Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landerd

Regeling tegemoetkoming in de kosten voor huishoudelijk afval i.v.m. incontinentie, Stoma of CAPD (Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLanderd
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling tegemoetkoming in de kosten voor huishoudelijk afval i.v.m. incontinentie, Stoma of CAPD (Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse)
CiteertitelRegeling tegemoetkoming in de kosten voor huishoudelijk afval in bijzondere gevallen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpfin

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Afvalstoffenheffing 2002, art. 8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-04-200301-01-2003nieuwe regeling

13-03-2003

Koerier, 26-03-2003

-1.777.311.2/GL

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling tegemoetkoming in de kosten voor huishoudelijk afval i.v.m. incontinentie, Stoma of CAPD (Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse)

 

 

Gemeente Landerd

Regeling tegemoetkoming in de kosten voor huishoudelijk afval i.v.m. incontinentie, Stoma of CAPD (Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse).

 • 1.

  De regeling is voor inwoners van de gemeente Landerd en geldt met ingang van 1 januari 2003.

 • 2.

  In aanmerking komen inwoners die voortdurend incontinent en/of Stoma-patiënt en/of nierdialysepatiënt (CAPD) zijn en die als gevolg van deze ziekte voortdurend extra afval hebben en voor dat extra afval een extra minicontainer nodig hebben en deze huren van de gemeente Landerd.

 • 3.

  Aanvragers dienen het aanvraagformulier volledig in te vullen inclusief de medische verklaring van een huisarts of medisch specialist/adviseur waaruit blijkt dat zij incontinent, stoma-patient of CAPD-patient zijn en voldoen aan de voorwaarden van deze regeling.

 • 4.

  Onder “voortdurend” zoals genoemd in artikel 2 wordt een periode verstaan van minimaal 6 maanden.

 • 5.

  Personen die tijdelijk (bijvoorbeeld door een operatie) incontinent zijn komen niet in aanmerking.

 • 6.

  Voor kinderen waarvan de incontinentie afwijkend is ten opzichte van leeftijdgenoten is een tegemoetkoming in de kosten mogelijk. Baby’s/peuters waarbij ”incontinentie” behoort tot de reguliere ontwikkeling van een kind behoren niet tot de doelgroep.

 • 7.

  De vergoeding bedraagt 100% van het tarief voor een extra minicontainer zoals opgenomen in de dan geldende “Verordening Afvalstoffenheffing”.

 • 8.

  De vergoeding wordt jaarlijks uitbetaald op een door de gemeente Landerd te bepalen tijdstip.

 • 9.

  Indien het recht op een vergoeding, ook in de loop van het jaar, ophoudt te bestaan is de gebruiker van de regeling verplicht de gemeente hiervan direct op de hoogte te stellen.

 • 10.

  In het geval het recht op vergoeding in de loop van het jaar eindigt wordt de vergoeding over dat jaar naar evenredigheid van tijd verrekend.

 • 11.

  Er behoeft niet ieder jaar opnieuw een aanvraag te worden ingediend. De gemeente Landerd heeft wel te allen tijde de mogelijkheid het recht op de vergoeding te controleren of een nieuwe medische verklaring op te vragen.

 • 12.

  De gebruiker van deze regeling is verplicht alle wijzigingen in zijn of haar situatie die van belang kunnen zijn voor het recht op de vergoeding direct aan de gemeente Landerd door te geven.

 • 13.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd.