Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laarbeek

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Laarbeek 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaarbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Laarbeek 2011
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Laarbeek 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011Deze verordening vervangt de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Laarbeek 2003

13-10-2010

Laarbeeker, huis-aan-huisblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Laarbeek 2011

Besluit van de raad d.d. 13 oktober 2010 tot vaststelling van de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Laarbeek 2011.

De raad van de gemeente Laarbeek;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 september 2010;

gelet op artikel 213a van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Laarbeek.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. doelmatigheid:

het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

b. doeltreffendheid:de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college kan een onderzoek (doen) uitvoeren naar de doelmatigheid van (onderdelen van) organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente.

 • 2.

  Het college kan een onderzoek (doen) uitvoeren naar de doeltreffendheid van (delen van) programma’s en paragrafen.

 • 3.

  Het college bepaalt wanneer en hoe vaak een doelmatigheid- of doeltreffendheidonderzoek uitgevoerd wordt.

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college zendt voorafgaande aan een onderzoek het onderzoeksplan aan de raad.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt globaal aangegeven:

a . het object van het onderzoek;

b . de reikwijdte van het onderzoek;

c . de onderzoeksmethode;

d . doorlooptijd van het onderzoek;

e . de wijze van uitvoering.

3. In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke middelen (financiën, personeel, e.d.) benodigd zijn voor de uitvoering van het onderzoek.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de tussenrapportages en via de bedrijfsvoeringparagraaf van de jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2011.

 • 2.

  Deze verordening treedt in de plaats van de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Laarbeek, vastgesteld door de raad op 30 oktober 2003.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt in de gemeentelijke stukken aangehaald onder de naam Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Laarbeek 2011.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Laarbeek van 13 oktober 2010.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

M.H.C.M. van der Aa P.H.M. Jacobs-Aarts