Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laarbeek

Verordening Bijdrageregeling Welzijnsactiviteiten gemeente Laarbeek 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaarbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Bijdrageregeling Welzijnsactiviteiten gemeente Laarbeek 2011
CiteertitelVerordening Bijdrageregeling Welzijnsactiviteiten gemeente Laarbeek 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Wet werk en bijstand
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-201128-06-2012Deze regeling vervangt de Verordening Bijdrageregeling Welzijnsactiviteiten gemeente Laarbeek 2008

07-04-2011

Laarbeeker, huis-aan-huisblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Bijdrageregeling Welzijnsactiviteiten gemeente Laarbeek 2011

 

De raad van de gemeente Laarbeek;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2011;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Wet werk en bijstand;

overwegende, dat het in het kader van de voorkoming van armoede en ter bevordering van deelname aan maatschappelijke activiteiten noodzakelijk is om een financiële tegemoetkoming te verstrekken;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende

Verordening Bijdrageregeling Welzijnsactiviteiten

gemeente Laarbeek 2011.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. De begrippen

In deze Verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Bijdrageregeling welzijnsactiviteiten: de gemeentelijke bijdrageregeling voor personen met een inkomen zoals bedoeld onder g.

 • b.

  De aanvrager: de natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder die voor zichzelf, zijn partner en/of zijn ten laste komende kinderen om toepassing van de bijdrageregeling vraagt.

 • c.

  Partner: de echtgenoot van de aanvrager of degene met wie de partner een gezamenlijke huishouding voert als bedoeld in artikel 3 van de Wet werk en bijstand.

 • d.

  Ten laste komend kind: het in Nederland woonachtige eigen kind of stiefkind jonger dan 18 jaar voor wie aanspraak op kinderbijslag gemaakt kan worden.

 • e.

  Declaratiejaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december daaropvolgend.

 • f.

  De afdeling Publiekszaken: de afdeling Publiekszaken van de gemeente Laarbeek.

 • g.

  Norminkomen: 115% van de voor de aanvrager geldende bijstandsnorm plus € 46,- per maand voor een alleenstaande en € 91,- per maand voor een alleenstaande ouder of een gezin.

 • h.

  Vermogen: het vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Wet Werk en Bijstand. Het in lid 2, sub d van dat artikel genoemde vermogen dat gebonden is in de woning wordt buiten beschouwing gelaten.

HOOFDSTUK 2 DOEL VAN DE BIJDRAGEREGELING

Artikel 2. Het doel

Het doel van de Bijdrageregeling is om mensen met een minimuminkomen of net daarboven in staat te stellen deel te (blijven) nemen aan maatschappelijke activiteiten.

 

HOOFSTUK 3 DOELGROEP

Artikel 3. De doelgroep

Een vergoeding kan worden toegekend ten behoeve van in Laarbeek woonachtige:

 • 1.

  personen van 18 jaar en ouder met een inkomen lager dan het in artikel 1, sub g genoemde inkomen;

 • 2.

  ten laste komende kinderen zoals genoemd in artikel 1, sub d;

 • 3.

  niet voor een vergoeding komen in aanmerking de belanghebbenden, die een opleiding volgen als bedoeld in de WTOS, dan wel een studie volgen als genoemd in de WSF 2000.

HOOFDSTUK 4 VOORWAARDEN VOOR HET RECHT OP EEN VERGOEDING

Artikel 4. De voorwaarden

Aan aanvragers met een inkomen niet hoger dan het norminkomen genoemd in artikel 1, sub g én met een vermogen niet hoger dan het vermogen zoals bedoeld in artikel 1, sub h van deze Verordening, kan overeenkomstig het bepaalde in de volgende artikelen door het college van burgemeester en wethouders een vergoeding worden verleend.

Artikel 5. Het inkomen van de aanvrager

 • 1.

  Bij het vaststellen van het inkomen wordt in aanmerking genomen het inkomen dat met enige regelmaat wordt genoten, na aftrek van de over het bruto-inkomen verschuldigde belastingen, sociale verzekeringspremies en pensioenpremies.

 • 2.

  Tot het inkomen wordt niet gerekend:

  • a.

   uitkeringen ingevolge de Kinderbijslagwet;

  • b.

   toeslagen van de Belastingdienst (zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindertoeslag);

  • c.

   uitkeringen en vergoedingen voor of tegemoetkomingen in specifieke kosten als vergoedingen voor bijzondere kosten ingevolge de Wet Werk en Bijstand, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning;

  • d.

   inkomsten uit onderhuur en inkomsten in verband met het houden van een kostganger;

  • e.

   het bedrag van de vakantie-uitkering overeenkomstig de Wet Werk en Bijstand vast te stellen, mits het vakantiegeld onderdeel uitmaakt van de periodiek te ontvangen inkomsten;

  • f.

   premies ingevolge de Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand 2004 gemeente Laarbeek en de bijbehorende Uitvoeringsregels.

 • 3.

  Het aldus berekende inkomen wordt afgezet tegenover het onder artikel 1, sub g bedoelde norminkomen. Bij een overschrijding bestaat geen recht op een vergoeding en wordt op grond van het inkomen afgewezen.

Artikel 6. De personenkring

Voor een vergoeding komen in ieder geval in aanmerking:

Aanvragers die een uitkering voor levensonderhoud ontvangen ingevolge de Wet Werk en Bijstand, de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen.

Artikel 7. De vergoeding

De vergoeding uit de Bijdrageregeling bedraagt maximaal € 125,00 per persoon per declaratiejaar.

Artikel 8. De kosten

De volgende kosten komen voor vergoeding in aanmerking:

 • a.

  abonnementen en seizoenkaarten;

 • b.

  contributies en lidmaatschappen;

 • c.

  ouderbijdragen en schoolkampen;

 • d.

  cursusgelden inclusief bijbehorende cursusmaterialen;

 • e.

  eenmalige activiteiten;

 • f.

  jeugdkampen;

 • g.

  abonnementen op kranten en tijdschriften;

 • h.

  telefoonabonnementen.

Volstaan kan worden met het aannemelijk maken van voornoemde kosten. Aangegeven dient te worden welke kostensoort het betreft, waarna kan worden vastgesteld of deze voor vergoeding in aanmerking komt. Uitbetaling van het bedrag genoemd in artikel 7 vindt dan ineens plaats.

Artikel 9. De aanvraag

 • 1.

  Het aanvragen van een vergoeding geschiedt bij de afdeling Publiekszaken met behulp van een daartoe bestemd aanvraag- en inlichtingenformulier.

 • 2.

  De aanvragen over een kalenderjaar kunnen worden ingediend tot 31 maart van het daarop volgende jaar.

HOOFDSTUK 5. SLOTBEPALINGEN

Artikel 10. De aanpassing van bedragen

Het college van burgemeester en wethouders kan de ingevolge deze verordening geldende bedragen wijzigen.

Artikel 11. De verslaglegging

Het college van burgemeester en wethouders brengt jaarlijks verslag uit aan de raad inzake de uitvoering van deze verordening.

Artikel 12. De uitvoering

Het college van burgemeester en wethouders is belast met de uitvoering van het bepaalde in deze verordening en beslist in die gevallen waarin deze verordening niet voorziet.

Artikel 13. Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders stelt regels vast voor:

 • a.

  het aanvragen van een vergoeding;

 • b.

  de beoordeling van de aanvragen;

 • c.

  het nemen van beslissingen naar aanleiding van de aanvragen;

 • d.

  de betalingen;

 • e.

  hetgeen verder in verband met de toepassing van deze verordening moet worden geregeld.

Artikel 14. De voorlichting

De afdeling Publiekszaken geeft voorlichting over de mogelijkheden van deze Bijdrageregeling, de wijze van behandeling van een aanvraag, de besluitvorming en de mogelijkheden die aanvrager ten dienste staan ter verwezenlijking van zijn aanspraak.

Artikel 15. De citeertitel

De verordening kan worden aangehaald als: de Verordening Bijdrageregeling Welzijnsactiviteiten gemeente Laarbeek 2011.

Artikel 16. De inwerkingtreding

 • 1.

  Met ingang van 9 april 2011 wordt de Verordening Bijdrageregeling Welzijnsactiviteiten gemeente Laarbeek 2008 ingetrokken.

 • 2.

  De onder artikel 15 genoemde verordening treedt in werking op 9 april 2011.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Laarbeek van 7 april 2011.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

M.H.C.M. van der Aa. J.G.M.T. Ubachs