Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laarbeek

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaarbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2019
CiteertitelVerordening afvalstoffenheffing 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-201801-01-2020Nieuwe regeling

06-12-2018

gmb-2018-269430

13979-2018

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2019

De raad van de gemeente Laarbeek;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 oktober 2018;

 

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

besluit:

 

vast te stellen de navolgende Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2019.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  container:

  een door of vanwege de gemeente uitgezette ophaalbak met een bepaald volume;

 • 2.

  gft-afval:

  groente-, fruit en tuinafval;

 • 3.

  restafval:

  het huishoudelijke afval voor zover dat niet wordt gerekend tot het gft-afval;

 • 4.

  grove huishoudelijke afvalstoffen:

  huishoudelijke afvalstoffen die met enige regelmaat in een particulier huishouden vrijkomen, doch die te groot of te zwaar zijn om op dezelfde wijze als andere huishoudelijke afvalstoffen aan de periodieke inzameldienst te worden aangeboden;

 • 5.

  collo:

  een pakket afval als bedoeld onder 4 met een afmeting van maximaal 50 cm1 x 50 cm1 x 150 cm1 = 0,375 m3.

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'afvalstoffenheffing' wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente gebruikmaakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   degene, die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikmaakt van een perceel;

  • b.

   ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruike is afgestaan, degene die dat gedeelte ten gebruike heeft afgestaan.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

1.

De belasting bedraagt per perceel per maand van het belastingtijdvak:

€ 6,14

2.

a.

Onverminderd het bepaalde in het eerste lid bedraagt de belasting per lediging van een container restafval:

 

 

 

- voor een 25 liter emmer

€ 2,00

 

 

- voor een 80 liter container

€ 6,00

 

 

- voor een 140 liter container

€ 10,00

 

 

- voor een 240 liter container

€ 17,00

 

b.

Onverminderd het bepaalde in het eerste lid bedraagt de belasting per lediging van een container gft-afval:

 

 

 

- voor een 25 liter emmer

€ 0,20

 

 

- voor een 80 liter container

€ 0,60

 

 

- voor een 140 liter container

€ 1,00

 

 

- voor een 240 liter container

€ 1,70

 

c.

Voor de berekening van het aantal malen dat per perceel een container ter lediging wordt aangeboden, wordt uitgegaan van het aantal malen dat door de op het inzamelvoertuig aangebrachte registratie-apparatuur een lediging wordt geregistreerd. Indien tijdens enige inzamelbeurt door een calamiteit of door een technische storing de containerherkenningsapparatuur of de containerregistratieapparatuur op het inzamelvoertuig of de middelen waarmee de gegevens van de geledigde containers worden opgeslagen niet naar behoren functioneren, wordt overgeschakeld op handmatige registratie van aangeboden en geledigde containers aan de hand van de op de containers aangebrachte visuele herkenningsmiddelen.

 

3.

Onverminderd het bepaalde in het eerste en het tweede lid bedraagt de belasting voor het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke afvalstoffen, per collo:

€ 30,00

4.

a.

Onverminderd het bepaalde in het eerste en het tweede lid bedraagt de belasting voor achterlaten van grove huishoudelijke afvalstoffen, inclusief maximaal 4 autobanden van personenauto’s, niet chemisch verontreinigde grond, brandbaar en onbrandbaar grof restafval, hout A en B:

 

 

 

- voor een hoeveelheid van maximaal 0,5 m³ per keer of maximaal 1 vuilniszak restafval

€5,00

 

 

- voor een hoeveelheid van maximaal 2 m³ per keer of maximaal 2 vuilniszakken restafval

€10,00

 

b.

Onverminderd het bepaalde in het eerste en tweede lid bedraagt de belasting voor achterlaten van een hoeveelheid bouw- en sloopafval, inclusief hout C, vloerbedekking, dakleer, gips en gasbeton

 

 

 

- voor een hoeveelheid van maximaal 2 m³, per keer

€22,00

 

c.

Voor het achterlaten van blad, gras, snoeihout, wit- en bruingoed, koelkasten, diepvriezers, televisies e.d., kadavers van kleine huisdieren, asbest, afgewerkte olie (maximaal 5 liter), klein chemisch afval, retour glas, flessen e.d., vlak glas, papier, karton, textiel, schoeisel, kringloopgoederen, ferro en non-ferro metalen en tempex is geen belasting verschuldigd.

 

Artikel 5 Vrijstelling

 • 1.

  Een belastingplichtige die middels een medische verklaring kan aantonen dat ten gevolge van een ziekte of een lichamelijk ongemak op zijn of haar perceel permanent beduidend meer restafval wordt geproduceerd dan op een perceel waar geen sprake is van deze ziekte of dat lichamelijk ongemak wordt op schriftelijk verzoek achteraf vrijstelling verleend van een gedeelte van de belasting als bedoeld in artikel 4, tweede lid.

 • 2.

  De vrijstelling voor de verwijdering van restafval voor het jaar 2019 is voor een gebruiker van een 25 liter emmer gelijk aan 50% van de verschuldigde belasting met een maximum van 13 ledigingen, voor de gebruiker van een 140 liter container gelijk aan 50% van de verschuldigde belasting met een maximum van 5 ledigingen en voor de gebruiker van een 240 liter container gelijk aan 50% van de verschuldigde belasting met een maximum van 3 ledigingen.

 • 3.

  De vrijstelling kan worden aangevraagd binnen zes weken na ontvangst van de belastingaanslag.

 • 4.

  Indien de belastingplicht is ontstaan in de loop van het belastingjaar is het bedrag van de vrijstelling gelijk aan zoveel twaalfde gedeelte van het volgens het tweede lid van dit artikel berekende bedrag als de belastingplichtige in dat belastingjaar vastrecht als bedoeld in artikel 4, eerste lid, verschuldigd is.

 • 5.

  Indien de ziekte of het lichamelijk ongemak is ontstaan in de loop van het belastingtijdvak is het bedrag van de vrijstelling gelijk aan zoveel twaalfde gedeelte van het volgens het tweede lid van dit artikel berekende bedrag als de belastingplichtige of de medebewoner van het perceel waarvoor hij belastingplichtig is in dat belastingtijdvak volle maanden een ziekte of lichamelijk ongemak heeft als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 4, eerste, tweede en vierde lid, wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 4, derde lid, wordt geheven door middel van een betaalsticker waarop het verschuldigde bedrag is vermeld.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang bij heffing

 • 1.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is belasting bedoeld in artikel 4, eerste lid, verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing over zoveel twaalfde gedeelten van de voor de voor dat jaar verschuldigde belasting als bedoeld in artikel 4, eerste lid, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de heffing ter zake van de niet met de periodieke inzameldienst ingezamelde afvalstoffen

De belasting bedoeld in artikel 4, derde lid, is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  De aanslagen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, tweede lid en vierde lid, moeten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid moeten, indien een machtiging voor automatische incasso is afgegeven en zolang de verschuldigde bedragen via automatische incasso kunnen worden afgeschreven, de aanslagen en worden betaald in tien gelijke maandelijkse termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op die van de dagtekening van het aanslagbiljet en de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid is betaling via automatische incasso alleen mogelijk voor zover het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde belastingaanslagen en bestuurlijke boetes minder is dan € 5.000,00.

 • 4.

  De belasting bedoeld in artikel 4, derde lid, moet, in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, worden voldaan op het moment van verstrekking van de betaalsticker.

 • 5.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding

Van de belasting bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid, wordt kwijtschelding als bedoeld in artikel 255 van de Gemeentewet alleen verleend aan natuurlijke personen tot maximaal een bedrag van € 209,68. Van de belasting in artikel 4, derde en vierde lid, wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 13 Tijdstip inwerkingtreding

 • 1.

  De Verordening afvalstoffenheffing 2018, vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Laarbeek van 7 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2019.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening afvalstoffenheffing 2019'.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 december 2018.

de raad voornoemd,

de griffier,

J.N.F. van denBerg (plv.)

de voorzitter,

F.L.J. van derMeijden