Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laarbeek

Verordening alleenrecht Collectieve Aanvullende Verzekering Laarbeek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaarbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening alleenrecht Collectieve Aanvullende Verzekering Laarbeek
CiteertitelVerordening alleenrecht Collectieve Aanvullende Verzekering Laarbeek
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
 3. artikel 1.1 van de Aanbestedingswet 2012
 4. artikel 35 van de Participatiewet
 5. artikel 2a.14, tweede lid, van de Aanbestedingswet 2012
 6. artikel 35, derde lid, van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Nieuwe regeling

06-12-2018

gmb-2018-269567

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening alleenrecht Collectieve Aanvullende Verzekering Laarbeek

De raad van de gemeente Laarbeek;

 

gelezen het voorstel van burgemeester wethouders van Laarbeek van 9 oktober 2018

 

gelet op:

- artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

- artikelen 1.1 en 2a.14 lid 2 van de Aanbestedingswet 2012;

- artikel 35 lid 3 van de Participatiewet;

besluit vast te stellen de

 

Verordening alleenrecht Collectieve Aanvullende Verzekering Laarbeek

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder een alleenrechtrecht: een – uitsluitend – recht dat bij wettelijk voorschrift of bij besluit van een bestuursorgaan aan een onderneming wordt verleend, waarbij voor die onderneming het recht wordt voorbehouden om binnen een bepaald geografisch gebied een dienst te verrichten of een activiteit uit te oefenen.

Artikel 2 Alleenrecht

Voor de uitvoering van de Collectieve Aanvullende Verzekering, zoals bedoeld in artikel 35 lid 3 van de Participatiewet, kan een alleenrecht voor het aanbieden van een Collectieve aanvullende verzekering voor minima die ingeschreven zijn in de Basisregistratie Personen van de gemeente Laarbeek en hun woonplaats als bedoeld in artikel 10 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek hebben binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Laarbeek worden toegekend aan een zorgverzekeraar.

Artikel 3 Aanwijzingsbesluit

 • 1.

  Het college van Burgemeester en wethouders stelt door middel van een aanwijzingsbesluit vast welke zorgverzekeraar de opdracht gegund gaat krijgen.

 • 2.

  De opdrachtverstrekking vindt plaats op basis van een begunstigingsovereenkomst waarin wordt bepaald welke taken, tegen welke condities en voorwaarden, voor welke marktconforme tarieven en gedurende welke periode de werkzaamheden worden uitgevoerd.

 • 3.

  Het college is bevoegd om het aangaan en het ondertekenen van de begunstigingsovereenkomst te mandateren aan het Dagelijks Bestuur van de GR Peelgemeenten.

 • 4.

  Het college van Burgemeester en wethouders is te allen tijde bevoegd de in lid 1 van dit artikel bedoelde aanwijzing in te trekken.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste van de dag volgend op de maand waarin het raadsbesluit is genomen.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening alleenrecht Collectieve Aanvullende Verzekering Laarbeek.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Laarbeek d.d. 6 december 2018.

De raad voornoemd,

de griffier,

J.N.F. van denBerg (plv.)

de voorzitter,

F.L.J. van derMeijden