Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laarbeek

Legesverordening 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaarbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLegesverordening 2011
CiteertitelLegesverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201109-05-2012Regeling vervangt de Legesverordening 2010

15-12-2010

De laarbeeker, huis aan huisblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening 2011

Besluit van de raad d.d. 15 december 2010 tot vaststelling van de Legesverordening 2011.

De raad van de gemeente Laarbeek;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 november 2010;

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand': een tijdvak dat gelijk is aan een kalendermaand;

 • d.

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • f.

  Wabo: de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

1.diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening

(grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

2.diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking

van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning,

voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting

als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevings-

recht;

3.het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van

de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 10 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van dat kalender jaar in werking treedt.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van leges.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  De Legesverordening 2010, vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Laarbeek van 13 oktober 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2011.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Legesverordening 2011'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Laarbeek van 15 december 2010.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

M.H.C.M. van der Aa P.H.M. Jacobs-Aarts

TARIEVENTABEL

behorende bij de Legesverordening 2011

Rubriek Omschrijving Bedrag van leges

Titel 1 Algemene dienstverlening

1. Algemeen

Het tarief bedraagt voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een wettelijke regeling een tarief is opgenomen, terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:

 • a.

  afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken

  • -

   per pagina op papier van A4 formaat in zwart/wit 0,40

  • -

   per pagina op papier van A3 formaat in zwart/wit 0,75

  • -

   per pagina op papier van A4 formaat in kleur 0,75

  • -

   per pagina op papier van A3 formaat in kleur 0,75

 • b.

  een afdruk door middel van een lichtdrukmachine

  • -

   formaat A2 of groter 5,25

   Indien het totaalbedrag aan leges als bepaald in rubriek 1.a. niet hoger is

   dan € 2,50, zal het legesbedrag niet in rekening gebracht worden.

2. Begrotingen / rekeningen

 • a.

  Voor een exemplaar van de begroting van de gemeente, met bijlagen en toelichtingen 44,00

 • b.

  Voor een exemplaar of afschrift van de gemeenterekening 44,00

3. Raadsstukken

Voor een abonnement op de raadsstukken per kalenderjaar:

 • a.

  bij het afhalen van de raadsstukken 23,00

 • b.

  bij verzending / bezorging van de raadsstukken 84,00

4. Vergunningen / ontheffingen (algemeen)

 • a.

  Voor vergunningen of toestemming tot handelingen waarvoor krachtens de wet, reglement of verordening vergunning of toestemming moet worden gevraagd, voor zover daarvoor geen wettelijke regeling of vrijstelling bestaat of voor zover daarvoor in deze verordening geen bijzondere regeling is opgenomen nihil

 • b.

  Voor ontheffingen tot handelingen waarvoor krachtens de wet, reglement of verordening ontheffing nodig is, voor zover daar- voor geen wettelijke regeling of vrijstelling bestaat of voor zover daarvoor in deze verordening geen bijzondere regeling is opge- nomen nihil

 • c.

  Ingeval verlening van de vergunning / ontheffing als bedoeld onder a. en/of b. noopt tot het nemen van een tijdelijke ver- keersmaatregel, worden de onder a. en b. vermelde bedragen verhoogd met 126,00

5. Standplaatsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een standplaatsvergunning, buiten de gebruikelijke warenmarkt om, als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (A.P.V.), geldig voor:

 • a.

  een dag 9,00

 • b.

  een week 16,00

 • c.

  een maand, of gedeelte daarvan 26,00

 • d.

  een jaar, of gedeelte daarvan 69,00

6. Verstrekken van opgaven burgerlijke stand

Voor het éénmaal in de maand verstrekken van opgaven omtrent geborenen of overledenen of huwelijksaangiften of huwelijksvol- trekkingen, per jaar, per genoemde categorie 84,00

7. Voltrekking huwelijken (inclusief trouwboekje) en registratie van

een partnerschap (inclusief partnerschapboekje)

Dag / tijdstip

Tarief vaste locatie gemeentehuis, Couwenbergh en Oude Raadhuis

Tarief op locatie

Maandag 09.00 – 10.30 uur

€ 0,00

€ 537,00

Maandag 10.30 – 17.00

€ 215,00

€ 537,00

Dinsdag t/m donderdag 9.30 – 17.00 uur

€ 215,00

€ 537,00

Maandag t/m donderdag 17.00 – 20.00 uur

€ 256,00

€ 672,00

Vrijdag 09.00 – 12.00 uur

€ 268,00

€ 651,00

Vrijdag 12.00 – 17.00 uur

€ 343,00

€ 857,00

Vrijdag 17.00 – 20.00 uur

€ 428,00

€ 1.071,00

Zaterdag 09.00 – 16.00 uur

€ 651,00

€ 1.106,00

Zondag 09.00 – 16.00 uur

€ 813,00

€ 1.423,00

Het tarief bedraagt, indien de gemeente de getuigen regelt, per getuige per

half uur: 42,50

Het tarief bedraagt, bij een gratis huwelijk op maandag van 09.00 – 10.30 uur,

voor:

 • -

  het wisselen van de ringen tijdens de plechtigheid 15,00

 • -

  het houden van een toespraak (inclusief voorbereiding) per uur 85,00

8. Luxe trouw- of partnerschapboekje

Indien in plaats van het standaard trouw- of partnerschapboekje een boekje

wordt verstrekt in een luxe, echt leren uitvoering worden de in rubriek 9

bedoelde leges verhoogd met 22,00

9. Duplicaat van trouwboekje of partnerschapboekje

Voor het in verband met vermissing of diefstal verstrekken van een duplicaat van een trouwboekje of een partnerschapboekje

 • a.

  in standaarduitvoering 15,00

 • b.

  in luxe-uitvoering 41,00

10. Gemeentelijke basisadministratie

Voor de toepassing van deze rubriek met uitzondering van de onderdelen 12d en 12e, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 • a.

  tot het verstrekken van gegevens per verstrekking 9,00

 • b.

  tot het verstrekken van gegevens uit de gemeentelijke basis- administratie omtrent een andere persoon dan de persoon van de aanvrager, per verstrekking 21,00

 • c.

  voor de verstrekking op verzoek van een persoonlijst aan de persoon van de aanvrager, per verstrekking 10,00

 • d.

  voor statistische gegevensverstrekking, zoals van leeftijdsopbouw, gezinssamenstelling en aantal woningen, per verstrekking 10,00

 • e.

  voor andere niet met name genoemde statistische gegevensverstrekkingen, per verstrekking 22,00

11. Inkoopregister

Voor de afgifte van een register van gebruikte en ongeregelde goederen 23,00

12. Reisdocumenten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 • a.

  tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen 52,00

 • b.

  tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld onder a. (zakenpaspoort) 58,00

 • c.

  tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) 52,00

 • d.

  tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) 43,00

 • e.

  tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan kinderen tot en met 13 jaar (jeugdtarief) 9,00

 • f.

  tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld onder a., b. en c. direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument 9,00

 • g.

  tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld onder a., b. en c. 21,00

 • h.

  de tarieven als genoemd onder a., b., c. en d. worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van 45,00

 • i.

  het tarief onder h. wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld onder a., b, en c. en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld onder f. slechts één keer per reisdocument berekend.

 • j.

  het tarief als genoemd onder g. wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingsticker van 21,00

 • k.

  tot het afgeven van een reisdocument, indien aan de aanvrager reeds eerder een document werd verstrekt, welk document bij aanvraag - anders dan door overmacht - niet compleet kan worden overlegd, de ter zake verschuldigde leges, verhoogd met 21,00

13. Gemeentearchief

Het tarief bedraagt terzake van het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier 9,00

14. Rijbewijzen

 • a.

  voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs 41,00

 • b.

  het tarief genoemd onder a. wordt bij een spoedlevering vermeerderd

  met een bedrag van 33,00

15. Verkeer en vervoer

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 • a.

  tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten 32,00

 • b.

  tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) anders dan bedoeld in onderdeel a. 22,00

 • c.

  tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuig Reglement (Stb. 1994, 450) 32,00

16. Gehandicaptenparkeerkaart

 • a.

  tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart 45,00

 • b.

  tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart ter vervanging van een gehandicaptenparkeerkaart waarvan de geldigheidsduur is verstreken voor welke verstrekking een medische keuring vereist is 45,00

 • c.

  tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart ter vervanging van een gehandicaptenparkeerkaart waarvan de geldigheidsduur is verstreken voor welke verstrekking geen medische keuring vereist is 22,00

 • d.

  tot het verstrekken van een duplicaat van een gehandicaptenparkeerkaart ter vervanging van een gehandicaptenparkeerkaart welke versleten is, geheel of gedeeltelijk onleesbaar is geworden, verloren is geraakt of tenietgegaan 10,00

 • e.

  tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart ter omwisseling van een eerder verstrekte invalidenparkeerkaart met een zelfde geldig- heidsduur voor gebruik in het buitenland 10,00

17. Kansspel- of behendigheidsautomaten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30c van de Wet op de Kansspelen:

 • a.

  voor een periode van twaalf maanden voor één kansspel- of behendigheidsautomaat 56,00

 • b.

  voor een periode van twaalf maanden voor 2 of meer kansspel- of behendigheidsautomaten, voor de eerste automaat 56,00 en voor iedere volgende automaat 34,00

18. Meldingen instemmingbesluit Telecommunicatiewet en vergunning

werkzaamheden voor het hebben, (ver)leggen en onderhouden van

kabels en leidingen

 • 1.

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van het instemmingbesluit omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid van de Telecommunicatiewet en het Handboek Kabels en Leidingen, inclusief de procedure voor beschrijvingen van een aanvraag vergunningen, realiseren van huisaansluitingen, melden van storingen, opleveren van werken en aanleveren van werkbonnen 339,04

 • 2.

  Indien het werkzaamheden betreft in tegel-, klinker-, en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, bermen, groenstroken en dergelijke voorzover deze werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeente- grond, wordt het tarief genoemd in 27.1 per strekkende meter sleuf vermeerderd met 1,63

 • 3.

  Indien de onder 27.2 vermelde werkzaamheden worden verricht in of op nieuwe bouwlocaties met zogenaamd maagdelijk terrein wordt het tarief genoemd in 27.1 per strekkende meter sleuf vermeerderd met 1,08

  Onder maagdelijk terrein worden verstaan nieuwe bouwlocaties, die omschreven worden als grondexploitatiecomplexen zowel bij in- en uit- breidlocaties alsook bij nieuwe bestemmingsplannen en gebieden waar geen infrastructuur aanwezig is.

 • 4.

  De navolgende onderverdeling wordt gemaakt in de categorieën huisaan- sluitingen lengten voor de telecom aanbieder:

  • a.

   kleiner dan 25 meter geen leges verschuldigd;

  • b.

   tussen 25 meter en 100 meter 169,52

   en de variabele kosten per meter sleuf 0,82

  • c.

   groter dan 100 meter wordt verwezen naar het bedrag genoemd in punt 27.1

 • 5.

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van vergunning omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in de APV, artikel 2.1.5.2 en het Handboek Kabels en Leidingen inclusief de procedure voor beschrijvingen van aanvraag vergunningen, realiseren van huisaan- sluitingen, melden van storingen, opleveren van werken en aanleveren van werkbonnen 339,04

 • 6.

  Indien het werkzaamheden betreft in tegel-, klinker-, en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, bermen, groenstroken en dergelijke voorzover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeente- grond, wordt het tarief genoemd in 27.5 per strekkende meter sleuf ver- meerderd met 1,63

 • 7.

  Indien de onder 27.6 vermelde werkzaamheden worden verricht in of op nieuwe bouwlocaties met zogenaamd maagdelijk terrein wordt het tarief genoemd in 27.5 per strekkende meter sleuf vermeerderd met 1,08

  Onder maagdelijk terrein worden verstaan nieuwe bouwlocaties, die omschreven worden als grondexploitatiecomplexen zowel bij in- en uit- breidlocaties alsook nieuwe bestemmingsplannen en gebieden waar geen infrastructuur aanwezig is.

 • 8.

  De navolgende onderverdeling wordt gemaakt in de categorieën huis- aansluitingen lengten voor de nutsbedrijven (gas, water, elektra):

  • a.

   kleiner dan 25 meter geen leges verschuldigd;

  • b.

   tussen 25 meter en 100 meter 169,52

   en de variabele kosten per meter sleuf 0,82

  • c.

   groter dan 100 meter wordt verwezen naar het bedrag genoemd in punt 27.5

19.Advies landelijk bureau BIBOB

Indien bij de behandeling van de aanvragen een BIBOB-advies bij het landelijk

bureau BIBOB wordt ingewonnen, worden de voor deze vergunningen geldende

tarieven verhoogd met 500,00

20. Winkeltijdenwet en verordening winkeltijden

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 • 1.

  voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet, het Vrijstel-

  lingenbesluit Winkeltijdenwet en de Verordening winkeltijden Laarbeek 2009 bedraagt het tarief 42,00

 • 2.

  tot het verlenen van toestemming om de in het vorige lid bedoelde

ontheffing over te dragen aan een ander 42,00

3.het tarief bedraagt in verband met het wijzigen of intrekken van een

3. in de onderdelen 23.1 of 23.2 bedoelde aanvraag 42,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1 Aanlegkosten: de aanneemsom exclusief omzetbelasting, bedoeld

in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden

voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk,

of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzet-

belasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of

gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder

aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer

zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de

aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2 Bouwkosten:

Onder de bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom

als bedoeld in par. 1 eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden

voor de uitvoering van werken 1989 (U.A.V. 1989) voor het uit te voeren werk,

of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten op basis van het

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwlegestoets

opgesteld door het ROEB (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht) van

mei 2010, kortweg aangeduid met Richtlijn Bouwkosten 2010. In de bouwkosten

is begrepen de omzetbelasting ongeacht of de belastingplichtige de omzetbelasting

terzake al dan niet op de voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968

voor aftrek in aanmerking kan brengen;

2.1.1.3 Sloopkosten: n.v.t.

2.1.1.4 Wabo: wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2.1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben

dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn

omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het

toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben

dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag

2.2 N.v.t.

2.2.1 N.v.t.

2.2.2 N.v.t.

2.2.3 N.v.t.

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunningen

2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

2. om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde

2. leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project

2. geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en

2. de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag

2. moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het

2. bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van

bovenstaande kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een

legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1Bouwactiviteiten

2.3.1.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op

2.3.1.1 een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de

2.3.1.1 Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.1.1.1 indien de bouwkosten minder bedragen dan € 250.000,00;

26,50/00 van die bouwkosten met een minimum van € 78,00;

Bedragen de bouwkosten € 250.000,00 of meer, doch minder

dan € 500.000,00, dan bedragen de leges € 6.625,00 vermeer-

derd met 21,20/00 van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 250.000,00 te boven gaan;

Bedragen de bouwkosten € 500.000,00 of meer, doch minder dan

€ 2.250.000,00 dan bedragen de leges € 11.825,00 vermeerderd

met 190/00 van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 500.000,00 te boven gaan;

Bedragen de bouwkosten € 2.250.000,00 of meer, doch minder

dan € 5.000.000,00 dan bedragen de leges € 45.075,00 ver-

meerderd met 16,90/00 van het bedrag waarmee die bouwkos-

ten € 2.250.000,00 te boven gaan;

Bedragen de bouwkosten € 5.000.000,00 of meer dan bedragen

de leges € 91.550,00, vermeerderd met 3,20/00 van het bedrag

waarmee de bouwkosten € 5.000.000,00 te boven gaan.

2.3.1.1.2 tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning eerste fase

indien de bouwkosten minder bedragen dan € 250.000,00;

13,60/00 van die bouwkosten met een minimum van € 78,00.

Bedragen de bouwkosten € 250.000,00 of meer, doch minder

dan € 500.000,00, dan bedragen de leges € 3.400,00 vermeer-

derd met 13,60/00 van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 250.000,00 te boven gaan.

Bedragen de bouwkosten € 500.000,00 of meer, doch minder dan

€ 2.250.000,00 dan bedragen de leges € 6.800,00 vermeerderd

met 12,60/00 van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 500.000,00 te boven gaan.

Bedragen de bouwkosten € 2.250.000,00 of meer, doch minder

dan € 5.000.000,00 dan bedragen de leges € 28.850,00 ver-

meerderd met 11,60/00 van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 2.250.000,00 te boven gaan.

Bedragen de bouwkosten € 5.000.000,00 of meer dan bedragen

de leges € 59.750,00, vermeerderd met 3,20/00 van het bedrag

waarmee de bouwkosten € 5.000.000,00 te boven gaan.

2.3.1.1.3 tot het verkrijgen van een gewijzigde omgevingsvergunning

eerste fase, een bedrag naar het tarief en berekend op de wijze

als in 2.3.1.1.2 bepaald en verminderd met de voor de primaire

bouwvergunning eerste fase berekende leges, met dien verstande

dat in elk geval € 78,00 is verschuldigd en dat geen restitutie van de

voor de primaire bouwvergunning eerste fase betaalde leges

plaatsvindt.

2.3.1.1.4 tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning tweede fase

indien de bouwkosten minder bedragen dan € 250.000,00;

13,60/00 van die bouwkosten met een minimum van € 78,00.

Bedragen de bouwkosten € 250.000,00 of meer, doch minder dan

€ 500.000,00, dan bedragen de leges € 3.400,00 vermeerderd

met 13,60/00 van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 250.000,00 te boven gaan.

Bedragen de bouwkosten € 500.000,00 of meer, doch minder dan

€ 2.250.000,00 dan bedragen de leges € 6.800,00 vermeerderd

met 12,60/00 van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 500.000,00 te boven gaan.

Bedragen de bouwkosten € 2.250.000,00 of meer, doch minder

dan € 5.000.000,00 dan bedragen de leges € 28.850,00 ver-

meerderd met 11,60/00 van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 2.250.000,00 te boven gaan.

Bedragen de bouwkosten € 5.000.000,00 of meer dan bedragen

de leges € 60.750,00, vermeerderd met 3,20/00 van het bedrag

waarmee de bouwkosten € 5.000.000,00 te boven gaan.

2.3.1.2 N.v.t.

2.3.1.2Verplicht advies agrarische commissie Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief,

2.3.1.2 indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde

2.3.1.2 aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld: 590,00

2.3.1.4 Legaliseren illegale bouw

Legaliseren middels omgevingsvergunning (bouw)

Het van toepassing zijnde tarief op grond van onderdeel bouwen wordt

verhoogd met de beoordeling van de na de aanvang van de bouw

ingediende aanvraag, met 100% van het eindbedrag aan leges, zoals

die geheven zouden zijn bij een vooraf ingediende normale aanvraag,

met een minimum verhoging van 306,00

en een maximum verhoging van 3.060,00

Legaliseren middels gefaseerde omgevingsvergunning (bouw)

Het van toepassing zijnde tarief op grond van onderdeel bouwen wordt

verhoogd met de beoordeling van de na de aanvang van de bouw

ingediende aanvraag, met 100% van het eindbedrag aan leges, zoals

die geheven zouden zijn bij een vooraf ingediende normale aanvraag,

met een minimum verhoging van 306,00

en een maximum verhoging van 3.060,00

Legaliseren bouwen in afwijking van de verleende omgevingsvergunning

(bouw) indien een nieuwe vergunning is vereist, het van toepassing

zijnde tarief op grond van onderdeel bouwen wordt verhoogd met de

beoordeling van de na de aanvang van de bouw ingediende aanvraag,

met 100% van het eindbedrag aan leges, zoals die geheven zouden

zijn bij een vooraf ingediende normale aanvraag, met een minimum

verhoging van 306,00

en een maximum verhoging van 3.060,00

Tenzij vooraf aan de uitvoering een schriftelijke melding van de afwijking

is ontvangen.

  • 2.3.1.5N.v.t.

  • 2.3.2

   Aanlegactiviteiten

   Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft

   op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder b,

   van de wabo bedraagt het tarief 82,00

  • 2.3.3

   Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een

   bouwactiviteit

   Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft

   op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de

   Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel

  • 2.

   1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd

   het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2.3.3.1 indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 en

2, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is

afgeweken: (binnenplanse ontheffing) 204,00

2.3.3.2 indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 en 2

van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is

afgeweken: (buitenplanse ontheffing) 204,00

2.3.3.3 indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3

van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is

afgeweken (buitenplanse afwijking)(Projectbesluit) 3.10 Wro 7.650,00

2.3.3.4 indien met toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo voor

een bepaalde termijn van het bestemmingsplan is afgeweken

(tijdelijke afwijking): 2.22 Wro 204,00

2.3.3.5 indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de

Wabo van het exploitatieplan is afgeweken 204,00

2.3.3.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met

toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de

krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of

krachtens provinciale verordening gegeven regels is afgeweken wordt

het tarief als bedoeld in het onderdeel 2.3.1.1 verhoogd met 714,00

2.3.3.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met

toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de

krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of

krachtens algemene maatregel van bestuur gegeven regels is afgeweken

wordt het tarief als bedoeld in het onderdeel 2.3.1.1 verhoogd met 714,00

2.3.4 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een

bouw of aanlegactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op

een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo,

en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1,

eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1 indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van

de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken

(binnenplanse afwijking): 204,00

2.3.4.2 indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van

de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken

(buitenplanse kleine afwijking): 3.23 Wro 204,00

2.3.4.3 indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van

de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken

(buitenplanse afwijking): projectbesluit 3.10 Wro 7.650,00

2.3.4.4 indien met toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo voor een

bepaalde termijn van het bestemmingsplan of de beheersverordening is

afgeweken (tijdelijke afwijking) 3.22 WRO 204,00

2.3.4.5 indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo

van het exploitatieplan is afgeweken 714,00

2.3.4.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met

toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de

krachtens artikel 4.1, derde of vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening

bij of krachtens provinciale verordening, onderscheidenlijk provinciale

verklaring gegeven regels is afgeweken (aanwijzing provincie) 714,00

2.3.4.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met

toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de

krachtens artikel 4.3, derde of vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening

bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, onderscheidenlijk

ministeriële verklaring gegeven regels is afgeweken 408,00

2.3.4.8 indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo

van een voorbereidingsbesluit is afgeweken 408,00

2.3.5 Gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid

2.3.5.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verlenen van een vergunning voor het in gebruik hebben of houden

van bouwwerken of inrichtingen (bouwwerken geen gebouw zijnde) zoals

bedoeld in:

 • 1.

  artikel 6.1.1, lid 1,van de Bouwverordening.

 • 2.

  artikel 2.1.1, lid 1, van de Brandbeveiligingsverordening

  ten behoeve van het gebruik van een in dat artikel omschreven inrichting niet zijnde

  een bouwwerk; met een gebruiksoppervlakte van:

  Categorie 1: 0 m2 tot en met 100 m2 501,00

  Categorie 2: 101 m2 tot en met 500 m2 354,00

  verhoogd met € 1,450 per m2

  Categorie 3: 501 m2 tot en met 2.000 m2 821,00

  verhoogd met € 0,536 per m2

  Categorie 4: 2.001 m2 tot en met 5.000 m2 1.668,00

  verhoogd met € 0,127 per m2

  Categorie 5: 5.001 m2 tot en met 50.000 m2 2.198,00

  verhoogd met € 0,032 per m2

  Categorie 6: 50.001 m2 en meer 3.351,00

  verhoogd met € 0,011 per m2

2.3.5.2 Indien een aanvraag om een vergunning betrekking heeft op

het tijdelijk gebruik van een bouwwerk ten behoeve van een

evenement (gebruiksduur maximaal 4 weken) bedragen de

leges 10% van de bedragen genoemd onder 1.

2.3.5.3 Indien de aanvraag om een vergunning betrekking heeft op

een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiding van een

vergunning bedragen de leges, indien het betreft:

 • 1.

  uitbreiding van de inrichting, met dien verstande dat de

  uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte

  beslaat, het tarief genoemd onder 1 met dien verstande dat de toeslag

  uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;

 • 2.

  herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de

gehele inrichting dan wel een deel van de inrich-

ting, met dien verstande dat deze herindeling tenminste

10% van de gebruiksoppervlakte beslaat, 50% van het

tarief genoemd onder 1 met dien verstande dat de toe-

slag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van

de uitbreiding.

2.3.5.4 Het tarief voor een verklaring van overdracht van een ge-

bruiksvergunning aan de nieuwe gebruiker bedraagt 53,00

2.3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten

2.3.6.1 N.v.t.

t/m

2.3.6.2

2.3.7 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads-

of dorpsgezicht

2.3.7.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op

het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief 100,00

2.3.8 Aanleggen of veranderen weg

2.3.8 N.v.t.

t/m

2.3.14.2.2

2.3.15 Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee

fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo

bedraagt het tarief:

2.3.15.1 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een beschikking

met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voorvloeit uit toepassing

van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag

voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.15.2 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een beschikking

met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voorvloeit uit toepassing

van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor

de tweede fase betrekking heeft.

2.3.16 Beoordeling bodemrapport

2.3.16.1 N.v.t.

2.3.16.2 Indien in het kader van een aanvraag als bedoeld in artikel 2.12 eerste

lid, onder a, onder 3º van de Wabo archeologisch advies moet worden

ingewonnen worden de navolgende tarieven in rekening gebracht: - het beoordelen van Programma’s van Eisen 490,00 - het beoordelen van offertes en plannen van aanpak 327,00 - het beoordelen van archeologische rapportages vooronderzoeken 654,00 - het beoordelen van evaluatierapporten opgravingen 327,00 - het opstellen van een Programma van Eisen 1.308,00

2.3.17 Ontheffing op grond van de Wet geluidhinder

2.3.17.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing ingevolge de Wet geluidhinder bij Gedeputeerde Staten van de provincie 760,00

Indien na de aanvraag blijkt dat door Gedeputeerde Staten geen onthef- fing verleend kan worden, wordt slechts teruggaaf van deze leges verleend indien door de gemeente voor het in behandeling nemen van deze aanvraag tot ontheffing geen leges zijn verschuldigd aan de provincie.

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1 Indien in het kader van een verzoek tot mantelzorg een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in rubriek 2.3.1.1.1, 2.3.1.1.2, 2.3.1.1.3 of 2.3.1.1.4 gedaan wordt, wordt over dat gedeelte van de bouwsom wat specifiek toe is te rekenen aan de realisatie van de mantelzorgvoorziening, geen leges geheven.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1 Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning

betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend

bouwplan, waarvoor reeds een vergunning is verleend, maar waarvan

nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning

geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing

van het tarief als vermeld in rubriek 2.3.1.1.1, onderscheidenlijk 2.3.1.1.2,

2.3.1.1.3 of 2.3.1.1.4 met dien verstande dat zij niet minder dan € 78,00

zullen bedragen. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking

zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld van een nieuw bouwplan

sprake is.

2.5.2 Indien binnen drie maanden na de datum van ontvangst van een aanvraag

tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning, doch vóór het verlenen

van de vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op verzoek

teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend.

2.5.3 Indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend, wordt op aanvraag

teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend.

2.5.4 Indien 50% van de geheven minder bedraagt dan € 78,00 wordt een bedrag

terugbetaald dat gelijk is aan de geheven leges verminderd met € 78,00.

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

N.v.t.

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

2. wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstan-

2. digheden beoordeeld, geringe wijziging in het project 78,00

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1,

eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening 4.590,00

2.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6,

eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening 4.590,00

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

N.v.t.

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn

1. Vergunning Drank- en Horecawet

 • 1.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in de Drank- en Horecawet om een vergunning als bedoeld in artikel 3 of 4 68,00

 • 2.

  Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing of een verklaring als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet 7,00

2. Verlenging sluitingsuur cafés e.d.

Voor een ontheffing van het tijdstip van sluiting van een voor publiek toegankelijke inrichting als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening:

 • 1.

  per uur of een gedeelte daarvan 44,00

 • 2.

  van één uur per dag gedurende het gehele jaar 364,00