Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laarbeek

Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaarbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2019
CiteertitelKwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 255 van de Gemeentewet
 2. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-201928-03-2020Nieuwe regeling

20-06-2019

gmb-2019-174083

Tekst van de regeling

Intitulé

Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2019

De raad van de gemeente Laarbeek;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Laarbeek;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, alsmede op artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de desbetreffende bepalingen in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

BESLUIT:

 

vast te stellen:

 

de regeling met betrekking tot het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Artikel 1 Heffingen waarvoor kwijtschelding kan worden verleend

Voor kwijtschelding komen de volgende heffingen in aanmerking:

 • a.

  onroerende zaakbelasting;

 • b.

  afvalstoffenheffing tot maximaal € 209,68;

 • c.

  rioolheffing;

Artikel 2 Heffingen waarvoor geen kwijtschelding kan worden verleend

Geen kwijtschelding wordt verleend voor andere heffingen dan genoemd in artikel 1.

Artikel 3 Natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefenen

Natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefenen kunnen niet in aanmerking komen voor kwijtschelding van privébelastingen.

Artikel 4 Bepaling netto-besteedbare inkomen

Bij het bepalen van het netto-besteedbare inkomen wordt rekening gehouden met de netto-kosten voor kinderopvang volgens artikel 28, lid 3 van de uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 5 Termijn indienen verzoek tot kwijtschelding

 • 1.

  Een verzoek tot kwijtschelding met betrekking tot betaalde aanslagen moet worden ingediend binnen drie maanden nadat de (laatste) betaling op de belastingaanslag heeft plaatsgevonden.

 • 2.

  Voor een verzoek tot kwijtschelding met betrekking tot niet (volledig) betaalde aanslagen geldt geen termijn.

 • 3.

  Verzoeken zoals vermeld in het eerste lid die later worden ontvangen dan de in dat lid vermelde termijn worden niet-ontvankelijk verklaard.

Artikel 6 Kosten van bestaan

Voor de beoordeling van de kosten van bestaan zoals aangegeven in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt een percentage gehanteerd van 100% van de bijstandsnorm. Voor AOW-gerechtigde personen wordt de norm voor de kosten van bestaan gebaseerd op de toepasselijke netto AOW-bedragen in plaats van op de toepasselijke bijstandsnorm.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen”.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Laarbeek van 20 juni 2019,

J.van den Berg

Plv. griffier

F.L.J.van der Meijden

de burgemeester van Laarbeek