Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landerd

Verordening op de heffing en invordering van leges

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLanderd
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges
CiteertitelLegesverordening 1995
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinancien

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De historie bij het "Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen" is mogelijk niet compleet. Er kunnen wijzigingen ontbreken tussen het ontstaan van de regeling en de eerste opgenomen wijziging daarvan.

De Tarieventabel, deel uit makend van de vero

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet algemene regels herindeling
 2. Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-03-200816-10-2008aanpassing tarieven

14-02-2008

Koerier, 05-03-2008

-1.714.2/GL
01-01-2008wijziging tarieventabel, hoofdstuk 8

13-12-2007

Koerier, 24-12-2007

-1.714.2/GL
29-11-2007wijziging tarieventabel

01-11-2007

Koerier, 21-11-2007

-1.714.2/GL
12-04-2007wijziging tarieventabel, art. 10.8.1c en art. 10.3.1

15-03-2007

Koerier, 4 april 2007

-1.714.2/GL
30-11-2006wijziging tarieventabel

02-11-2006

Koerier, 22 november 2006

-1.714.2/GL
13-01-1995nieuwe regeling

21-12-1994

Koerier, 12 januari 1995

-1.714.2/GL

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges

 

 

Artikel 1. Aard van de heffing en belastbaar feit.

Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het door de gemeente verlenen van diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 2. Begripsomschrijvingen.

Deze verordening verstaat onder:

a.

dag:

de periode van 0.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b.

week:

een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c.

maand:

het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalendermaand tot en met

 

 

de laatste dag in een kalendermaand;

d.

jaar:

het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalenderjaar tot en met de laatste dag in het kalenderjaar;

e.

kalenderjaar:

de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 3. Belastingplicht.

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4. Tarieven.

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening

  behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5. Belastingtijdvak.

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6. Wijze van heffing.

De rechten worden geheven bij wege van een mondelinge, dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7. Tijdstip van betaling.

 • 1.

  De rechten moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Teruggaaf.

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van rechten ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet (Stb. 1993, nr. 611) en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9. Vrijstellingen.

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  stukken, inlichtingen of nasporingen, waarvan de kosteloze afgifteverstrekking of verrichting bij enig wettelijk voorschrift aan de gemeentebesturen is opgelegd;

 • b.

  nasporingen en werkzaamheden als omschreven in hoofdstuk 7 van de bijbehorende tarieventabel, die in het openbaar belang worden verricht;

 • c.

  het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, lonen, bezoldiging en andere dergelijke periodieke uitkeringen;

 • d.

  het afgeven van beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften terzake van belastingen;

 • e.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, betrekkelijk enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

 • f.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas;

 • g.

  één exemplaar van de stukken bedoeld in hoofdstuk 2, onder 2.2.1. en 2.2.3., van de bij deze verordening behorende tarieventabel, die worden verstrekt aan de raadsfracties;

 • h.

  vijf exemplaren van de stukken bedoeld in hoofdstuk 2, onder 2.2.4. en 2.2.6, van de bij deze verordening behorende tarieventabel, die worden verstrekt aan de raadsfracties.

 • i.

  het afgeven van een monumentenvergunning voor objecten die op de door de gemeenteraad vastgestelde lijst van gemeentelijke monumenten staan vermeld.

Artikel 10. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel.

 • 1.

  Het tijdstip van ingang van de heffing is 1 januari 1995.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in lid 2 bepaalde blijven, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het eerste lid genoemde datum van ingang van de heffing, de bepalingen van de vóór die datum geldende verordeningen daaromtrent gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten, voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 1995".

TARIEVENTABEL 2008

 

m.I.v. 1 januari 2008

 

 

 

 

 

behorende bij de "Legesverordening 1995"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

 

 

 

 

 

 

 

Grootboeknummers/ECL

 

Algemeen

 

 

 

 

 

 

 

5.201.0.02/34.001

 

1.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

 

 

 

 

 

een aanvraag voor de afgifte van:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor

 

 

 

 

 

niet elders in deze verordening of in een andere wettelijke

 

 

 

 

 

regeling een tarief is opgenomen, per pagina

10,80

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor

 

 

 

 

 

zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere

 

 

 

 

 

wettelijke regeling een tarief is opgenomen, A4 per pagina

0,30

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor

 

 

 

 

 

zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere

 

 

 

 

 

wettelijke regeling een tarief is opgenomen, A3 per pagina

0,58

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor

 

 

 

 

 

zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere

 

 

 

 

 

wettelijke regeling een tarief is opgenomen, A4 in kleur per pagina

0,58

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5.

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor

 

 

 

 

 

zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere

 

 

 

 

 

wettelijke regeling een tarief is opgenomen, A3 in kleur per pagina

1,05

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6.

stukken of uittreksels, welke op verzoek van de aanvrager

 

 

 

 

 

moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet

 

 

 

 

 

elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling

 

 

 

 

 

een tarief is opgenomen, per pagina

10,95

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.7.

andere dan met name in de tarieventabel genoemde geheel

 

 

 

 

 

gedrukte of op andere wijze vermenigvuldigde stukken,

 

 

 

 

 

voor zover de voorraad strekt, per bladzijde of gedeelte

 

 

 

 

 

daarvan

0,30

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

 

 

 

 

 

een aanvraag voor een vergunning of een ontheffing, voor

 

 

 

 

 

zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere

 

 

 

 

 

wettelijke regeling een tarief is opgenomen

22,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursstukken

 

5.201.0.02/34.001

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Abonnement op raadstukken.

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

 

 

 

 

 

een aanvraag tot het verstrekken van een abonnement, per jaar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.

op de agenda's, voorstellen en notulen van de openbare vergaderingen

 

 

 

 

 

van de voorbereidende vergadering van de raad

108,70

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.

Indien de belastingplicht in de loop van een belastingjaar ontstaat,

 

 

 

 

 

worden voor dat jaar de leges slechts over zoveel twaalfde

 

 

 

 

 

gedeelten van een jaar berekend als er nog maanden overblijven,

 

 

 

 

 

waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand worden

 

 

 

 

 

gerekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Algemene plaatselijke en andere strafverordeningen.

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

 

 

 

 

 

een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.

een exemplaar van de Algemene plaatselijke verordening excl. toelichting

12,70

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.

een exemplaar van de Algemene plaatselijke verordening incl. toelichting

18,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.

een exemplaar van een andere dan de onder 2.3.1.

 

 

 

 

 

genoemde strafverordening

12,70

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.

aanvullingen van de onder 2.3.1. en 2.3.2. bedoelde verordeningen,

 

 

 

 

 

per bladzijde

1,45

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Wet openbaarheid van bestuur.

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

 

 

 

 

 

een aanvraag voor de afgifte van:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, gevraagd

 

 

 

 

 

in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur,

 

 

 

 

 

per bladzijde of gedeelte daarvan

0,30

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Begroting en rekening.

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

 

 

 

 

 

een aanvraag voor het verstrekken van:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.

een exemplaar van de programmabegroting

20,20

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.

een exemplaar van de beheerseditie van de

 

 

 

 

 

gemeentebegroting met toelichting en bijlagen

25,30

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3.

een exemplaar van de productenraming van de

 

 

 

 

 

gemeentebegroting

20,05

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4.

een exemplaar van de beleidseditie van de

 

 

 

 

 

gemeenterekening

21,60

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.5.

een exemplaar van de beheerseditie van de

 

 

 

 

 

gemeenterekening

21,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

 

Burgerlijke stand

 

6.004.0.00/34.001

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Inlichtingen registers burgerlijke stand.

 

 

 

 

 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één

 

 

 

 

 

inlichting verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon,

 

 

 

 

 

waarvoor de. registers van de burgerlijke stand moeten

 

 

 

 

 

worden geraadpleegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

 

 

 

 

 

een aanvraag tot verstrekken van:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.

een inlichting uit de registers van de burgerlijke stand op één

 

 

 

 

 

persoon betrekking hebbend

14,20

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

 

 

het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de

 

 

 

 

 

Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief, zoals dat is

 

 

 

 

 

opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Nasporingen registers burgerlijke stand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

 

 

 

 

 

een aanvraag voor het verrichten van een nasporing in de

 

 

 

 

 

registers van de burgerlijke stand, eventueel gevolgd door het

 

 

 

 

 

geven van een inlichting daaruit, ongeacht het resultaat van de

 

 

 

 

 

nasporing en nevens het in 3.2. bedoelde geregelde recht voor

 

 

 

 

 

het geven van een inlichting, per kwartier of gedeelte daarvan

18,90

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

Bemiddeling aanvragen inlichtingen burgerlijke stand.

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

 

 

 

 

 

een aanvraag tot:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.

het ten behoeve van de belanghebbende aanvragen van

 

 

 

 

 

inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand in een

 

 

 

 

 

andere gemeente in Nederland, alsmede van afschriften

 

 

 

 

 

of uittreksels uit de akten van de registers

32,20

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.

het ten behoeve van de belanghebbende aanvragen van

 

 

 

 

 

inlichtingen en bescheiden met betrekking tot de burgerlijke

 

 

 

 

 

stand in gemeenten en plaatsen buiten Nederland gelegen

32,20

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.

Trouwboekjes.

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

 

 

 

 

 

een aanvraag tot het verstrekken van een trouwboekje, een

 

 

 

 

 

boekje partnerschapsregistratie of een duplicaat daarvan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.

in gewone uitvoering

23,60

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2.

in luxe uitvoering

32,00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.

Huwelijksvoltrekking.

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het voltrekken van een huwelijk

 

 

 

 

 

of het registreren van partnerschap op een andere tijd en wijze

 

 

 

 

 

dan op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand

 

 

 

 

 

voor kosteloze voltrekking is bepaald:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.

op maandag en dinsdag tussen 10.00 en 17.00 uur

199,45

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2.

op woensdag en donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur

199,45

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3.

op vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur

255,85

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.4.

op zaterdag en andere tijden dan genoemd in 3.6.1.,

 

 

 

 

 

3.6.2. en 3.6.3.

586,70

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.5.

buiten het huis der gemeente, de sub 3.6.1., 3.6.2, 3.6.3.

 

 

 

 

 

en 3.6.4. vermelde bedragen, verhoogd met

255,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.

Huwelijksbevoegdheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

 

 

 

 

 

een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring van

 

 

 

 

 

huwelijksbevoegdheid

16,00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.

Getuigen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het gebruik maken van een getuige

 

 

 

 

 

van gemeentewege bij het voltrekken van een huwelijk of het

 

 

 

 

 

registreren van een partnerschap, per getuige

16,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

 

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie

 

6.004.0.00/34.001

 

 

persoonsgegevens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van

 

 

 

 

 

onderdeel 4.3, wordt onder één verstrekking verstaan één of

 

 

 

 

 

meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke

 

 

 

 

 

basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen

 

 

 

 

 

van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens,

 

 

 

 

 

per verstrekking

14,20

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen

 

 

 

 

 

van een aanvraag tot het verstrekken van zakelijke gegevens

 

 

 

 

 

vanuit de gemeentelijke basisadministratie,

 

 

 

 

 

per verstrekking

49,80

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen

 

 

 

 

 

van de gemeentelijke basisadministratie,

 

 

 

 

 

voor ieder daaraan besteed kwartier

22,35

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen

 

 

 

 

 

van een aanvraag tot het verstrekken van een bewijs van

 

 

 

 

 

opneming in de gemeentelijke basisadministratie,

 

 

 

 

 

een bewijs van nederlanderschap of een attestatie de vita

14,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

 

Bouwvergunning, aanlegvergunning, welstand, ontgrondingen

 

6.823.0.00/34.001

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

Bouwkosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.

Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de

 

 

 

 

 

aannemingssom als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de

 

 

 

 

 

Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van

 

 

 

 

 

werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor

 

 

 

 

 

zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten als

 

 

 

 

 

bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit

 

 

 

 

 

normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd, verhoogd met

 

 

 

 

 

de verschuldigde omzetbelasting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

Bouwvergunningen.

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:

 

6.823.0.00/34.001

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.

een aanvraag tot het verkrijgen van een lichte bouwvergunning als bedoeld

 

 

 

 

 

in artikel 1, eerste lid, onderdeel q, van de Woningwet

61,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.

een aanvraag tot het verkrijgen van een reguliere bouwvergunning als

 

 

 

 

 

bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel p, van de Woningwet, indien

 

 

 

 

 

de bouwkosten:

 

 

 

 

 

a.minder bedragen dan € 20.000,--, 2,607%

 

 

 

 

 

van die bouwkosten met een minimum van € 98,75

 

 

 

 

 

b.€ 20.000,-- bedragen of meer, doch minder dan € 45.000,--,

521,50

 

 

 

vermeerderd met 2,453 % van het bedrag waarmee die bouwkosten

 

 

 

 

 

€ 20.000,-- te boven gaan;

 

 

 

 

 

c.€ 45.000,-- bedragen of meer, doch minder dan € 135.000,--,

1.134,65

 

 

 

vermeerderd met 2,236 % van het bedrag waarmee die bouwkosten

 

 

 

 

 

€ 45.000,-- te boven gaan;

 

 

 

 

 

d.€ 135.000,-- bedragen of meer, doch minder dan € 500.000,--,

3.147,05

 

 

 

vermeerderd met 1,969 % van het bedrag waarmee die bouwkosten

 

 

 

 

 

€ 135.000,-- te boven gaan;

 

 

 

 

 

e.€ 500.000,-- bedragen of meer

10.333,90

 

 

 

vermeerderd met 1,711% van het bedrag waarmee die bouwkosten

 

 

 

 

 

€ 500.000,-- te boven gaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.

een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning eerste fase, als

 

 

 

 

 

bedoeld in artikel 56a, tweede lid, van de Woningwet, indien

 

 

 

 

 

de bouwkosten:

 

 

 

 

 

a.minder bedragen dan € 20.000,--, 1,564 %

 

 

 

 

 

van die bouwkosten met een minimum van € 59,15

 

 

 

 

 

b.€ 20.000,-- bedragen of meer, doch minder dan € 45.000,--,

312,85

 

 

 

vermeerderd met 1,472 % van het bedrag waarmee die bouwkosten

 

 

 

 

 

€ 20.000,-- te boven gaan;

 

 

 

 

 

c.€ 45.000,-- bedragen of meer, doch minder dan € 135.000,--,

680,80

 

 

 

vermeerderd met 1,342 % van het bedrag waarmee die bouwkosten

 

 

 

 

 

€ 45.000,-- te boven gaan;

 

 

 

 

 

d.€ 135.000,-- bedragen of meer, doch minder dan € 500.000,--,

1.888,25

 

 

 

vermeerderd met 1,181 % van het bedrag waarmee die bouwkosten

 

 

 

 

 

€ 135.000,-- te boven gaan;

 

 

 

 

 

e.€ 500.000,-- bedragen of meer

6.200,35

 

 

 

vermeerderd met 1,027 % van het bedrag waarmee die bouwkosten

 

 

 

 

 

€ 500.000,-- te boven gaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4.

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5.

een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning tweede fase,

 

 

 

 

 

als bedoeld in artikel 56a, derde lid, van de Woningwet, indien

 

 

 

 

 

de bouwkosten:

 

 

 

 

 

a.minder bedragen dan € 20.000,--, 1,564 %

 

 

 

 

 

van die bouwkosten met een minimum van € 59,15

 

 

 

 

 

b.€ 20.000,-- bedragen of meer, doch minder dan € 45.000,--,

312,85

 

 

 

vermeerderd met 1,472 % van het bedrag waarmee die bouwkosten

 

 

 

 

 

€ 20.000,-- te boven gaan;

 

 

 

 

 

c.€ 45.000,-- bedragen of meer, doch minder dan € 135.000,--,

680,80

 

 

 

vermeerderd met 1,342 % van het bedrag waarmee die bouwkosten

 

 

 

 

 

€ 45.000,-- te boven gaan;

 

 

 

 

 

d.€ 135.000,-- bedragen of meer, doch minder dan € 500.000,--,

1.888,25

 

 

 

vermeerderd met 1,181 % van het bedrag waarmee die bouwkosten

 

 

 

 

 

€ 135.000,-- te boven gaan;

 

 

 

 

 

e.€ 500.000,-- bedragen of meer

6.200,35

 

 

 

vermeerderd met 1,027 % van het bedrag waarmee die bouwkosten

 

 

 

 

 

€ 500.000,-- te boven gaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6

voor het in behandeling nemen van een bouwaanvraag op grond van artikel 40

 

 

 

 

 

van de Woningwet, welke is ontvangen nadat de bouw zonder of in afwijking

 

 

 

 

 

van de vereiste bouwvergunning is aangevangen of heeft plaatsgevonden

 

 

 

 

 

wordt het artikel 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, en 5.2.5 berekende bedrag verhoogd met

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.

Teruggaaf.

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

5.3.1.

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning betrekking

 

6.823.0.00/34.001

 

 

heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend bouwplan,

 

 

 

 

 

waarvoor reeds een vergunning is verleend, maar waarvan nog geen

 

 

 

 

 

gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven

 

 

 

 

 

leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van

 

 

 

 

 

het tarief als vermeld in 5.2.1., onderscheidenlijk 5.2.2., 5.2.3., 5.2.4. of

 

 

 

 

 

5.25 met dien verstande dat zij niet minder dan € 98.75 zullen bedragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.1.

Indien van een verleende bouwvergunning geen gebruik wordt

 

 

 

 

 

gemaakt binnen 6 maanden na verlening van de vergunning

 

 

 

 

 

en deze vergunning wordt ingetrokken, wordt op verzoek binnen 6 maanden na

 

 

 

 

intrekking van de verleende bouwaanvraag, teruggaaf van 50% van de

 

 

 

 

 

geheven leges verleend met dien verstande,dat een bedrag van

 

 

 

 

 

€ 98,75 te allen tijde verschuldigd blijft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.2.

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

 

 

 

krijgen van een bouwvergunning doch voor het verlenen van de

 

 

 

 

 

vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op verzoek binnen

 

 

 

 

 

6 maanden na intrekking van de verleende vergunnning, teruggaaf

 

 

 

 

 

van 50% van de geheven leges verleend met dien verstande dat een

 

 

 

 

 

bedrag van € 98,75 te allen tijde verschuldigd blijft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.3.

Indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend, wordt op

 

 

 

 

 

verzoek binnen 6 maandeen teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend, met dien

 

 

 

verstande dat een bedrag van € 98.75 te allen tijde verschuldigd blijft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.

Overschrijving bouwvergunning.

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

5.4.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

 

6.823.0.00/34.001

 

 

een verzoek tot het overschrijven van een verleende bouw-

 

 

 

 

 

vergunning als bedoeld in artikel 10.3 van de bouwverordening

27,35

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.

Verhogingen.

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

5.5.1.

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan, waarvoor

 

6.823.0.00/34.001

 

 

een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 11,

 

 

 

 

 

15, 16, 17 of 19, tweede lid, indien geen verklaring van geen bezwaar van

 

 

 

 

 

gedeputeerde staten van de provincie nodig is, of derde lid van de Wet

 

 

 

 

 

op de Ruimtelijke Ordening of met toepassing van artikel 50, vierde of

 

 

 

 

 

zesde lid, van de Woningwet, wordt het overeenkomstig 5.2.1.

 

 

 

 

 

onderscheidenlijk 5.2.2., 5.2.3., of 5.2.4. berekende bedrag verhoogd met

€ 251,55

281,80

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2.

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan, waarvoor

 

 

 

 

 

een vergunning moet worden verleend met toepassing van

 

 

 

 

 

artikel 19, eerste of tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke

 

 

 

 

 

Ordening, indien vooraf een verklaring van geen bezwaar van

 

 

 

 

 

gedeputeerde staten van de provincie nodig is, of met toepassing

 

 

 

 

 

van artikel 50, vijfde lid, van de Woningwet, wordt het overeen-

 

 

 

 

 

komstig 5.2.1. onderscheidenlijk 5.2.2., 5.2.3., of 5.2.4. berekende

 

 

 

 

 

bedrag verhoogd met

1.373,95

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.3.

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan, waarbij

 

 

 

 

 

het noodzakelijk is om een onderzoek te doen naar de brand-

 

 

 

 

 

veiligheid op grond van het Bouwbesluit, wordt het overeen-

 

 

 

 

 

komstig 5.2.1. onderscheidenlijk 5.2.2., 5.2.3. of 5.2.4. berekende

 

 

 

 

 

bedrag verhoogd met

181,30

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.4

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan, waarbij

 

 

 

 

 

het noodzakelijk is om een onderzoek te doen naar de constructieve

 

 

 

 

 

veiligheid op grond van het Bouwbesluit, wordt het overeen-

 

 

 

 

 

komstig 5.2.1. onderscheidenlijk 5.2.2., 5.2.3. of 5.2.4. berekende

41,95

 

 

 

bedrag verhoogd met

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.5

Indien het bij de aanvraag nodig is om een verzoek aan de Provincie te doen in

 

 

 

 

verband met verkeerslawaai( een ontheffing van de Wet Geluidshinder nodig is)

 

 

 

 

wordt het overeenkomstig 5.2.1. onderscheidenlijk 5.2.2., 5.2.3. of 5.2.4.

 

 

 

 

 

berekende bedrag verhoogd met

629,05

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.

Aanlegvergunningen

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

5.8.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen

 

6.810.0.01/34.001

 

 

van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als

 

 

 

 

 

bedoeld in artikel 14 of 21, derde lid van de Wet op de

 

 

 

 

 

Ruimtelijke Ordening (aanlegvergunning)

104,85

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.2.

Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaam-

 

 

 

 

 

heden, waarvoor een aanlegvergunning moet worden verleend

 

 

 

 

 

met toepassing van artikel 16 of 46, zesde, achtste of tiende lid

 

 

 

 

 

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wordt het

 

 

 

 

 

overeenkomstig 5.8.1. berekende bedrag verhoogd met

274,25

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.3.

Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaam-

 

 

 

 

 

heden, waarvoor een aanlegvergunning moet worden verleend

 

 

 

 

 

met toepassing van artikel 46, zevende lid, van de Wet op de

 

 

 

 

 

Ruimtelijke Ordening, wordt het overeenkomstig 5.8.1.

 

 

 

 

 

berekende bedrag verhoogd met

1.371,65

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9.

Vrijstellingen

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

5.9.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

 

6.810.0.01/34.001

 

 

een aanvraag tot het verkrijgen van een vrijstelling van het

 

 

 

 

 

geldende bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 11, 15, 17 of 19, tweede

 

 

 

 

 

lid, indien geen verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten

 

 

 

 

 

van de provincie nodig is, of derde lid van de Wet op de Ruimtelijke

 

 

 

 

 

Ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan, waarvoor

 

 

 

 

 

een bouwvergunning, als bedoeld in 5.2.1., onderscheidenlijk 5.2.2.,

 

 

 

 

 

5.2.3., 5.2.4., of 5.2.5., is vereist en geen sprake is van werken of

 

 

 

 

 

werkzaamheden, waarvoor een aanlegvergunning, als

 

 

 

 

 

bedoeld in 5.8.1., is vereist

274,25

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9.2.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

 

 

 

 

 

een aanvraag tot het verkrijgen van een vrijstelling van het

 

 

 

 

 

geldende bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 19, eerste

 

 

 

 

 

of tweede lid, indien vooraf een verklaring van geen bezwaar

 

 

 

 

 

van gedeputeerde staten van de provincie nodig is, of derde lid

 

 

 

 

 

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarbij geen sprake is

 

 

 

 

 

van een bouwplan, waarvoor een bouwvergunning,

 

 

 

 

 

als bedoeld in 5.2.1., onderscheidenlijk 5.2.2., 5.2.3.,

 

 

 

 

 

5.2.4., of 5.2.5., is vereist en geen sprake is van werken of

 

 

 

 

 

werkzaamheden, waarvoor een aanlegvergunning, als

 

 

 

 

 

bedoeld in 5.8.1., is vereist

1.371,65

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10.

Bodemgesteldheidsonderzoek.

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

5.10.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

 

6.823.0.00/34.001

 

 

een aanvraag tot het beoordelen van de resultaten van een

 

 

 

 

 

onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem als

 

 

 

 

 

bedoeld in artikel 2.1.5. van de bouwverordening

63,95

 

 

 

 

 

 

 

 

5.11.

Brandveilig gebruik.

 

Grootboeknummers/ECL

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

 

 

 

 

 

een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

6.823.0.00/34.001

 

 

 

 

 

 

 

5.11.1.

een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig

 

 

 

 

 

gebruik ,als bedoeld in artikel 6.1.1. van de Bouwverordening

198,10

 

 

 

-vermeerderd met een toeslag voor een inrichting met

 

 

 

 

 

een oppervlakte:

 

 

 

 

 

-tot en met 100 m 2

141,30

 

 

 

-van meer dan 100 m2 tot en met 500 m2 per m2

1,40

 

 

 

-van meer dan 500 m2 tot en met 2.000 m2

 

 

 

 

 

€ 474,35 + per m2

0,47

 

 

 

-van meer dan 2.000 m2 tot en met 5.000 m2

 

 

 

 

 

€1173,25 + per m2

0,12

 

 

 

-van meer dan 5.000 m2 tot en met 50.000 m2

 

 

 

 

 

1647,64

0,03

 

 

 

-van meer dan 50.000 m2

 

 

 

 

 

€ 2487,75 + per m2

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

5.11.2.

Indien de aanvraag betrekking heeft op een inrichting met een

 

 

 

 

 

tijdelijk karakter, zoals een tent e.d. dan bedragen de leges 10 %

 

 

 

 

 

van het volgens dit onderdeel berekende bedrag.

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een vergunning als bedoeld onder 5.11.1

 

 

 

 

 

wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen, wordt

 

 

 

 

 

op verzoek voor 50 % van de geheven leges ontheffing verleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.11.3.

Het tarief bedraagt, indien de aanvraag als bedoeld onder 5.11.1

 

 

 

 

 

betrekking heeft op:

 

 

 

 

 

a.uitbreiding van de inrichting:

 

 

 

 

 

uitsluitend de berekening over de oppervlakte van de uitbreiding;

 

 

 

 

 

b.gewijzigd gebruik van de gehele inrichting:

 

 

 

 

 

50 % van de volgens onderdeel 5.11.1 berekende leges;

 

 

 

 

 

c.gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting:

 

 

 

 

 

50 % van de volgens onderdeel 5.11.1 berekende leges, met dien

 

 

 

 

 

verstande, dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de

 

 

 

 

 

oppervlakte van het gewijzigde gedeelte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.12.

Sloopvergunning.

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

5.12.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

 

6.823.0.00/34.001

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning als bedoeld

 

 

 

 

 

in artikel 8.1.van de bouwverordening

104,85

 

 

 

 

 

 

 

 

5.13.

Bestemmingswijzigingen.

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

5.13.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling

 

6.810.0.01/34.001

 

 

nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een

 

 

 

 

 

bouwvergunning waarvoor een wijziging van het

 

 

 

 

 

bestemmingsplan door de gemeenteraad nodig is,

 

 

 

 

 

uitsluitend ten behoeve van het desbetreffende

 

 

 

 

 

bouwplan een bedrag berekend op de wijze onder

 

 

 

 

 

5.2.1., onderscheidenlijk 5.2.2., 5.2.3., 5.2.4. of 5.2.5.

 

 

 

 

 

verhoogd met

2.721,80

 

 

 

 

 

 

 

 

5.14.

Vervallen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.15.

Brabants Heem.

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

5.15.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling

 

6.823.0.00/34.001

 

 

nemen van een bouwplan, waartoe het advies wordt

 

 

 

 

 

ingewonnen van Brabants Heem, per bouwplan

207,35

 

 

 

 

 

 

 

 

5.16.

Vervallen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.17.

Externe adviezen.

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

5.17.1.

De in dit hoofdstuk genoemde tarieven worden verhoogd met

 

6.823.0.00/34.001

 

 

een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen

 

 

 

 

 

van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advies-

 

 

 

 

 

kosten, blijkend uit een begroting, die ter zake door de gemeente-

 

 

 

 

 

ambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van

 

 

 

 

 

de Gemeentewet is opgesteld. Voor de toepassing van dit artikel

 

 

 

 

 

geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de

 

 

 

 

 

dag, waarop de begroting van de externe advieskosten aan de

 

 

 

 

 

aanvrager ter kennis is gebracht. Indien de werkelijke advieskosten

 

 

 

 

 

minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde

 

 

 

 

 

bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.18.

Overig.

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

5.18.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

 

6.823.0.00/34.001

 

 

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een

 

 

 

 

 

ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking, voor

 

 

 

 

 

zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is

 

 

 

 

 

opgenomen

137,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieuvergunningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze leges zijn per 1-1-1998 vervallen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente-archief

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

7.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het afgeven van:

 

5.201.0.02/34.001

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1.

een exemplaar van de inventaris van het archief van:

 

 

 

 

 

de voormalige gemeente Schaijk van 1942 - 1970

12,90

 

 

 

de voormalige gemeente Schaijk van 1971 - 1993

12,90

 

 

 

de voormalige gemeente Zeeland van 1529 - 1928

12,90

 

 

 

de voormalige gemeente Zeeland van 1929 - 1970

12,90

 

 

 

de voormalige gemeente Zeeland van 1971 - 1993

12,90

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

 

 

 

 

 

een aanvraag voor het door of vanwege de gemeente doen van

 

 

 

 

 

een nasporing in, eventueel gevolgd door het geven van een of

 

 

 

 

 

meer inlichtingen uit het oud en nieuw archief van de gemeente,

 

 

 

 

 

ongeacht het resultaat van de opsporing, een en ander voor

 

 

 

 

 

zover deze diensten niet met name in andere artikelen van deze

 

 

 

 

 

verordening of in een andere belastingverordening van deze

 

 

 

 

 

gemeente zijn genoemd, voor elk daaraan te besteden

 

 

 

 

 

mankwartier of een gedeelte daarvan

8,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reisdocumenten

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

8.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

6.004.0.02/34.005

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1.

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument

 

 

 

 

 

voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

48,35

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2.

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal

 

 

 

 

 

bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in

 

 

 

 

 

8.1.1. (zakenpaspoort)

54,00

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.3.

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een

 

 

 

 

 

persoon, die op grond van de Wet betreffende de positie van

 

 

 

 

 

Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

48,35

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.4.

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als

 

 

 

 

 

bedoeld in 8.1.1., 8.1.2. of 8.1.3., direct bij de aanvraag van dit

 

 

 

 

 

nieuwe reisdocument

8,50

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.5.

tot het bijschrijven een kind middels een bijschrijvingssticker

 

 

 

 

 

in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 8.1.1.,

 

 

 

 

 

8.1.2. of 8.1.3.

15,00

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.6.

tot het aanbrengen van een wijziging, anders dan bedoeld in

 

 

 

 

 

8.1.4., in een reisdocument als bedoeld in 8.1.1., 8.1.2. of 8.1.3.

19,00

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.7.

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart

40,70

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.8.

tot het verstrekken van een reisdocument, indien dit aan de

 

 

 

 

 

aanvrager reeds eerder werd verstrekt, welk document bij de

 

 

 

 

 

aanvraag niet kompleet kan worden overgelegd, de ter zake

 

 

 

 

 

verschuldigde leges, verhoogd met

22,50

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1.

De tarieven als genoemd in de onderdelen 8.1.1., 8.1.2. en 8.1.3.

 

 

 

 

 

alsmede in 8.1.7. worden bij een spoedlevering vermeerderd

 

 

 

 

 

met een bedrag van

41,00

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2.

Het tarief als genoemd in 8.2.1. wordt bij een gecombineerde

 

 

 

 

 

spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 8.1.1.,

 

 

 

 

 

8.1.2. of 8.1.3. en het bijschrijven van één of meer kinderen als

 

 

 

 

 

bedoeld in 8.1.4. slechts één keer per reisdocument berekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.3.

Het tarief als genoemd in 8.1.5. wordt bij een spoedlevering

 

 

 

 

 

vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van

19,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Plaatselijke Verordening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.

Venten, standplaatsen en collecteren

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

9.1.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

6.310.0.02/34.001

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het mogen

 

 

 

 

 

venten in de gemeente, voor het collecteren, voor het houden

 

 

 

 

 

van een snuffelmarkt of om buiten de wekelijkse markt een

 

 

 

 

 

standplaats te mogen innemen:

 

 

 

 

 

a.geldig voor een dag of een gedeelte daarvan

 

 

 

 

 

-voor een organisatie met ideële doeleinden

0,00

 

 

 

-voor een organisatie met commerciële doeleinden

15,25

 

 

 

b.geldig voor ten hoogste een kalendermaand of een

 

 

 

 

 

gedeelte daarvan dat langer duurt dan 6 dagen

30,45

 

 

 

c.geldig voor een kalenderjaar of gedeelte daarvan, dat

 

 

 

 

 

langer duurt dan 5 maanden

45,70

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.

Ontheffing sluitingsuur.

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

9.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

6.140.0.00/34.001

 

 

tot het verkrijgen van een ontheffing sluitingsuur

 

 

 

 

 

van de Algemene plaatselijke verordening:

 

 

 

 

 

a.met een geldigheidsduur van een kalenderjaar, per dag:

 

 

 

 

 

1.voor het eerste uur of een gedeelte daarvan

340,30

 

 

 

2.voor het tweede uur of een gedeelte daarvan

979,10

 

 

 

3.voor het derde uur of een gedeelte daarvan

1.886,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.incidenteel:

 

 

 

 

 

1.voor het eerste uur of een gedeelte daarvan

46,40

 

 

 

2.voor overige gevallen(na het eerste uur)

77,30

 

 

 

3.vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.

Kapvergunningen.

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

9.3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

6.550.0.01/34.001

 

 

tot het verkrijgen van een kapvergunning, als bedoeld in de

 

 

 

 

 

Algemene plaatselijke verordening

30,35

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.

Handelsreclame.

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

9.4.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

6.140.0.00/34.001

 

 

tot het verkrijgen van een vergunning voor handelsreclame als

 

 

 

 

 

bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening:

 

 

 

 

 

a.voor het oprichten

48,25

 

 

 

b.voor het veranderen en uitbreiden

35,55

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.

Inritvergunningen.

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

9.5.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

6.210.0.00/34.001

 

 

tot het verkrijgen van een vergunning voor het maken of

 

 

 

 

 

veranderen van een uitweg naar de weg als bedoeld in de

 

 

 

 

 

Algemene plaatselijke verordening

45,55

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6.

Diverse vergunningen en ontheffingen

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

9.6.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

6.140.0.00/34.001

 

 

tot het verkrijgen van de navolgende vergunningen of ontheffingen

 

 

 

 

 

op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, voor:

 

 

 

 

 

-optochten :

 

 

 

 

 

-voor een organisatie met ideële doeleinden

0,00

 

 

 

-voor een organisatie met commerciële doeleinden

25,80

 

 

 

-evenementen:

 

 

 

 

 

-voor een organisatie met ideële doeleinden

0,00

 

 

 

-voor een organisatie met commerciële doeleinden

30,00

 

 

 

-geluidhinder:

 

 

 

 

 

-voor een organisatie met ideële doeleinden

0,00

 

 

 

-voor een organisatie met commerciële doeleinden

18,85

 

 

 

-stoken van vuur, per keer dat wordt gestookt

vervallen

 

 

 

-plaatsen van een tent:

 

 

 

 

 

-voor een organisatie met ideële doeleinden

0,00

 

 

 

-voor een organisatie met commerciële doeleinden

26,60

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7.

Terrasvergunning

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

9.7.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

6.140.0.00/34.001

 

 

tot het verkrijgen van een seizoensvergunning als bedoeld in de

 

 

 

 

 

Algemene plaatselijke verordening

77,30

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

 

 

 

tot het verkrijgen van een incidentele terrasvergunning, als bedoeld in de

 

 

 

 

 

Algemene Plaatselijke Verordening "per dag"

26,30

 

 

 

 

 

 

 

 

9.8.

Prostitutiebeleid.

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

6.140.0.00/34.001

 

 

tot het verkrijgen van een vergunning op grond van de Algemene

 

 

 

 

 

plaatselijke verordening voor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.8.1.

a.het exploiteren van een seksinrichting

473,05

 

 

 

 

 

 

 

 

9.8.2.

b.het exploiteren van een escortbedrijf

39,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige stukken

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

10.1.

Kamperen.

 

6.560.1.07/34.001

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

 

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.1.

a.een vergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de

 

 

 

 

 

Wet op de openluchtrecreatie

37,05

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.2.

b.een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in artikel 8, tweede

 

 

 

 

 

lid, van de Wet op de openluchtrecreatie

18,45

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.3.

c.een ontheffing als bedoeld in artikel 13 van de Wet op de

 

 

 

 

 

openluchtrecreatie

18,45

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.

Plattegrond en kaarten.

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

10.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

6.004.0.00/34.001

 

 

aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

 

 

a.een plattegrond van de gemeente

3,65

 

 

 

b.ongekleurde kaarten per kaart

21,60

 

 

 

vermeerderd met € 2,20 voor elke 1.000 cm2 of gedeelte

 

 

 

 

 

daarvan, waarmee de oppervlakte van de kaart of de

 

 

 

 

 

tekening 5.000 cm2 te boven gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3.

Verklaring personen.

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

10.3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

6.004.0.00/34.001

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het

 

 

 

 

 

gedrag van personen, per stuk

30,05

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4.

Legalisatie.

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

10.4.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

6.004.0.00/34.001

 

 

aanvraag tot:

 

 

 

 

 

a.het legaliseren van een handtekening

14,20

 

 

 

b.het ter legalisatie zenden van stukken aan een andere gemeente

 

 

 

 

 

in Nederland, in het persoonlijk belang van de aanvrager

27,85

 

 

 

c.het afgeven van een verklaring, dat het portret op een stuk,

 

 

 

 

 

het portret is van degene te wiens name het stuk is gesteld

 

 

 

 

 

of van degene, die in het stuk wordt bedoeld

14,20

 

 

 

d.het waarmerken van registers en overige daartoe aangeboden

 

 

 

 

 

stukken

14,20

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5.

Paspoorten bejaarden. Vervallen

 

 

 

 

10.6.

Kansspelen.

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

6.140.0.00/34.001

 

 

tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge

 

 

 

 

 

artikel 30b van de Wet op de Kansspelen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6.1

voor het aanwezig hebben van één of meer speelautomaten per

 

 

 

 

 

vergunning voor één jaar:

 

 

 

 

 

a.indien de vergunning één speelautomaat betreft

 

 

 

 

 

(wettelijk maximum)

57,35

 

 

 

b.indien de vergunning twee of meer speelautomaten

 

 

 

 

 

betreft

22,85

 

 

 

vermeerderd met een bedrag van € 34,-- voor elke speel-

 

 

 

 

 

automaat. (wettelijk maximum)

 

 

 

 

 

Onder jaar wordt verstaan belastingjaar.

 

 

 

 

 

Indien de belastingplicht in de loop van een belastingjaar ontstaat,

 

 

 

 

 

worden voor dat jaar de leges slechts over zoveel twaalfde

 

 

 

 

 

gedeelten van een jaar berekend als er nog maanden overblijven,

 

 

 

 

 

waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand

 

 

 

 

 

worden gerekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

 

 

 

tot het verkrijgen van een loterijvergunning

 

 

 

 

 

-voor een organisatie met ideële doeleinden

0,00

 

 

 

-voor een organisatie met commerciële doeleinden

7,70

 

 

 

 

 

 

 

 

10.7.

Onttrekking wegen aan openbaar verkeer.

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

10.7.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

6.210.0.00/34.001

 

 

voor het verrichten van publicaties in dag-, nieuws- of advertentie-

 

 

 

 

 

bladen, indien door belanghebbende een verzoek is ingediend om

 

 

 

 

 

medewerking tot het onttrekken van een weg aan het openbaar

 

 

 

 

 

verkeer, per publicatie

213,55

 

 

 

 

 

 

 

 

10.8.

Rijbewijzen.

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

10.8.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

6.004.0.02/34.004

 

 

a.tot het verkrijgen of verlengen van een rijbewijs, alsmede ter

 

 

 

 

 

verkrijging van een duplicaat van een rijbewijs

35,65

 

 

 

b.voor het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register

 

 

 

 

 

Rijbewijzen

8,90

 

 

 

c.vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.de tarieven als genoemd bij 10.8.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd

 

 

 

 

 

met een bedrag van

40,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.9.

Winkeltijdenwet.

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

6.310.0.02/34.001

 

 

 

 

 

 

 

10.9.1.

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het

27,15

 

 

 

Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.9.2.

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 9.13.1.

 

 

 

 

 

bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

12,30

 

 

 

 

 

 

 

 

10.9.3.

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 9.13.1.

 

 

 

 

 

bedoelde ontheffing

12,30

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10.

Drank- en Horecawet.

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

10.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

6.140.0.00/34.001

 

 

aanvraag voor:

 

 

 

 

 

a.een vergunning als bedoeld in de Drank- en Horecawet

80,00

 

 

 

b.een wijziging van een vergunning als bedoeld in de

 

 

 

 

 

Drank- en Horecawet

50,00

 

 

 

c.een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank en

 

 

 

 

 

Horecawet

25,80

 

 

 

 

 

 

 

 

10.11.

Gehandicaptenparkeerkaart.

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

10.11.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

6.620.0.01/34.001

 

 

tot het verkrijgen, verlengen of vernieuwen van een invaliden-

 

 

 

 

 

parkeerkaart of een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in

 

 

 

 

 

artikel 49 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake

 

 

 

 

 

het Wegverkeer

26,65

 

 

 

 

 

 

 

 

10.12.

Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

10.12.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

6.004.0.00/34.001

 

 

tot het verkrijgen van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de

 

 

 

 

 

Wet bescherming persoonsgegevens (wettelijk maximum)

4,60

 

 

 

 

 

 

 

 

10.13.

Zondagswet.

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

10.13.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

6.140.0.00/34.001

 

 

tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van de Zondagswet

13,30

 

 

 

 

 

 

 

 

10.14.

Melding ingevolge Telecommunicatiewet.

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

10.14.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding

 

6.310.0.02/34.001

 

 

in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip,

 

 

 

 

 

plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als

 

 

 

 

 

bedoeld in artikel 5.2, derde lid, van de Telecommunicatiewet

21,60

 

 

 

 

 

 

 

 

10.15.

Wet Waardering Onroerende Zaken

 

Grootboeknummers/ECL

 

 

 

 

 

 

10.15.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

6.930.0.00/34.001

 

 

tot het verkrijgen van een kopie van een beschikking op grond

 

 

 

 

 

van de Wet Waardering onroerende Zaken (WOZ).

4,15