsleden van de houder;

 • 2.

  de personen van wie de aanwezigheid in de inrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is.

Artikel 2:40b Vergunningplicht

Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een inrichting te exploiteren.

Artikel 2:40c Eisen aan de leidinggevende van een inrichting

 • 1.

  Voor het verkrijgen van een vergunning dient aan het bepaalde in de volgende leden te worden voldaan.

 • 2.

  De leidinggevende:

 • a.

  staat niet onder curatele of bewind;

 • b.

  is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag;

 • c.

  heeft de leeftijd van 21 jaar bereikt.

Artikel 2:40d Aanvraag vergunning

 • 1.

  De burgemeester bepaalt welke gegevens een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2:40b dient te bevatten.

 • 2.

  Op de aanvraag wordt binnen drie maanden na ontvangst daarvan beslist.

 • 3.

  Als de beslissing niet binnen drie maanden kan worden genomen, stelt de burgemeester de aanvrager daarvan in kennis en noemt daarbij een termijn waarbinnen de beslissing tegemoet kan worden gezien. Deze termijn bedraagt niet meer dan vier weken.

Artikel 2:40e Weigeringsgronden

 • 1.

  De burgemeester weigert de vergunning als:

 • a.

  de vestiging of de exploitatie van de inrichting in strijd is met een bestemmingsplan, projectbesluit of beheersverordening;

 • b.

  de leidinggevende van de inrichting niet voldoet aan de in artikel 2:40c gestelde eisen;

 • c.

  de houder binnen vijf jaar voor de aanvraag om een vergunning als bedoeld in eerste lid een inrichting heeft geëxploiteerd, die op grond van verstoring van het woon- en leefsituatie, dan wel op grond van artikel 13b van de Opiumwet, gesloten is geweest.

 • 2.

  De burgemeester kan de vergunning geheel of gedeeltelijk weigeren als naar zijn oordeel het woon- en leefklimaat in de omgeving van de inrichting, de openbare orde of de veiligheid nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van de inrichting.

 • 3.

  Bij de toepassing van de in het vorige lid genoemde weigeringsgrond houdt de burgemeester rekening met:

 • a.

  het karakter van de straat en de wijk waarin de inrichting is gelegen of zal komen te liggen;

 • b.

  de aard van de inrichting;

 • c.

  de spanning waaraan het woonmilieu ter plaatse al blootstaat of bloot zal komen te staan door de exploitatie van de inrichting;

Artikel 2:40f Bijzondere gronden voor intrekking van de vergunning

 • 1.

  De burgemeester kan de vergunning intrekken als:

 • a.

  de houder of leidinggevende het bij of krachtens deze afdeling bepaalde overtreedt;

 • b.

  aannemelijk is dat de houder of leidinggevende betrokken is bij of hem ernstige nalatigheid kan worden verweten in verband met activiteiten als bedoeld in artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet, of bij andere activiteiten in of vanuit de inrichting, die een gevaar opleveren voor de openbare orde of een bedreiging vormen voor het woon- en leefklimaat in de omgeving van de inrichting, dan wel als naar zijn oordeel de wijze van bedrijfsvoering of het levensgedrag, als bedoeld in artikel 2:40c lid 2 sub b, een dergelijk gevaar of een dergelijke bedreiging vormen;

 • c.

  de houder of de leidinggevende van de inrichting toestaat danwel gedoogt, dat in de inrichting strafbare feiten worden gepleegd;

 • d.

  een niet daarin vermelde persoon leidinggevende is geworden met betrekking tot de inrichting, waarop de vergunning betrekking heeft.

Artikel 2:40g Afwijking sluitingsuur; tijdelijke sluiting

 • 1.

  De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid, of gezondheid, of in geval van bijzondere omstandigheden, te zijner beoordeling, voor één of meer inrichtingen tijdelijk andere sluitingstijden vaststellen of tijdelijke sluiting bevelen.

 • 2.

  Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover artikel 13b van de Opiumwet van toepassing is.

Artikel 2:40h Aanwezigheid in gesloten inrichting

Het is bezoekers van een inrichting verboden gedurende de tijd dat de inrichting ingevolge het bij of krachtens de Winkeltijdenwet bepaalde of op grond van een ingevolge artikel 2:40g genomen besluit gesloten dient te zijn, zich daarin of aldaar te bevinden.

Artikel 2:40i Ordeverstoring

Het is verboden in een inrichting de orde te verstoren.

Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid

Artikel 2:41 Betreden gesloten woning of lokaal

 • 1.

  Het is verboden zonder ontheffing van de burgemeester een krachtens artikel 174a van de Gemeentewet gesloten woning, een niet voor publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te betreden.

 • 2.

  Het is verboden zonder ontheffing van de burgemeester een krachtens artikel 13b van de Opiumwet gesloten woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal of bij dat lokaal behorend erf te betreden.

 • 3.

  Deze verboden gelden niet voor personen wier aanwezigheid in de woning of het lokaal wegens dringende reden noodzakelijk is.

Artikel 2:42 Plakken en kladden

 • 1.

  Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf de weg zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.

 • 2.

  Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of op dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is:

 • a.

  een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, of te doen aanplakken, of op andere wijze aan te brengen of aan te doen aanbrengen;

 • b.

  met kalk, krijt, teer of een kleur- of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen.

 • 3.

  Het in het tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing indien gehandeld wordt krachtens wettelijk voorschrift.

 • 4.

  Het college kan aanplakborden aanwijzen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen.

 • 5.

  Het is verboden de in het vierde lid bedoelde aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame.

 • 6.

  Het college kan nadere regels stellen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, die geen betrekking mogen hebben op de inhoud van de meningsuitingen en bekendmakingen.

 • 7.

  De houder van de in het tweede lid bedoelde schriftelijke toestemming is verplicht die aan een opsporingsambtenaar op diens eerste vordering terstond ter inzage af te geven.

Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap e.d.

 • 1.

  Het is verboden op de weg of openbaar water te vervoeren of bij zich te hebben enig aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, teer, kleur- of verfstof of verfgereedschap.

 • 2.

  Dit verbod is niet van toepassing, indien de genoemde materialen of gereedschappen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd voor handelingen als verboden in artikel 2.42.

Artikel 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen

 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij zich te hebben.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing indien de genoemde gereedschappen, voorwerpen of middelen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd voor de in het eerste lid bedoelde handelingen.

Artikel 2:45 Betreden van plantsoenen e.d

Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden zonder ontheffing van het college zich te bevinden in of op bij de gemeente in onderhoud zijnde parken, wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken of grasperken, buiten de daarin gelegen wegen of paden.

Artikel 2:46 Vervallen.

 

Artikel 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen

 • 1.

  Het is verboden:

 • a.

  op een openbare plaats te klimmen of zich te bevinden op een beeld, monument, overkapping, constructie, openbare toiletgelegenheid, voertuig, hekheining of andere afsluiting, verkeersmeubilair en daarvoor niet bestemd straatmeubilair;

 • b.

  zich op een openbare plaats zodanig op te houden dat aan weggebruikers of bewoners van nabij de weg gelegen woningen onnodig overlast of hinder wordt veroorzaakt.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door 424, 426bis of 431 van het Wetboek van Strafrecht of artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2:47a Verblijfsontzegging

 • 1.

  De burgemeester kan degene van wie mag worden aangenomen dat hij hetzij alleen, hetzij in groepsverband, door het plegen van strafbare feiten, door baldadig of hinderlijk gedrag of anderszins personen lastig valt of schade toebrengt, uit een oogpunt van het handhaven van de openbare orde het bevel geven zich te verwijderen en zich verwijderd te houden van of uit een door de burgemeester bij het bevel genoemde plaats of gebied, gedurende de tijd, bij het bevel genoemd.

 • 2.

  Het is verboden zich op een plaats of in een gebied te bevinden in strijd met een krachtens het eerste lid gegeven bevel.

 • 3.

  Het in het eerste lid bedoelde bevel geldt niet voor zover de persoon tot wie het bevel is gericht:

 • a.

  op de plaats of in het gebied blijkens opgave in het persoonsregister van de gemeente woonachtig is;

 • b.

  aannemelijk maakt dat hij op de plaats of in het gebied werkzaam is;

 • c.

  zich in een middel van openbaar vervoer bevindt of

 • d.

  anderszins aannemelijk maakt dat hij een zwaarwegend belang heeft zich op die plaats of in het gebied op te houden.

 • 4.

  Het in het eerste lid bedoelde bevel heeft een geldingsduur van ten hoogste veertien dagen.

Artikel 2:48 Verboden drankgebruik

 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor:

 • a.

  een terras dat behoort bij een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet;

 • b.

  de plaats, niet zijnde een horecabedrijf, als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet.

Artikel 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen

 • 1.

  Het is verboden:

 • a.

  zich zonder redelijk doel in een portiek of poort op te houden;

 • b.

  zonder redelijk doel in, op of tegen een raamkozijn of een drempel van een gebouw te zitten of te liggen.

 • 2.

  Het is aan anderen dan bewoners of gebruikers van flatgebouwen, appartementsgebouwen en soortgelijke meergezinshuizen en van gebouwen die voor publiek toegankelijk zijn, verboden zich zonder redelijk doel te bevinden in een voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte van zo’n gebouw.

Artikel 2:50 Hinderlijk gedrag in voor publiek toegankelijke ruimten

Het is verboden zich zonder redelijk doel op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op een voor het publiek toegankelijk portaal, telefooncel, wachtlokaal voor een openbaarvervoermiddel, parkeergarage, rijwielstalling of een andere soortgelijke, voor het publiek toegankelijke ruimte dan wel deze te verontreinigen of te bezigen voor een ander doel dan waarvoor de desbetreffende ruimte is bestemd.

Artikel 2:50a Vechten in het openbaar

 • 1.

  Het is verboden in het openbaar te vechten dan wel iemand lastig te vallen.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 424 of 426 bis van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2:51 Vervallen

 

Artikel 2:52 Vervallen

 

Artikel 2:53 Bespieden van personen

 • 1.

  Het is verboden zich in de nabijheid van een persoon dan wel een gebouw, woonwagen of woonschip op te houden met de kennelijke bedoeling deze persoon dan wel een zich in dit gebouw, deze woonwagen of dit woonschip bevindende persoon, te bespieden.

 • 2.

  Het is verboden door middel van een verrekijker of enig ander optisch instrument een zich in een gebouw, woonwagen of woonschip bevindende persoon te bespieden.

Artikel 2:56 Vervallen

 

Artikel 2:57 Loslopende honden

 • 1.

  Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

 • a.

  binnen de bebouwde kom op een openbare plaats zonder dat die hond aangelijnd is;

 • b.

  op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;

 • c.

  op de weg zonder voorzien te zijn van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen.

 • 2.

  De verboden genoemd in het eerste lid onder a en b gelden niet voor zover de eigenaar of houder van een hond zich vanwege zijn handicap door een geleidehond laat begeleiden of indien een eigenaar of houder van een hond deze aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond.

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden

 • 1.

  De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat die hond zich niet van uitwerpselen ontdoet:

 • a.

  op een gedeelte van een openbare plaats dat bestemd is of mede bestemd voor het verkeer van voetgangers en voor het publiek toegankelijke parken, plantsoenen, groenstroken, op bospaden of paden door andere natuurgebieden;

 • b.

  op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide;

 • c.

  op een andere door het college aangewezen plaats.

 • 2.

  Het college kan plaatsen aanwijzen waar het verbod genoemd in het eerste lid, onder a niet geldt.

 • 3.

  De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid gestelde gebod wordt opgeheven indien de eigenaar of houder van de hond er zorg voor draagt dat de uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd.

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden

 • 1.

  Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen op een openbare plaats, of op het terrein van een ander:

 • a.

  anders dan kort aangelijnd nadat het college aan de eigenaar of de houder heeft bekendgemaakt dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijngebod in verband met het gedrag van die hond noodzakelijk vindt;

 • b.

  anders dan kort aangelijnd en voorzien van een muilkorf nadat het college aan de eigenaar of de houder heeft bekendgemaakt dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijn- en muilkorfgebod in verband met het gedrag van die hond noodzakelijk vindt.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 2:57 eerste lid onder c, geldt voor het bepaalde in het eerste lid bovendien dat de hond voorzien moet zijn van een optisch leesbaar, niet- verwijderbaar identificatiekenmerk in het oor of de buikwand.

 • 3.

  In het eerste lid wordt verstaan onder:

 • a.

  muilkorf: een muilkorf vervaardigd van stevige kunststof, of van stevig leer of van beide stoffen, die door middel van een stevige leren riem rond de hals zodanig is aangebracht dat verwijdering zonder toedoen van de mens niet mogelijk is en die zodanig is ingericht dat de drager geen mens of dier kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de korf een geringe opening van de bek toelaat en dat geen scherpe delen binnen de korf aanwezig zijn.

 • b.

  kort aanlijnen: aanlijnen van een hond met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband, die niet langer is dan 1,50 meter.

Artikel 2:60 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren

 • 1.

  Het college kan buiten een inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer plaatsen aanwijzen waar het ter voorkoming of opheffing van overlast of schade aan de openbare gezondheid verboden is daarbij aangeduide dieren:

 • a.

  aanwezig te hebben; of

 • b.

  aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door hen gestelde regels, of

 • c.

  aanwezig te hebben tot een groter aantal dan in die aanwijzing is aangegeven.

 • 2.

  Het is verboden op een krachtens het eerste lid aangewezen plaats daarbij aangeduide dieren aanwezig te hebben, dan wel aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door het college gestelde regels, dan wel aanwezig te hebben in een groter aantal dan door het college is aangegeven.

 • 3.

  Het college kan de rechthebbende op een onroerende zaak gelegen binnen een krachtens het eerste lid aangewezen gedeelte van de gemeente ontheffing verlenen van het in het tweede lid gestelde verbod.

Artikel 2:61 Vervallen

 

Artikel 2:62 Loslopend vee

De rechthebbende op vee dat zich bevindt in een aan een weg liggend weiland of terrein dat niet van die weg is afgescheiden door een deugdelijke veekering, is verplicht ervoor te zorgen dat zodanige maatregelen getroffen worden dat dit vee die weg niet kan bereiken.

Artikel 2:63 Vervallen

 

Artikel 2:64 Vervallen

 

Artikel 2:65 Bedelarij

Het is verboden in door het college aangewezen gebieden op of aan de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw te bedelen om geld of andere raken.

Afdeling 12 Vervallen

 

Afdeling 13 Vuurwerk

Artikel 2:71 Begripsbepalingen

In deze afdeling wordt verstaan onder consumentenvuurwerk: Consumentenvuurwerk waarop het Besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk (Vuurwerkbesluit  ) van toepassing is.

Artikel 2:72 Vervallen

 

Artikel 2:73 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

 • 1.

  Het is verboden consumentenvuurwerk te bezigen op een door het college in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.

 • 2.

  Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te bezigen als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.

 • 3.

  De in het eerste en tweede lid gestelde verboden gelden niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1, van het Wetboek van Strafrecht.

Afdeling 14 Drugsoverlast

Artikel 2:74 Drugshandel op straat

Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden op of aan de weg post te vatten of zich daar heen en weer te bewegen en zich op of aan wegen in of op een voertuig te bevinden of daarmee heen en weer of rond te rijden, met het kennelijke doel om middelen als bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet, of daarop gelijkende waar, al dan niet tegen betaling af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen.

Artikel 2:74a Openlijk gebruik van harddrugs

Het is verboden op een openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw, middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen en/of stoffen voorhanden te hebben.

Afdeling 15 Bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden en cameratoezicht op openbare plaatsen

Artikel 2:75 Bestuurlijke ophouding

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 154a van de Gemeentewet besluiten tot het tijdelijk doen ophouden van door hem aangewezen groepen van personen op een door hem aangewezen plaats indien deze personen het bepaalde in artikel:

 • -

  2:1 (samenscholing en ongeregeldheden)

 • -

  2:10 (voorwerpen op, aan of over de weg)

 • -

  2:11 (aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg)

 • -

  2:47 (hinderlijk gedrag op openbare plaatsen)

 • -

  2:48 (verboden drankgebruik)

 • -

  2:49 (verboden gedrag bij of in gebouwen)

 • -

  2:50 (hinderlijk gedrag in voor publiek toegankelijke ruimten)

 • -

  2:73 (bezigen van vuurwerk)

 • -

  5:34 (verbod vuur te stoken)

van de Algemene plaatselijke verordening groepsgewijs niet naleven.

Artikel 2:76 gereserveerd

 

Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen

 • 1.

  De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet besluiten tot plaatsing van vaste camera’s voor een bepaalde duur, maximaal zijnde twee jaar ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties. Dit laat onverlet dat de burgemeester in acute situaties altijd en overal camera’s kan plaatsen, waarvoor dan weer de beperking van twee jaar geldt.

 • 2.

  De burgemeester heeft de bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid, eveneens ten aanzien van de navolgende voor eenieder toegankelijke plaatsen:

 • -

  parkeerterrein in open lucht.

Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d.

Afdeling 1 Begripsbepalingen

Artikel 3:1 Begripsbepalingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  Prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

 • b.

  Prostituee: degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

 • c.

  Seksinrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische-massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

 • d.

  Escortbedrijf: de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend;

 • e.

  Sekswinkel: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin hoofdzakelijk goederen van erotisch-pornografische aard aan particulieren plegen te worden verkocht of verhuurd;

 • f.

  Exploitant: de natuurlijke persoon of personen of rechtspersoon of rechtspersonen die een seksinrichting of escortbedrijf exploiteert, dan wel exploiteren en de tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of rechtspersonen bevoegde natuurlijke persoon of personen;

 • g.

  Beheerder: de natuurlijke persoon of personen die de onmiddellijke feitelijke leiding uitoefent dan wel uitoefenen in een seksinrichting of escortbedrijf;

 • h.

  Bezoeker: degene die aanwezig is in een seksinrichting, met uitzondering van:

 • 1.

  de exploitant;

 • 2.

  de beheerder;

 • 3.

  de prostituee;

 • 4.

  het personeel dat in de seksinrichting werkzaam is;

 • 5.

  toezichthouders die zijn aangewezen op grond van artikel 6.2 van deze verordening;

 • 6.

  andere personen wier aanwezigheid in de seksinrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is.

Artikel 3:2 Bevoegd bestuursorgaan

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder bevoegd bestuursorgaan: het college of, voor zover het betreft voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, de burgemeester.

Artikel 3:3 Nadere regels

Met het oog op de in artikel 3:13 genoemde belangen, kan het college over de uitoefening van de bevoegdheden zoals genoemd in dit hoofdstuk nadere regels vaststellen.

Afdeling 2 Seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels e.d.

Artikel 3:4 Seksinrichtingen

 • 1.

  Het is verboden een seksinrichting of escortbedrijf te exploiteren of te wijzigen zonder vergunning van het bevoegd bestuursorgaan.

 • 2.

  In de aanvraag om vergunning en in de vergunning wordt in ieder geval vermeld:

 • a.

  de persoonsgegevens van de exploitant;

 • b.

  de persoonsgegevens van de beheerder; en

 • c.

  de aard van de seksinrichting of het escortbedrijf.

Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder

 • 1.

  De exploitant en de beheerder:

 • a.

  staat niet onder curatele en is niet ontzet uit de ouderlijke macht of de voogdij;

 • b.

  is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag; en

 • c.

  heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.

 • 2.

  Naast de gestelde eisen in het eerste lid, is de exploitant en de beheerder niet:

 • a.

  met toepassing van de artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst of met toepassing van artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht ter beschikking gesteld;

 • b.

  binnen de laatste vijf jaar onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van zes maanden of meer door de rechter in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba, dan wel door een andere rechter wegens een misdrijf waarvoor naar Nederlands recht een bevel tot voorlopige hechtenis ingevolge artikel 67, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering is toegelaten;

  c. binnen de laatste vijf jaar bij tenminste twee rechterlijke uitspraken onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke geldboete van € 500,- of meer of tot een andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a van het Wetboek van Strafrecht, wegens dan wel mede wegens overtreding van:

 • -

  bepalingen gesteld bij of krachtens de Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de Vreemdelingenwet en de Wet arbeid vreemdelingen;

 • -

  de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 240b, 242 tot en met 249, 252,250a (oud), 273af, 300 tot en met 303, 416, 417, 417bis, 426, 429quater en 453 van het Wetboek van Strafrecht;

 • -

  de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede artikel 6 juncto artikel 8 of juncto artikel 163 van de Wegenverkeerswet 1994;

 • -

  de artikelen 1, onder a, b en d, 13, 14, 27 en 30b van de Wet op de kansspelen;

 • -

  de artikelen 2 en 3 van de Wet op de weerkorpsen;

 • -

  de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en munitie.

 • 3.

  Met een veroordeling als bedoeld in het tweede lid wordt gelijk gesteld:

 • a.

  vrijwillige betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 74, tweede lid onder a van het Wetboek van Strafrecht of artikel 76, derde lid onder a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, tenzij de geldsom minder dan 375 euro bedraagt;

 • b.

  een bevel tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf.

 • 4.

  De periode van vijf jaar, genoemd in het tweede lid, wordt:

 • a.

  bij de weigering van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van beslissing op de aanvraag van de vergunning;

 • b.

  bij de intrekking van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van de intrekking van deze vergunning.

 • 5.

  De exploitant of de beheerder is binnen de laatste vijf jaar geen exploitant of beheerder geweest van een seksinrichting of escortbedrijf die voor ten minste een maand door het bevoegde bestuursorgaan is gesloten, of waarvan de vergunning bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, is ingetrokken, tenzij aannemelijk is dat hem ter zake geen verwijt treft.

Artikel 3:6 Sluitingstijden

 • 1.

  Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben en daarin bezoekers toe te laten of te laten verblijven:

 • a.

  op zondag tot en met donderdag tussen 02.00 en 08.00 uur;

 • b.

  op vrijdag tot en met zaterdag tussen 04.00 en 08.00 uur.

 • 2.

  Het bevoegd orgaan kan door middel van een voorschrift als bedoeld in artikel 1.4 voor een afzonderlijke seksinrichting andere openingstijden vaststellen.

 • 3.

  Het is bezoekers van een seksinrichting verboden zich daarin te bevinden gedurende de tijd dat die seksinrichting krachtens het eerste lid of tweede lid, dan wel krachtens artikel, 3:7 eerste lid, gesloten dient te zijn.

 • 4.

  Het in het eerste tot en met derde lid bepaalde geldt niet voor zover in de daarin geregelde onderwerpen wordt voorzien door op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften.

Artikel 3:7 Tijdelijke afwijking sluitingstijden; (tijdelijke)

 • 1.

  Met het oog op de in artikel 3:13, tweede lid, genoemde belangen of in geval van strijdigheid met de bepalingen in dit hoofdstuk kan het bevoegd bestuursorgaan:

 • a.

  tijdelijk andere dan de krachtens artikel 3:6, eerste of tweede lid, geldende sluitingsuren vaststellen;

 • b.

  van een afzonderlijke seksinrichting al dan niet tijdelijk de gedeeltelijke of algehele sluiting bevelen.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht, maakt het bevoegd bestuursorgaan het in het eerste lid bedoelde besluit openbaar bekend overeenkomstig artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3:8 Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder

 • 1.

  Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben, zonder dat de ingevolge artikel 3:4 op de vergunning vermelde exploitant of beheerder in de seksinrichting aanwezig is.

 • 2.

  De exploitant en de beheerder zien er voortdurend op toe te zien dat in de seksinrichting:

 • a.

  geen strafbare feiten plaatsvinden, waaronder in ieder geval de feiten genoemd in de titels XIV (misdrijven tegen de zeden), XVIII (misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid), XX (mishandeling), XXII (diefstal) en XXX (heling) van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, in de Opiumwet en in de Wet wapens en munitie; en

 • b.

  geen prostitutie wordt uitgeoefend door personen in strijd met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet bepaalde.

Artikel 3:9 Vervallen

 

Artikel 3:10 Sekswinkels

Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin een sekswinkel te exploiteren in door het college in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving aangewezen gebieden of delen van de gemeente.

Artikel 3:11 Vervallen

 

Afdeling 3 Beslissingstermijn, weigeringsgronden

Artikel 3:12 Beslissingstermijn

 • 1.

  Het bevoegd bestuursorgaan neemt het besluit op de aanvraag om vergunning bedoeld in artikel, 3:4, eerste lid, binnen twaalf weken na de dag waarop de aanvraag ontvangen is.

 • 2.

  Het bevoegd bestuursorgaan kan zijn besluit voor ten hoogste twaalf weken verdagen.

Artikel 3:13 Weigeringsgronden

 • 1.

  De vergunning bedoeld in artikel 3:4 eerste lid, wordt geweigerd indien

 • a.

  de exploitant of de beheerder niet voldoet aan de in artikel 3:5 gestelde eisen;

 • b.

  de vestiging of de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf in strijd is met een geldend bestemmingsplan, stadsvernieuwingsplan of leefmilieuverordening;

  c. er aanwijzingen zijn dat in de seksinrichting of het escortbedrijf personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht of met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet bepaalde.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8 kan de vergunning bedoeld in artikel 3:4 eerste lid, worden geweigerd in het belang van de arbeidsomstandigheden van de prostituee.

Afdeling 4 Beëindiging exploitatie, wijziging beheer

Artikel 3:14 Beëindiging exploitatie

 • 1.

  De vergunning vervalt zodra de ingevolge artikel 3:4 op de vergunning vermelde exploitant, de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk heeft beëindigd.

 • 2.

  Binnen een week na de feitelijke beëindiging van de exploitatie, geeft de exploitant daarvan schriftelijk kennis aan het bevoegd bestuursorgaan.

Artikel 3.15 Wijziging beheer

 • 1.

  Indien een beheerder als bedoeld in artikel 3:1 onder g het beheer in de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk heeft beëindigd, geeft de exploitant daarvan binnen een week na de feitelijke beëindiging van het beheer schriftelijk kennis aan het bevoegd bestuursorgaan.

 • 2.

  Het beheer kan worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder, indien het bevoegd bestuursorgaan op aanvraag van de exploitant heeft besloten de verleende vergunning overeenkomstig de wijziging in het beheer te wijzigen. Het bepaalde in artikel 3:13, eerste lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  In afwachting van het besluit bedoeld in het tweede lid, kan het beheer worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder zodra de exploitant een aanvraag als bedoeld in het tweede lid heeft ingediend, totdat over de aanvraag is besloten.

Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente

Afdeling 1 Geluidhinder en verlichting

Artikel 4:1 Begripsbepalingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Besluit: het Besluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer;

 • b.

  inrichting: inrichting type A of type B als bedoeld in het Besluit;

 • c.

  houder van een inrichting: degene die als eigenaar, bedrijfsleider, beheerder of anderszins een inrichting drijft;

 • d.

  collectieve festiviteit: festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden;

 • e.

  incidentele festiviteit: festiviteit of activiteit die gebonden is aan één of een klein aantal inrichtingen.

 • f.

  geluidsgevoelige gebouwen: woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als geluidsgevoelige gebouwen met uitzondering van gebouwen behorende bij de betreffende inrichting;

g. geluidsgevoelige terreinen: terreinen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als geluidsgevoelige terreinen met uitzondering van terreinen behorende bij de betreffende inrichting;

h.onversterkte muziek: muziek die niet elektronisch is versterkt.

Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten

 • 1.

  De geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17 , 2.19 en 2.20 van het Besluit gelden niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.

 • 2.

  De voorwaarden met betrekking tot de verlichting ten behoeve van sportbeoefening in de buitenlucht als bedoeld in artikel 4.113, eerste lid, van het Besluit gelden niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.

 • 3.

  In een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid en tweede lid, kan het college bepalen dat de aanwijzing slechts geldt in een of meer van de volgende delen: Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout.

 • 4.

  Het college maakt de aanwijzing tenminste vier weken voor het begin van een nieuw kalenderjaar bekend.

 • 5.

  Het college kan wanneer een collectieve festiviteit redelijkerwijs niet te voorzien was, een festiviteit terstond als collectieve festiviteit als bedoeld in het eerste lid aanwijzen.

 • 6.

  Het college is bevoegd aan de festiviteiten voorschriften te verbinden ter voorkoming of beperking van geluidhinder.

Artikel 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten

 • 1.

  Het is een inrichting toegestaan maximaal 5 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17 , 2.19 en 2.20 van het Besluit niet van toepassing zijn mits de houder van de inrichting ten minste twee weken voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld.

 • 2.

  Het is een inrichting toegestaan om tijdens maximaal 3 incidentele festiviteiten per kalenderjaar de verlichting langer aan te houden ten behoeve van sportactiviteiten waarbij artikel 4.113 , eerste lid van het Besluit niet van toepassing is, mits de houder van de inrichting ten minste tien werkdagen voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld.

 • 3.

  Het college stelt een formulier vast voor het doen van een melding.

 • 4.

  De melding wordt geacht eerst dan te zijn gedaan wanneer het formulier, volledig en naar waarheid ingevuld, tijdig is ingeleverd op de plaats op dat formulier vermeld.

 • 5.

  De melding wordt tevens geacht te zijn gedaan wanneer het college op verzoek van de houder van een inrichting een incidentele festiviteit, die redelijkerwijs niet te voorzien was, terstond toestaat.

6 Het college is bevoegd aan de festiviteiten voorschriften te verbinden ter voorkoming of beperking van geluidhinder.

Artikel 4:4 Vervallen

 

Artikel 4:5 Vervallen

 

Artikel 4:6 Overige geluidhinder

 • 1.

  Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of het Besluit toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

 • 2.

  Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

 • 3.

  Het verbod geldt niet, voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet geluidhinder, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit of de Provinciale milieuverordening.

Artikel 4:6a (Geluid)hinder door dieren

Degene die de zorg heeft voor een dier, moet voorkomen dat dit voor een omwonende of overigens voor de omgeving (geluid)hinder veroorzaakt.

Afdeling 2 Bodem-, weg- en milieuverontreiniging

Artikel 4:7 Vervallen

 

Artikel 4:8 Natuurlijke behoefte doen

Het is verboden binnen de bebouwde kom op een openbare plaats zijn natuurlijke behoefte te doen buiten daarvoor bestemde plaatsen.

Artikel 4:9 Vervallen

 

Afdeling 3 Gereserveerd

 

Afdeling 4 Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast

Artikel 4:13 Vervallen

 

Artikel 4:14 Vervallen

 

Artikel 4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame

Het is verboden op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren door middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding waardoor het verkeer in gevaar wordt gebracht of ernstige hinder ontstaat voor de omgeving.

Artikel 4:16 vervallen

Afdeling 5 Kamperen buiten kampeerterreinen

Artikel 4:17 Begripsbepaling

In deze afdeling wordt onder kampeermiddel verstaan: Een onderkomen of voertuig waarvoor geen bouwvergunning in de zin van artikel 40 van de Woningwet is vereist, dat bestemd of opgericht is dan wel gebruikt wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

Artikel 4:18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

 • 1.

  Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik door de rechthebbende op een terrein.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het eerste lid.

 • 4.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8. kan de ontheffing worden geweigerd in het belang van:

 • a.

  de bescherming van natuur en landschap;

 • b.

  de bescherming van een stadsgezicht.

Artikel 4:19 Aanwijzing kampeerplaatsen

 • 1.

  Het college kan plaatsen aanwijzen waarop het verbod van artikel 4:18, eerste lid niet geldt.

 • 2.

  Het college kan daarbij nadere regels stellen in het belang van de gronden, genoemd in artikel 4:18, vierde lid.

Afdeling 6 Bescherming van flora en fauna

Artikel 4:20 Bescherming groenvoorzieningen

Het is in een voor publiek toegankelijk park of plantsoen of in bij de gemeente in onderhoud zijnde groenstroken, grasperken of bloembakken verboden enige schade toe te brengen aan een boom of een bloem- of heesterperk.

Hoofdstuk 5 Andere onderwerpen betreffende de huishouding der gemeente

Afdeling 1 Parkeerexcessen

Artikel 5:1 Begripsbepalingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  voertuigen: voertuigen als bedoeld in artikel 1, onder al, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990) met uitzondering van kleine wagens zoals:

  kruiwagens, kinderwagens en rolstoelen.

 • b.

  parkeren: parkeren als bedoeld in artikel 1, onder ac, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens ( RVV 1990).

Artikel 5:2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.

 • 1.

  Onder verhuren als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan:

 • a.

  het gebruiken van een voertuig voor het geven van lessen;

 • b.

  het gebruiken van een voertuig voor het vervoeren van personen tegen betaling.

 • 2.

  Tot de voertuigen als bedoeld in dit artikel worden niet gerekend:

 • a.

  voertuigen waaraan herstel- of onderhoudswerkzaamheden worden verricht die in totaal niet meer dan een uur vergen, en dit gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt voor deze werkzaamheden;

  b. voertuigen gebezigd voor persoonlijk gebruik van de in het eerste lid genoemde persoon.

 • 3.

  Het is degene die er zijn bedrijf, nevenbedrijf dan wel een gewoonte van maakt voertuigen te stallen, te herstellen, te slopen, te verhuren of te verhandelen, verboden:

 • a.

  drie of meer voertuigen die hem toebehoren of zijn toevertrouwd, op de weg te parkeren binnen een cirkel met een straal van 25 meter met als middelpunt een dezer voertuigen;

 • b.

  de weg als werkplaats voor voertuigen te gebruiken.

 • 4.

  Het college kan ontheffing van het verbod verlenen.

Artikel 5:3 Te koop aanbieden van voertuigen

Het is verboden op een door het college aangewezen weg een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.

Artikel 5:4 Defecte voertuigen

Het is verboden een voertuig waarmee als gevolg van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken niet kan of mag worden gereden, langer dan op drie achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren.

Artikel 5:5 Voertuigwrakken

 • 1.

  Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de weg te parkeren.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

Artikel 5:6 Kampeermiddelen e.a.

 • 1.

  Het is verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt:

 • a.

  langer dan op drie achtereenvolgende dagen met een minimale tussentijd van zeven dagen, te plaatsen of te hebben op een door op een door het college aangewezen weg, zijnde in elk geval een weg binnen de bebouwde kom, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

 • b.

  op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid, aanhef en onder a, gestelde verbod.

3 Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Provinciaal wegenreglement of de Provinciale landschapsverordening.

Artikel 5:7 Parkeren van reclamevoertuigen

 • 1.

  Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, op de weg te parkeren met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken.

 • 2.

  Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen.

Artikel 5:8 Parkeren van grote voertuigen

 • 1.

  Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren binnen de bebouwde kom of op een door het college aangewezen plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

 • 2.

  Het college kan van de in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen.

Artikel 5:9 Parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen

 • 1.

  Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, op de weg te parkeren bij een voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze dat daardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of hun anderszins hinder of overlast wordt aangedaan.

 • 2.

  Het verbod geldt niet gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt voor het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid van het voertuig ter plaatse noodzakelijk is.

Artikel 5:10 Vervallen

 

Artikel 5:11 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen

 • 1.

  Het is verboden met een voertuig te rijden door of deze te doen of te laten staan in een park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook.

 • 2.

  Dit verbod is niet van toepassing:

 • a.

  op de weg;

 • b.

  op voertuigen die worden gebruikt voor werkzaamheden door of vanwege de overheid;

 • c.

  op voertuigen, waarmee standplaats wordt of is ingenomen op terreinen die voor dit doel zijn bestemd.

 • 3.

  Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

Artikel 5:12 Vervallen

 

Afdeling 2 Collecteren

Artikel 5:13 Openbare inzameling van geld of goederen

1 Het is verboden in het openbaar geld of goederen in te zamelen, of daartoe een intekenlijst aan te bieden, of het aanbieden van goederen of diensten tenzij:

 • a.

  daarbij te kennen wordt gegeven dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd, en

 • b.

  de organisator binnen 14 werkdagen voorafgaand aan de collecte daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester.

 • 2.

  De burgemeester kan binnen 5 werkdagen na ontvangst van de melding besluiten het organiseren van een collecte als bedoeld in het eerste lid te verbieden.

 • 3.

  Wanneer het een jaarlijks terugkerende collecte betreft, hoeven alleen de wijzigingen te worden gemeld.

Afdeling 3 Venten

Artikel 5:14 Begripsbepaling

 • 1.

  In deze afdeling wordt onder venten verstaan: het in de uitoefening van de ambulante handel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten op een openbare en in de open lucht gelegen niet vaste plaats of aan huis;

 • 2.

  Onder venten wordt niet verstaan:

 • a.

  het aan huis afleveren van goederen door of vanwege degene die dit doet ter exploitatie van zijn winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet

 • b.

  het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op jaarmarkten en markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet;

 • c.

  het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op een standplaats als bedoeld in artikel 5:17.

Artikel 5:15 Venten

 • 1.

  Het is verboden te venten, tenzij:

 • a.

  het venten op maandag t/m zaterdag tussen 09.00 uur en 19.00 uur plaats vindt;

 • b.

  de organisator binnen 14 werkdagen voorafgaand aan het venten daarvan melding heeft gedaan aan het college.

 • 2.

  Het college kan binnen 5 werkdagen na ontvangst van de melding besluiten het venten als bedoeld in het eerste lid te verbieden op grond van het genoemde in artikel 1.8.

 • 3.

  Het verbod als bedoeld in het tweede lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet.

Artikel 5:16 Vervallen

 

Afdeling 4 Standplaatsen

Artikel 5:17 Begripsbepaling

 • 1.

  In deze afdeling wordt verstaan onder standplaats: het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.

 • 2.

  Onder standplaats wordt niet verstaan:

 • a.

  een vaste plaats op een jaarmarkt of markt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet;

 • b.

  een vaste plaats op een evenement als bedoeld in artikel 2:24.

Artikel 5:18 Standplaatsvergunning

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen of te hebben.

 • 2.

  Het college stelt daarbij nadere regels.

 • 3.

  De vergunning wordt verleend voor een periode van vijf jaar.

Artikel 5:19 Toestemming rechthebbende

Het is de rechthebbende op een perceel verboden toe te staan dat daarop zonder vergunning van het college standplaats wordt of is ingenomen.

Artikel 5:20 Afbakeningsbepalingen

Het verbod van artikel 5:18, eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of het Provinciaal wegenreglement.

Artikel 5:21 Vervallen

 

Afdeling 5 Vervallen

 

Afdeling 6 Openbaar water

Artikel 5:24 Vervallen

 

Artikel 5:25 Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen

 • 1.

  Het is verboden met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen op door het college aangewezen gedeelten van openbaar water.

 • 2.

  Het college kan aan het innemen, hebben of beschikbaar stellen van een ligplaats met dan wel voor een vaartuig op niet krachtens het eerste lid aangewezen gedeelten van openbaar water:

 • a.

  nadere regels stellen in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente;

 • b.

  beperkingen stellen naar soort en aantal vaartuigen.

 • 3.

  Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Provinciale Vaarwegenverordening of de Provinciale landschapsverordening.

Artikel 5:26 Aanwijzingen ligplaats

 • 1.

  Onverminderd het krachtens het tweede lid van artikel 5:25 bepaalde kan het college aan de rechthebbende op een vaartuig aanwijzingen geven met betrekking tot het innemen, veranderen of gebruik van een ligplaats in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, de milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente.

 • 2.

  De rechthebbende op een vaartuig is verplicht alle door of vanwege het college gegeven aanwijzingen met betrekking tot het innemen, veranderen of gebruik van een ligplaats op te volgen.

 • 3.

  Het in het eerste en tweede lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Provinciale vaarwegenverordening of de Provinciale landschapsverordening.

Artikel 5:27 Verbod innemen ligplaats

Het is verboden een ligplaats in te nemen, te hebben of beschikbaar te stellen in strijd met het krachtens artikel 5:26, tweede lid bepaalde.

Artikel 5:28 Vervallen

 

Artikel 5:29 Vervallen

 

Artikel 5:30 Veiligheid op het water

 • 1.

  Het is aan een ieder die zich als bader of zwemmer in het openbaar water ophoudt, verboden zich zodanig te gedragen dat het scheepvaartverkeer daarvan hinder of gevaar kan ondervinden.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of de Provinciale vaarwegenverordening.

Artikel 5:31 Vervallen

 

Afdeling 7 Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden

Artikel 5:32 Crossterreinen

 • 1.

  Het is verboden op enig terrein, geen weg zijnde, met een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, onderdeel z, en een bromfiets als bedoeld in artikel 1, onderdeel i van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een wedstrijd dan wel, ter voorbereiding van een wedstrijd, een trainings- of proefrit te houden of te doen houden dan wel daaraan deel te nemen, dan wel een motorvoertuig of een bromfiets met het kennelijke doel daartoe aanwezig te hebben.

 • 2.

  Het college kan terreinen aanwijzen waarvoor het verbod niet van toepassing is. Het kan daarbij regels stellen voor het gebruik van deze terreinen:

 • a.

  in het belang van het voorkomen of beperken van overlast;

 • b.

  in het belang van de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving en ter bescherming van andere milieuwaarden;

 • c.

  in het belang van de veiligheid van de deelnemers van de in het eerste lid bedoelde wedstrijden en ritten of van het publiek.

 • 3.

  Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer of het Besluit geluidsproductie sportmotoren.

Artikel 5:33 Beperking verkeer in natuurgebieden

 • 1.

  Het is verboden binnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen te rijden of zich te bevinden met een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, onder z, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een bromfiets als bedoeld in artikel 1, onder i, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 of met een fiets of een paard.

 • 2.

  Het college kan terreinen aanwijzen waarvoor het in het eerste lid gestelde verbod niet van toepassing is. Het kan daarbij regels stellen ten aanzien van het gebruik van deze terreinen:

 • a.

  in het belang van het voorkomen van overlast;

  b. in het belang van de bescherming van natuur- of milieuwaarden;

 • c.

  in het belang van de veiligheid van het publiek.

 • 3.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor bestuurders van motorvoertuigen en bromfietsen en voor fietsers of berijders van paarden:

 • a.

  ten dienste van politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening en van andere krachtens artikel 29, eerste lid, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 door de minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen hulpverleningsdiensten;

 • b.

  die worden gebruikt in verband met beheer, onderhoud of exploitatie van de terreinen als in het eerste lid bedoeld;

 • c.

  die worden gebruikt in verband met werken die krachtens wettelijk voorschrift moeten worden uitgevoerd;

 • d.

  van de zakelijk gerechtigden en huurders en pachters van percelen die gelegen zijn binnen de terreinen als in het eerste lid bedoeld;

 • e.

  voor het verkeer ten behoeve van bezoek en van de verzorging van de onder d bedoelde personen.

 • 4.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt voorts niet:

 • a.

  op wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994;

 • b.

  binnen de bij of krachtens de provinciale verordening ‘Stiltegebieden’ aangewezen stiltegebieden, ten aanzien van motorrijtuigen die bij of krachtens die verordening zijn aangewezen als ‘toestel’.

5 Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

Afdeling 8 Verbod vuur te stoken

Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

 • 1.

  Het verbranden van afvalstoffen buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken is verboden, tenzij het betreft:

 • a.

  verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;

 • b.

  sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden verbrand;

 • c.

  vuur voor koken, bakken en braden, voor zover dat geen gevaar, overlast of hinder voor de omgeving oplevert.

 • 2.

  Degene die voornemens is afvalstoffen buiten inrichtingen te verbranden of anderszins vuur te stoken doet daarvan melding aan het college binnen 14 werkdagen voorafgaand aan het verbranden.

 • 3.

  Het college kan binnen 5 werkdagen na ontvangst van de melding besluiten het verbranden als bedoeld in het eerste lid te verbieden.

 • 4.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan het college het verbranden van afvalstoffen buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken verbieden, ter bescherming van de flora en de fauna.

 • 5.

  Het verbod geldt niet voor zover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1 of 3, van het Wetboek van Strafrecht of de Provinciale milieuverordening.

Afdeling 9 Vervallen

 

Hoofdstuk 6 Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 6:1 Strafbepaling

Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en de op grond van artikel 1.4 daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 6:2 Toezichthouders

 • 1.

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening

  is gemeentelijk toezichthouder belast.

 • 2.

  Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van het college dan wel de burgemeester aan te wijzen personen.

Artikel 6:3 Binnentreden woningen

Zij die belast zijn met het toezicht op de naleving of de opsporing van een overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften welke strekken tot handhaving van de openbare orde of veiligheid of bescherming van het leven of de gezondheid van personen, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 6:4 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordening

 • 1.

  De Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Laarbeek zoals laatstelijk gewijzigd en vastgesteld door de gemeenteraad op 14 januari 2010, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 6:5 Overgangsbepaling

1.Besluiten, genomen krachtens de verordening bedoeld in artikel 6:4, eerste lid, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

2. Aanvragen om een vergunning als bedoeld in artikel 2.11 die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht worden afgehandeld volgens het recht zoals dat gold vóór het tijdstip waarop artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking is getreden.

Artikel 6.6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene plaatselijke verordening gemeente Laarbeek 2010.