Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laarbeek

Delegatieverordening Laarbeek 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaarbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatieverordening Laarbeek 2003
CiteertitelDelegatieverordening Laarbeek 2003
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Wet dualisering gemeentebestuur
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-09-200314-09-2017Deze regeling vervangt de Delegatieverordening Laarbeek 1997, de mandateringsregeling Laarbeek 1997 en het bij besluit van 16 maart 2000 vastgestelde delegatie- en mandaatregister

18-09-2003

Laarbeeker, huis-aan-huisblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatieverordening Laarbeek 2003

 

 

 

Besluit van de raad d.d. 18 september 2003 tot vaststelling van de Delegatieverordening Laarbeek 2003 inclusief bijbehorend delegatieregister.

De raad van de gemeente Laarbeek;

overwegende dat het wenselijk is ter bevordering van de efficiency van het bestuur van de gemeente en ter vermindering van de belasting van de raad, bepaalde bevoegdheden van de raad over te dragen aan het college van burgemeester en wethouders;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 september 2003;

gelet op de Gemeentewet;

gelet op de Wet dualisering gemeentebestuur;

besluit:

onder uittrekking van:

 • a.

  de bij besluit van 26 juni 1997 vastgesteld delegatieverordening Laarbeek 1997 en mandateringsregeling Laarbeek 1997;

 • b.

  het bij besluit van 16 maart 2000 vastgestelde delegatie- en mandaatregister;

vast te stellen de volgende verordening, regelende de delegatie van bevoegdheden van de raad aan het college van burgemeester en wethouders:

Artikel 1 Uitoefening bevoegdheden

 • 1.

  De bevoegdheden van de raad, opgesomd in het bij dit besluit behorend en als zodanig gewaarmerkt register, worden opgedragen aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders oefent deze gedelegeerde bevoegdheden uit overeenkomstig de in het register aangegeven voorwaarden en aanwijzigingen.

Artikel 2 Afleggen van verantwoording

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders doet éénmaal per kwartaal op hoofdlijnen mededeling aan de raad van de op basis van de gedelegeerde bevoegdheden genomen besluiten.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders geeft jaarlijks een schriftelijke evaluatie op hoofdlijnen over de gebruikte gedelegeerde bevoegdheden.

 • 3.

  Het doel van de in het tweede lid genoemde evaluatie is het eventueel door de raad bijstellen van het bestaande beleid en/of het formuleren van nieuw beleid.

Artikel 3 Subdelegatie

Het college van burgemeester en wethouders kan de gedelegeerde bevoegdheid niet doorgeven aan een ander bestuursorgaan, tenzij de raad besluit dat subdelegatie van een bepaalde bevoegdheid mogelijk is.

Artikel 4 Inwerkingtreding en intrekking

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2.

  Op dat tijdstip vervallen de “Delegatieverordening Laarbeek 1997”, de “mandateringsregeling Laarbeek 1997” en het bij besluit van 16 maart 2000 vastgestelde delegatie- en mandaatregister.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Delegatieverordening Laarbeek 2003”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Laarbeek van 18 september 2003.

De raad voornoemd,

De griffier, De waarnemend voorzitter,

M.H.C.M. van der Aa. A.G. van Leuken.