Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laarbeek

Verordening decoratiestelsel Laarbeek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaarbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening decoratiestelsel Laarbeek
CiteertitelVerordening decoratiestelsel Laarbeek
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-2003Nieuwe regeling

30-10-2003

Laarbeeker, huis-aan-huisblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening decoratiestelsel Laarbeek

 

 

 

Besluit van de raad d.d. 30 oktober 2003 tot vaststelling van de verordening tot het instellen en toekennen van gemeentelijke onderscheidingen.

De raad van de gemeente Laarbeek;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2003;

besluit:

tot vaststelling van de verordening tot het instellen en toekennen van gemeentelijke onderscheidingen van de gemeente Laarbeek;

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

ereboek: het register, waarin elke toekenning van het ereburgerschap of een Laarbeekereblijk wordt aangetekend;

ereburgerschap: de eretitel die aan ingezetenen en niet-ingezetenen kan worden toegekend;

ereblijk: een blijk van verdienste in de vorm van een Laarbeek-plastiek, die aan ingezetenen, aan niet-ingezetenen en rechtspersonen kan worden toegekend.

Artikel 2 Ereburgerschap

 • 1.

  De raad besluit op voordracht van burgemeester en wethouders in een besloten vergadering omtrent het verlenen van het ereburgerschap.

 • 2.

  Het ereburgerschap kan worden verleend aan ingezetenen en niet-ingezetenen van Laarbeek als blijk van dank en erkentelijkheid voor zeer uitzonderlijke verdiensten voor de gemeente Laarbeek en/of de Laarbeekse gemeenschap.

 • 3.

  Als bewijs van toekenning van deze eretitel wordt:

  • a.

   aan de ereburger een oorkonde alsmede een gouden draagspel uitgereikt

  • b.

   de ereburger bijgeschreven in het Ereboek van Laarbeek.

 • 4.

  Om voor het ereburgerschap in aanmerking te komen dient men van onbesproken gedrag te zijn.

 • 5.

  Aan deze titel kunnen geen rechten worden ontleend en zijn geen verplichtingen verbonden.

 • 6.

  Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven kan de gemeenteraad op voorstel van burgemeester en wethouders het ereburgerschap vervallen verklaren.

 • 7.

  Burgemeester en wethouders bepalen de vorm van de draagspeld waaruit het verleende ereburgerschap blijkt. De oorkonde zal vermelden op welke gronden tot het verlenen van het ereburgerschap is overgegaan.

 • 8.

  De uitreiking van de bij het ereburgerschap behorende versierselen zal geschieden tijdens een bijzondere raadsvergadering.

Artikel 3 Ereblijk

 • 1.

  De raad besluit op voordracht van burgemeester en wethouders in een besloten vergadering omtrent het toekennen van een ereblijk.

 • 2.

  Een ereblijk kan bij wijze van waardering en erkentelijkheid worden toegekend als er sprake is van uitzonderlijke verdiensten of prestaties op economisch, sociaal, sportief, cultureel of maatschappelijk terrein voor de gemeente Laarbeek en/of de Laarbeekse gemeenschap aan

  • a.

   eigen inwoners en niet-ingezetenen van Leerbeek,

  • b.

   rechtspersonen of bedrijven.

 • 3.

  Het ereblijk bestaat uit een Laarbeek-plastiek.

 • 4.

  In het Ereboek van Laarbeek zal aantekening gemaakt worden van de toekenning.

 • 5.

  De uitreiking van een Laarbeek-plastiek zal geschieden door een lid van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 4 Model ereboek, draagspeld, Laarbeek-plastiek

Het college van burgemeester en wethouder bepaalt de vormgeving, uitvoering en afmetingen van de draagspeld, de oorkonde, de Laarbeek-plastiek en het Ereboek van Laarbeek.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening decoratiestelsel Laarbeek.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Laarbeek van 30 oktober 2003.

De raad voornoemd,

De griffier, De waarnemend voorzitter,

mr. M.H.C.M. van der Aa. A.G. van Leuken.