Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laarbeek

Verordening op de ambtelijke bijstand gemeente Laarbeek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaarbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de ambtelijke bijstand gemeente Laarbeek
CiteertitelVerordening op de ambterlijke bijstand
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-2006Regeling is de geconsolideerde tekst van de Verordening op de ambtelijke bijstand raadsbesluit 27-3-2003 en 1e wijzigingsbesluit van 2-3-2006

25-11-2010

De Laarbeeker, huis aan huisblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand gemeente Laarbeek

Onderstaande verordening is de geconsolideerde tekst van de Verordening op de ambtelijke bijstand Geconsolideerd 25-11-2010.

Besluit van de raad d.d. 27 maart 2003 tot vaststelling van de Verordening op de ambtelijke bijstand

Besluit van de raad d.d. 2 maart 2006 tot vaststelling van de 1e wijziging van de Verordening op de ambtelijke bijstand

De raad van de gemeente Laarbeek;

gezien het voorstel van het presidium van 25 februari 2003;

gezien het voorstel van het burgemeester en wethouders van 14 februari 2006;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de ambtelijke bijstand

Artikel 1
 • 1.

  Een raadslid of commissielid wendt zich tot de griffier of tot een daartoe door de secretaris aangewezen ambtenaar met een verzoek om: a. feitelijke informatie van geringe omvang; b. inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn.

 • 2.

  De informatie, bedoeld in het eerste lid, wordt door de griffier of een medewerker van de griffie c.q. door een daartoe aangewezen ambtenaar gegeven.

 • 3.

  Indien een ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie, bedoeld in het eerste lid, stelt hij de secretaris daarvan in kennis. De secretaris beslist.

 • 4.

  Een raadslid of commissielid wendt zich tot de griffier met een verzoek om bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.

 • 5.

  De bijstand, bedoeld in het vierde lid, wordt verleend door de griffier of door een medewerker van de griffie. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier of een medewerker van de griffie kan worden verleend kan de griffier de secretaris verzoeken een of meer ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

Artikel 2
 • 1.

  Een ambtenaar verleent op verzoek van de griffier of de secretaris ambtelijke bijstand tenzij:

  • a.

   het raadslid of commissielid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad respectievelijk de raadscommissie;

  • b.

   dit het belang van de gemeente kan schaden.

 • 1.

  De secretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt.

 • 2.

  Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd deelt de secretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid of commissielid dat het verzoek heeft ingediend.

 • 3.

  Bij excessief gebruik van het recht op bijstand door een raadslid of commissielid, waardoor een bovenmatig beslag op de capaciteit van de ambtelijke organisatie wordt gelegd, legt de secretaris ter besluitvorming aan het college voor of en zo ja in welke mate nog aan verzoeken van dat raadslid of commissielid tegemoetgekomen zal worden.

Artikel 3

Indien het verzoek om bijstand van een ambtenaar door de secretaris wordt geweigerd kan de griffier of het betrokken raadslid of commissielid het verzoek voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over het verzoek.

Artikel 4
 • 1.

  Indien een raadslid of commissielid niet tevreden is over de door een ambtenaar verleende bijstand, doet dit lid of de griffier hiervan mededeling aan de secretaris.

 • 2.

  Indien overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.

Artikel 5

De secretaris houdt in een register bij hoeveel verzoeken om ambtelijke bijstand aan de reguliere ambtelijke organisatie een raadslid per jaar doet.

Artikel 6

De secretaris verstrekt de desbetreffende portefeuillehouder in het college desgewenst een afschrift van het verzoek uit het register.

Artikel 7
 • 1.

  Een raadslid of commissielid kan aangeven dat een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies geheim wordt gehouden.

 • 2.

  Indien het college of leden van het college informatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid of commissielid.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking met ingang van 3 maart 2006.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Laarbeek van 27 maart 2003.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

mr. M.H.C.M. van der Aa. H.M.J.M. van Beers.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Laarbeek van 2 maart 2006.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

mr. M.H.C.M. van der Aa. J.J.P.M. Gilissen

Tekening voor geconsolideerde versie:

De griffier, De waarnemend voorzitter,

mr. M.H.C.M. van der Aa. mevrouw P.H.M. Jacobs-Aarts