Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landerd

Klachtenregeling Landerd 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLanderd
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKlachtenregeling Landerd 2007
CiteertitelKlachtenregeling Landerd 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemene zaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

nvt

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-08-200830-06-2012nieuwe regeling

14-02-2008

Koerier, 30 juli 2008

-2.07.355.2/GL

Tekst van de regeling

Intitulé

Klachtenregeling Landerd 2007

 

 

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen.

Artikel 1

Klacht:

een uiting van ongenoegen over de wijze waarop een bestuursorgaan of een persoon werkzaam onder verantwoordelijkheid van dat bestuursorgaan, zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijk persoon of rechtspersoon heeft gedragen;

Bestuursorgaan:

a. de gemeenteraad;

 

b. het college van burgemeester en wethouders;

 

c. de burgemeester;

Gedraging:

het in een bepaalde aangelegenheid handelen of nalaten te handelen jegens een natuurlijke of rechtspersoon door een bestuursorgaan;

Klager:

elke natuurlijke of rechtspersoon die een klacht als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) heeft ingediend;

Aangeklaagde:

het bestuursorgaan waartegen of een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan tegen wie, een klacht is ingediend;

Klachtbehandelaar:

de personen genoemd in artikel 5 van deze regeling;

Afdeling/bureau:

een organisatieonderdeel van de gemeente.

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen.

Artikel 2

Klachten worden behandeld conform en in de geest van hoofdstuk 9, titel 9.1 van de Awb

Artikel 3
 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst een klachtencoördinator en een waarnemend klachtencoördinator aan, die werken onder verantwoordelijkheid van de burgemeester;

 • 2.

  De klachtencoördinator is belast met de voortgangs- en afdoeningsbewaking van ingediende klachten en adviseert de klachtenbehandelaar. De klachtencoördinator is tevens contactpersoon betreffende de externe klachtenregeling als bedoeld in titel 9.2 van de Awb.

 • 3.

  Desgevraagd geeft de klachtencoördinator voorlichting over de klachtenregeling en assisteert hij klagers bij het op schrift stellen van (niet opgeloste) mondelinge klachten.

Hoofdstuk 3. Interne klachtenregeling.

Titel 1. Mondelinge klachten.

Artikel 4

De ontvanger van een mondelinge of telefonische klacht tracht deze mondeling of telefonisch naar tevredenheid van de klager af te handelen.

Indien de klacht tijdens dit gesprek niet geheel tot tevredenheid van de klager kan worden afgehandeld, wijst hij (de ontvanger) de klager op de mogelijkheid zijn klacht schriftelijk of mondeling in te dienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Titel 2. Schriftelijke klachten.

Artikel 5

De navolgende personen nemen een schriftelijke klacht in behandeling en leggen deze ter beslissing voor aan het bevoegde bestuursorgaan:

 • a.

  de gemeentesecretaris, indien het een gedraging van een afdelingshoofd betreft;

  het bevoegde bestuursorgaan is hier het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  het afdelingshoofd indien het een gedraging van een ambtenaar van zijn afdeling (inclusief bureauhoofd) betreft;

  het bevoegde bestuursorgaan is hier het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  de burgemeester in de hoedanigheid van voorzitter van het college van burgemeester en wethouders, indien het een gedraging van de gemeentesecretaris betreft en in de hoedanigheid van voorzitter van de gemeenteraad indien het een gedraging van de griffier betreft;

  het bevoegde bestuursorgaan is hier het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de gemeenteraad;

 • d.

  de burgemeester in de hoedanigheid van voorzitter van de gemeenteraad, indien het een gedraging van de gemeenteraad betreft;

  het bevoegde bestuursorgaan is hier de gemeenteraad;

 • e.

  de burgemeester in de hoedanigheid van voorzitter van het college van burgemeester en wethouders, indien het een gedraging van het college van burgemeester en wethouders of één van de leden van dit bestuursorgaan betreft, met inachtneming van het bepaalde onder g;

  het bevoegde bestuursorgaan is hier het college van burgemeester en wethouders;

 • f.

  de burgemeester indien het een gedraging van de klachtencoördinator of de waarnemend klachtencoördinator betreft;

  het bevoegde bestuursorgaan is hier het college van burgemeester en wethouders;

 • g.

  de loco-burgemeester indien het een gedraging van de burgemeester betreft;

het bevoegde bestuursorgaan is hier het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 6
 • 1.

  Het bestuursorgaan waarbij de klacht is ingediend, stuurt de klacht onverwijld door aan de klachtbehandelaar en stuurt een kopie van de klacht aan de klachtencoördinator;

 • 2.

  De klachtencoördinator registreert de klacht. Indien de klacht betrekking heeft op de klachtencoördinator wordt de klacht door de waarnemend klachtencoördinator geregistreerd.

Artikel 7
 • 1.

  De klachtencoördinator bevestigt de ontvangst van de klacht binnen 5 werkdagen schriftelijk aan de klager;

 • 2.

  In de ontvangstbevestiging verstrekt de klachtencoördinator informatie over de verdere procedure, waaronder de mededeling dat de klager in de gelegenheid wordt gesteld om te worden gehoord.

Artikel 8

De klachtencoördinator stuurt de aangeklaagde onverwijld de klachtbrief, de eventueel daarbij meegezonden stukken en de ontvangstbevestiging in afschrift toe.

Artikel 9

De klachtencoördinator tracht in overleg met klager en de aangeklaagde de klacht op informele wijze naar tevredenheid van de klager binnen 15 werkdagen na ontvangst van de klacht op te lossen.

Artikel 10

Indien de klacht wordt opgelost als bedoeld in artikel 9, deelt de klachtencoördinator binnen 5 werkdagen schriftelijk aan de klager mede ervan uit te gaan dat de klacht naar diens tevredenheid is afgehandeld. De klachtencoördinator stuurt een afschrift van dit schrijven ter kennisname aan het bestuursorgaan, de beklaagde en de klachtbehandelaar.

.

Artikel 11

Indien de klacht niet kan worden opgelost zoals bedoeld in artikel 10, wordt de klacht verder behandeld conform het bepaalde in titel 9.1 van de Awb en in aanvulling daarop het ter zake bepaalde onder Titel 3 Formele behandeling van deze regeling.

Titel 3. Formele behandeling.

Artikel 12
 • 1.

  De klachtencoördinator hoort de klager en aangeklaagde als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Awb, dit in aanwezigheid van de klachtbehandelaar.

 • 2.

  De klachtencoördinator maakt een verslag van het horen en zendt dit aan klager en aangeklaagde toe.

Artikel 13

De klachtencoördinator brengt het bestuursorgaan schriftelijk advies uit over zijn bevindingen.

Hoofdstuk 4. Externe klachtenbehandeling

Artikel 14

Indien de klager niet tevreden is over de uitkomst van de klachtbehandeling, kan hij zijn klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman.

Deze mogelijkheid staat vermeld in de afdoeningsbrief als bedoeld in artikel 9:12 van de Awb.

Hoofdstuk 5. Registratie en publicatie

Artikel 15

De burgemeester publiceert alle geregistreerde klachten jaarlijks anoniem in het burgerjaarverslag.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 16

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de burgemeester.

Artikel 17

De “Beleidsregels intern klachtrecht”, zoals deze zijn vastgesteld door de raad op 10 mei 2001 worden ingetrokken met ingang van de dag waarop deze regeling in werking treedt.

Artikel 18

Deze regeling treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

Artikel 19

Deze regeling kan worden aangehaald als “Klachtenregeling Landerd 2007”.

 

Door de burgemeester d.d. 18 december 2007

W.C. Doorn-van der Houwen

Door de raad van de gemeente Landerd

d.d. 14 februari 2008

de griffier, de voorzitter,

J.A.G. Huijs W.C. Doorn-van der Houwen

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 18 december 2007

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris

mr. M.L.W.J.Willemsen

de burgemeester

W.C. Doorn-van der Houwen